Het lichtkleed van de nieuwe mens – de eerste toespraak van de eerste Aquarius conferentie in 1963

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,–

Het boekje Het lichtkleed van de nieuwe mens bevat alle teksten van de eerste van de vijf Aquarius-conferenties van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Dat boekje kan afzonderlijk worden besteld en maakt tevens deel uit van een bundel van de vijf boekjes van met de teksten van de vijf Aquarius-conferenties, die kan worden aangeschaft voor slechts € 10,-. De lezer wordt aangespoord zichzelf te vernieuwen, waarbij de werkzaamheid van Aquarius, een veranderende stralingswerkzaamheid die over de wereld gaat, een grote hulp is. Hieronder volgt de integrale tekst van eerste toespraak door Jan van Rijckenborgh op de eerste Aquarius-conferentie die werd gehouden op het conferentiecentrum Renova (Bilthoven).

Nu wij dan voor de eerste maal in deze conferentie in deze zo machtige tempeltent bijeengekomen zijn, voor het vieren van het Aquarius-vernieuwingsfeest, gaat het er in de eerste plaats om, dat u allen geheel en al zult verstaan waartoe en waarom wij hier vergaderd zijn. En waarom wij spreken van een feest. Een feest dat onze aandacht vraagt en waarop wij ons allen zo heel lang, en met steeds meer concentratie, hebben voorbereid.

Wij weten dat wij staan aan de morgenstond van een nieuwe dag; een nieuwe dag van een absoluut nieuw wereld- en mensheidsbeleven. En u begrijpt, feitelijk zonder dat het u gezegd zal moeten worden: die nieuwe dag zal ons allen voor een nieuwe eis stellen, het vervullen van een geheel nieuwe levenshouding. Een nieuwe handeling, een nieuwe gerichtheid zal bij dit alles natuurnoodzakelijk zijn. Zowel wij als onze medemensen zullen op die eis door zelf-handelen positief moeten reageren. Is onze reactie negatief, dan zal de nieuwe ontwikkeling ons overrompelen en ons meesleuren in haar vaart.

Wij gronden deze uitspraak op het feit dat een nieuw inter-kosmisch stralingsveld onze wereld omvat houdt en inmiddels voldoende intensiteit en spankracht verkregen heeft om merkbare, zichtbare, aantoonbare werkingen tot stand te brengen.Werkingen die, in hun samenhang, een volstrekte wereld- en mensheidsomwenteling zullen veroorzaken, en dit in een tijdsverloop van een betrekkelijk luttel aantal jaren: wij menen in een ontwikkelingsperiode die ongeveer achttien á twintig jaren zal omvatten.

Heel deze komende ontwikkelingsgang werd lang geleden voorspeld en ligt in de metafysische bezinning van vrijwel alle volkeren verankerd. Zij werd met vele fantastische verhalen, legenden en symbolen omkleed en doorwerkt. De profetie, de fantasie en de symboliek namen gestaltenis aan, en zo werd wat komen gaat, gehuld in het gewaad van verglommen historische gebeurtenissen. Zo ontstonden de theologieën. Zij kwamen ertoe met hun verschillen van opvatting de mensheid verdeeld te houden, hetgeen, zoals u uit de wereldhistorie weet, stromen van bloed heeft gekost en geleid heeft tot de chaos die wij op algemeen kerkelijk terrein ook in onze dag van nabij kennen.

Aan dit alles zal nu door de stroom der komende gebeurtenissen een einde worden gemaakt; door die ene grote werkelijkheid waarom het gaat, en waarover wij in de aanvang van deze dienst spraken, in het centrum van de belangstelling van iedere mens te plaatsen. Begrijp goed: wij kunnen tezamen, als groep, over verheven onderwerpen filosoferen en een machtige gedachtevlucht ondernemen, doch nu zal het zo worden en zijn dat alle dingen waarop wij onze aandacht gericht houden, als tot iedere mens gebracht worden en in iedere mens verankerd zullen worden.

Zo zal er plaats gemaakt worden voor die ene grote waarheid, waarvan geen sterveling zich los zal kunnen maken, namelijk voor de waarheid aangaande de mens zelf en zijn uiteindelijke bestemming. De ene rede zal de plaats innemen van vele speculaties. En de werkelijke, levende religie zal hoofd en hart van talloze mensen veroveren, zonder dat de geijkte wegen van propaganda en publicaties bewandeld zullen moeten worden.

Het is goed hier deze ene en universele religie onmiddellijk aan te duiden. De komende, nu opengaande geestesgesteldheid zal staan in het teken van het levende Rozenkruis, en de naam van Christiaan Rozenkruis zal van veler lippen klinken, als een levende, bewijsbare begrippenreeks, als een aantoonbare werkelijkheid. Want deze naam duidt niet zozeer op een bestaand of bestaand hebbend wezen, als wel op een toestand-van-zijn, die in iedere mens tot ontwikkeling moet komen. Een toestand-van-zijn die voorheen, in het grijze verleden, als eens komende werd gesteld, daarna als wenselijk werd aangeduid, en in onze eeuw door vele zoekers, en ook door speculanten, werd nagebootst, met alle gevolgen van dien.

Deze toestand-van-zijn wordt nu, in de zeer nabije toekomst, een noodzaak: de ene, onafwijsbare levenshouding voor iedere mens, die beslissend zal zijn voor wat wij noemen leven of dood. Dit alles houdt verband met de actuele toestand van ons lichtkleed. Wij willen al die werkingen, waarop wij nu uw aandacht gevestigd houden, ontdoen van hun eventueel fantastische en apocalyptische gewaden, want wij dienen de werkelijkheid zelf onder de ogen te zien.

In onze wijsbegeerte wordt met ‘lichtkleed’ bedoeld de samenhang van de verschillende levensfluïden in de mens. Het wordt gevormd door het bloed en zijn stelsel, door het zenuwfluïde en zijn stelsel, door de interne secretie, het slangenvuur en de vlam van het bewustzijn. Al deze fluïden geven in een natuurlijke toestand-van-zijn reeds een verschillend en zeer krachtig etherisch licht. Het is daarom dat wij spreken van lichtkleed. En het is eveneens daarom, dat in het gnostieke evangelie van de Pistis Sophia bij voortduring van haar lichtkleed gesproken wordt. U moet dus begrijpen dat dit begrip door alle tijden heen aan de insiders bekend is geweest.

LEES MEER OVER BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA

Dat lichtkleed wordt nu door iedere mens, door iedere sterveling, gedragen, en zo wordt meteen duidelijk dat de kwaliteit en de geaardheid van die samenwerkende levensfluïden het vibratievermogen van de mens bepalen. Zij bepalen de algemene gerichtheid in en op het leven van de mens. En eveneens, en dat is uitermate belangrijk, wordt heel zijn staat van gezondheid door zijn lichtkleed bepaald.

Gezondheid of ziekte houdt steeds direct verband met de staat van het lichtkleed. Zo hangt het dus ook van de kwaliteit en de geaardheid van deze levensfluïden af of de mens in de algemene, alom bekende, aardsgerichte, animale zijnstoestand blijft verkeren, dan wel of er in hem regeneratieve – dus bevrijdende – mogelijkheden zijn: mogelijkheden, aanwijzingen, dat de betrokkene aan de algemene animale zijnstoestand zou kunnen ontstijgen.

Dit ontstijgen, dit opstaan, deze opstanding uit de animale zijnstoestand – dus uit de animale zijnstoestand van het lichtkleed – is in de komende tijd voor iedere mens noodzakelijk geworden. Door de inwerking van het nieuwe stralingsveld wordt deze noodzaak binnenkort zeer acuut. Maar, en dit zeggen wij met nadruk, er is geen sprake van dat het ontstijgen, waarop wij nu onze aandacht gevestigd houden, gelijkenis zou hebben met zo iets als een volautomatisch ontwikkelingsproces; dus dat het zo iets zou zijn als het opgroeien van een baby tot volwassen mens. Nee, wij allen staan in deze voor de noodzaak van een persoonlijke keuze.

Daarom spraken wij het laatste jaar in onze geestesschool steeds weer zo met nadruk over de nieuwe levenshouding. Wie van u staat reeds in die nieuwe levenshouding? Hebt u in uw leven reeds de ene beslissende keuze gedaan?

Wij zeggen u: dat is niet slechts wenselijk, dat kan niet tot stand komen in exaltatie of religieuze vervoering, nee, het is in de komende, de zeer nabije tijd heel nuchter volstrekt noodzakelijk. In dat teken staat de nieuwe levenshouding. De nieuwe levenshouding moet door u allen persoonlijk gekozen worden. Dit gehele proces moet door u allen lijfelijk beleefd en ervaren worden. Daarom spreken wij van zelfverwerkelijking.

