Vijf boeken over het vroege christendom door Jacob Slavenburg

1 De oerknal van het christendom
Woorden van Jezus en Christus-verschijningen zorgden tweeduizend jaar geleden voor een explosie… in het hart. De charismatische beweging die daaruit ontstond en als een brede stroom uitwaaierde, werd echter steeds meer gekanaliseerd. Een spirituele kern werd tot een institutionele kerk. Jacob Slavenburg voert de lezer mee door de bonte wereld van de vroege christenen, voortgekomen uit het joodse christendom. De gnostici uit die periode werden veroordeeld en ‘verdwenen’, maar hun boodschap is nooit echt verdwenen.

LEES MEER OVER DE OERKNAL VAN HET CHRISTENDOM

LEES ‘WAS DE APOSTEL PAULUS EEN GNOSTICUS?’

LEES VALENTINUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID

BESTEL DE OERKNAL VAN HET CHRISTENDOM

2 Het verguisde christendom
Er zijn heel weinig boeken geschreven over het vroegste christendom uit de allereerste tijd, nog voor het ontstaan van de evangeliën in de Bijbel. Dit komt mede omdat er weinig bronnen uit die periode leken te bestaan. Bij velen bestaat daardoor het onterechte beeld van een zich van aanvang af harmonisch ontwikkelende wereldkerk. Historicus Jacob Slavenburg toont aan de hand van uitputtend bronnenonderzoek aan dat dit een vals beeld is. Er is praktisch geen enkele overeenkomst tussen de kerken van vandaag en de vroegste christelijke gemeenten. De ‘oudste’ christenen zouden zich op geen enkele wijze in de kerkdiensten van vandaag herkennen. Een vastomlijnde theologie was niet aanwezig. Een duidelijke geloofsleer ontbrak. Van een canon en een vaste hiërarchie was nog geen sprake.

LEES MEER OVER HET VERGUISDE CHRISTENDOM

BESTEL HET VERGUISDE CHRISTENDOM

3 De Nag Hammadi-geschriften
De ontdekking van de gnostische bibliotheek van Nag Hammadi in 1945 in Egypte vormt een keerpunt in de geschiedenis van het het onderzoek naar de gnosis. Voordien waren onderzoekers voor kennis over gnosische levensvisies grotendeels aangewezen op berichten van tegenstanders, christelijke theologen en Griekse filosofen.  Nag Hammadi bracht voor het eerst een groot aantal authentieke gnostische geschriften. Die werpen een heel ander licht op het oorspronkelijke christendom. Op veel vragen kwam eindelijk antwoord, maar tegelijk kwam er een groot aantal nieuwe vragen bij. Iedereen kan nu kennis nemen van de inhoud van de 51 teksten die gevonden zijn in Nag Hammadi. Deze integrale Nederlandse vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex is verzorgd door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans. Bij iedere tekst in deze dundruk-uitgave met harde kaft wordt ook uitgebreide achtergrondinformatie gegeven.

LEES MEER OVER DE NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN

BESTEL DE NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN

4 Valsheid in geschrifte
Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden? Wat was de echte relatie tussen Jezus en Maria Magdalena? Pas generaties na Jezus’ dood werden de evangeliën samen­gesteld door onbekende schrijvers met een eigen agenda. Die verhalen werden in de eerste eeuwen talloze malen ‘verbeterd’ om ze te laten sporen met nieuwe geloofsregels en uitgedachte dogma’s. In dat proces werden zeer oorspronkelijke en vroege geschriften vernietigd. ‘Valsheid in geschrifte’ onthult op uiterst toegankelijke wijze de manier waarop teksten uit de Bijbel in de loop der eeuwen werden gemanipuleerd tot de vorm zoals wij die nu kennen. Verder geeft het inzicht in het vroegste christendom en de persoon Jezus, onder meer aan de hand van pas ontdekte bronnen

LEES MEER OVER VALSHEID IN GESCHRIFTE

BESTEL VALSHEID IN GESCHRIFTE

5 Het Maria Magdalena mysterie
Maria Magdalena was geen prostituee. Integendeel, ze was een ingewijde, een ‘vrouw die het Al kent’, zoals de onlangs gevonden evangeliën over haar verhalen. Ze onderwees als apostola apostolorum (apostel der apostelen) de mannelijke apostelen, haar broeders. En ze was de geliefde van Jezus. Veel is er over haar geromantiseerd. In de Bijbel is ze bijkans weggeschreven en de kerkelijke traditie maakte haar tot zondares. Recentelijk ontdekte bronnen geven echter een totaal ander beeld. In ‘Het Maria Magdalena Mysterie’ laat Slavenburg zien dat Maria Magdalena niet de eerste vrouw is die in de geschiedenis van het jodendom en christendom is ‘weggeschreven’. Door veel religies is ‘het vrouwelijke’ lange tijd als bedreigend gezien, verdacht gemaakt en weggedrukt. Een eerherstel van Maria Magdalena opent de weg naar een integraler mensbeeld en een groeiend besef van gelijkwaardigheid van vrouw en man.

LEES MEER OVER HET MARIA MAGDALENA MYSTERIE

BESTEL HET MARIA MAGDALENA MYSTERIE

LEES OVER ANDERE BOEKEN VAN JACOB SLAVENBURG OVER DE MYSTERIËN