Wat is Waarheid? Het Evangelie van de Heilige Twaalven, hoofdstuk 90

 

Wederom waren de Twaalven bijeenvergaderd in de kring van de palmbomen en een van hen, Thomas, zei tot de anderen: ‘Wat is waarheid? Want dezelfde dingen doen zich aan verschillende gemoederen verschillend voor, en zelfs ook verschillend aan hetzelfde gemoed op verschillende tijden. Wat is dan Waarheid?’

En terwijl zij spraken verscheen Jezus in hun midden en zei: ‘De ene en eeuwige waarheid is alleen in God, want geen mens, noch een gemeenschap van mensen, weet wat God alleen weet, die Alles in Allen is. Aan de mens wordt de Waarheid geopenbaard naar zijn vermogen om te verstaan en te ontvangen.

De Ene Waarheid heeft vele kanten, en de een ziet alleen de ene kant, en een ander een andere kant, en sommigen zien meer dan anderen, al naar het hun gegeven is. Ziet dit kristal: hoe het ene licht zich in twaalf vlakken openbaart, ja in vier maal twaalf, en ieder vlak weerkaatst één straal licht, en de een beschouwt een vlak en een ander een ander vlak, maar het is toch het éne kristal en het éne licht dat in alle schijnt.

Ziet wederom, wanneer iemand een berg beklimt en tot een top gekomen is, zegt hij: dit is de top van de berg, laten wij die beklimmen, en ziet, wanneer zij die top bereikt hebben, zien zij een andere die hoger is tot zij tot zulk een hoogte gekomen zijn, vanwaar geen hogere berg meer te zien is, wanneer zij deze al bereiken kunnen.

Zo is het met de Waarheid. Ik ben de Waarheid en de Weg en het Leven, en Ik heb u de Waarheid gegeven, die Ik van boven ontvangen heb. En dat wat gezien en ontvangen wordt door de een, wordt niet gezien en ontvangen door de ander.Wat sommigen waar schijnt, lijkt anderen niet waar. Zij die in het dal zijn, zien niet hetzelfde als zij die op de top van de berg zijn.

Maar voor ieder is het de Waarheid, zoals het afzonderlijke verstand het ziet, en zolang tot een hogere waarheid geopenbaard wordt; en aan de ziel die hoger licht ontvangt, zal meer licht gegeven worden. Daarom, veroordeelt anderen niet, opdat gij niet veroordeeld wordt.

Naargelang gij de Heilige Wet van de Liefde houdt, die Ik u gegeven heb, zal de Waarheid u meer en meer geopenbaard worden en de Geest van Waarheid, die van boven komt, zal u de gehele Waarheid binnenleiden, zij het ook door vele omzwervingen, zoals de vurige wolk de kinderen van Israël door de woestijn  leidde.

Wees getrouw aan het Licht dat gij hebt, totdat u een hoger Licht gegeven wordt. Zoekt meer licht en gij zult overvloed hebben; rust niet totdat gij gevonden zult hebben. God geeft u alle Waarheid, als een ladder met vele sporten en vervolmaking van de ziel, en de waarheid van heden zult gij loslaten voor de hogere waarheid van morgen. Streeft naar de Volmaking.

Citaat over Waarheid uit Het Evangelie van de Heilige Twaalven spirituele tekstenWie de heilige Wet onderhouden, die Ik gegeven heb, zullen hun zielen redden, hoe verschillend zij ook de waarheden die Ik gegeven heb, mogen zien. Velen zullen tot Mij zeggen: Heer, Heer, wij hebben voor uw Waarheid geijverd. Dan zal ik tot hen zeggen: neen, gij hebt geijverd, opdat anderen zouden zien zoals gij ziet, en geen andere waarheid. Geloof zonder liefde is dood. Liefde is de vervulling van de wet.

Hoe zal geloof in wat zij ontvangen, hun ten goede komen, die het ontvangene vasthouden in ongerechtigheid? Zij die liefde hebben, hebben alle dingen en zonder liefde heeft niets waarde. Laat een ieder in liefde behouden wat zij als waarheid zien, wetende dat, waar geen liefde is, waarheid een dode letter is en niets baat.

Daar blijven dus: Goedheid, Waarheid en Schoonheid, maar de grootste van deze is de Goedheid. Indien iemand zijn naaste haat en zijn hart tegenover de schepselen van God verhardt, hoe kan hij de Waarheid tot zijn heil zien, waar zijn ogen verblind zijn en zijn hart verhard is voor Gods schepping?

Zoals ik de Waarheid ontvangen heb, zo heb ik haar aan u gegeven. Laat een ieder haar ontvangen overeenkomstig zijn licht en vermogen tot begrijpen, en vervolgt hen niet, die haar volgens een andere verklaring ontvangen.

Want Waarheid is de Kracht van God en zij zal uiteindelijk over alle dwaling zegevieren. Maar de Heilige Wet, die ik u gegeven heb, is duidelijk voor allen, en rechtvaardig en goed. Dat allen haar in acht nemen tot redding van hun zielen.

Bron: Het Evangelie van de Heilige Twaalven

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

 

Eén gedachte op “Wat is Waarheid? Het Evangelie van de Heilige Twaalven, hoofdstuk 90

Reacties zijn gesloten.