De komende nieuwe mens – beluister of lees bezinning 1 van het Gouden Rozenkruis

 

BELUISTER MEER BEZINNINGEN OP ROZENKRUIS.NL (PODCASTS)

bezinning 1bezinning 2bezinning 3bezinning 4bezinning 5bezinning 6bezinning 7bezinning 8bezinning 9bezinning 10bezinning 11bezinning 12

Namens de Internationale School van het Gouden Rozenkruis heten wij u van harte welkom bij deze bezinning getiteld: De komende nieuwe mens. De mensheid is nog in ontwikkeling. De huidige tijdelijke mens is een bewoner van een microkosmos die je een eeuwigheidswezen zou kunnen noemen. Een godmens in wording. De ontwikkeling van de mens als microkosmos, als een kleine wereld waarin het goddelijke Licht zich kan uitdrukken, duurt al miljoenen jaren. Nu, bij het aanbreken van de Aquarius periode, bevindt deze microkosmische mens zich opnieuw in een overgangsfase.

In de komende ontwikkelingsfase is het eerstvolgende doel van de microkosmische ontwikkeling een Aquarius-mens te worden. In de Aquarius-mens staat niet het tijdelijke ik of ego centraal, maar de oorspronkelijke ziel die onderdeel is van de microkosmos. In de nieuwe periode zal de microkosmische mens naast een tijdelijk stoffelijk lichaamsbewustzijn ook over een geest-zielebewustzijn kunnen beschikken.

Muziek

Bij de eerstvolgende stap wordt van de tijdelijke mens, die bij zijn geboorte werd verbonden met de microkosmos, een bewust meewerken verwacht. Elke microkosmos, verbonden met een tijdelijke mens, beschikt over alle mogelijkheden om om een geest-zielemens te worden. Er is een persoonlijkheid met een groeiend bewustzijn. En er is een oorspronkelijk ziele-principe dat gelocaliseerd kan worden in het hart van deze persoonlijkheid met behulp waarvan contact gemaakt kan worden met de Geest. Elke mens in deze periode kan deze stap maken. In de stilte van onze innerlijke tempel kan het Licht ons naderen en kan het ons inzicht geven in het innerlijke levensdoel.

Muziek

Als het embryo ongeboren,
zich wonderbaar ontplooien gaat,
en eenmaal met een kreet van leven
in het licht van deze aarde staat,
zo is het kind van God nog wordend,
nog ongeboren in de schoot der aarde
in het wereldveld.
Nog geen geen volwassen reine loot
aan d’onvolprezen boom des levens die ,
door de zevengeest gekroond
in het midden van de tuin der goden
de ware mens met vrucht beloont.

Muziek

Wat wij leven noemen, is het zichtbare deel van een cirkelgang, de periode tussen geboren worden en sterven. Tijdens het onzichtbare deel van de cirkelgang lost de persoonlijkheid, de tijdelijke mens, op en wordt een nieuwe geboorte in de stof voorbereid. Tijdens elke wenteling van het wiel van geboorte en dood doen we ervaringen op, ervaringen die worden opgeslagen in het microkosmische stelsel, het stelsel waarmee ook wij nu zijn verbonden.

Wij ervaren dat alle ontwikkelingen in deze natuur een vast verloop vertonen: geboren worden, groeien, bloeien, aftakelen en sterven. Zo komen we tot het fundamentele inzicht dat reïncarnatie een wielwenteling is, een proces dat niet automatisch leidt tot bevrijding en verlichting, en ook niet automatisch leidt tot een hoger bewustzijn.

Muziek

De Boeddha zegt: ‘Al biedt de aarde en het aardse leven mij al het schone en goede waar de dichters van hebben gedroomd, en al zou alle kwaad en smart verdwijnen, toch zal mijn ziel er moe van worden en zich afwenden.’

De Boeddha doelt hier op de oorspronkelijke, de goddelijke ziel in ons wezen. Waarom wendt deze goddelijke ziel in ons zich zelfs af van het goede en mooie in de wereld? De oorspronkelijke ziel zoekt naar de Geest, het Absoluut-Goede. Van dit Absoluut-Goede, de Geest, zijn wij afgezonderd. Wij leven zonder de goddelijke Geest doordat wij het ik, dus onze eigen ontwikkelingsgang van opgaan, blinken en verzinken centraal stellen.

Wat wij goed noemen is niet Absoluut-Goed. Ons goede en mooie is onderdeel van tijd en ruimte en het is gebonden aan het niet-goede. Het yin-yang teken geeft dit duidelijk weer: in het lichte is een donkere kern en in het donkere is een lichte kern. Beide facetten, donker en licht, zijn aan elkaar gebonden en horen in onze natuur bij elkaar. Zij veranderen voortdurend in elkaars tegendeel. Daarom kun je deze wereld een dialectiek noemen, een wereld, een levensveld van de aan elkaar gebonden tegenstellingen.

Muziek

Wij proberen het niet-goede zoveel mogelijk te vermijden, zowel op cultureel gebied als ook op sociaal en spiritueel gebied. Wij richten ons dan op het goede, het nuttige en het wenselijke. We beschouwen onszelf als door de rede verlichte wezens en soms ervaren we  zelfs iets als een verbinding met het zuiver spirituele en noemen dat dan het Licht of de Geest, een intens bewustzijn in het nu.

