De zeven inwijdingen van het christelijke inwijdingsmysterie volgens J. van Rijckenborgh, gerelateerd aan planeten

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’ 

J. van Rijckenborgh publiceerde in 1946 zijn boek met de titel Het christelijke inwijdingsmysterie, Dei gloria intacta. Daarin beschrijft hij de weg van het Rozenkruis voor de mens van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Hij onderscheidt zeven inwijdingen die hij relateert aan de zeven klassieke planeten en aan de brieven aan de zeven gemeenten in Asia die Johannes op Patmos schrijft volgens het bijbelboek Openbaringen. Hieronder worden de zeven inwijdingen gekarakteriseerd aan de hand van citaten uit het boek ‘Het christelijke inwijdingsmysterie, Dei gloria Intacta’.

1. Zon-inwijding (Efeze)

De nieuwe zon gaat op in het leven van de kandidaat. Hij is bereid het pad te gaan, dat het licht hem wijzen zal. De zon is verschenen en van stonde aan is het leven veranderd; de hemelse mens, de Zoon des Mensen gelijk, is de aurische sfeer binnengedrongen; de Christus is wedergekomen en is verschenen in de aurische wolken van de leerling. De leerling ziet Hem, ook al is hij nog niet ván Hem. De eerste fundamentele inwijding van de eerste Zevenkring is een feit geworden. 

2. Maan-inwijding (Smyrna)

En nu staan daar de zeven gouden kandelaren met hun vlammende getuigenis voor de leerling, die de principiële dood van de natuur gestorven is. Zij geven hem hun opdrachten, eerstehands en direct. De Heilige Zevengeest declareert zich voor het particuliere bewustzijn: de Geest die van de Christus getuigt en die het proces van de vernieuwing nu in en met de leerling gaat verwerkelijken: ‘Schrijf wat u gezien hebt;’ doe, werk en bouw! De tweede fundamentele inwijding van de eerste Zevenkring is tot glorieuze verwerkelijking gekomen. Nu wordt het reveil gestoken, de directe vrijmetselaarsarbeid neemt een aanvang. 

3. Mercurius inwijding (Pergamus)

De nieuwe zon, die met zijn zevenkracht het levensveld van de leerling komt verlichten, richt zich allereerst tot het hoogste aanzicht van de lichaamsgestalte, met name het denkvermogen. Daarom spreken wij van Mercurius, de boodschapper van de goden, die naar overoude bezinning steeds met het denkvermogen in verband werd gebracht, zowel begrepen naar de natuur als naar de geest. Zo kunnen wij dus getuigen van een oude Mercurius en van een nieuwe Mercurius: de Mercurius van de aardse natuur en de komende Mercurius van de hemelse mens. En het spreekt vanzelf dat naarmate de nieuwe boodschapper van de goden zich met het wezen van de leerling verbindt, de oude moet worden verbroken. Het oude dient onder te gaan opdat het nieuwe zal mogen wassen en zich openbaren. 

4. Venus inwijding (Thyatira)

Om zijn taak van hoofd, hart en handen te kunnen volbrengen, moet de leerling de beschikking hebben over een ineigen bron van intense mensenliefde. Een mensenliefde zo groot en zo volstrekt, dat ze door de mens van de lagere natuur niet kan worden begrepen noch beantwoord. De Venusinwijding openbaart het nieuwe gevoelswezen, een op hogere rede gebaseerd gevoel. De Venusinwijding zal zorgdragen voor de vernieuwing van het hartheiligdom. Mercurius stelde een mannelijk aanzicht, Venus ontwikkelt een vrouwelijk aanzicht, respectievelijk hoofd en hart. 

5. Mars-inwijding (Sardis)

De nieuwe Mars is de mensgod die neerdaalt in het vlees; hij is de vrije wil, die alle hem beschikbaar gestelde wijsheid-kracht op Gods wijze gebruiken gaat. Hij speculeert niet en forceert niet met zijn vermogens, hij is gehoorzaam aan de alopenbaring. De hogepriester heeft toegang tot de absolute wijsheid, maar deze wijsheid openbaart zich volgens een wet. Er ligt een systeem aan ten grondslag, een onaantastbaar redelijk wordingsproces. Het is de bedoeling van de Logos, dat dit goddelijke plan zal worden uitgevoerd door zijn kinderen. Als nu de wet van wijsheid haar eis als roeping aan de daartoe geadelde priester kenbaar maakt, zal deze, in overeenstemming daarmee, zijn wil inzetten en dynamiseren ten einde de opdracht te kunnen volvoeren. Aldus wordt en is hij een magiër van God.

6. Jupiter-inwijding (Filadelfia)

De hogepriester is zijn tempel binnengegaan en aldus toebereid gaat de leerling de Jupiterinwijding tegentreden. Hij gaat er namelijk toe over zijn roeping van Godswege in deze gevallen wereld te vervullen. Van het innerlijke en voorbereidende werk gaat hij over tot het uiterlijke werk; het resultaat daarvan zal weer de mate en de hoedanigheid van de innerlijke groei bepalen. De leerling vangt aan, in deze aardse natuur, in het levensveld van de dialectische orde de boodschap en het wezen van de universele, statische Broederschap uit te dragen, de ware levensgemeenschap van het Koninkrijk der Hemelen, de Godsorde. In deze wereld moet als een tijdelijke burcht gebouwd worden wat ‘niet van deze wereld is’, namelijk een voorhof van de Hiërarchie, van de Geestesschool. Dat is de opdracht van de Jupiteringewijde. 

7. Saturnus-inwijding (Laodicea)

De geestelijke krachten van al de voorgaande inwijdingen voeren de leerling tot de nieuwe Saturnus, die hem de poort van het nieuwe leven opent, de poort van het ware Godsrijk, het Koninkrijk der Hemelen, het oorspronkelijke levensdomein van de mensheid. Alleen de opgestane onsterfelijke mens zal dit grandioze lichtrijk kunnen betreden. Naarmate het proces van de nieuwe Saturnus voortgang vindt, zullen alle voorgaande inwijdingen tot steeds grootser openbaring komen, tot groter lichtexpansie, aangezien de weerstand die door de leerling moet worden overwonnen steeds geringer wordt, door het toenemen in kracht en vermogen. De Heilige Zevengeest heeft de microkosmos geheel nieuw toebereid, de keten van de eerste Zevenkring is gesloten. De mens is wedergeboren naar de natuur van de oorspronkelijke Godsorde. 

Bron: Het christelijke inwijdingsmysterie – Dei gloria intacta door J. van Rijckenborgh

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *