Oorspronkelijke levensvragen – beluister of lees bezinning 2 van het Gouden Rozenkruis

 

BELUISTER MEER BEZINNINGEN OP ROZENKRUIS.NL (PODCASTS)

bezinning 1bezinning 2bezinning 3bezinning 4bezinning 5bezinning 6bezinning 7bezinning 8bezinning 9bezinning 10bezinning 11bezinning 12

Een belangrijk aspect van de universele leer is het gegeven dat de mens voortdurend wordt geconfronteerd met de oorspronkelijke levensvragen, zoals de vragen van de sfinx: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? In deze bezinning hebben we een aantal vragen vermeld die je kunt beschouwen als levensvragen, iets dat je zou kunnen raken in de uitgangspunten die je hanteert in het leven.

Muziek

Een actuele vraag uit een ver verleden in China. Wat is Tao? Lao Zi antwoord daarop:

Kon Tao uitgezegd worden, het zou de eeuwige Tao niet zijn.
Kon de naam genoemd worden, het zou de eeuwige naam niet zijn.’

Ook zegt Lao Zi:

‘Zij die Tao kennen zijn niet geleerd.
Zij die geleerd zijn, kennen Tao niet.’
‘Hij die Tao behoudt went niet vol te zijn.

Juist omdat hij niet vol is,
is hij voor altijd gevrijwaard tegen verandering.’
‘Hoe weet ik dat de gehele geboorte in hem zijn oorsprong heeft?

Door Tao zelf!’

Muziek

Vragen uit het Oude Egypte. Uit de Egyptische gnostieke wijsheidsleer van Hermes Trismegistus en zijn geschriften de Tabula Smaragdina en het Corpus Hermeticum kennen we de samenspraak tussen Hermes en Tat. Tat is de mens die zich zijn ware afkomst herinnert en die gaat begrijpen tot welk doel hij geschapen is. Een dergelijk mens heeft vele vragen die hij met zijn tegenwoordige bewustzijn niet kan oplossen en gaat daarom te rade bij Hermes, de driemaal grote.

Tat vraagt: ‘Waarom, o vader, heeft God de Geest niet aan alle mensen toebedeeld?

En Hermes antwoordt: ‘Hij heeft gewild, mijn zoon, dat de geestbinding door alle zielen zou worden verkregen, echter al prijs voor de wedloop. Hij heeft een groot mengvat, gevuld met de krachten des Geestes omlaag gezonden en een boodschapper aangewezen met de opdracht aan de harten van de mensen te verkondigen: Dompel u onder in dit mengvat, gij zielen dit dit kunt, gij die gelooft en vertrouwt dat ge zult opstijgen tot Hem die dit mengvat omlaag gezonden heeft. Gij die weet tot welk doel gij geschapen zijt.’

Tat: ‘Er is dus ook waarheid op de aarde, vader?’
Hermes: ‘Ge vergist u, mijn zoon. Er is beslist geen waarheid op de aarde, en zij kan er ook niet tot aanzijn komen. Het kan evenwel voorkomen dat enige mensen, zo God hun de macht geeft haar te zien, de waarheid aanschouwen.’
Tat: ‘Is er dus niets waars op aarde?’
Hermes: ‘Ik denk en ik zeg: alles is schijn en waan. Dit zijn de ware dingen die ik denk en zeg.’

Tat: ‘Maar moet men dan ware dingen denken en zeggen geen waarheid noemen?’
Hermes: ‘Hoe kan dat nu, men moet denken en zeggen zoals het is: er is niets waar op aarde. Dat is waar: dat er hier beneden niets waar is. Hoe zou het ook kunnen, mijn zoon? De waarheid is de volkomen heerlijkheid, het volstrekte goede dat niet door de materie is bezoedeld, noch door een lichaam is overkleed. De waarheid is het onvervulde, stralende, onaantastbare, verheven onveranderlijke goede.’

Muziek

Wat is waarheid? De vraag die iedereen bezighoudt. De vraag waarover iedereen een mening heeft. De vraag waardoor het bloed van de mensen vloeit. De vraag die aanleiding is tot vele oorlogen. De vraag die wij ons dagelijks stellen is: Wat is nu waarheid? In het Evangelie van de heilige twaalven krijgen we hierop mogelijk een antwoord. Het is een woord dat gesproken wordt van hart tot hart. U dient het dan ook met uw hart te verstaan.

‘Wederom waren de twaalven bijeenvergaderd in de kring der palmbomen en een van hen, Thomas, zei tot de anderen: ‘Wat is waarheid? Want dezelfde dingen doen zich aan verschillende gemoederen verschillend voor, en zelfs ook verschillend aan hetzelfde gemoed op verschillende tijden. Wat is dan Waarheid?’
En terwijl zij spraken verscheen Jezus in hun midden en zei: ‘De ene en eeuwige waarheid is alleen in God, want geen mens, noch een gemeenschap van mensen, weet wat God alleen weet, die Alles in Allen is. Aan de mens wordt de waarheid geopenbaard naar zijn vermogen om te verstaan en te ontvangen.
‘De ene waarheid heeft vele kanten, en de een ziet de ene kant, en een ander een andere kant, en sommigen zien meer dan anderen, al naar het hun gegeven is. Ziet dit kristal: hoe het ene licht zich in twaalf vlakken openbaart, ja in vier maal twaalf, en ieder vlak weerkaatst één straal licht, en de één beschouwt een vlak en een ander een ander vlak, maar het is toch het éne kristal en het éne licht dat in alle schijnt.’

Muziek

‘Ziet wederom, wanneer iemand een berg beklimt en tot een top gekomen is, zegt hij: dit is de top van de berg, laten we die beklimmen, en ziet, wanneer zij die top bereikt hebben, zien zij een andere die hoger is tot zij tot zulk een hoogte gekomen zijn, vanwaar geen hogere berg meer te zien is, wanneer zij deze al bereiken kunnen.
Zo is het met de Waarheid. Ik ben de Waarheid en de Weg en het Leven, en Ik heb u de Waarheid gegeven, die ik van boven ontvangen heb. En dat wat gezien en ontvangen wordt door de een, wordt niet gezien en ontvangen door de ander. Wat sommigen waar schijnt, lijkt anderen niet waar. Zij die in het dal zijn, zien niet hetzelfde als zij die op de top van de berg zijn. Daarom, veroordeelt anderen niet, opdat gij niet veroordeeld wordt. Zij die liefde hebben, hebben alle dingen. En zonder liefde heeft niets waarde. Laat een ieder in liefde behouden wat zij als waarheid zien, wetende dat waar geen liefde is, waarheid een dode letter is en niets baat.’

Muziek

Wij hopen van ganser harte dat deze bezinning een betekenisvolle bijdrage heeft mogen zijn in de beantwoording van uw levensvragen.

LEES MEER OVER HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN