Leven in eenheid, vrijheid, liefde

Elk mens zoekt een gevoel van eenheid. Elk mens wil vrij zijn. Elk mens verlangt naar liefde. Diep in je zelf spreekt dat verlangen om in eenheid, vrijheid en liefde te leven. Maar hoe is dat mogelijk? Ben je niet te zeer op je zelf gericht om eenheid te kunnen ervaren? En begrensd door je eigen mogelijkheden om vrij te zijn? En wat is liefde als het zich beperkt tot een kleine groep? En nog een vraag: waar vind je deze waarden: buiten jezelf of vooral ook in jezelf?

Hoe kom je tot die diepe kern in je waar eenheid, vrijheid en liefde ervaren wordt? Hoe kom je tot een spiritueel ontwaken, een innerlijk groeien en vernieuwen? In een cursus van vier dinsdagavonden in april en mei 2023 in 13 plaatsen hebben we gesproken en uitgewisseld  over de thema’s eenheid, vrijheid en liefde.

Eenheid, vrijheid en liefde zijn essentiële waarden voor de geestelijke ontwikkeling van de mens en de mensheid. Het zijn hoge idealen die niet los van elkaar kunnen worden gezien en niet zomaar op nationale of mondiale of schaal kunnen worden gerealiseerd. Maar met de verwerkelijking op de niveaus van het individu en van een groep kunnen we direct beginnen! Als we daar conciëntieus aan werken, gaat daarvan een krachtige impuls uit die wereldwijd stuwt tot spiritueel ontwaken, innerlijk groeien en persoonlijk vernieuwen. De vruchten daarvan zijn goedheid, waarheid en gerechtigheid. 

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis verzorgde in het voorjaar van 2023 vijf bijeenkomsten. Het is de 37ste module van de reeks die bekend staat als De Innerlijke Bron. Daarin worden de waarden eenheid, vrijheid, liefde, waarheid en gerechtigheid besproken vanuit het perspectief van de mens die een weg van spirituele bewustwording en vernieuwing wil gaan. De webinars werden gehouden op woensdagavonden vanaf 20.00 uur en konden onafhankelijk van elkaar worden gevolgd. Er was speciale voorkennis nodig.

Jan van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990), stichters van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, herkenden de noodzaak van eenheid, vrijheid en liefde voor hun werk en benoemden die als de drie pijlers van de geestesschool van het moderne Rozenkruis zoals zij die in de tweede helft van de twintigste eeuw vormgaven, en die nu werkzaam is in ongeveer vijftig landen: online en via circa 200 locaties. 

1. Leven in eenheid

 • Wanneer kun je eenheid ervaren?
 • Wanneer treedt er synergie op?
 • Hoe kun je jezelf afstemmen?
 • Hoe kun je eenheid manifest maken?

2. Leven in vrijheid

 • In hoeverre is je lot voorbeschikt?
 • In hoeverre heb je een vrije wil?
 • Hoe werkt karma?
 • Hoe word je vrij?

3. Leven in liefde

 • Welke vormen van liefde kunnen er worden onderscheiden?
 • Is liefde een primaire levensbehoefte?
 • Wanneer kan liefde omslaan in haar tegendeel?
 • Wat zeggen de rozenkruisersgeschriften over liefde?

4. Leven in waarheid

 • Wat is voor jou waarheid?
 • Waar hun je waarheid vinden?
 • Hoe kun je het ware van het onware onderscheiden?
 • Hoe verhoud jij jezelf tot waarheid?

5. Leven in gerechtigheid

 • Wat is de relatie tussen het godsplan en gerechtigheid?
 • Waarom is niet oordelen belangrijk op het vrijmakende pad?
 • Hoe kom je vrij van karma?
 • Waarom wint het licht uiteindelijk van de duisternis?

