Inleiding van Jan van Rijckenborgh bij zijn commentaren op Christianopolis uit 1619 van Johann Valentin Andreae

BESTEL CHRISTIANOPOLIS

De weg naar de hogere werkelijkheid wordt wel als de ontdekking van een stad beschreven. Dit is bijvoorbeeld het geval in het boek Reis naar Christianopolis van  Johann Valentin Andreae (fakkeldrager van het Rozenkruis 8)De pelgrim die binnenkomt in deze ‘stad van Christus’ zal alles achter zich moeten laten wat daar niet hoort. Pas dan zal hij de thuiskomst ervaren in een vibrerend levensveld van hogere orde. Jan van Rijckenborgh laat in zijn verklaring zien hoe deze rozenkruisers-tekst uit 1619 (vertaald in hedendaags Nederlands) de korte weg wijst tot het hart van dit hemelse Jeruzalem. Hieronder volgt een gedeelte uit de inleiding van het boek Christianopolis dat wordt uitgegeven door Rozekruis Pers. 

Wij bevinden ons in een titanenstijd. De zwarte krachten spannen zich tot het uiterste in om de hielen van de mensen te vermorzelen en helaas, bij zeer velen zijn zij daarin al te zeer geslaagd. Doch daarnaast zien wij de Christushiërofanten optreden in een glorieus reddingsplan. Waar de mens, zij het dan op instigatie van derden, het kwaad zelf ontbonden heeft, daar moet de mens, krachtens het godsplan, zelf het kwaad weer opsluiten. Hij zou dat zeer gemakkelijk kunnen doen, daar hij voor zijn redding kan handelen op instigatie en in de kracht van derden. Niemand minder dan Christus stelt ons in staat ‘wederom kinderen van God te worden’.

Het reddingsplan van de Christushiërofanten, van de Witte Broederschap, komt er in het kort op neer, een voldoende aantal mensen door positieve training van hun latente vermogens in Christus’ liefde, een krachtveld te doen vormen, waardoor ten eerste het kwaad zal worden teruggedreven en gebonden en ten tweede een nieuwe opvoedingsmogelijkheid zal worden verschaft aan ongetelde miljoenen, die deerlijk gewond en met geschonden voeten op het pad van de mensheid  zijn neergezonken. 

Deze tweevoudige taak wordt ons onder andere in het wonderbaarlijke Openbaringenboek uiteengezet. We zien daar het beest opgesloten in de afgrond en de inzet van het zogeheten duizendjarig rijk, waarin de mensheid gereed zal worden gemaakt voor de definitieve strijd tegen het kwaad, dat afdoende zal worden geneutraliseerd. Wat aanvankelijk tijdelijk mogelijk zal worden door het ingrijpen van de Witte Broederschap, zal dan door de gehele mensheid in daad en waarheid worden bevestigd, zodat een nieuwe ontwikkelingsspiraal, aangeduid als het Nieuwe Jeruzalem, zal kunnen worden bestegen. 

Het mag logisch worden geacht dat de neofieten in de mysterieschool van het Rozenkruis, bij al hun voorberieding en de geestelijke ontwikkeling, waarvoor zij worden geplaatst, ook inzicht dienen te verkrijgen en en volkomen georiënteerd moeten worden terzake van het duizendjarig rijk, dat door de oude rozenkruisers als Christianopolis en in de hedendaagse geestesschool als de theocratie wordt aangeduid. 

Bij een ontdekkingstocht in de wereldberoemde bibliotheek van het Britse Museum te Londen ontdekten wij jaren geleden het weinig bekende werk Christianopolis van Johann Valentin Andreae, de vermoedelijke auteur van de Fama Fraternitatis. Dit document van de broederschap van het Rozenkruis, dat dateert uit 1619, dat mogelijk reeds enkele honderden jaren in deze boekerij verblijf had kunnen houden, zonder dat iemand ernaar omkeek, konden wij in een Engelse vertaling mee naar Nederland nemen. We voelden innerlijk dat we de inhoud daarvan aan het daglicht moesten brengen en van commentaar voorzien, zodat iedere neofiet daarvan kennis kan nemen, zijn arbeid daarop afstemmen en aldus beter dienstbaar is in het grote werk. 

We zullen ons niet vermoeien met het zoeken van een antwoord op de vraag, waarom wij tot deze arbeid geroepen werden, terwijl er kennelijk zoveel beteren zijn, die met meer succes deze exploratie zouden kunnen verrichten. Daarom volgen wij de drang van de dingen en verbinden u met Christianopolis, de staatsinrichting van de toekomst, een stad waarvan de muren in een tijd als de onze zwak opdoemen aan de horizonnen van het leven. Nu moet u erop letten, dat Christianopolis twee aanzichten heeft:

  1. driedimensionaal in de zin van een verwerkelijking van de nieuwe staat, de theocratie, en daarom gebonden aan tijd en grofstoffelijke verhoudingen;
  2. vierdimensionaal in de zin van inwijding, van de levensgemeenschap, bekend als de Witte Broederschap, die van de lekebroeder een burger van twee werelden maakt.

In driedimensionale zin is Christianopolis de levensgemeenschap van de toekomst, te verwerkelijken door mensenhanden, mensenhoofden en mensenharten, in goedheid, waarheid en gerechtigheid. In vierdimensionale zin kan Christianopolis direct beleefd worden door eenieder die waarachig wil. 

Bij de beoordeling van Andreae’s werk moeten wij met deze tweevoudigheid voortdurend rekening houden, want de verwerkelijking van het tweede aanzicht is de goddelijke troost, de kracht van de Heilige Geest, die de neofiet komt vervullen als hij in bitter lijden en hevige strijd het eerste aanzicht tracht te verwerkelijken. Voor het bouwstuk Christianopolis worden de bouwers steeds gerecruteerd uit mensen die bereid zijn het pad van innerlijke vernieuwing te gaan. 

Bron: Christianopolis, tekst en verklaring van zeven hoofdstukken door J. van Rijckenborgh

BESTEL CHRISTIANOPOLIS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *