De innerlijke Christus – bezinning 4 van het Gouden Rozenkruis

 

BELUISTER MEER BEZINNINGEN OP ROZENKRUIS.NL (PODCASTS)

bezinning 1bezinning 2bezinning 3bezinning 4bezinning 5bezinning 6bezinning 7bezinning 8bezinning 9bezinning 10bezinning 11bezinning 12

Het feit dat u naar deze site gekomen bent, kan erop wijzen dat u de stilte zoekt. Wellicht wilt u in alle rust de tijd nemen om de waarden en verborgenheden van het leven te overdenken. Het kan zijn dat u bewogen wordt door het wonder van het leven, de ademde denkende mens en dat u verwacht dat er iets waardevols aan uw leven ten grondslag ligt. Mogelijk verlangt u hierover tot een juist antwoord te komen. Laten we onze aandacht samen richten op de kern van ons verlangen.

De mens is in essentie goddelijk, onsterfelijk. Toch zijn wij, aardgeboren mensen, sterfelijk. Door de eeuwen heen is altijd verkondigd dat er voor de mens een mogelijkheid is tot terugkeer naar de oorspronkelijke goddelijke staat. Voor velen blijft dit tot nu toe schone theorie en schone schijn, maar toch wordt er in de Heilige Taal steeds de nadruk erop gelegd dat het goddelijke ons zeer nabij is. Zo staat er geschreven:

‘Laat niemand u verleiden met de woorden “Ziet hier” of “Ziet daar” want het koninkrijk Gods is binnenin u. Zoekt daarnaar met geheel u vermogen, want het is nader dan handen en voeten.’

Muziek

‘Zoekt daarnaar met geheel u vermogen, want het is nader dan handen en voeten.’

Daaruit kan men opmaken dat alle kennis aangaande onszelf en God in onszelf besloten ligt. Echter, ieder van ons moet zelf het besluit nemen om toe te laten dat die kennis zich in ons kan openbaren. Daarvoor is bezinning nodig. Daarvoor is ook nodig: stilte. Door stilte scheppen wij ruimte in onszelf. Ruimte zonder het vele lawaai van de aardse natuur. Dan wordt het mogelijk om de stille stem van het innerlijke koninkrijk te vernemen.

Muziek

In het middelpunt van onze microkosmos, in het hart, bevindt zich de roos des harten, het geestvonkatoom dat ook wel Christus-atoom wordt genoemd. Dit atoom behoort tot een andere natuur dan de atomen van onze lichaamsgestalte. De lichaamsatomen behoren tot de aardse natuur. Het geestvonkatoom behoort tot de goddelijke natuur. Het is dit atoom waarvan de dichter zegt:

‘Een goddelijk atoom heeft groter waarde dan duizend paradijzen.’

Muziek

Wanneer dit goddelijke atoom in het hart tot werkzaamheid komt, gaat er een nieuwe, heiligende kracht van uit. Een nieuw licht begint zich dan in het hart te openbaren. Dit is wat genoemd wordt: de geboorte van de nieuwe, goddelijke ziel. Wanneer dit nieuwe zielelicht, dit Christuslicht in het hart gaat stralen en ons wezen binnenstroomt, worden alle atomen van onze persoonlijkheid door deze geestelijke stroom doorgloeid. Een nieuw bewustzijn is daarvan het gevolg. Met andere woorden: via de nieuwe ziel en het nieuwe bewustzijn vloeit de geestkracht het lichaam binnen en brengt de transfiguratie tot stand: het herstel van de oorspronkelijke eenheid van lichaam, ziel en geest. Dit is het mysterie der evangelische wedergeboorte.

Muziek

Dan zal uit het dusgenaamde lood der natuur het goud des geestes ontstaan en het sterfelijke in het onsterfelijke worden omgezet. Of, zoals Paulus het in zijn Korinthebrief uitdrukt (1 Korinthe 15):

‘Gezaaid wordt in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid.
Gezaaid wordt in oneer en opgewekt in heerlijkheid.
Gezaaid wordt in zwakheid en opgewekt in kracht.
Gezaaid wordt een natuurlijk lichaam, opgewekt een geestelijk lichaam.
Is er een natuurlijk lichaam, zo bestaat er ook een geestelijk lichaam.’

Wij staan aan het begin van een nieuw wereldtijdperk. De voor ons liggende periode wordt genoemde het Aquarius- of Watermantijdperk. Het is het begin van een nieuw hoofdstuk in de aarde- en mensheidsontwikkeling. De invloeden van Aquarius doen zich steeds sterker gevoelen, ten gevolge waarvan wereld en mensheid ingerijpende veranderingen ondergaan. 

De eigenschappen van Aquarius maken het mogelijk dat de altijd aanwezige Christuskracht op intensieve wijze de mens in het hart kan aangrijpen. Het aanrakingspunt van deze kracht is het Christusatoom of de roos des harten. Deze kracht werkt in de mens verbrekend naar de oude natuur en vernieuwend naar naar de nieuwe bezieling. Dit Christuslicht komt tot ons uit het oorspronkelijke goddelijke levensveld en het neemt voortdurend in kracht en vibratie toe.

Muziek

Door deze nieuwe interkosmische stralingsinvloeden ondergaat de samenstelling van de aarde-atmosfeer geleidelijk – en dit met een diepe, goddelijke bedoeling – een grote verandering. En daar wij weten hoezeer wij met de ons omringende atmosfeer, de ademsubstantie, verbonden zijn, kunnen wij ons ook voorstellen, dat wanneer de atmosfeer verandert, dit noodzakelijkerwijs een geweldige invloed moet hebben op het natuurlijke, zedelijke en geestelijke gedrag der mensheid.

Het Aquarius- of Watermantijdperk brengt derhalve grote en heerlijke mogelijkheden met zich mee voor de mens die op deze atmosferische Christuskracht positief weet te reageren. Die mens zal ervaren dat de innerlijke Christus leeft. Maar de mens die zich naar lichaam, ziel en bewustzijn niet weet aan te passen aan de nieuwe atmosferische omstandigheden, zal voor grote moeilijkheden komen te staan. Om blijvend op deze atmosferische Christuskracht te kunnen reageren is een middelaar nodig, met name de nieuwe, de wedergeboren ziel. Want slechts deze nieuwe ziel is in staat te worden tot geestziel en blijvend binding te maken met de goddelijke natuur.

De vraag is nu: hoe komen we tot de geboorte en de opbouw van de nieuwe ziel? Het antwoord luidt: door het openen van de roos des harten. Dat wil zeggen: door het toelaten van de atmosferische Christuskracht in het hart. De roos, het Christusatoom, dit kernbeginsel in het hart, ligt latent als een belofte in ieder mens verborgen. De roos kan worden aangeraakt door het Christuslicht wanneer het lawaai van de wereld en van het eigen ik voor een moment verstommen en er in het wezen rust en stilte komt op basis van een een intens verlangen.

De broederschap van het Gouden Rozenkruis kan hier de helpende hand bieden. Zij geeft leringen en aanwijzingen aan hen die verlangen naar zielevernieuwing. Zij bedt hen in een krachtveld.

Muziek

Een stralingsveld dat aansluit bij de atmosferische Christuskracht dat geschikt is gemaakt voor de zoekende mens. In dit krachtveld kan deze een spirituele ontwikkelingsweg gaan. Het betreft een pad van bewustzijnsontwikkeling en opbouw van de nieuwe ziel.

Wie is Christus? Christus is liefde, wijsheid, kracht, de bron die het licht van binnen voortbrengt. Meent niet dat Jezus Christus een goddelijk wezen is dat buiten u staat. Christus, de grote heilbrenger, ligt reeds vanaf het allereerste begin in u verborgen, als een zaadkorrel, als een rozenknop als een laatste overblijfsel van uw oorspronkelijke goddelijke wezen.

