De drie zevenkringen van het christelijke inwijdingsmysterie samengevat door J. van Rijckenborgh

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’ 

DOWLOAD ‘DEI GLORIA INTACTA, THE CHRISTIAN INITIATION MYSTERY’ (FREE PDF)

In drie fasen, gekoppeld aan de zeven planeetsferen, kan in de gnostiek strevende mens een proces van wedergeboorte van lichaam, ziel en geest tot ontwikkeling komen. Jan van Rijckenborgh, één van de grondleggers van de School van het Rozenkruis, werkt dit minutieus uit in zijn boek Het christelijke inwijdingsmysterie – Dei gloria intacta. In de drie onderstaande fragmenten uit dat boek worden de drie fasen of zevenkringen bondig gekarakteriseerd.

1. De eerste zevenkring: de zeven klassieke planeten

In de twee fundamentele inwijdingen (Zon en Maan) wordt het drievoudige licht van het hogere, hemelse bewustzijn binnen het stelsel van de lagere mens gebracht. Vervolgens zien wij hoe principieel het oude denkvermogen gedood en het nieuwe denkvermogen geboren wordt: het denkvermogen van de hemelse gestalte, dat het hoofdheiligdom binnendringt en de grondslagen voor een nieuwe tempel legt. Deze heilsarbeid kwam tot stand door middel van de Mercuriusinwijding.

In de vierde inwijding, die van Venus, en in de vijfde inwijding, die van Mars, wordt het oude begeertelichaam, de aurische sfeer, naar zijn beginselen van de oude mens gedood en wordt het nieuwe begeertelichaam, de nieuwe aurische sfeer, als een microkosmisch uitspansel tot aanzijn geroepen. Het nieuwe gevoelswezen gaat zich openbaren (Venus) en de ware hogepriester kan, via de nieuwe aurische wolken, de nieuwe tempel binnengaan, om de stem van God in het heilige der heiligen te vernemen.

Nu moet de hogepriester door de voorhof van de tempel naar buiten treden om zijn taak voor wereld en mensheid in het profane leven aan te vangen en te vervullen. De Jupitertaak of zesde inwijding, is de grote voorwaarde van alle verdere geestelijke ontwikkeling en vervulling van de hemelse mens. De nieuwe idee en het nieuwe gevoelswezen moeten, bestuurd door de nieuwe wil, als een magische kracht, als een roepstem van God, deze wereld instralen. Het gehele stelsel van de oude mens gaat zich daardoor wijzigen. Alle gaven en manifestaties van de hemelse mens worden, als door een alchemische formule, in de Saturnusinwijding samengesmolten tot een wonder.

Uit: Het christelijke inwijdingsmysterie – Dei gloria intacta
Hoofdstuk: De Saturnusinwijding van de eerste zevenkring

2. De tweede zevenkring: Uranus

De mens die de zielezevenkring van Uranus is binnengegaan, is een inwoner geworden van Filadelfia. Die naam wil zeggen: ‘uitzonderlijke, uitnemende broederlijke liefde’. Zulk een ingewijde zal in deze wereld op een nieuwe wijze kunnen werken. Hij is niet slechts een kenner van de mysteriën (Mercurius), en een God-ontmoeter in de koningskamer van het hart (Venus); ook is niet alleen zijn wil ontheven aan de natuur en evenwichtig geworden (Mars), en is hij een zelfopofferende werker in dienst van het licht (Jupiter); ten slotte vertoont hij niet slechts de elementen van een nieuwe stoffelijke gestalte (Saturnus), doch hij is en wordt in geheel nieuwe zin een bezieler.

Hij zal zijn krachtveld weten te ontvonken tot een laaien gloed; hij wordt een mystieke magiër, een formidabel hoger octaaf van Venus. De Uranusingewijde bezit alle mystiek scheppende vermogens van de eeuwigheid, die in de tijd moeten worden ingevoerd, tot een opstanding of tot een val. De bezielende krachten die van Uranus uitgaan, zijn niet slechts wekkend en bindend, zoals bij Venus, doch tevens veranderend. Zij werken als een verterend vuur, elektrisch, magnetisch.

De uitnemende broederlijke liefde die de Filadelfiabewoner eigen is, richt zich op geen enkele wijze persoonlijk. De Uranusliefde is onpersoonlijk en omvat de gehele mensheid. Zij wordt volgens plan intelligent uitgestraald, met het doel de mensheid op te voeren tot vernieuwing, of haar te breken waar zij zich meer afwendt van de paden van God.

Uit: Het christelijke inwijdingsmysterie – Dei gloria intacta
Hoofdstuk: De tweede zevenkring: Uranus

3. De derde zevenkring: Neptunus

Wij hebben de lezer nu gevoerd door de eerste zevenkring, die van de wedergeboren lichaamsgestalte, en door de tweede zevenkring, die van de zielengestalte. Als de leerling aan deze beide grote ontwikkelingen bezig is, ontdekt hij al spoedig ‘een nieuwe planeet’, namelijk Neptunus, de God met de drietand, de God die de drie vermogens, de drie gelouterde en verheven aanzichten van de mens, volledig bezit, beheerst en uitdraagt.

Het lichten van de Neptunuszevenkring is een ontzaglijke genade en een sprakeloos makende rijkdom. De Neptunuszevenkring heeft betrekking op de openbaring van de geestgestalte, hetgeen wil zeggen dat hier het universele scheppende vermogen, het scheppende fiat, de ineigen goddelijkheid, tot aanzijn komt. De magie van de geestgestalte doet zich kennen als ‘baring van de idee’. Voor de Neptunusingewijde geldt het woord: ‘U bent tot vrijheid geroepen.’

De hiërofant van de Neptunus-zevenkring staat aan de deur en hij klopt. Dat de ingewijde leerling deze stem nu hore en de deur opene. De hiërofant van het hoogste mysterie zal tot hem inkomen en het avondmaal met hem houden. De Vader heeft zijn verloren zoon welkom geheten en herstelt hem in al zijn rechten. Het christelijke inwijdingsmysterie van het heilige Rozenkruis voor de nieuwe eeuw is tot een feit geworden.

Uit: Het christelijke inwijdingsmysterie – Dei gloria intacta
Hoofdstuk: De derde zevenkring: Neptunus

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’ 

DOWLOAD ‘DEI GLORIA INTACTA, THE CHRISTIAN INITIATION MYSTERY’ (FREE PDF)