Leven in eenheid, vrijheid, liefde

Eenheid, vrijheid en liefde zijn essentiële waarden voor de geestelijke evolutie van de mensheid. Het zijn hoge idealen die niet zomaar op nationale of mondiale of schaal kunnen worden gerealiseerd. Maar met de verwerkelijking op de niveaus van het individu en van een groep kunnen we direct beginnen! Als we daar conciëntieus aan werken, gaat daarvan een krachtige impuls uit die wereldwijd stuwt tot spiritueel ontwaken, innerlijk groeien en persoonlijk vernieuwen. De vruchten daarvan zijn goedheid, waarheid en gerechtigheid. 

Goedheid komt hier overeen met liefde. Dan blijven er vijf waarden over, en die worden  in module 37 van de cursusreeks De Innerlijke Bron van de School van het Rozenkruis. de planning moet nog worden vastgesteld. Er is geen speciale voorkennis vereist. Deelname aan deze bijeenkomsten is een uitstekende de manier om nader kennis te maken met de School van het Rozenkruis.

ONDERWERPEN VAN DE VIJF BIJEENKOMSTEN
‘LEVEN IN EENHEID, VRIJHEID EN LIEFDE’

1. Leven in eenheid

 • Wanneer kun je eenheid ervaren?
 • Wanneer treedt er synergie op?
 • Hoe kun je jezelf afstemmen?
 • Hoe kun je eenheid manifest maken?

2. Leven in vrijheid

 • In hoeverre is je lot voorbeschikt?
 • In hoeverre heb je een vrije wil?
 • Hoe werkt karma?
 • Hoe word je vrij?

3. Leven in liefde

 • Welke vormen van liefde kunnen er worden onderscheiden?
 • Is liefde een primaire levensbehoefte?
 • Wanneer kan liefde omslaan in haar tegendeel?
 • Wat zeggen de rozenkruisersgeschriften over liefde?

4. Leven in waarheid

 • Wat is voor jou waarheid?
 • Waar hun je waarheid vinden?
 • Hoe kun je het ware van het onware onderscheiden?
 • Hoe verhoud jij jezelf tot waarheid?

5. Leven in gerechtigheid

 • Wat is de relatie tussen het godsplan en gerechtigheid?
 • Waarom is ‘niet oordelen’ belangrijk op het vrijmakende pad?
 • Hoe kom je vrij van karma?
 • Zal het Licht winnen van de duisternis?

De triade eenheid, vrijheid en liefde is voor het eerst geformuleerd in de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) door door de lutherse theoloog Peter Meuderlinus (1582-1651) uit Zuid-Duitsland. Onder zijn zelfgekozen pseudoniem Rupertus Meldenius (een anagram van zijn echte naam met de betekenis: een verlichte die iets te melden heeft) publiceerde hij in 1626 een geschrift in het Latijn waarin hij geleerden oproept de liefde van Christus uit te dragen. In die tijd van felle godsdiensttwisten was dat heel hard nodig. Hij formuleerde een universeel drievoudig motto dat later bekend werd als:

in necessariis unitas
in dubiis libertas
in omnibus caritas

ofwel

eenheid in het essentiële
vrijheid in het niet-essentiële
liefde in alles

Rupertus Meldenius had gestudeerd aan de universiteit in Tübingen en had daar Johann Valentin Andreae (1586-1654, fakkeldrager van het Rozenkruis 8) voor het eerst ontmoet, de theoloog en auteur die rol heeft gespeeld in de opkomst van de beweging van de rozenkruisers in de zeventiende eeuw. De twee collega’s streefden in grote lijnen dezelfde idealen na. Andreae formuleerde zijn visie in onder andere de beroemde inwijdingsgeschriften De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis en Christianopolis. De gerenommeerde kerkhistoricus Philip Schaff (1819-1893) kwalificeert de leus van Meldenius in zijn standaardwerk ‘History of the Christian Church’ als ‘het wachtwoord van de christelijke vredestichters’.

Jan van Rijckenborgh (1896-1968, fakkeldrager van het Rozenkruis 21) en Catharose de Petri (1902-1990, fakkeldrager van het Rozenkruis 22), stichters van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, herkenden de noodzaak van eenheid, vrijheid en liefde voor hun werk en benoemden die als de drie pijlers van de mysterieschool van het moderne Rozenkruis zoals zij die in de tweede helft van de twintigste eeuw vormgaven.

In de eerste helft van de twintigste eeuw lag de nadruk van het werk van de School van het Rozenkruis op een andere triade: goedheid, waarheid en gerechtigheid. Die is ontleend aan een uitspraak van de apostel Paulus in de Bijbel: ‘Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid, waarheid en gerechtigheid’ (Efeze 5:8-9).

Paulus maakt hier duidelijk dat goedheid, waarheid en gerechtigheid niet alleen maar een gevolg zijn van bepaalde zelfgekozen en volgehouden gedragingen, maar vooral ook van de aanraking door de Geest, dat is de goddelijke idealiteit die ook wel de adem des levens wordt genoemd. Die idealiteit kan realiteit worden op basis van vitaliteit, een nieuwe bezieling die voortvloeit uit de ontvlamde goddelijke vonk, het eeuwigheidsbeginsel in de mens. 

Jan van Rijckenborgh zegt in een toespraak naar aanleiding van van het overlijden van zijn boer Zwier Willem Leene (1892-1938, fakkeldrager van het Rozenkruis 20): ‘Zo gaan wij dan voort, met het vuur van onze liefde, in de duisternis van deze wereld. Wij zijn het Licht niet, wij verbeelden ons niets, wij staan met beide benen stevig geplant in de harde werkelijkheid, wij willen slechts getuigenis afleggen van Hem die het leven en de ziel van allen is, in goedheid – waarheid – gerechtigheid.’

Inmiddels zijn er vele decennia verstreken. Het aantal mensen dat op basis van innerlijk herkennen ontvankelijk is voor deze oproep is enorm gestegen en de urgentie om die opdracht te gaan vervullen is alleen maar verder toegenomen. Een grote meerderheid van de mensheid leeft en werkt nog vanuit een verouderde voorstellingswereld die niet meer aansluit bij de huidige omstandigheden. Daarom is er zoveel verwarring, chaos en ineenstoring. De vuurstorm die nu over de wereld raast en het begin inluidt van het Aquarius Tijdperk wekt een nieuw bewustzijn met een signatuur die wordt gekenschetst door eenheid, vrijheid, liefde, waarheid en gerechtigheid. 

ZODRA DE PLANNING VAN DE BIJEENKOMSTEN GEREED IS, ZAL DEZE HIER WORDEN WEERGEGEVEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *