De dertien ziele-omwendingen van de Pistis Sophia, benoemd door Catharose de Petri

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Dit boek behandelt het eerste van de vier boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia, De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te ervaren. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens. Van het complete Evangelie, dat bestaat uit De vier boeken van de Verlosser, is onlangs een nieuwe Nederlandse vertaling van John van den Berg uitgebracht. 

TEN GELEIDE

Het gnostieke geschrift Pistis Sophia werd in de tweede helft van de 18e eeuw ontdekt door de Londense medicus A. Askew. Na diens overlijden werd het manuscript in 1785 aangekocht door het Britse Museum te Londen, waar het sindsdien onder de aanduiding Codex Askewianus bewaard wordt.

Onze Nederlandse vertaling van Boek I van de Pistis Sophia, gevolgd door de uitvoerige beschouwingen die daaraan in de zestiger jaren van onze eeuw door Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) gewijd werden, verschijnt in een tijd waarin de vraag naar oorsprong, wezen en doel van de Gnosis bij talrijke mensen is gaan leven.

Het boek geeft in het licht van de Gnosis een direct antwoord op de vraag naar de werkelijke bestemming van de mens en het wijst een richting waarlangs deze bestemming – de levende zielestaat – kan worden bereikt.

In de Pistis Sophia wordt gesproken over twee rivieren, die twee elektromagnetische golven aanduiden. Eén stroming wordt aangeduid als de stroom van kennis, de Pistis, de andere als de stroom van wijsheid, de Sophia. Eén stroming die zich geheel en al associeert met de gangbare menselijke kennis van ieder tijdsgewricht, zodat de totale mensheid die emanatie kan ontdekken en erop kan reageren, ja, erop moet reageren. En één stroming die zich geheel afzijdig houdt van deze wereld, maar wel in deze wereld instraalt, opdat de enkeling, de godzoekende mens, tenslotte de Pistis der natuur ontvluchtend, uiteindelijk de Sophia, de wijsheid, zou kunnen vinden, ja, de Sophia zelf zou kunnen zijn.

Nu wij in een tijdfase zijn aangekomen waarin vele gnostiek-gevoeligen, die met een innerlijke hunkering, een innerlijke honger in allerlei gradaties min of meer bewust uitzien naar bevrijding en zoeken of zij wellicht de bron van hun bewogenheid, het doel van hun verlangen, zouden kunnen ontwaren en naderen, kan de werkelijke betekenis van de vaak duistere bewoordingen van de Pistis Sophia onderkend worden in het gnostieke licht van het eenmaal door Jan van Rijckenborgh uitgesproken verklarende woord.

Zo zien wij de twee genoemde emanaties, die van de Pistis en die van de Sophia, uit de wereld van de geestnatuur voortkomen. De Pistis wekt en stuwt de bewogenheid van de massa in de ruimste zin van het woord en werkt daartoe uitermate krachtig in op het menselijke verstand, terwijl de Sophia, de tweede emanatie, zich richt tot de uitgezonderden, om hen te redden uit de natuur des doods en hen te tillen in de gebieden van het Pleroma Gods, waarvan o.a. Paulus spreekt in zijn brief aan de Efeziërs (3:19), de bewoners van het grensland van zijn dagen.

De Sophia bedoelt de nieuwe zielestaat, het nieuwe zielebewustzijn te zijn, het nieuwe zieledenken bij de uitgezonderden te wekken.

De in dit boek gebruikte Nederlandse vertaling van Boek I van de Pistis Sophia berust op de Duitse vertaling van Carl Schmidt, in de bewerking van Walter Till (Koptisch-Gnostische Schriften I, Die Pistis Sophia, Berlin 1962). Daarbij zijn echter tevens de Engelse vertalingen vergeleken van George Horner (Pistis Sophia, London 1924) en van G.R.S. Mead (Pistis Sophia, a Gnostic Miscellany, London 1955), alsmede die van Violet MacDermot, verschenen in het kader van de Nag Hammadi-publicaties, als deel vanThe Coptic Gnostic Library, Nag-Hammadi Studies IX, Lei- den 1978.

De Rozekruis Pers

WOORD VOORAF

Vanwege het overlijden van de schrijver – Jan van Rijckenborgh (1896-1968) – heeft dit boekwerk over het Evangelie van de Pistis Sophia destijds zijn voltooiing helaas niet mogen bereiken.

De auteur verklaart in zijn boek hoe een mens mogelijk is, evenals de Pistis Sophia, door te dringen tot achter de sluier van de Dertiende Eoon. Hij geeft een volledige uiteenzetting van de nieuwe lichtkracht, die is als een roep, een nieuwe levensopgave, een nieuwe taak. Deze opgave moet echter vervuld worden, opdat niet de dood, maar het ene, ware leven gewonnen zal worden.

Vele lezers zullen zich afvragen: ‘Wat zijn toch de mysteriën van de Dertiende Eoon?’ Het antwoord luidt:  De mysteriën van de Dertiende Eoon zijn de mysteriën van de Universele Broederschapsketen Christi. Of, zoals Jacob Böhme (fakkeldrager van het Rozenkruis 7) zegt: ‘Het is de Christus, die het hart van de gevallen natuur heeft aangegrepen.’

De Dertiende Eoon, of het Universele Krachtveld, doet het vijfde basiselement van de oersubstantie – de vuurether of elektrische ether tezamen met de vier andere ethertoestanden tot goddelijke lichtkracht uitbreken. De Dertiende Eoon blijft eeuwigdurend bestaan. En het is uit dat oord, uit dat krachtveld, dat géén kracht wordt weggenomen. De geestzielemens leeft en is door die Dertiende Eoon. Allen nu die Jezus de Christus aannemen, geeft hij de macht naar die Dertiende Eoon toe te leven.

Hoe leeft de mens naar die Dertiende Eoon toe? De kandidaat in de gnostieke mysteriën wordt gesteld voor dertien ziele-omwendingen, die hij moet doorstrijden om tot waarachtige ziele-wedergeboorte te kunnen komen. Deze ziele-omwentelingen ziet u gestalte verkrijgen in de dertien boetezangen van de Pistis Sophia.

 1. In de eerste boetezang ontdekt de Pistis Sophia de dialectiek en de doem van de mensheid. Zij zingt de ‘Mensheidszang’.
 2. In de tweede zang komt zij tot zelf-ontdekking van haar natuurstaat. Zij zingt de ‘Bewustzijnszang’.
 3. Op basis daarvan zingt zij haar derde lied: de ‘Zang van de Verootmoediging’ ten opzichte van het ene, ware Licht.
 4. Dan volgt de vierde zang: Lied van de Verbrijzeling: het ik wordt naar het graf gedragen.
 5. Het ‘Lied van de Berusting’ is de vijfde zang: de Pistis Sophia is in volledige zelfovergave.
 6. Op deze basis wordt het ‘Lied van Vertrouwen’, de zesde zang gezongen. Het Licht wordt in vol geloofsvertrouwen afgesmeekt.
 7. In de zevende boetezang zingt de Pistis Sophia het ‘Lied van de Beslissing’. Het is de opgang of de ondergang.
 8. Vervolgens vindt de achtervolging plaats. De eonen van de natuur vallen met kracht op de Pistis Sophia aan en zij zingt haar achtste zang: het ‘Lied van de Achtervolging’.
 9. Na het ‘Lied van de Doorbraak’ te hebben gezongen, de negende boetezang, schudt zij de vijand positief van zich af.
 10. Voorts zingt de Pistis Sophia de tiende boetezang: het ‘Lied van de Gebedsverhoring’. Zij ziet het Licht der Lichten voor de eerste maal.
 11. De kracht van het ineigen geloof wordt aan een eindtoets onderworpen in de elfde boetezang. Zij zingt het ‘Lied van de Geloofsbeproeving’.
 12. Ten twaalfde ondergaat zij, volgens de twaalfde boetezang, de grote beproeving, die men zou kunnen vergelijken met de verzoeking in de woestijn. Zij zingt het ‘Lied van de grote Beproeving’.
 13. Tenslotte zingt de Pistis Sophia in de dertiende boetezang het ‘Lied van de Overwinning’: de ziel is ontstegen, zij ziet en ontmoet de Geest, haar Pymander.

