Woord vooraf van ‘De Egyptische Oergnosis deel 2’ over de drie vragen van de sfinx

 

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

Het tweede deel van De Egyptische Oergnosis is gebaseerd op de boeken 3 t/m 9 van het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistus. Aan de hand daarvan bespreekt Jan van Rijckenborgh de voorwaarden tot, en de fasen van het pad van bevrijding. Eerste voorwaarde is het diep doorleefde inzicht dat de mens in zijn huidige bestaan van God gescheiden is en hem niet kent. Door zijn ik te offeren maakt hij deze scheiding ongedaan, kan hij gevoed worden door de krachten van de geest, en wordt de dood overwonnen. Hieronder volgen de tekst van het woord vooraf en de inhoudsopgave.

 

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

WOORD VOORAF

Mens, wie zijt gij?
Vanwaar komt gij?
Waarheen gaat gij?

Deze diepste vragen stelt, sinds de dageraad van de verschijning van de mensen in dit dialectische bestaansveld, de geheimzinnige sfinx aan alle reizigers op de eindeloze dwaalweg door de woestijn van het aardse leven; en de beantwoording ervan, in bewustzijn, levensgerichtheid en -daad, is beslissend over leven en dood.

Zonder waarachtige, levende Kennis, uit eerstehands beleven, aangaande de ene Bron van alle Zijn en het ene werkelijke doel van ons bestaan, is de mensheid, door blindheid, waan en misleiding verdoold, steeds weer gedoemd in duisternis, lijden en dood ten onder te gaan.

Om in de zo smartelijke en dreigende  crisis, die het einde van de kosmische dag begeleidt, de tallozen die in vertwijfeling naar uitkomst zoeken, de weg tot de bevrijdende Godskennis te wijzen, verheft de Gnosis opnieuw haar stem, en doet zij de Roep van het Begin met grote kracht weerklinken.

Opnieuw verkondigt zij, vanuit de levende Godswerkelijkheid, de hoge afkomst en verheven roeping van de mens, en wijst zij hun, die nog oren hebben die kunnen verstaan, de aloude Weg van de uitredding, die zij ook in onze tijd voor de mens van goede wil ontsloten heeft.

Allen die, in innerlijke bewogenheid van het hart over de zelfgeschapen ontreddering, waarin wereld en mensheid weer bezig zijn ten onder te gaan, van binnenuit de besliste noodzaak van een onmiddellijke, fundamentele levensomwending onderkennen, en zich daartoe geroepen voelen, zullen in de diepe wijsheid van de Egyptische Oer-Gnosis en de volstrektheid van haar eis, vol vreugde en dankbaarheid het stralende Licht herkennen van De Weg tot De Waarheid en Het Leven.

Het is tot hun dienst dat de jonge  Gnostieke Broederschap haar arbeid in deze wereld verricht; voor hen is deze uitgave bestemd. Zij wil hen in staat stellen de Geest van het gnostieke leerlingschap van zo nabij mogelijk te naderen, en iets van de genade van dit pad als in voorsmaak te ondergaan.

Dat zeer, zeer velen de Roep van de Gnosis nog tijdig zullen verstaan, en er, tot hun eeuwig heil en dat van de gehele mensheid, in positieve zin op zullen reageren!

J. van Rijckenborgh

BIJ HET BEELD VAN DE OERMOEDER (VAN JOHFRA)

De Oermoeder, gezeten in de vorm van een vijfpuntige ster te midden van tot aanzijn gekomen sterrenconstellaties , ontvangende het Vader-vuur ofwel het zevenvoudige geestvuur. Door de harmonische  wisselwerking tussen hoofd en hart van de Oermoeder worden hoofd en hart overstraald door astraal licht, waardoor in de schoot van de Oermoeder een bron van levend water, de eeuwig-durende stroom, tot aanzijn komt. Alzo wordt uit de Moeder door het zaad van de Vader, het kindschap, het Zoonschap, een levende werkelijkheid. Het scheppingsplan van de Vader wordt uit de Moederkracht tot aanzijn gevoerd. 

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

I Derde boek: Dat het grootste kwaad in de mensen is, dat zij God niet kennen

II Vierde boek: Hermes’ rede ter ere Gods

III Waak dan, want ge weet noch de dag, noch het uur
De tijd der declaratie
Een oeroude waarschuwing
De toestand van ons bloed
De roeping der noodordepersoonlijkheid
Het zevenvoudige hart
Het zevenvoudige hoofd
Ga uit de bruidegom tegemoet

IV De kluisters van het bloed
Romeinen VII
De narcose der onwetendheid
Tot wie Hermes zich richt
De privé-bloedscultuur
De zondige wellust
De kernopgave van het leerlingschap:het dagelijks sterven
De kernkracht der zonde
Het enduro
De tuin der goden

V Karma-Nemesis
De menselijke val
De weg der verlossing

VI De verwerkelijking van het plan Gods
De smarten der mensheid 50
Wat de Gnosis vraagt 51
In het ego pijn lijden 52
De geboorte in Bethlehem en de overwinning op Golgotha 54
De bruiloft met het Lam 54

VII De hartekreet van de universele Gnosis
Romeinen
De noodzaak der omkering
De weg van de universele Gnosis
Onze taak en roeping voor wereld en mensheid
Het verschijnen van de Zoon des Mensen in de wolken des hemels
Het nieuwe gnostieke rijk
Nieuwe werkplaatsen in het aardse veld

VIII Vijfde boek: Uit een rede van Hermes tot Tat

IX De oerwet der gnostieke mysteriën
Hoe kan deze wet hier vervuld worden?
De ware vroomheid en godsvrucht
De noodzaak van het verwerkelijkende bouwstuk
De onwankelbare moed en volharding
Geen reserves, geen uitvluchten!
Treed binnen in de cirkel der eeuwigheid

X De navolging Christi
De waarachtige zelfvrijmetselarij
In de wereld, maar niet meer van de wereld
Bevrijding in het nu volkomen mogelijk
Vrijwording ter wille van dienstbaarheid
De negativiteit der natuurgodsdiensten
Door de geest Gods ontstoken, in Jezus de Heer ondergegaan, door de Heilige Geest wedergeboren

XI Het pad van Bethlehem naar Golgotha
Het proces van de opstanding der ziel
Het epos van Jezus’ gevangenneming, vernedering, kruisgang, sterven en overwinning
Het endura: de strijdloosheid
Laat Jezus Christus zijn arbeid in u verrichten
De onvermijdelijke keuze tussen leven en dood
Word gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader in de hemel volmaakt is
De tweevoudige ziel van de mens
Het verwerkelijken van de God in de mens
De wederopwekking van de geestziel
Pijn en smart
De driebond der alopenbaring

XIII Zesde boek: Algemene dialoog tussen Hermes en Asklepios

XIV Het wezen en de werking der albewogenheid
De hermetische bewijsvoering
De twee naturen der tegengestelden
Het geschapene en het ongeschapene
Het goddelijke en God
De Zoon, die in het hart des Vaders is, die heeft hem ons geopenbaard
De logica en noodzaak van het herstel derbinding met de levensbron
Ons onbewuste aardse bestaan het meestonlogische in de alopenbaring

XV De onaantastbaarheid van het Godsplan
Mee-bewegen of tegenbewegen
Maria, de maagdelijke oersubstantie
Hoe het Godsplan tot openbaring komt
Een vervaarlijke conclusie

XVI De tweevormigheid van de mens
Waar de geest des heren is, daar is vrijheid
Het resultaat van het tegenbewegen vernietigt altijd zichzelf
Alleen hetgeen uit de geest des Heren is, is eeuwig
Hora Est!
De dood een natuurwetenschappelijke logica
Het leven ontwikkelt zich uit het mee-bewegen

XVI De laatste dood van het ik: de vrijwillige zelfovergave
De gerichtheid van hoofd en hart
De zelfovergave van het mee-bewegen
De gevaren van het tegenbewegen in de School
Het verbreken van de zeven zegels
De dringende noodzaak van zelfonderzoek

XVII Het mysterie van de heilige Graal
Het gesloten-zijn van de zeven zegels
Jezus en de Trooster
De zeven stralen van de Zevengeest
De Broederschap van de heilige Graal
Het volstrekte leven
De noodzaak van oprechte hunkering
Het levensdoel van de beelddrager
Ga dan in, in de vrede uws Heren
De gebrokenheid der menselijke broederschap van den beginne
De tragiek der vereenzaming
De hel der tegenbeweging
De Gnosis, de genezer, de Heer der Liefde
Het tot openbaring brengen van de Zoon

XIX Zevende boek: Hermes tot Tat over het mengvat en de eenheid

XX De prijs voor de wedloop
In den beginne was het Woord
De menselijke denkwerkzaamheid
De Logos, het Woord
Het verstand en de geest
De niet-begrijpende verwondering
De verwarring van talen
De geestbinding, de prijs voor de wedloop
Het rozenhart, het latente vermogen tot hoger ontwaken
Waarom ben ik in het leven?
De geboorte van de Zoon

XXI Het heilige mengvat
1 Johannes 5
De geest, het water en het bloed
De heilige Graal, de ontbrekende schakel
De Driebond van het Licht: Graal, Kathaar en Kruis-met-Rozen

XVIII De nieuwe bevrijdende mogelijkheden
Tweeërlei doop
De nabootsing in de natuurreligie
Symbolisme en magie
De gnostieke magie
De magie in kerk en sekte
Het leken-apostolaat
Het werken der eonen
De receptuur van het ware leerlingschap

XIX Het ontvangen van de heilige Graal
Het teken van de Zoon des Mensen
Wat is Pymander?
Het plan van de Logos
Het overwinnen van de dood
Het wekken van het beeld der ware menswording
De absolute kennis van de pymandrische mens
Osiris-Isis, geest-ziel
De toestand van de jonge pymandrische mens
Transmutatie en transfiguratie
De goddelijke beker
De consequenties van de heilige Graal
Bevrijding en dienstbaarheid; verheerlijkingen smartervaring