Werkelijk verlicht worden, werkelijk in het tijdloze nu leven, kan alleen door middel van de goddelijke eeuwige ziel bereikt worden. Want het ik is via de zintuigen en het karma altijd gebonden aan het gewone stoffelijke leven in ruimte en tijd. het ik leeft eigenlijk altijd in het verleden of in de toekomst. ook alles wat wij nieuws noemen gaat over de dingen die al gebeurd zijn. en alles wat we vrezen op waar we ons op verheugen, waar we naar verlangen ligt nog voor ons.

In de Bijbel wordt onze wereld van aan elkaar verbonden tegenstellingen symbolisch aangeduid als de boom van kennis van goed en kwaad. Hieruit leven wij. Hiervan eten wij. De vruchten, de krachten van deze boom bevatten altijd de beide elementen: goed én kwaad. Het goddelijke licht, de Geest, is de essentie van die andere boom, de boom des levens. Dat voedsel kunnen wij met ons ik niet afdwingen. Dat is het voedsel van de nieuwe mens. De roep van het ik wordt alleen gehoord in de wereld van het ik en niet in de wereld van de Geest, want wie vanuit het ik vraagt, krijgt antwoord vanuit deze wereld. Daardoor wordt het ik versterkt en wordt de binding van het ik met deze natuur sterker gemaakt. Deze realiteit plaatst elk strevend mens voor een groot dilemma.

Muziek

De goddelijke zielekern in ons hart kan zich niet on onze tijd-ruimtelijke natuur openbaren. De goddelijke ziel in ons verlangt naar binding met de ware Geest, met het levensveld dat wordt gesymboliseerd door de boom des levens. Hoe is dat te realiseren?

De wereld van het ik en de wereld van de geest zijn twee geheel gescheiden werelden. De mens kan met beide werelden contact maken. De persoonlijkheid in de mens heeft een tijdelijk bewustzijn en die leeft uit de tijdruimtelijke natuur, de wereld van oorzaak en gevolg. De goddelijke ziel in de mens is van de goddelijke natuur en verlangt naar contact met het goddelijke.

Muziek

Hoe kan de mens het ik-gericht leven verlaten en het zieleleven centraal stellen? Allereerst is inzicht nodig, het fundamenteel doorgronden van deze natuur van tegenstellingen. In een kooi die soms van stralend goud lijkt, meer meestal van dof en kil ijzer is. Wie beseft in een gevangenis te leven gaat deze niet aanvaardbaar en leefbaar maken, maar zal er juist alles aan doen om deze te verlaten. Het beste en mooiste van het leven in deze natuur is dan principieel niet geschikt en niet voldoende.

Wanneer je als mens in de microkosmos de gebondenheid aan het wiel van geboorte en dood en de verbrokenheid van de geest doorgrond, dan word je stil van binnen. Want wanneer je weet dat je eigen ik-gerichte leven de muren vormt van je eigen gevangenis, verlang je niet naar meer, hoger en mooier voor jezelf, voor het ik. Dan verlang je naar een hoger zieleleven. Dan ontstaan er gaten in de gevangenismuren van het ik en kunnen de eerste stralen van de de goddelijke zon je ziel aanraken. De ziel in je hart ontwaakt. De ziel schenkt je het voedsel tot ware vrijheid. De ziel richt zich dan tot je bewustzijn als een stille stem. Je stopt dan even met verlangen naar een bereiken in dit leven, in dit levensveld. En je komt daarmee ook tot rust en een nieuw evenwicht.

Hoe kun je deze stille stem horen? Dat kan door een volstrekte wijziging van je levenshouding door niet het ik, maar de oorspronkelijke ziel als het centrale principe in je leven te stellen. Dan zal de ziel je helpen en leiden. Deze vernieuwing begint in het hart.

Muziek

Dat hart kunnen we aanduiden met de Christus, ook met het hart van de goddelijke Aarde. Vandaar dat je kunt stellen dat de Christus ook deze natuur en ook de mensheid in het hart heeft aangeraakt. Om de microkosmos die gevangen is weer vrij te maken, gaan wij de met de microkosmos verbonden mensen een tweevoudige weg: een weg van afscheid, van het verlaten van het ik-gerichte bewustzijn, én een weg van een nieuwe wording, een opgang in zielebewustzijn. Het afscheid van het ik-gerichte leven kun je zien als een weg die voert uit dit levensveld. Je kunt dit weergeven als een horizontale balk. De weg van wedergeboorte en opgang van de ziel kun je dan weergeven als een verticale balk. Samen vormen deze twee wegen het kruis met als hart, als middelpunt: de roos, de goddelijke ziel die in de Christuskracht zal openbloeien tot de geestbinding kan worden gemaakt. De mens is dan een geestziel geworden, een Aquariusmens.

Muziek

We hopen dat deze bezinning u iets heeft getoond van de mogelijkheid van de komende nieuwe mens.

LEES MEER OVER DE KOMENDE NIEUWE MENS

DOWNLOAD DE ENGELSE EDITIE ‘THE COMING NEW MAN’ (FREE PDF)

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 24,40 (HARDBACK)

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 15,00 (E-BOOK)