De triade eenheid, vrijheid en liefde is voor het eerst geformuleerd in de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) door door de lutherse theoloog Peter Meuderlinus (1582-1651) uit Zuid-Duitsland. Onder zijn zelfgekozen pseudoniem Rupertus Meldenius (een anagram van zijn echte naam met de betekenis: een verlichte die iets te melden heeft) publiceerde hij in 1626 een geschrift in het Latijn waarin hij geleerden oproept de liefde van Christus uit te dragen. In die tijd van felle godsdiensttwisten was dat heel hard nodig. Hij formuleerde een universeel drievoudig motto dat later bekend werd als:

in necessariis unitas
in dubiis libertas
in omnibus caritas

ofwel

eenheid in het essentiële
vrijheid in het niet-essentiële
liefde in alles

Rupertus Meldenius had gestudeerd aan de universiteit in Tübingen en had daar Johann Valentin Andreae (1586-1654, fakkeldrager van het Rozenkruis 8) voor het eerst ontmoet, de theoloog en schrijver die rol heeft gespeeld in de opkomst van de beweging van de rozenkruisers in de zeventiende eeuw. De twee collega’s streefden in grote lijnen dezelfde idealen na. Andreae formuleerde zijn visie in onder andere de beroemde inwijdingsgeschriften De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis en Christianopolis. De gerenommeerde kerkhistoricus Philip Schaff (1819-1893) kwalificeert de leus van Meldenius in zijn standaardwerk ‘History of the Christian Church’ als ‘het wachtwoord van de christelijke vredestichters’.

In de loop van de geschiedenis zijn meer vergelijkbare en krachtige triaden geformuleerd, waaronder:

In de eerste helft van de twintigste eeuw lag de nadruk van het werk van de School van het Rozenkruis op de laatstgenoemde triade: goedheid, waarheid en gerechtigheid. Die is ontleend aan een uitspraak van de apostel Paulus in de Bijbel: ‘Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid, gerechtigheid en waarheid’ .

Paulus maakt hier duidelijk dat goedheid, waarheid en gerechtigheid niet alleen maar een gevolg zijn van bepaalde zelfgekozen en volgehouden gedragingen, maar vooral ook van de aanraking door de Geest, dat is de goddelijke idealiteit die ook wel de adem des levens wordt genoemd. Die idealiteit kan realiteit worden op basis van vitaliteit, een nieuwe bezieling die voortvloeit uit de ontvlamde goddelijke vonk, het eeuwigheidsbeginsel in de mens. 

J. van Rijckenborgh zegt in een toespraak naar aanleiding van van het overlijden van zijn broer Wim Leene (1892-1938): ‘Zo gaan wij dan voort, met het vuur van onze liefde, in de duisternis van deze wereld. Wij zijn het Licht niet, wij verbeelden ons niets, wij staan met beide benen stevig geplant in de harde werkelijkheid, wij willen slechts getuigenis afleggen van Hem die het leven en de ziel van allen is, in goedheid – waarheid – gerechtigheid.’

Inmiddels zijn er vele decennia verstreken. Het aantal mensen dat op basis van innerlijk herkennen ontvankelijk is voor deze oproep is enorm gestegen en de urgentie om die opdracht te gaan vervullen is alleen maar verder toegenomen. Een grote meerderheid van de mensheid leeft en werkt nog vanuit een verouderde voorstellingswereld die niet meer aansluit bij de huidige omstandigheden. Daarom is er zoveel verwarring, chaos en ineenstorting. De vuurstorm die nu over de wereld raast en het begin inluidt van het Aquarius Tijdperk wekt een nieuw bewustzijn met een signatuur die wordt gekenschetst door eenheid, vrijheid, liefde, waarheid en gerechtigheid. 

DIVERSE BENADERINGEN VAN EENHEID, VRIJHEID, LIEFDE EN WAARHEID

 1. Gedeelten uit de syllabus ‘Leven in eenheid, vrijheid en liefde’
 2. Vier kwatrijnen geïnspireerd op de Daodeling van Lao Zi
 3. Vier gedichten van Olette Luitwieler
 4. Drie gedeelten uit De Egyptische Oergnosis deel 4