Reis naar Christianopolis – een esoterisch geschrift van Johann Valentin Andreae vermomd als staatkundig ontwerp

LEES HET BEGIN VAN CHRISTIANOPOLIS EN DE COMMENTAREN VAN J. VAN RIJCKENBORGH

Een kleine eeuw nadat Paracelsus (1493-1541, fakkeldrager van het Rozenkruis 1) met zijn teksten de grote lijnen uitzette voor een christelijk geïnspireerde samenleving, geeft Johann Valentin Andreae (1586-1654, fakkeldrager van het Rozenkruis 8) soortgelijke ideeën vorm in zijn utopie Christianopolis. De oorspronklijke tekst verscheen in 1619 in Straatsburg in het Latijn met de titel ‘Reipublicae Christianopolitanae Descriptio’.

Elke Bußler van uitgeverij De Woudezel maakte een Nederlandse vertaling van het volledige geschrift die in 2005 werd gepubliceerd: Reis naar Christianopolis. De weg naar de hogere werkelijkheid hierin beschreven als de ontdekking van de stad met de naam Christianopolis, de stad van Christus. De pelgrim die er binnenkomt zal alles achter zich moeten laten wat daar niet hoort. Pas dan zal hij de thuiskomst ervaren in een vibrerend levensveld van hogere orde.

Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) wijdde in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog meerdere tempeldiensten aan de eerste zeven hoofdstukken van Christianopolis, die veel later zijn uitgegeven door Rozekruis Pers onder de titel Christianopolis – Verklaring van zeven hoofdstukken van Reipublica Christianopolitanae Descriptio. Daarin beschrijft hij hoe deze rozenkruisers-tekst uit 1619 (vertaald in hedendaags Nederlands) de korte weg wijst tot het hart van het hemelse Jeruzalem.

Tijdens het leven Johann Valentin Andreae is de reformatie onherroepelijk, maar nog wel een fel omvochten feit. Ook Andreae lijkt bij verschijnen van dit boek – 33 jaar oud, van beroep predikant te Vaihingen – vast gesetteld in het orthodoxe lutheranisme. Toch wil het de universele geleerde, stichtelijke dichter en op tucht en discipline gestelde geestelijke maar niet lukken de spirituele onderstroom tot zwijgen te brengen, die hem in een geweldige uitbarsting op jeugde leeftijd ertoe noopte een werk als De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis uit zijn pen te laten borrelen en mede aan de wieg te staan van de toen in zwang komende beweging van de rozenkruisers – waarvan hij zich later steeds zou blijven distantiëren.

Zo is ook Christianopolis een esoterisch geschrift, een reis in de binnenwereld, vermomd als een doordacht staatkundig ontwerp dat blijk geeft van brede eruditie, uiterst moderne pedagogische inzichten en een constant streven naar praktische omzetting. Christianopolis moest een kiem vormen van het Nieuwe Jeruzalem. Hieronder volgt de inhoudsopgave.

INHOUD

Wees gegroet, christen die dit leest!

 1. Aanleiding tot de reis; de schipbreuk
 2. Stranding op het eiland Kafarsalama
 3. De oorsprong van Christianopolis
 4. Eerste ondervraging van de vreemdeling, over zijn uiterlijke belijdenis en levenswandel
 5. Tweede ondervraging, over zijn lichamelijke constitutie
 6. Derde ondervraging, over zijn persoonlijke ontwikkeling
 7. Beschrijving van de stad
 8. Akkerbouw en veeteelt
 9. De molens en bakkerijen 
 10. Het slachthuis annex voorraadhuis
 11. Metalen en mineralen
 12. De woonhuizen
 13. De handelswerklieden
 14. Het gemeenschappelijke gebed
 15. Het eten
 16. Het werk
 17. De vrije tijd
 18. De beloningen
 19. De straffen
 20. De adel
 21. De stadbestuurders
 22. Het werk voor de gemeenschap
 23. De woningen
 24. De huisraad 
 25. Het nachtelijk licht
 26. Het collegium
 27. Het triumviraat
 28. De godsdienst
 29. De leefregels van de stad
 30. De theoloog
 31. Het geweten
 32. De diaken
 33. De rechter
 34. De rede
 35. De maat
 36. De geleerde
 37. De waarheid
 38. De tong
 39. De bibliotheek
 40. Het wapendepot
 41. De annalen
 42. De drukkerij
 43. De schatkamer
 44. Het laboratorium
 45. De apotheek
 46. De anatomie
 47. De natuurhistorische collectie
 48. De schilderkunst
 49. De wiskundige instrumenten
 50. De wiskundige expositie
 51. De lesruimtes
 52. De leraren
 53. De leerlingen
 54. De aard van het onderwijs
 55. De eerste lesruimte: Spraakkunst
 56. Redekunst
 57. Verschillende talen
 58. De tweede lesruimte: Dialectiek
 59. Metafysica
 60. Theosofie
 61. De derde lesruimte: Rekenkunst
 62. Meetkunde
 63. De geheime getallen
 64. De vierde lesruimte: Muziek
 65. De muziekinstrumenten
 66. Het koor
 67. De vijfde lesruimte: Astronomie
 68. Astrologie
 69. De hemel van de christenen
 70. De zesde lesruimte: Natuurkunde
 71. Geschiedenis
 72. Kerkgeschiedenis
 73. Ethiek
 74. Politiek
 75. Christelijke armoede
 76. De achtste lesruimte: Theologie
 77. Praktische theologie
 78. De voorspellingen
 79. De geneeskunst
 80. De rechtsgeleerdheid 
 81. De kamers van de jongeren
 82. De kerk
 83. De roeping
 84. de preken
 85. De heilige psalmgezangen
 86. De sacramenten
 87. Absolutie en excommunicatie
 88. Het huwelijk
 89. De vrouwen
 90. De bevalling
 91. Het weduwschap
 92. De raadzaal
 93. De raadslieden
 94. De tuinen
 95. Het water
 96. De bejaarden
 97. De vreemdelingen en armen
 98. De zieken
 99. De dood
 100. De begrafenis

[Slotwoord]

BESTEL REIS NAAR CHRISTIANOPOLIS