Citaten over opstanding uit ‘Het christelijke inwijdingsmysterie’ van J. van Rijckenborgh

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’

DOWLOAD ‘DEI GLORIA INTACTA, THE CHRISTIAN INITIATION MYSTERY’ (FREE PDF)

Er zijn tientallen boeken uitgebracht met werken van J. van Rijckenborgh (1896-1968, fakkeldrager van het Rozenkruis 21), één van de stichters van de School van het Rozenkruis. Toch heeft hij maar één boek als boek geschreven, de andere uitgaven zijn samengesteld uit artikelen, brieven, lessen en toespraken. Het betreft Het Christelijke inwijdingsmysterie van het heilige Rozenkruis voor de nieuwe eeuw – Dei gloria intacta. Dit boek vormt het fundament vooral zijn andere werken en is nog steeds uiterst actueel. Het is geïnspireerd op de zeven brieven uit het Openbaringenboek. Hieronder volgen citaten over de opstanding uit dat boek. 

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’

pagina 24 en 25

De versterving-naar-de-natuur heeft betrekking op de dagelijkse verandering die de aardse persoonlijkheid doormaakt om het opwekkingsproces van de hemelse persoonlijkheid te ondersteunen. De gehele viervoudige aardse openbaring wordt ondergeschikt gemaakt aan dit grote doel en naarmate dit doel naderbij komt, vormt het aardse wezen hoe langer hoe minder beletselen op het pad. 

Het dagelijks sterven beduidt het opbreken van het biologische bewustzijn, het vernietigen van de zelfhandhaving en van de lagere en speculatieve begeerten en het verdwijnen van alle animale functies. Indien de betrokken levenswetten nauwgezet in acht worden genomen, verzekert het een gezond functioneel leven zo lang dat nodig is. Dit dagelijks sterven moet de leerling in toepassing brengen om de opstanding van de hemelse voertuiglijkheid te kunnen volbrengen. De kandidaat die zulks inziet, zal dan ook zeer gemakkelijk, evenals Paulus, antwoord kunnen geven op de vraag: Hoe zullen de doden worden opgewekt?’ (1 Korinthe 15:35). 

LEES 13 CITATEN UIT ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE’

Velen hebben steeds gedacht aan de mogelijke opstanding van het natuurlijke lichaam in verheerlijkte toestand. Doch het vonnis dat over dit lichaam uitgesproken is, staat onomstotelijk vast: het wordt ontbonden en nimmermeer opgewekt. 

Er is een andere dode die opgewekt moet worden, een dode die reeds eonenlang in de mens dood is, namelijk de hemelse voertuigen van de ware mens, de burger van het Koninkrijk der Hemelen. En deze dode kan alleen opstaan als de levende aardse persoonlijkheid sterft. 

Daarom zegt Paulus in de verzen 42 en 43 dat het goddelijke lichaam gezaaid wordt in verderfelijkheid, in de aardse natuur, en opgewekt wordt in onverderfelijkheid; dat het gezaaid wordt in oneer en opgewekt in heerlijkheid; dat het gezaaid wordt in zwakheid en opgewekt in kracht. 

Dat is het geheim van de opstanding: het geestelijke kan alleen bevrijd worden door de banden met de natuur en het wezen van de natuur te verbreken. Daarom is niet het geestelijke het eerst, doch het natuurlijke. Dat is de harde waarheid van de verzonkenheid van de mens. 

pagina 26

Men heeft veelal getracht met mystieke en magische leringen zonder meer het aardse leven aanvaardbaar te maken. Doch aan al deze speculaties maakt Paulus een einde door zijn axioma (vers 50): ‘Ik zeg u dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.’ Daarom moet in het bewustzijn van de bevrijding-zoekende mens als ingehamerd worden dat de weg tot opstanding van de gestorven hemelse mens gelegen is in de persoonlijkheidsverwisseling en dat de kandidaat, staande voor zijn taak en doelende op de hemelse persoonlijkheid, bewust moet spreken: Hij moet wassen en ik minder worden. En tegelijk moet het duidelijk zijn, dat het ‘wassen’ geheel afhankelijk is van een gnostiek-wetenschappelijk, procesmatig, methodisch ‘minder’ worden. 

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’

pagina 166

Zodra nu de kandidaat, volkomen van binnenuit en waarachtig spreken kan: ‘Jesus mihi omnia, deze heilbrenger is mij alles!’, wordt het drievoudige proces van voorbereiding gevolgd door een drievoudig verstervingsproces naar de oude natuur en tegelijkertijd door een drievoudig wedergeboorteproces naar de nieuwe natuur.

Zo wordt de onbekende helft der wereld ontsloten: door drie maal drie processen, door drie dagen van openbaring. Dat is de edele kunst, dat is de opstanding ten derden dage. Dat is de zelfvrijmetselarij van de nieuwe mens. 

pagina 179 en 180

Zodra nu het oog van Shiva klaar en helder in de nieuwe wereld blikt, na de opstanding ten derden dage, die als een bergbestijging is, is de alomtegenwoordige geen zalig-dronken lichtzwijmelaar meer in het mystieke niet-zijn, doch dan is hij, dan wordt hij, met Hem die de hemelen en de werelden torst, een uitvoerder, een mede-erfgenaam, een medebouwer aan het plan Gods voor wereld en mensheid. Dan is hij een levend, bewust lid van het lichaam Christi, van de goddelijke hiërarchie, van de tempel die niet met hamerslagen gebouwd is.