Vijf boeken van J. van Rijckenborgh gebaseerd op christelijke teksten uit de oudheid

1 Het christelijke inwijdingsmysterie, Dei gloria intacta
Het boek Het christelijke inwijdingsmysterie van J. van Rijckenborgh biedt een esoterische ontsluiting van de zeven brieven uit het Openbaringenboek. De zeven ‘gemeenten’ tot wie Johannes op het eiland Patmos zich richt in het boek Openbaringen van de Bijbel, maken deel uit van Ashia: het deel van de mensheid dat rijp is voor vernieuwing. Beschreven wordt een door de Christuskracht geleide weg van inwijding. In drie fasen, gekoppeld aan de zeven planeetsferen, voltrekt zich een proces van wedergeboorte van lichaam, ziel en geest. Naarmate het bewustzijn van de lezer zich uitbreidt, zal het boek een steeds grootser perspectief voor het innerlijk oog ontvouwen. 

LEES MEER OVER HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

BESTEL HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

2 Het mysterie der zaligsprekingen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het verboden om activiteiten van het Rozenkruis te organiseren. Toch is het werk in die periode van de bezetting op kleine schaal ondergronds voortgezet. Aangezien protestants-christelijke bijeenkomsten wel waren toegestaan, heeft J. van Rijckenborgh toen in één van de kerken van Haarlem een aantal toespraken gehouden over de eerste twaalf verzen van de Bergrede, die later zijn uitgegeven in de vorm van het boek ‘Het mysterie der zaligsprekingen’. Zonder de naam van het Rozenkruis te noemen, kon  zo in een periode van verboden en vervolgingen de universele wijsheidsleer in het openbaar worden uitgedragen.

LEES MEER OVER HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

3 De universele gnosis
Gnosis (of innerlijk weten, kennis van het hart, de kennis van het goddelijke) begeleidt de mensheid al gedurende haar hele ontwikkelingsweg op aarde. Gnosis wekt een nieuw bewustzijn dat leidt tot het ontwaken van de geest. Na lange voorbereiding wordt de mens ontvankelijk om deze oorspronkelijke energie van het leven op te nemen. De gnosis is universeel en niet gebonden aan een bepaalde religie, traditie of stroming. In dit boek baseert J. van Rijckenborgh zich met name op teksten uit de evangeliën  uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. Onderwerpen die onder andere aan bod komen luiden: Paulus en de gnosis, de gnosis en de kerk, de hof van Getsémané en de wonderbare visvangst.

LEES MEER OVER DE UNIVERSELE GNOSIS

BESTEL DE UNIVERSELE GNOSIS

4 Het licht der wereld
De toespraken over de Bergrede die J. van Rijckenborgh heeft gehouden in de eerste na-oorlogse jaren zijn gepubliceerd zijn in het boekje: ‘Het licht der wereld’. De titels van de hoofdstukken luiden achtereenvolgens; gij zijt het zout der aarde, het wezen der wet, wees niet bezorgd, gij zult niet echtbreken, oordeel niet, geef het heilige niet aan de honden en de offerande van de hemelse mens.

LEES MEER OVER HET LICHT DER WERELD

5 De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
Dit boek behandelt het eerste van de zes boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia, waarin Jezus zijn discipelen onderricht na zijn opstanding. De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te ervaren. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens.

LEES MEER OVER DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA