De innerlijke beleving van de jaarfeesten – beluister of lees bezinning van het Gouden Rozenkruis

 

BELUISTER MEER BEZINNINGEN OP ROZENKRUIS.NL (PODCASTS)

bezinning 1bezinning 2bezinning 3bezinning 4bezinning 5bezinning 6bezinning 7bezinning 8bezinning 9bezinning 10bezinning 11bezinning 12

Welkom bij deze bezinning van het Gouden Rozenkruis. Deze keer willen wij ons bezinnen op de innerlijke beleving van de jaarfeesten. Reeds vele miljoenen jaren gaat de mensheid door diepe ervaringen heen, teneinde opnieuw een reis te kunnen aanvangen. En het uiteindelijke doel van die reis is de terugkeer tot het goddelijke geestveld. Dat is het oorspronkelijke levensveld van de mens. Reeds miljoenen jaren wordt vanuit dit geestveld gepoogd de mensheid te bewegen haar hoge roeping te vervullen, namelijk het bewerkstelligen van transfiguratie. Deze transfiguratie maakt het levensstelsel geschikt voor opname in het goddelijke geestveld. De mogelijkheid daartoe is organisch in elk mens aanwezig en is gelegen in het denkvermogen, dat daartoe tot volle ontplooiing moet worden gebracht.

De mensheid klampt zich echter vast aan de aarde, en daardoor treedt een voortdurend proces van kristallisatie op, een proces dat de mens belemmert in zijn opgang naar het goddelijke levensveld. Vele rampen hebben de mensheid al getroffen met het ene doel: haar te behoeden voor verdergaande kristallisatie. Zo wordt voor de mens de mogelijkheid van het proces van transfiguratie open gehouden. Bij deze corrigerende rampen moeten wij niet denken aan de wrekende goddelijke gerechtigheid, maar aan een vorm van herstel.

Om dit te kunnen begrijpen, dienen wij te beseffen dat het universum één geheel vormt waarbinnen alles met elkaar samenhangt. Binnen het universum vinden we macrokosmos, kosmos en microkosmos. Ons levensstelsel, de microkosmos, vormt een organisch onderdeel van de kosmos en de macrokosmos. Als nu een wezen binnen dit geheel het goddelijke scheppingsplan tegenwerkt, zoals bijvoorbeeld bij een te sterke aarde-gebondenheid, dan ontwikkelen zich altijd reacties. Niet als straf, maar als correctie. De macrokosmos is een zelfcorrigerend systeem, waarin door de werking van natuurwetten altijd herstel van het kosmische en interkosmische evenwicht optreedt.

Muziek

Door de indaling van de Christusimpuls tot in het hart van de aarde werd en wordt de mens vanaf het begin van de christelijke jaartelling in staat gesteld de transfiguratie te voltrekken, dat wil zeggen: de geest-zielemens tot aanzijn te roepen. Hij wordt niet alleen in staat gesteld de ziele-wedergeboorte te realiseren, maar ook om in de kracht van de universele Christus de weg daadwerkelijk te gaan door omzetting van al het lagere in het hogere. Transfiguratie is de algehele regeneratie van de microkosmos, een proces van nieuwe menswording naar het beeld van God. 

De weg van transfiguratie kunnen wij allen gaan omdat wij beschikken over een denkvermogen. Het denkvermogen en het verstand stellen de mens in staat een gnosticus te worden, dat wil zeggen: een wetende. Deze vermogens waarover de mens beschikt werden en worden echter gebruikt voor het handhaven van het lagere.

Muziek

Ieder kosmisch tijdperk heeft een specifieke invloed en uitwerking op het gemoed van de mens, want kosmische stralingen stuwen en sturen de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn, en deze ontwikkelingen bepalen de vermogens en de mogelijkheden van de mens in zo’n tijdsperiode. Gedurende het Vissen-tijdperk, dat wil zeggen de ruim tweeduizend jaren die achter ons liggen werd de mens intensief verbonden met de werkzaamheden van het hart. Het grote doel van dit tijdperk was om de slapende, goddelijke lichtvonk in het hart weer te wekken, opdat deze direct tot het bewustzijn zou kunnen spreken.

Deze lichtvonk of roos des harten, dit Christus-atoom is het rudimentaire overblijfsel van het oorspronkelijke goddelijke leven en als een zaadkorrel draagt het alle mogelijkheden in zich tot een volkomen vernieuwing. Dit juweel wacht in de mens ter hoogte van zijn hart wacht tot het moment waarop deze zijn goddelijke afkomst weer gaat herinneren, want door vele ervaringen gerijpt, gaat het hart van deze mens open en wordt vervuld van verlangen naar het oorspronkelijke en zuivere leven.

Het verlangen van het hart gaat, als een noodkreet, de kosmische ruimte in, en als een wetmatigheid zal het liefdevolle licht van de universele Christus reageren. Het zal de slapende lichtvonk wekken en een proces van nieuwe ziele-ontwikkeling neemt zijn aanvang. En het is dit proces dat in de evangeliën wordt beschreven. De christelijke jaarfeesten zijn hoogtepunten in deze ontwikkeling.

Muziek

Jaarfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren bepalen ons bij de Bijbel, en met name bij het Nieuwe Testament. De Heilige Schrift wijst aan de mens de weg, de waarheid en het volkomen leven. In de Bijbel is veel gesluierd weergegeven, maar de mens die waarlijk zoekt, zal de sleutel tot het begrip van deze teksten vinden. De jaarfeesten zijn een metafoor voor de mijlpalen op de weg die de mens kan gaan, als hij zich weer bewust wordt van zijn kindschap Gods.

In het middelpunt van onze microkosmos, ter hoogte van ons hart, bevindt zich de lichtvonk of het Christus-atoom. Wanneer dit goddelijke atoom in het hart tot werkzaamheid komt, gaat er een nieuwe en vooral helende kracht van uit. Een nieuw licht bevindt zich dan ons hart, en dit is de geboorte van het Christuskind in ons: Kerstmis. Deze lichtgeboorte vloeit voort uit uit een verlangen naar waarlijk leven. Dit verlangen schept de innerlijke ruimte die nodig is om het licht geboren te doen worden. Zo komt, vanuit de geboortegrond in het hart het licht in omloop in ons wezen, en dan raken we meer en meer vervuld van haar helende, regenererende werking.

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN SPIRITUELE KERST (PDF)

DOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF) – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

Als gevolg daarvan onttrekken wij ons steeds meer van het aardse gebeuren, de navolging Christi, en leven wij toe naar de vereniging met de Geest. En deze onaardse helende werkzaamheid in ons laat ons zien wat de werkelijke betekenis is van het dragen van het kruis, van de kruisiging, van het ondergaan van de aardse mens, van de opstanding van de geest-zielemens, het hereniging met de Vader, met de Geest.

Een ieder die het pad ten leven wil gaan zal nu, in dit aardse leven, moeten aanvangen het pad van het kruis te betreden. Wanneer iemand dit pad betreedt, dan legt hij zijn hart op het kruis. Dit is wat Pasen ons te zeggen heeft.

DOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF) – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

Muziek

Daarna beleven wij het Pinksterfeest. Door de zelfovergave aan het licht in ons wordt de mens geschikt gemaakt voor de indaling van de Heilige Geest. Er wordt in ons een vuur ontstoken. Er gaat dan van ons een vurig, lichtend wekken uit. Wij zijn dan kinderen van het vuur, verbonden met de universele wijsheid. Wij spreken dan de taal van de zoekers. Weliswaar in verschillende talen, maar met één betekenis, namelijk deze: dat wij dienen terug te keren naar onze oorsprong. Dat kan alleen door de volledige overgave aan het Christusbeginsel in ons.

Dit zijn cruciale momenten in ons leven, zo wij ze werkelijk aan begrijpen en beleven. Wij leven op deze aarde als in een betovering, totdat deze betovering door vele ervaringen wordt verbroken. Totdat er in een mens het inzicht ontstaat dat er een geheel ander doel aan zijn leven ten grondslag ligt.

De gnostieke wijsbegeerte kan pas een ingang vinden bij die mens, die zich weet los te maken van de betovering van de aarde. Dan zal de blik naar binnen worden gericht, naar de roos des harten, en kan de stem van dit onsterfelijke element worden gehoord. Zo wordt de aardse karikatuur door het innerlijke beleven opgeheven en wordt de mens de eenvoudige pelgrim op weg naar het kindschap Gods.

Muziek

De Bijbelse jaarfeesten zijn in feite gesluierde weergaven van ontwikkelingsprocessen die in ieder mens kunnen plaatsvinden. In het Nieuwe Testament worden aan het begin van het evangelie twee figuren beschreven, namelijk Johannes de Doper en Jezus de Christus. Zij maken aan ieder mens het pad van zielebevrijding duidelijk en tonen het grote doel van de zelfovergave aan dat proces. Zij leven het voor Het gehele proces van de christelijke heilsleer werd en wordt zo daadwerkelijk aan ieder mens geopenbaard.

Johannes is de natuurgeboren mens. Na vele ervaringen heeft hij ingezien dat de natuur van de duisternis nooit het juiste antwoord geeft op zijn innerlijk verlangen. Vanuit zijn hart gaat een tomeloos verlangen uit naar het licht, naar waarheid, en daardoor is de Johannes-mens innerlijk ongewend. En alleen zo, kan hij de roep vanuit de goddelijke natuur ervaren, de roep die uitgaat om te zoeken wat verloren is. Na het vernemen van de de roep is de Johannesmens vastbesloten om het pad van het werkelijke leven te gaan en alle consequenties daarvan van harte te aanvaarden. Hij maakt de paden recht voor de goddelijke kern in zijn microkosmos. En zo wordt hij opnieuw verbonden met de oorspronkelijke natuur. En zo kan hij ook anderen dat pad wijzen en van die kracht mededelen. Ieder van ons wordt uitgenodigd zo’n Johannes-mens te worden.

Muziek

Door de geboorte van de Johannes-fase wordt de geboorte van Jezus in het hart van de mens mogelijk. De roos, de ware zielekern, komt tot leven en het wordt licht in het hart van de mens. In dat licht wordt pas goed de wanordelijke situatie in het menselijke stelsel zichtbaar. Er is gekozen voor het zieleleven, maar toch wordt de mens nog vrijwel dagelijks geconfronteerd met de sleur, met de gewenning en de oude gebondenheden van het leven op aarde. Dit zijn astrale bindingen die zich met grote regelmaat opdringen aan de naar vrijheid strevende mens. Veel begoochelingen waarin ooit werd geloofd, moeten worden doorzien. Oude maskers waarachter we ons verschuilden worden weggetrokken en opgeruimd.

En hier zien we dan ook de ware betekenis van het carnaval. Wij vieren het feest van de ontmaskering van de magnetische gebondenheden. Het is het drievoudige feest van de transmutatie, van opruiming en reiniging van hoofd, hart en handelingsleven. Zo staan we in een proces van nieuw geloof en nieuwe hoop, en we hebben het nieuwe leven lief dat in ons geboren is.

Na het carnaval volgt de periode van het vasten: veertig dagen lang. In het getal veertig zien we de nul, het symbool van de cirkel der eeuwigheid van waaruit vier krachten voortkomen om de ziel te sterken. Het zijn de heilige spijzen, de zuivere bouwstoffen van de Geest. Het zijn de reine denkstof, de zuivere astrale substantie, de oorspronkelijke ethers of levenskrachten en de universele stoffelijke kracht. En in die krachten bereidt de Jezus-mens zich voor op zijn kruisgang ten leven.

Muziek

Zonder een vrijplaats is het vrijwel onmogelijk de vele aanvallen, de verzoekingen in de woestijn van de oude astrale krachten te weerstaan. Zelfs de ingewijde Paulus verzucht: ‘Als ik het goede wil doen, staat het kwade naast mij’. De geestesschool van het Gouden Rozenkruis is zo’n vrijplaats. Hier zijn de krachten van de Christushiërarchie ieder mens die naar zielbevrijdend leven streeft van dienst. Daartoe onderhoudt de school een astraal magnetisch lichtveld van zuivere Christuskracht: een levend lichaam. Iedere serieuze zoeker kan in dit levende lichaam, dit Corpus Christi, deze ark, worden opgenomen.

Wanneer zo iemand dan ook daadwerkelijk de overgedragen leringen omzet in de praktijk van het dagelijkse leven, zal hij of zij door die Christuskracht alles kunnen doen wat nodig is. Hij of zij zal Jezus volgen op zijn kruisgang en de nieuwe ziel zal in deze mens groeien en de kruisiging beleven waar al het oude sterft in de kracht van de Christus. Maar hij gaar verder en viert zijn opstandingsfeest, zijn paasfeest. De geestziel is geboren. Zijn ziel is losgekomen van de bewogenheden van de oude natuur en gaat zijn hemelgang: hemelvaart. De adem van de Heilige Geest vervult het ademveld van de microkosmos met zijn vurige kracht, met nieuwe scheppingskracht, het ware Pinksterfeest. En in die kracht is men in staat het evangelie door te geven en het volkomen voor te leven.

LEES MEER OVER DE BOEKEN OVER DE KRINGLOOP VAN HET JAAR EN DE JAARFEESTEN