Dit proces van de ontstijging, dit proces van de opstanding, deze zelfverwerkelijking, hangt volkomen samen met het grootse en heerlijke mysterie van de Mens, in de hoogste, monadische zin van het woord. Daarom hebben wij u zo heel lang over dit feest van de aanvangende ontstijging, van de aanvangende opstanding uit de doodsnatuur, moeten spreken: omdat u allen positief te besluiten hebt. U allen dient in dat proces te treden. Of niet, met alle gevolgen van dien!

Want er zijn maar tweewegen: die van regeneratieve ontstijging en die van degeneratieve neergang. Tussen deze beide wegen hebt u allen nu nog de vrije keuze. En daar niemand van ons vermag te zeggen hoeveel tijd de mensheid nog toegemeten krijgt om die allesbeslissende keuze te doen en haar met de nieuwe levenshouding waar te maken, achtte onze Broederschap het van groot belang een datum te kiezen (in de twee zeer kritieke maanden augustus-september 1963, welke corresponderen met de aanvang van de aangeduide interkosmische ontwikkeling) en alle broeders en zusters, die waarlijk levend in de moderne geestesschool staan, daarop bijeen te roepen tot dit machtige convent op Renova. Wij hebben u dus bijeengeroepen, broeders en zusters, in opdracht van onze Broederschap.

Wij hebben voorts de taak u zonder omhaal van woorden duidelijk te confronteren met de geest van de aanvangende ontstijging. Wij hebben de opdracht u zo mogelijk tot een zeer duidelijke beslissing in uw leven te voeren, en tevens werd ons opgedragen u te zeggen dat ons vergund werd de zegen van de Broederschap, de Universele Broederschap, voor dit besluit, dit levensbesluit, af te smeken.

Wij hebben u nadrukkelijk te zeggen dat deze zegen in deze dagen over ons allen zal worden uitgestort, wanneer u positief, van binnenuit, dat ene besluit zult nemen, om dan, op deze basis, de grote zelfverwerkelijking binnen te treden. Want het gaat, zoals u nu duidelijk moge zijn, om uw opneming in een machtig proces.

Daarmee zullen wij dan heel de mensheid mogen voorgaan in een nieuwe, machtige ontwikkelingsgang, die, zoals gezegd, steeds duidelijker en steeds nadrukkelijker zal staan in het teken van Christiaan Rozenkruis. Daartoe nu vestigen wij opnieuw uw aandacht op uw lichtkleed. En zonder thans in uitvoerige uiteenzettingen te vervallen vragen wij u: Wat doet u voor de juiste verzorging van uw lichtkleed? Wat doet u ter zake, als studenten van het Rozenkruis?

Als wij dat nu, op dit moment, eens gingen onderzoeken, zouden wij, in het algemeen gezien, wellicht nog maar een pover resultaat aanschouwen. En aan de positieve zijde van dat onderzoek zou dan wellicht voornamelijk staan dat u vegetarisch leeft, dat u de een of andere levensreform ter zake van uw voedsel in praktijk brengt, vanwege uw vegetarisch standpunt. Maar weet u dat de resultaten van uw vegetarisme in uw lichtkleed vrijwel geheel geneutraliseerd worden doordat er zoveel andere, schadelijke stoffen in uw bloed circuleren? Alleen reeds bij de gewone, normale voedselopneming is dat het geval. Wij denken hier aan de vele chemische en synthetische stoffen, die tegenwoordig met ons voedsel worden vermengd.

En wat doet u daarnaast ter juiste verzorging van uw zenuwether? Terwijl de zenuwether in onze moderne tijden onder de zwaarste spanningen moet verkeren? Wat doet u ter zake?

Wat doet u voor het juiste functioneren van het spinale geestvuur? Hebt u er ooit over nagedacht dat u ter zake een taak te verrichten hebt?

Wat enigszins dichter bij u ligt is misschien de verzorging van de interne secretie – omdat (en tot dat bewustzijn is de mensheid langzamerhand doorgedrongen) vrijwel de meeste ziekelijke verschijnselen direct verband houden met storingen in de interne secretie. Storingen, die men meestal tracht te neutraliseren met wat men noemt ‘geneesmiddelen’ of, als het moet, door operatieve ingrepen.

En wat zou u zeggen van een juiste verzorging van uw bewustzijnsvlam? Hebt u daar ooit van gehoord? Men zegt: ‘Mijn bewustzijn ís, mijn bewustzijn existeert.’ En daar moeten wij het mee stellen, zo meent men. En men spreekt van: ‘Dit type is zus en dat type is zo; dit is zijn karakter, dat is haar karakter.’ En zo, op die voet, ontmoeten wij elkaar.

