Het christelijke inwijdingsmysterie voor de nieuwe eeuw

 

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’ 

DOWLOAD ‘DEI GLORIA INTACTA, THE CHRISTIAN INITIATION MYSTERY’ (FREE PDF)

Het boek Het christelijke inwijdingsmysterie van J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) biedt een esoterische ontsluiting van de zeven brieven uit het Openbaringenboek. De zeven ‘gemeenten’ tot wie Johannes op het eiland Patmos zich richt in het boek Openbaringen van de Bijbel, maken deel uit van Ashia: het deel van de mensheid dat rijp is voor vernieuwing. Beschreven wordt een door de Christuskracht geleide weg van inwijding. In drie fasen, gekoppeld aan de zeven planeetsferen, voltrekt zich een proces van wedergeboorte van lichaam, ziel en geest. Naarmate het bewustzijn van de lezer zich uitbreidt, zal het boek een steeds grootser perspectief voor het innerlijk oog ontvouwen. Hieronder volgt een klein gedeelte uit het eerste hoofdstuk.

De nieuwe toekomst is aangebroken. Allen die een esoterische ontwikkelingsgang verlangen en nastreven, worden nu geplaatst voor het christelijke inwijdingsmysterie van het Heilige Rozenkruis voor de nieuwe eeuw. De oude esoterische stelsels hebben de naar de ondergang snellende westerlingen gegrepen, hen voor een wijl verbonden met het verleden, opdat zij niet onherstelbaar zouden kristalliseren met al de gevolgen van dien.

Maar men moet goed doorschouwen, dat de oude esoterische stelsels als inwijdingsstelsels, als structureel verlossende machten ten enenmale ongeschikt zijn voor westerse mensen.

Er is een volkomen onafhankelijk en zuiver christelijk inwijdingsmysterie van het Heilige Rozenkruis, dat onaangetast is gebleven voor de eeuw die nu begonnen is, een mysterie dat principieel en structureel volkomen vrij is en moet zijn van de wegen en de systemen van de ouden.

Het zal dit Mysterie zijn, waarnaar alle ernstige bevrijding-zoekenden in de toekomst zullen moeten grijpen. Het bewuste stelsel wordt verborgen gegeven in het evangelie van Jezus Christus, een stelsel dat voor iedere zoekende mens onafwijsbaar is geworden, een stelsel dat nu aan de gehele mensheid verkondigd zal worden en, Gode zij dank, de uiteindelijke openbaring van het werkelijke christendom mogelijk zal maken.

De inwijdingsmethode van de nieuwe era heeft betrekking op de persoonlijkheidsverwisseling, het geheim van de evangelische wedergeboorte. Geen persoonlijkheidssplitsing of persoonlijkheidscultuur, geen ontduiking of verheffing van iets dat wetmatig ten ondergang is gedoemd, doch persoonlijkheidsverwisseling, namelijk het in de kracht van de Christus en zijn hiërarchie opbouwen van een geheel nieuwe persoonlijkheid, terwijl de geest nog in de oude optreedt.

De leerling in het nieuwe christelijke inwijdingsproces realiseert zich: ‘wie zijn leven (van de oude persoonlijkheid) zal willen verliezen, zal hét leven (van een nieuwe persoonlijkheid) behouden’.

Hij zal verstaan dat er sprake moet zijn van een volledig opnieuw geboren worden naar de viervoudige persoonlijkheid. De gehele christelijke heilsopenbaring laat terzake niets aan duidelijkheid te wensen over.

Er is dus sprake van de geboorte van een nieuwe hemelse persoonlijkheid, terwijl de mens zich nog bevindt in de oude. De opwekking van deze nieuwe gestalte is gebonden aan geheel andere wetten dan die van de oude esoterische stelsels, en het zijn deze nieuwe wetten die de kandidaat moet bestuderen en toepassen.

De wording van het nieuwe wezen voltrekt zich van boven naar beneden. Eerst het denkvermogen – dan het astrale lichaam – dan het etherlichaam, als matrijs voor het stoflichaam.

Om de hemelse mens te concipiëren is allereerst nodig een fundamentele verandering, het principieel verloochenen van het oude ik, het afscheid nemen van alle oude magie die het accent legt óp dat oude ik. Het zal voorts duidelijk moeten zijn, dat er geen sprake mag  zijn van verwaarlozing van de aardse persoonlijkheid en van het noodzakelijke aardse leven.

We dienen evenwel de accenten zó te plaatsen, dat een levenshouding wordt verkozen die het ware doel van de wedergeboorte bevordert.

INHOUD

Woord vooraf

Proloog

  1. Oriëntering
  2. De fundamentele omkeer
  3. De twee fundamentele inwijdingen
  4. De Mercuriusinwijding van de eerste zevenkring
  5. De Venusinwijding van de eerste zevenkring
  6. De Marsinwijding van de eerste zevenkring
  7. De Jupiterinwijding van de eerste zevenkring
  8. De Saturnusinwijding van de eerste zevenkring
  9. De tweede zevenkring: Uranus
  10. Het mysterie van de ziel
  11. De derde zevenkring: Neptunus
  12. De esoterische aanzichten van de nieuwe mens
  13. De eenzaamheid van de nieuwe mens
  14. De zelfvrijmetselarij van de nieuwe mens
  15. Het bewustzijn van de nieuwe mens
  16. De taak en het werk van de Geestesschool in de nieuwe era

Epiloog
Biografie van de auteur
Woordverklaring

Bron: Het Christelijke inwijdingsmysterie, Dei Gloria Intacta van Jan van Rijckenborgh

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’ 

DOWLOAD ‘DEI GLORIA INTACTA, THE CHRISTIAN INITIATION MYSTERY’ (FREE PDF)