XIII Het pad en het offer
De moeilijkste opgave van het pad
De noodzaak der ikversterving
God of Mammon
Vier belemmeringen

XXIV De terugkeer tot de eenheid
Een volkomen nieuw begin
De taak van de noodordegestalte in het grote plan Gods

XXV De eenheid (1)
Hoe overwinnen wij de dood?
De mystificatie aangaande de dood
De weg door de vier mysteriën
Het vierde mysterie

XXVI De eenheid (II)
Het beeld Gods zal u leiden
Het onveranderlijke en het veranderlijke
De eenheid en het geta
Eenwording en concrete daad
De Pymander van het Levende Lichaam
De overwinning op de dood

XXVII Verkoop al wat ge hebt, en volg mij
Een broederschap van de heilige Graal
Levende cellen van het Levende Lichaam
Heer, hier ben ik
Groepseenheid en zelfovergave
De zevenvoudige rivier
De vervullende daad

XXVIII Het geheimenis van de gnostieke mysteriën
De levenshouding tot versnelling derheilsprocessen
Alles of niets
Het wapen van de laster, de smaad en de kritiek
Wat is het Levende Lichaam?
Wat zit daar toch achter?
Een juichend getuigenis der gnostieke werkelijkheid
Het tehuis Sancti Spiritus
Van de aarde gekocht

XXIX Het pinksterfeest van goddelijke bevrijding
De brandpunten van de jonge Gnosis 206
De spreiding van het lichtveld 207
Het binnenhalen van de oogst 207
De verantwoordelijkheid van iedere leerling

XXX Achtste boek: Hermes tot zijn zoon Tal: Dat de onzienlijke God het meest geopenbaard is

XXXI Het hemelschip en de schepelingen
Een onvergelijkelijk geschenk
Verstandelijke training
Het proces der gnostieke bewustwording
De bediening der verzoening
De volkomen zelfovergave
Het hemelschip
Geen principiële belemmeringen tussen God en mens
De waan der dialectiek
Het waarachtige bidden
De verantwoordelijkheid van de gnostieke werker

XXXII Een lofzang van Hermes

XXXIII De wijsheid der wereld en de wijsheid Gods
De zeven stralen van de Zevengeest
Het hersenorganisme van het jonge kind
Het onvrije denken van de dialectische mens
Het schouwen in het ongeopenbaarde
Het nieuwe denken
De binding met de geopenbaarde en de ongeopenbaarde Godheid
De waan aangaande het geheugen
Het levende getuigenis van de gnostieke priesterlijke mens

XXXIV De sleutel tot reinmaking
De noodzaak van het zielebewustzijn
Het kindschap Gods en de volwassenheid
De strijd tussen de ziel en het lichaam
De onvermijdelijke keuze
De allesoverheersende rol van de kleine hersenen
De bevrijdende levensmethode

XXXV De eeuwigheid in de tijd
De sleutel tot reinmaking
De harmoniserende werking van het gnostieke leerlingschap

XXXVI Negende boek: Dat niets van hetgeen werkelijk bestaat verloren gaat, maar dat men in dwaling de veranderingen vernietiging en dood noemt

XXXVII De wedergeboorte van de ziel
De onwerkelijkheid van de dood
Hoe het probleem door de waarheidszoeker benaderd moet worden
De theologische en de historisch-materialistische opvatting
Een incident in de oplosbaarheid
Wat transfiguratie is
De dwaling van de zelfmoordenaar
De noodzaak der natuurgeboorte voor de mogelijkheid tot bevrijding
Wat is zielegeboorte?
De aardse mens is slechts een lichaam
De signatuur van de ware rozenkruiser

XXXVIII De wedergeboorte door de ziel
Red uw ziel
De zetel des levens
Het hart het belangrijkste van het menselijke lichaam
De zeven kamers van het hart
De taak van het sternum
De huidige natuurlijke mens
De aanklacht van het hart
De stem van de ziel

XXXIX De heilige Moeder-Aarde
De volkomen mens
De kruisweg van de ziel: van Bethlehem naar Golgotha
De eerste God en de tweede God
Onze heilige Moeder-Aarde
De roeping van de Aardegeest en onze roeping
Christus, de planeetgeest der Aarde Diverse levensgolven

XL Niets kan ons scheiden van de liefde, die is in Christus Jezus, onze Heer
De vervulling der goddelijke natuurwetenschap
De atomische stofwisselingsprocedure
Wedersta de boze niet
Wij hebben het proces der onsterfelijkheid in eigen hand
Het formeren van een wereld
Het atoom en de zeven krachten van hetvolstrekte leven
De komende vernietiging van ons levensveld
De heilsarbeid in een bonafide Geestesschool

XLI Het herstel van het volmaakte evenwicht
Twee belangrijke vragen
Lucifer en de Elohim
De al-orde van het universum onaantastbaar
De tweelingkrachten der natuur: vuur en koude
De noodzaak het vuur in ons leven teleren beheersen
Het handhaven van de fundamentele wettender goddelijke orde

Woordverklaring

Bron: De Egyptische Oergnosis deel 2 van Jan van Rijckenborgh

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

BESTEL DE 4 DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS