Innerlijke stilte – beluister of lees bezinning 10 van het Gouden Rozenkruis

 

BELUISTER MEER BEZINNINGEN OP ROZENKRUIS.NL (PODCASTS)

bezinning 1bezinning 2bezinning 3bezinning 4bezinning 5bezinning 6bezinning 7bezinning 8bezinning 9bezinning 10bezinning 11bezinning 12

Wij heten u van harte welkom op deze bezinning. Als tegenwicht voor de drukke bezigheden van alledag willen wij ons laten inspireren door de innerlijke stilte. Er is een rozenkruisersgebed dat als volgt begint:

‘Daal af tot de stilte, gij zonen van het vuur.
Ga in tot de vrede, terstond in dit uur.
Een wondere mildheid vervult dan uw hart.
Een diepe genade bant dan al uw smart.’

Muziek

In de dynamiek van het moderne leven ontstaat een herwaardering van de stilte. Deze herwaardering danken we wellicht aan de invloed van uiteenlopende veelal oosterse stromingen waarin meditatie en stilte wezenlijke onderdelen van de religieuze beleving zijn. Maar ook in de westerse mystiek is de stilte fundamenteel.

Er is in mensen een verlangen naar uiterlijke stilte én een verlangen naar innerlijke stilte. Uiterlijke stilte is een vorm van afwezigheid van geluid. Het verlangen naar uiterlijke stilte komt voort uit de ik-persoonlijkheid. Het ik zoekt een oplossing voor zijn onrust en probeert tijdelijk van de veelheid van uiterlijke prikkels van zintuigen en hersenen bevrijd te zijn. Het trekt zich terug van het lawaai en het zoekt de rust van de natuur en de eenzaamheid van bossen en bergen. En als zo de uiterlijke stilte even is gevonden, bemerken wij onze innerlijke onrust van gedachten en gevoelens vaak des te sterker.

Het verlangen naar innerlijke stilte komt voort uit een diepere bron. Het zetelt in de ziel die de kern is van ons microkosmische wezen. Slapende in ons hart is deze ziel aanwezig. Deze bezieling openbaart zich pas indien het ik, indien de persoonlijkheid met zijn op deze wereld gerichte denken, voelen en willen zwijgt. Deze ziel is wachtende op het fundamenteel stil zijn van het ik. Daartoe is nodig een fundamentele verandering, namelijk een principieel neutrale houding van de ik-persoonlijkheid ten opzichte van de aardse natuur.

Muziek

Mabel Collins schreef in het boekje Licht op het pad:

‘In diepe stilte zal de geheimzinnige gebeurtenis plaatsvinden, die aantoont dat de weg gevonden is. Het is een stem die spreekt waar er geen is om te spreken. Het is een boodschapper die komt, boodschapper zonder vorm of substantie. Ofwel, het is de bloesem der ziel die zich geopend heeft. De stilte kasn een ogenblik duren in tijd of duizend jaren lang, maar zij zal een einde nemen. Toch zult gij haar kracht met u dragen. Telkens en telkens weer moet de stijd worden gestreden en de overwinning worden behaald. Het is slechts voor een ogenblik dat de natuur stil kan zijn.’

BESTEL LICHT OP HET PAD & DOOR DE GOUDEN POORT

Muziek

Over de stilte schrijft ook mevrouw Blavatsky in het boek De stem van de stilte:

‘Voordat de ziel kan herinneren,
moet zij vereend zijn met de stille spreker,
gelijk de vorm naar de klei gekneed wordt
eerst één is met het denken van de pottenbakker.
Dan zal de ziel horen.
Dan zal zij zich herinneren en zal spreken
tot het innerlijk gehoor:
DE STEM VAN DE STILTE.’

Muziek

In dit tekstfragment krijgt het woord stilte een bijzondere lading. Er vindt een onzichtbaar proces plaats. Het wordt vergeleken met het creatieve proces van een pottenbakker. De vorm van de vaas concretiseert zich vanuit het denken via de handen van de kunstenaar in een uniek kunstwerk.

Zo zal degene die op zoek is naar de schat van de ziel over een bijzondere kwaliteit moeten beschikken. De scheppende gedachte die uitgaat van de stille spreker moet door de ziel tot uitdrukking kunnen komen. Dat is alleen mogelijk indien er niets tussen de geestelijk strevende mens en de stille spreker staat, zelfs niet het meest ijle beeld. Daartoe zal het denken, voelen en handelen van de ik-persoonlijkheid neutraal moeten worden ten opzichte van de aardse natuur. De Stem van de stilte zegt daarover:

‘Wanneer uw ziel zich ontluikend
het oor leent aan het rumoer der wereld,
wanneer uw ziel antwoordt op
de bulderende stem der grote illusie,
wanneer uw ziel,
verschrikt bij het zien der hete tranen van het lijden,
verdoofd door kreten van ellende en nood,
zich terugtrekt als de schuwe schildpad
binnen het schild der ik-heid,
weet dan o leerling,
dat uw ziel onwaardig is als tempel voor haar stille god.’

Muziek

Gezien naar de goddelijke natuur is het menselijke denkvermogen gevangen in een allesomvattende illusie. Daardoor zien wij de dingen niet zoals zij zijn. De illusie wordt gevoed via de zintuigen. Hierdoor wordt de basis gelegd voor het dialectische denken dat zich voortdurend heen en weer beweegt tussen tegenstellingen en zo de mens in voortdurende beweging gevangen houdt.

Pas wanneer wij onbewogen zijn, wanneer het denken neutraal is, zien we de dingen zoals ze werkelijk zijn. In deze nieuwe bewustzijnstoestand gaat er worden ingezien dat er twee werelden zijn: de wereld van de goddelijke stilte, waartoe de ziel behoort, en de wereld van de grote illusie waartoe de persoonlijkheid of het ik behoort.

Muziek

We weten wat het ik in deze wereld ons brengt: illusie, begoocheling, niets blijvends. Door dat inzicht verlangen we naar iets anders en maken daarvoor ruimte, stilte in ons wezen. Stilte is een fundamentele toestand van de zoeker naar het Licht. In die toestand is alle streven van het ik naar denken, willen, voelen, handelen gestaakt. Het is in die toestand dat een hunkerende mensenziel kan worden aangeraakt door de stille spreker. Het ik kan zich blijvend dienstbaar maken aan de aangeraakte ziel door een fundamenteel veranderde levenshouding. Dan kan de ziel zich verder ontwikkelen tot een blijvende binding met de eeuwige stilte.

Muziek

Jan van Rijckenborgh schrijft in het boek De grote omwenteling:

‘Het horen van de stem is het geluid dat wordt voortgebracht door het krachtveld van het onbeweeglijk koninkrijk. Iedere kracht heeft een vibratie en daarom geluid. Het is de muziek van de godgewijde sferen die de leerling vernemen kan wanneer hij in de stilheid van het verslagen hart alle strijd naar de natuur en alle strijd tot ik-verlossing heeft gestaakt. Het is de magnetische stem die de vermoeide roept. Het is de kracht die werkelijk rust geeft. In de stilheid van het verslagen hart kan de rust van de eeuwig vibrerende werkelijkheid geboren worden.’

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

Muziek

Stilte is essentieel wanneer een mens de voorwaarden wil scheppen om aangeraakt te worden door de stem van de stilte. Die stem is als een innerlijke bron, de zuivere stilte waarin harmonie en vrede zijn. Het is meer dan de weldadige afwezigheid van lawaai en meer dan alleen het tegendeel van onrust. Uit de werkelijke innerlijke stilte ontspingt wijsheid, de wijsheid die door de gnostici wordt aangeduid als de Sophia.

In (boek 14 van) het Corpus Hermeticum wordt de vraag gesteld hoe de mens moet worden wedergeboren, en uit welke materie, uit welke oer-matrix. Hermes Trismegistus antwoordt: ‘Uit de Sophia die in de stilte denkt’. Dat is in de vrije oorspronkelijk ruimte en alle deeltjes van deze materie zijn geladen met grote goddelijke krachten, met ideeën van de Logos, de Schepper. Als het denken van de mens volkomen stil wordt door het schouwen van het ongrijpbare universum rond hem en in hem, zal de stilte hem zelf beroeren. Om weer stil te zijn, licht te zijn, behoeven wij uitsluitend te kijken naar wat wij gedaan hebben en dezelfde weg die wij gekomen zijn terug te gaan.

Muziek

Door de eeuwen heen werd de stem van de stilte aan de mens overgedragen. Er zijn er steeds mensen geweest die erin slaagden te leven uit de stilte waarin de stem van het universele leven opklonk en zij getuigden ervan. In het boek ‘De stem van de stilte’ wordt van hen gezegd:

‘Zie, gij zijt het licht geworden.
Geworden zijt ge het geluid.
Uw meester zijt ge, en uw god.
Ge zijt uzelf het voorwerp van uw zoeken.
De stem, onafgebroken, weerklinkend door de eeuwigheden,
van zonde vrij, de zeven tonen ineen, de stem van de stilte.’

Tot zover dit citaat.

‘Wanneer ons ik tot zwijgen is gebracht, en bereid is ruimte te maken voor de stem van de stilte, dan kan de stem worden gehoord en wordt de nieuwe ziel geboren. Die nieuwe ziel vormt de brug naar de wereld van de geest, de eeuwigheid. Slechts de nieuwe ziel is in staat de innerlijke stilte te vernemen.’

Muziek

Wij wensen u toe dat u de innerlijke stilte zult mogen vinden. Dan zullen de stem en de kracht van de stilte u leiden op uw levenspad.

BESTEL DE STEM VAN DE STILTE