De magische krachten van de natuur – blijvend in prijs verlaagd van € 14,00 voor € 7,50 op 1 mei 2023

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR VAN € 14,00 VOOR € 7,50

Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) zet in dit boek onder andere uiteen hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen: ‘De eerste mens Adam had een prachtig lichtkleed ontvangen, van geconcentreerde licht- en elementenkrachten, ten tijde dat de elementen nog niet door de paradijsvloek uiteengereten waren tot afzonderlijke delen, doch één krachtelement vormden. Door de val heeft de mens dit lichtkleed verloren. Het grove, tastbare is naar voren gekomen. Het lichtwezen echter heeft zich in ons binnenste teruggetrokken als een kleine lichtvonk, een zaadkorrel, en deze kleine lichtvonk hoopt eenmaal weer het volledige lichtkleed te bezitten, wanneer door het louterende vuur der goddelijke alchemie de omkering tot stand is gekomen.’

OVER MAGIE IN HET ALGEMEEN

Aan het woord magie kan men tweeërlei betekenissen toekennen: een goede en een kwade. Op zichzelf is magie een aantrekkende kracht, een verborgen drijfveer, waardoor het natuurlijke of het bovennatuurlijke geactiveerd wordt, een in het verborgene werkende kracht, die invloed uitoefent op geesten of lichamen.

De ether of de ijlste, primaire lucht kan inwerken op alle andere soorten lucht en door deze op het fysieke; hierin is het grootste geheim van de natuurlijke magie gelegen. In de ether kan de mens alles zien: de geschiedenis van de toekomst en de raderen van het universum, wanneer de geest zich vrijmaakt van de grovere zintuigen. Deze ether is gelijk aan een spiegel, waarin alles weerkaatst wordt, daar hij een astrale geest is, die overeenstemt met alle astra.

Om dit mysterie op de juiste wijze te begrijpen, moet men weten wat astra zijn. Het onzichtbare in de natuur werd door de ouden astrum genoemd en de wisselwerkingen binnen dit onzichtbare noemden zij de zeven astrale krachten. Het geheel is de astrale geest.
De onderscheidene wisselwerkingen tezamen vormen de bron van de imaginatie. De imaginatie of de onderlinge wisselwerking der krachten voltrekt zich volgens onveranderlijke wetten.
Het orgaan waardoor deze krachten werken, is de geest. Alle krachten werken in de astrale geest. Evenals in de astra ligt ook in de mens het vermogen tot imaginatie.

De imaginatie wordt opgewekt door het verlangen. Als de ziel dit verlangen vurig wil verwerkelijken, ontstaat door de wil een begeerte, en deze begeerte is werkzaam in de geest. Deze geest verbindt zich met de gelijksoortige geest in de natuur en bewerkstelligt dat wat ook de gelijksoortige geest bewerkstelligt.

De verbeeldingskracht heeft een aantrekkend vermogen. De geest, die door de heftige verbeeldingskracht ontstaat, creëert een mensheid, waarin, gedreven door de wil, de menselijke begeerte indaalt en een werkelijkheid doet ontstaan.

De astrale geest heeft zeven krachten: deze openbaren zich in zeven kwantiteiten; deze in zeven kwaliteiten; de kwaliteiten in zeven vormen, en de vormen in zeven lichamen. Zo beïnvloedt het een het ander, door middel van analogie.

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR VAN € 14,00 VOOR € 7,50

 

DE ASTRALE GEEST

De astrale geest – l’air primitif – wordt door de mens beheerst en kan door de wil van de mens werkzaam gemaakt worden. L‘air primitif is het fluïde waarin alle animale geesten zich bewegen. Door middel van deze oorspronkelijke lucht heeft de mens macht over de animale geesten. Hij kan ze in hun middelpunt, in het principe van sensibiliteit, concentreren.

Zodra er voor deze air primitif een stroming, dat wil zeggen een sluis tot werkzaamheid geopend is, kan hij de animale geesten in deze sluis aantrekken, ze dirigeren. Doordat de animale geesten in hun activiteit volledig afgestemd zijn op het principe sensible, worden zij bij de geringste beweging die aan dit reine, oorspronkelijke fluïde gegeven wordt, aangetrokken.

Er bestaat een binding door middel waarvan de menselijke geest zich kan verbinden met de wereldgeest, op zodanige wijze dat de geest van de mens een eenheid vormt met de wereldgeest. Als de mens deze fysieke binding kent en hij zich daardoor heeft verbonden met de wereldgeest, dan gehoorzamen alle krachten aan zijn wil. Wat hij wil, begeert en door middel van tekens tot uitdrukking brengt, dat gebeurt; want even natuurlijk als de animale geesten aan zijn wil gehoorzamen, even natuurlijk gehoorzamen ook de natuurgeesten aan zijn verlangen; want de microkosmos is één met de makrokosmos.

DE WETENSCHAP

Krachten in ruimten opsluiten: dat is de wetenschap die door de magie wordt onderwezen. Krachten zijn werkzaam in de ruimten waarin ze zijn opgesloten. De magische cirkel is hiervan het zinnebeeld, want ruimten zijn krachtbeperkingen of werkingssferen van krachten.

Iedere kracht sluit zich door splitsing op in een ruimte. Zonder splitsing stroomt iedere kracht uit tot in het oneindige; want kracht heeft neiging tot het oneindige. Iedere kracht wordt echter slechts ingesloten voor zover zij gesplitst is. Haar werkingssfeer wordt groter naarmate haar intensiteit toeneemt. Magie is de wetenschap gesplitste krachten te kunnen verenigen en verenigde krachten te kunnen splitsen. Er is evenwel slechts één orgaan waarin alle krachten werkzaam zijn. Wie dat orgaan kent en het zich weet toe te eigenen, die bezit een toverstaf die de gehele natuur beheerst.

Alle krachten bezitten een orgaan ter samenbundeling van hun aantrekkingskracht. Alle krachten bezitten een orgaan tot splitsing, tot expansie. Alle krachten van de wereld der vormen gedragen zich in overeenstemming met de graad van hun expansie, hun uitzetting in de ruimte, evenals alle krachten van de wereld van de geest zich gedragen in overeenstemming met de graad van hun samentrekking in de tijd. Aldus behoort bij iedere magische handeling een opwekking van de geest – geestdrift om te bezielen – bezieling om werkzaam te kunnen zijn.

De godheid beperkt haar oneindige krachten ter wille van de vergankelijke wezens. Zo ontstaat de natuur: de eindige zelfbeperking van een oneindige kracht. Omdat door magie krachten dus beperkt en ingesloten worden, moet zij drievoudig zijn, daar er goddelijke, geestelijke en fysieke krachten bestaan. Er is dus eveneens een goddelijke, geestelijke en fysieke magische cirkel of eindige actieradius.

Overal dient de magiër in het middelpunt te staan, dat wil zeggen: in de eenheid, de bron van alle krachten. Dan werkt hijzelf als kracht in op alles wat buiten hem is. Zijn macht strekt zich dan uit van de morgen tot de avond, van de middag tot middernacht. Alle krachten gehoorzamen aan zijn verlangens, die in overeenstemming zijn met de orde der dingen, want alleen die verlangens bezitten magische kracht. Het licht heeft macht van de morgen tot de avond en zo ontvangt hij wijsheid en sterkte.

De warmte heeft kracht van de middag tot middernacht.
De magiër zoekt ’s morgens wijsheid,
’s avonds zoekt hij kracht,
’s morgens zegen,
tegen middernacht vervloeking.

Er zijn vijf soorten magie en iedere soort werkt door middel van de krachten van aantrekking.

De eerste is de goddelijke aantrekkingskracht van het goddelijke woord, dat alles aantrekt wat rein is en zich met dat woord kan verbinden. De kracht van deze magie is werkzaam in overeenstemming met de kracht van het geloof, en haar werkzaamheid wordt tot stand gebracht door de Heilige Geest.

De tweede soort magie is die van de engelen. Deze is werkzaam naarmate de innerlijke mens in overeenstemming is met de hogere krachten. Hier heerst de aantrekkingskracht in overeenstemming met de graad van assimilatie van de krachten en machten. Deze magie is werkzaam door middel van lichtkracht en macht en ze werkt eveneens in overeenstemming met de graad van reinheid van de mens. Men moet echter behoedzaam te werk gaan, daar er
ook engelen der duisternis bestaan, die zich menigmaal voordoen als engelen des lichts.

De derde soort is de natuurlijke magie. Ook zij is werkzaam door middel van de krachten van aantrekking. Newton heeft de verhoudingen van deze aantrekkingskrachten berekend en Descartes de invloed van de wervelingen die men de middelen, verbindingen en voertuigen van deze krachten kan noemen.

De vierde soort magie is de zintuiglijke. Haar aantrekkingskracht is de begeerte. Zij is werkzaam door middel van het menselijke vermogen tot begeren en afstoten.

De vijfde soort magie tenslotte is de duivelse.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding door prof. Antoine Faivre

De magische krachten van de natuur
Woord vooraf van de uitgever van de eerste Duitse druk
Over magie in het algemeen
De astrale geest
De wetenschap
Grondbeginselen
De oorsprong van de toverkunst
Het goddelijke en het menselijke
Over de morele vervolmaking van de mens

Catechismus van de hogere chemie
Vraag en antwoord
Eerste kernpunt: Over de gehechtheid aan het licht
Tweede kernpunt: Over de zeven hulpmiddelen om het licht deelachtig te worden
Derde kernpunt: Over de tien lichtgeboden
Vierde kernpunt: Het Onze Vader en de groet der engelen
Vijfde kernpunt: Een volgeling van het licht reinigt het onreine en bewerkstelligt het goede

Slotopmerkingen

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR VAN € 14,00 VOOR € 7,50

LEES OVER DE ACTIEBOEKEN VAN KARL VON ECKARTSHAUSEN