Doch wij zeggen u: wen u nu eens aan de gedachte dat geheel uw vijfvoudige lichtkleed één ondeelbaar stelsel vormt. Wij zeggen u met nadruk: Alles wat men ziekelijke verschijnselen noemt en als zodanig aanschouwt en ervaart, wordt veroorzaakt en in stand gehouden door disharmonieën die ter zake van het lichtkleed tot ontwikkeling komen. Erfelijke invloeden die storingen verwekken verdwijnen als ge uw gehele lichtkleed krachtig onder de desbetreffende levenswetten plaatst. En u zult zeker overwinnen als u daarmee in uw jeugd, in uw jonge dagen, aanvangt. Van de geboorte af bestaande zwakte of ziekelijke toestanden zullen straks geen enkele belemmering meer vormen, mits de mens zijn lichtkleed op de juiste wijze zal doen functioneren.

Wellicht is deze gedachte volkomen nieuw voor u. Toch stoelt heel de hulpdienst van de Rozenhof op dit feit. En als de Rozenhof van tijd tot tijd een brief ontvangt waarin dank wordt uitgesproken over een wonderlijk ontvangen hulp en redding, die vele malen de aandacht heeft getrokken, ook van buitenstaanders, dan is het herstel mede vaak voor een belangrijk deel te danken aan de zieke leerling zelf, die, door de omstandigheden gedreven, aan zijn of haar lichtkleed datgene schonk wat het krachtens zijn aard toekomt. En wij verzekeren u dat de medici onder ons in de zeer nabije toekomst de grootst denkbare successen zullen behalen als zij in de meest volstrekte zin hun hulp trachten te schenken aan het lichtkleed van de zieken die zich tot hen wenden. En zij dienen te begrijpen dat, willen zij waarlijk helpen, hun eigen lichtkleed minimaal juist moet functioneren.

’Wat is dat lichtkleed dan?’, zo kunt u vragen. Het is in het lichaam, in het stoffelijke zelf, de vertegenwoordiger van het etherische dubbel.

Wij spreken van ‘etherisch dubbel’ om duidelijk te maken dat het stoffelijke zelf uitsluitend door middel van dat dubbel, van dat levenslichaam, leeft. De mens leeft bij de gratie van het etherische lichaam, en speciaal bij de gratie van zijn lichtkleed. De stofatomen, waaruit het stoffelijke zelf is samengesteld, bezitten zonder de samenwerking met de etheratomen geen enkel zelfstandig leven. Daarom is het logisch dat wij zeggen: Het is alleen mogelijk zich in deze stoffelijke wereld als een levend wezen uit te drukken vanwege de aanwezigheid van het lichtkleed.

Maar even redelijk is het indien wij daaraan toevoegen dat de roeping van het lichtkleed niet uitsluitend uit het belevendigen en het in stand houden van het stoflichaam bestaat. Dat is slechts een bijkomstigheid. De werkelijke roeping van het lichtkleed ligt veel hoger. Maar de vervulling van die roeping is afhankelijk van de wijze waarop u hier en nu en in de nabije toekomst uw lichtgestalte zult gebruiken.

Als u dit inziet, zult u ook de behoefte gaan voelen uw lichtgestalte gereed te maken voor haar grootse en zo heerlijke taak. Het reinhouden van het stoflichaam is uitermate belangrijk. Alle verzorging die u daartoe aan uw stoflichaam schenkt, is uitstekend, zeer loffelijk. Maar ver daar bovenuit gaat de juiste verzorging van uw lichtgestalte. Dat is in de nabije toekomst voor ons allen de belangrijkste taak. Wij dienen onze lichtgestalte gereed te maken voor haar grootse en heerlijke taak.

Dit nu is de kerngedachte die aan ons Aquarius-vernieuwingsfeest ten grondslag ligt. Hierin vinden wij de sleutel tot de aanvangende ontstijging.

INHOUD

Woord vooraf

    1. Het lichtkleed van de rozenkruiser
    2. De vijfvoudige nieuwe levenshouding
    3. De wederkomst Christi en de nieuwe etheropenbaring
    4. De gemeenschap van de Heilige Geest
    5. Vraag en antwoord

Bron: ‘Het lichtkleed van de nieuwe mens’ door Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,–