Muziek

Als wij ons nu gaan wijden aan dat laatste overblijfsel, dat zich alleen in de straling van de bron van alle leven kan openbaren, wordt uit dat verhulde zaad geboren: een Jezus-mens. Dat wil zeggen: de volstrekte zielemens. Er wordt tot ons gezegd (Angelus Silesius):

Want, vrienden, werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren
en niet in uwe ziel, dan waart ge toch verloren.
Vergeefs hebt gij het kruis van Golgotha aanschouwd,
zo ge het rozenhart niet in u hebt gebouwd.

Dit innerlijke bezit van God, of Jezus Christus in ons, is het punt waarop alle mysteriën samenkomen, zoals de stralen naar het middelpunt van een cirkel. Het hoogste van alle religieuze mysteriën vindt hierin zijn vervulling. Herkent de mens dat hij in zijn innerlijk het kernbeginsel van het goddelijke met zich draagt? Is hij in staat om deze vlam, dit vuur aan te wakkeren door diep verlangen in het hart? Dan wordt zijn geloof tot innerlijk weten. Vol vertrouwen zal hij dan zijn voet plaatsen op het pad ten leven. De eerste schrede is dan gezet. Dit pad ten leven voert van Bethlehem naar Golgotha, waarbij de Jezus-mens transfigureert tot een Christus, tot de enig geboren zoon die zich zal verenigen met zijn oorsprong, met zijn Vader in de hemel.

Dit pad is de via dolorosa, het pad van de roos en het kruis. Het pad ten leven voert ons langs de smalle weg van zelfkennis naar zelfovergave, naar onthechting, naar een volkomen eenwording met het Christusbeginsel in ons.

Muziek

In het ontdekkende licht ervaren wij: alles in ons is onzuiver, ingesponnen door het spinneweb van de ijdelheid, bedekt met het stof van de aarde. Onze wil is de os die onder het juk van zijn hartstochten zucht. Onze rede is de ezel die gebonden is door de halsstarrigheid van zijn meningen, door zijn vooroordelen, zijn dwaasheden. In deze armzalige en verwoeste hut, in dit tehuis van dierlijke hartstochten. In deze stal van het hart kan Jezus Christus in ons geboren worden door ons volkomen geloof.

De eenvoud van onze zielen is als de herders die hun eerste offeranden brachten. Totdat, ten laatste, de drie voornaamste machten van onze koninklijke waardigheid, de drie magiërs, zich voor hem ter aarde buigen en hem de geschenken van waarheid, wijsheid en liefde aanbieden.

DOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF) – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

Muziek

Zo transformeert de stal van ons hart zich in een uiterlijke tempel waarin Jezus Christus ons onderwijst. Maar deze tempel is nog gevuld met schriftgeleerden en farizeeërs. De duivenkopers en de geldwisselaars worden er nog in gevonden. Deze moeten eerst uitgedreven worden. De tempel moet worden veranderd in een huis des gebeds. Procesmatig kiest Jezus Christus al de goede krachten in ons om hem aan te kondigen. Hij geneest onze blindheid, reinigt onze melaatsheid en en wekt de dode machten in ons op tot levende krachten. Hij wordt in ons gekruisigd, hij sterft en staat glorierijk weer in ons op als de overwinnaar.

Vrienden, moge de innerlijke Christus in u geboren worden, en moge hij u de weg wijzen tot waarlijk verstaan en tot volkomen leven.

Muziek

DOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF) – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

 

2 gedachten over “De innerlijke Christus – bezinning 4 van het Gouden Rozenkruis

    1. Spirituele Teksten Bericht auteur

      Ja Jacqueline, alle abonnees van de wekelijkse nieuwsbrief van Pentagram boekwinkel ontvangen ook de dagelijkse mails van Spirituele Kerst, dat deze keer wordt gehouden van 22 december t/m 1 januari. Voor de resterende 5 dagen van het programma, 2 t/m 6 januari, versturen we deze keer geen e-mails omdat spirituele kerst al jarenlang bestaat en we op 1 januari een nieuw online jaarprogramma introduceren. De betreffende beschouwingen en spirituele teksten zijn natuurlijk wel te beluisteren en te lezen via deze website.

Reacties zijn gesloten.