Zo, op deze basis, kan de lezer zich enigermate bezinnen op de goddelijke Wijsheid en op de goddelijke Kracht, die ingang moeten vinden in daarvoor toebereide mensen. Wijsheid en Kracht zijn de eerste voorwaarden om de weg tot zielevrijmaking daadwerkelijk te kunnen gaan en deze tot een goed einde te kunnen voeren.

Het feit, geachte lezer, dat u daartoe gebruik mag maken van de Universele Leer, die door de eeuwen heen bewaard is gebleven, dient u te bewijzen dat u bij uw streven nimmer alleen wordt gelaten. De Universele Broederschapsketen Christi treedt te allen tijde naast u voorwaarts om te helpen, daar waar dat nuttig en noodzakelijk is.

Met dit boek: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia, klinkt wederom de goddelijke roep tot wereld en mensheid. Het is een roep om toch vooral het grootse mysterie van het Koninkrijk Gods te verstaan. En diegenen die deze roep verstaan, zij zullen in staat worden gesteld de weg van terugkeer tot het oorspronkelijke Veld van Leven te betreden. Iedere mens heeft daarbij de Sophia nodig, dat is: de hoge, goddelijke Wijsheid, als richtinggeefster op het pad dat voor hem ligt.

Door al de sferen der eonen
gaat heen de Pistis Sophia,
nadat zij ’t heiligdom des lichaams
gereinigd heeft op Golgotha.

Geen macht des kwaads kan haar beletten
de wil te openen voor de Geest.
Zij gaat, de zegezangen zingend,
dan in – in ’t eeuwig liefdefeest.

2 april 1990, Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22)

INHOUD

Ten geleide
Woord vooraf

boek I van de Pistis Sophia – tekst

beschouwingen

   1. De onkenbare mysteriën
   2. Vijf psychologische processen
   3. De fundamentele verontrusting
   4. De leerling voor de tweesprong
   5. Het openbaringsbewustzijn
   6. De magnetische storm
   7. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
   8. De aanraking met de Geestesschool
   9. De vurige driehoek
   10. De Meester van de Steen
   11. De archonten der eonen
   12. De Johannesgeboorte
   13. De kracht van de kleine Jao , de Goede
   14. De kracht van de grote Sabaoth
   15. De vijf helpers
   16. Het wonder van het oeratoom
   17. Bloed, vuur en rookdamp
   18. Gij zijt het die de ganse wereld zult redden
   19. De Heer kent ons allen bij name
   20. Het oostelijke en het westelijke venster
   21. Het lichtkleed der vernieuwing
   22. Overwin de gravitatiewet
   23. De archonten, machten en engelen vrezen zeer
   24. De dierenriem – een twaalfvoudige gevangenis
   25. De onttroning van de vier Heren van het Lot
   26. De blijde boodschap van de moderne Geestesschool
   27. De mysteriën van de Dertiende Eoon
   28. De schepping van de Dertiende Eoon
   29. Het einde van de horoscopie
   30. Bezieling ten dode – en bezieling ten leven
   31. Een nieuwe zon en een nieuwe maan
   32. De droefheid van de Pistis Sophia
   33. De invloed van de Authades
   34. Het magnetische conflict
   35. De kracht met de leeuwenkop
   36. Jaldabaoth: vuur en duisternis
   37. Het dertienvoudige berouw
   38. Eerste boetezang: het Mensheidslied
   39. Tweede boetezang: het Bewustzijnslied
   40. Derde boetezang: het Lied van de Ootmoed
   41. Vierde boetezang: het Lied van de Verbrijzeling
   42. Vijfde boetezang: het Lied van de Berusting
   43. Het mysterie van de vijfde boetezang
   44. Zesde boetezang: het Lied van het Vertrouwen
   45. Het mysterie van de drie lichtkrachten
   46. Zevende boetezang: het Lied van de Beslissing
   47. Achtste boetezang: het Lied van de Achtervolging
   48. Negende boetezang: het Lied van de Doorbraak
   49. De muur van de twaalf eonen
   50. De fundamentele oorzaak van ziekte en dood
   51. De stralingskracht Christi
   52. Jakobus, de mens die Gnosis bezit

Bron: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia van J. van Rijckenborgh

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID