Het christelijke inwijdingsmysterie voor de nieuwe eeuw

 

De nieuwe toekomst is aangebroken. Allen die een esoterische ontwikkelingsgang verlangen en nastreven, worden nu geplaatst voor het christelijke inwijdingsmysterie van het Heilige Rozenkruis voor de nieuwe eeuw. De oude esoterische stelsels hebben de naar de ondergang snellende westerlingen gegrepen, hen voor een wijl verbonden met het verleden, opdat zij niet onherstelbaar zouden kristalliseren met al de gevolgen van dien.

Maar men moet goed doorschouwen, dat de oude esoterische stelsels als inwijdingsstelsels, als structureel verlossende machten ten enenmale ongeschikt zijn voor westerse mensen.

Er is een volkomen onafhankelijk en zuiver christelijk inwijdingsmysterie van het Heilige Rozenkruis, dat onaangetast is gebleven voor de eeuw die nu begonnen is, een mysterie dat principieel en structureel volkomen vrij is en moet zijn van de wegen en de systemen van de ouden.

Het zal dit Mysterie zijn, waarnaar alle ernstige bevrijding-zoekenden in de toekomst zullen moeten grijpen. Het bewuste stelsel wordt verborgen gegeven in het evangelie van Jezus Christus, een stelsel dat voor iedere zoekende mens onafwijsbaar is geworden, een stelsel dat nu aan de gehele mensheid verkondigd zal worden en, Gode zij dank, de uiteindelijke openbaring van het werkelijke christendom mogelijk zal maken.

Citaat Jan van Rijckenborg over het concipiëren van de hemelse mens

De inwijdingsmethode van de nieuwe era heeft betrekking op de persoonlijkheidsverwisseling, het geheim van de evangelische wedergeboorte. Geen persoonlijkheidssplitsing of persoonlijkheidscultuur, geen ontduiking of verheffing van iets dat wetmatig ten ondergang is gedoemd, doch persoonlijkheidsverwisseling, namelijk het in de kracht van de Christus en zijn hiërarchie opbouwen van een geheel nieuwe persoonlijkheid, terwijl de geest nog in de oude optreedt.

De leerling in het nieuwe christelijke inwijdingsproces realiseert zich: ‘wie zijn leven (van de oude persoonlijkheid) zal willen verliezen, zal hét leven (van een nieuwe persoonlijkheid) behouden’.

Hij zal verstaan dat er sprake moet zijn van een volledig opnieuw geboren worden naar de viervoudige persoonlijkheid. De gehele christelijke heilsopenbaring laat terzake niets aan duidelijkheid te wensen over.

Er is dus sprake van de geboorte van een nieuwe hemelse persoonlijkheid, terwijl de mens zich nog bevindt in de oude. De opwekking van deze nieuwe gestalte is gebonden aan geheel andere wetten dan die van de oude esoterische stelsels, en het zijn deze nieuwe wetten die de kandidaat moet bestuderen en toepassen.

De wording van het nieuwe wezen voltrekt zich van boven naar beneden. Eerst het denkvermogen – dan het astrale lichaam – dan het etherlichaam, als matrijs voor het stoflichaam.

Om de hemelse mens te concipiëren is allereerst nodig een fundamentele verandering, het principieel verloochenen van het oude ik, het afscheid nemen van alle oude magie die het accent legt óp dat oude ik. Het zal voorts duidelijk moeten zijn, dat er geen sprake mag  zijn van verwaarlozing van de aardse persoonlijkheid en van het noodzakelijke aardse leven.

We dienen evenwel de accenten zó te plaatsen, dat een levenshouding wordt verkozen die het ware doel van de wedergeboorte bevordert.

Bron: Het Christelijke inwijdingsmysterie, Dei Gloria Intacta van Jan van Rijckenborgh

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *