Goedheid, waarheid en gerechtigheid in ‘De vuurgloed van de ontstijging’ en ‘De Egyptische Oergnosis’

LEES MEER OVER DE CURSUS ‘LEVEN IN EENHEID, VRIJHEID EN LIEFDE’ IN APRIL, MEI EN JUNI

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

Op dinsdagavond 11 april 2023 start de vijfdelige cursus me de titel Leven in eenheid, vrijheid en liefde in 13 plaatsen. De laatste en afsluitende bijeenkomst is landelijk, wordt gehouden op zonfagmiddag 4 juni en gaat over gerechtigheid. Die waarde wordt wel gezien als één van de zijden van de zogeheten vlammende driehoek (trigonum igneum) die wordt genoemd in de Fama Fraternitatis R.C. uit 1614. De twee andere waarden zijn  goedheid, waarheid, gebaseerd op een een vers uit de bief van de apostel Paulus aan de Efeziërs (Efeze 5:9). Twee van de drie waarden worden besproken in (webinar)cyclus 37 van De Innerlijke Bron onder de titel Leven in eenheid, vrijheid en liefde

De machtige driehoek van eenheid, vrijheid, liefde waarnaar wij verlangen, is een eeuwige vanzelfsprekendheid in de oorspronkelijke wereld, maar kan in onze onvolmaakte werkelijkheid niet worden gerealiseerd. Alleen in het rijk van de geest zullen onze innigste verlangens vervuld kunnen worden. Als de liefde van de schepper toegang krijgt tot het hart, kan vanuit het hart het hoofd worden geopend voor het schouwen van de waarheid. Daarop kan de wil, in overeenstemming gebracht met de wil van de schepper, aanzetten tot bevrijdende handeling, tot gerechtigheid, en tot daadwerkelijke terugkeer tot de eenheid.

Hierna volgen eerst drie korte citaten uit het boek De vuurgloed van de ontstijging, en vervolgens drie gedeelten over goedheid, waarheid en gerechtigheid uit De Egyptische Oergnosis van J. van Rijckenborgh.

BESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

  • Wij zijn het Licht niet, wij verbeelden ons niets, wij staan met beide benen stevig geplant in de harde werkelijkheid, wij willen slechts getuigenis afleggen van Hem die het leven en de ziel van allen is, in goedheid – waarheid – gerechtigheid (p. 109).
  • De grote driehoek van goedheid, waarheid en gerechtigheid zal ons eerst dan van natuurlijk in geestelijke mensen veranderen, wanneer wij het Licht inplanten in de natuur van ons wezen (p. 124).
  • Christus in u maakt u anders, meer stralend van goedheid, waarheid en gerechtigheid. Hij maakt u een strijder tegen uw lagere natuur; maar dat niet alleen, hij maakt u van dag tot dag een overwinnaar (p. 222).

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 3

1. Leven in goedheid

In het tiende boek van het Corpus Hermeticum lezen we reeds in het eerste vers: ‘Het goede is uitsluitend in God, of juister: God is in alle eeuwigheid het goede’. Met dat woord is onmiddellijk vastgesteld dat het goede voor ons een onkenbare realiteit is; een aanduiding van een toestand die door ons niet kan worden benaderd. Als we hierover nadenken zullen we inzien, dat óns goed, datgene wat wij gewend zijn goed te noemen, betrekking heeft op iets heel anders. Het is een volkomen relatief begrip, voor de ik-mens slechts gedurende een beperkte tijd van waarde. en u weet: wat u goed noemt, vindt een ander soms heel slecht of bedenkelijk.

De waarheidszoeker keert terug naar de grond van de dingen, tot de basis van alle wording, tot het alleen-goede. Alleen in God is het goede te vinden. En wie God vindt, wie aan het goede deel krijgt, is van stonde aan niet meer van deze wereld. Als u God gevonden hebt, existeert u met de andere broeders en zusters in het nieuwe levensveld, in de zielewereld. Let wel, de mens kan wel déél krijgen aan het goede, doch hij kan het goede niet zijn. Het goede zal zich altijd van de mens blijven onderscheiden.

Tussen de natuurgeboren mens en het goede ligt het pad, het pad tot het deel krijgen aan het goede. Wie dat pad wil bewandelen móét aanvangen met niet-gehecht zijn. Als u niet meet gehecht bent aan de natuur waaruit u geboten en getogen bent, noch met liefde, nog met haat, dan pas kunt u met de ziel reizen van Bethlehem naar Golgotha. Dan kunt u het pad bewandelen tot de eenheid van God, tot het ene goede.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 3
Hoofdstuk: Het mysterie van het goede

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 4

2. Leven in waarheid

In de ruimte van de al-openbaring is alles steeds bezig te veranderen; het ene gaat, het andere komt, en als het komt ligt de verandering erin opgesloten. Bijgevolg is het altijd veranderlijke ten opzichte van het onveranderlijke volstrekt onwaar. Daarm stelt Hermes vast dat de waarheid alleen maar kan wonen in eeuwige lichamen, die in volstrektheid de waarheid vertegenwoordigen. Zo is er dus een volstrekte gescheidenheid tussen de absolute waarheid en onwaarheid. Bij onwaarheid moeten wij dan niet denken aan leugenachtigheid, opzettelijke verdraaiing van de goddelijke rede, doch aan alles en allen die in het veranderlijke, in het beweeg van de tegengestelden en in het beweeg van de ontwikkelingen staan.

Onwaar is het in ontwikkeling verkerende; datgene wat nog niet tot de waarheid behoort. Noemen wij het in ontwikkeling verkerende waar, dan zetten wij de ontwikkeling stop, dan vertragen en belemmeren wij haar, dan zet een kristallisatie zich in, en wordt de fundamentele onwaarheid onwaar, in de zin van leugenachtig en ongoddelijk. De waarheid drijft, als het goed is, de fundamentele ónwaarheid tot haar hoge status. Daarom zal de waarheid zich steeds openbaren, opdat het fundamenteel nog ónware zich procesmatig tot haar zal opheffen.

Daarin ligt een zeer grote troost verborgen, want dé waarheid kan nimmer worden gedood. De waarheid is een zevenvoudige straling die van het Absolute uitgaat, en die zich zal en móét openbaren om het ene grote scheppingsdoel te bevorderen en tot een goed einde te voeren. Die waarheidsstraling, wij herhalen het, kan nimmer worden gedood. Wie zich tegen die wet verzet, is steeds bezig het eigen graf te graven.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 4
Hoofdstuk: De waarheid wint altijd

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

3. Leven in gerechtigheid

Er is een natuurwet, een algemeen geldende natuurwet, die alles in het wijde universum samenbindt, een natuurwet die al die menigvuldigheden van scheppingen en krachten en bewogenheden en werkingen in één vermogen samenbundelt. De betrokken natuurwet kan men aanduiden als een sleutelkracht; het is één ontzaglijk machtig vermogen. Deze oerkracht, deze basiswet van de schepping, wordt in de mythologie wel aangeduid als Nemesis, hetgeen wil zeggen dat deze natuurkracht onveranderlijk dezelfde is en blijft, dat zij niet kan worden aangetast. Daarom wordt Nemesis in de Griekse gedachtenwereld aangeduid als de godin van de wrekende gerechtigheid, die de ondeugd straft en elk misdrijf, elk vergrijp, vervolgt. Een andere naam voor deze oerkracht is karma.

De geest van God straalt een plan uit in de afgrond; door de kracht van de geest worden de krachten van de natuur gewekt, het al komt in beweging en gaat zich manifesteren. En nu is er één controlerende factor: Nemesis, die het grote plan van God absoluut veilig stelt; een kracht die geen transigeren kent, geen wijsheid uitstraalt, geen goedheid en geen kwaad, geen positiviteit noch negativiteit; een kracht die slechts de wil van de Logos handhaaft, dwars door alle afwijkende of tegenwerkende invloeden heen. Dat is, welbekeken, overweldigend heerlijk! Gods plan houdt eeuwig stand, het kan niet worden aangetast, het zal zich voltrekken.

Doch welk een ontzaglijk gevaar ligt tegelijkertijd daarin opgesloten! Wanneer wij de wet van Nemesis overtreden, dan corrigeert zij ons, dan treedt zij op als de wreekster, als het noodot. Dát is de naam waaronder wij Nemesis in onze dialectische orde het allerbeste kennen: als het noodlot, het blinde noodlot. Daarom wordt Nemesis wel voorgesteld als een godin met een blinddoek voor het gezicht.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 2
Hoofdstuk: Karma-Nemesis en de weg van de verlossing

LEES MEER OVER DE CURSUS ‘LEVEN IN EENHEID, VRIJHEID EN LIEFDE’

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS