Inleiding op de Fama Fraternitatis R.C., oproep tot innerlijke en uiterlijke vernieuwing Fama 400 jaar

Fama Fraternitatis RC geschreven en gesproken Nederlandse tekst in pdf en mp3 De Roep van de Broederschap van het Rozenkruis cover 570KLIK HIER OM DE FAMA FRATERNITATIS RC (PDF, 18 A4) TE DOWNLOADEN

Ongeveer 400 jaar geleden, in maart 1614 om precies te zijn verscheen er in druk een oproep tot een algehele reformatie onder de titel Fama Fraternitatis R.C. Dit is de eerste van de drie manifesten die de klassieke rozenkruisers van de zogeheten Tübinger King in Zuid-Duitsland publiceerden. Dit Latijnse geschrift, dat al vlot ook in andere talen werd gepubliceerd, heeft een grote invloed gehad op de beleving, verspreiding en verdere ontwikkeling van de westerse esoterie.

Sindsdien is de wereld, in ieder geval in West-Europa, enorm veranderd en in heel veel opzichten ook verbeterd. Toch is het de vraag of de algemene reformatie waarvoor de klassieke rozenkruisers zich zo hebben ingespannen, nu gerealiseerd is. Zo’n vernieuwing voltrekt zich niet vanzelf, maar vraagt een intense werkzaamheid op basis van begrip en betrokkenheid. In ieder geval zijn de randvoorwaarden voor een algehele reformatie op basis van innerlijk weten nu ruimschoots aanwezig.

De mens van de 21ste eeuw kan zich nog steeds laten inspireren door de Fama Fraternitatis R.C. Daarom is de volledige Nederlandse tekst in dit pdf-document, dat via internet gratis beschikbaar wordt gesteld, opgenomen. Via links onderaan ieder hoofdstuk kunnen de afzonderlijke teksten ook worden beluisterd en bekeken. De vertaling is gebaseerd op de versie die is opgenomen in het boek ‘De Roep der Rozenkruisers Broederschap’, waarin Jan van Rijckenborgh het geschrift uitgebreid becommentarieert voor de moderne mens. In hoofdstuk 1 van dat boek schrijft hij;

De Fama Fraternitatis van de verheven Orde van het Rozenkruis mag niet slechts gezien worden als een bekendmaking van het bestaan van deze broederschap, als een kort maar zeer gesluierd overzicht van haar geschiedenis, bestemd om door een geselecteerd aantal mensen te worden geassimileerd, doch deze Fama is een magische krachtformule, een samenstelling van magische krachtlijnen, waarlangs en met behulp waarvan, de ontwikkeling van de wereld en de mensheid zich voltrekt.

De authentieke tekst van deze Fama is door de eeuwen heen, behoudens enige betrekkelijk geringe verminkingen, voor ons bewaard gebleven en de tijd schijnt nu gekomen te zijn, om dit grandioze geestelijk testament der Rozenkruisers Broederschap meerdere bekendheid te geven, zijn vervaarlijke diepten te ontsluieren en met deze magische krachten te gaan werken, om de pioniers van de mensheid geschikt te maken voor een nieuwe taak.

Fama Fraternitatis 400 jaar citaat spirituele teksten Jan van Rijckenborgh 570

 1. Voorwoord van de broederschap van het Rozenkruis
 2. De reis van Christiaan Rozenkruis
 3. De oprichting van de Rozenkruisers Broederschap
 4. Het werk van de klassieke rozenkruisers
 5. De ontdekking van het graf van Christiaan Rozenkruis
 6. De uitnodiging van de klassieke rozenkruisers

Jan van Rijckenborgh (dat is de schrijversnaam van Jan Leene) stichtte samen met zijn broer Wim Leene en zijn vriend Cor Damme in de jaren twintig van de vorige eeuw de organisatie op die bekend staat als het Lectorium Rosicrucianum, of de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Het ontstaan en de ontwikkeling van deze geestesschool wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Geroepen tot het Wereldhart’ van Peter Huijs. Hieronder volgt een gedeelte van hoofdstuk 6 van dat boek.

De belangrijkste filosofische werken uit de wereldliteratuur waren de drie vrienden terdege bekend. Maar het is goed te beseffen, dat op dat moment in de tijd, in 1935, bijna nergens de oorspronkelijke geschriften van het klassieke rozenkruis te vinden zijn. De drie vrienden weten dat de Fama Fraternitatis, de Confessio Fraternitatis en de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459 potentieel goud bevatten; ze weten zeker ook hoe met deze geschriften door de jaren heen is omgesprongen, verguisd en veracht als ze werden.

Ze weten dat ze vaak verdraaid zijn, en dat de christelijke-hermetische waarden en leringen, waaruit zij voortkomen, net zo lang vergiftigd, verdraaid en bezoedeld zijn, dat deze precies het tegenovergestelde lijken te betekenen. In hun werk gaat geen dag voorbij of er is gelegenheid om deze verdraaiingen aan te wijzen en de eigenlijke bedoeling te verduidelijken.

Vandaar dat zij letterlijk staan ‘te dansen van vreugde’, als zij in 1935 in The British Library in Londen voor het eerst de oorspronkelijke geschriften van de klassieke Broederschap van het Rozenkruis in hun handen houden. Bij het zien van het zegel op de titelpagina van de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459 juicht Jan Leene:  “Dit is het! Nu hebben we de lijn te pakken, die we zochten!”

De taal van de rozenkruisersgeschriften, de Fama en de Confessio, heeft een buitengewone atmosfeer. Er zit ontegenzeggelijk een drijvende zeggingskracht achter, maar dat is op zich niet zo ongewoon; er zijn in die dagen veel spitse schrijvers die een scherpzinnige pen kunnen voeren. In de manifesten komt deze kracht echter voort uit ‘een geestelijk tehuis’: het ‘Tehuis Sancti Spiritus’, zoals dat aan het einde van de Fama staat vermeld.

Zij betreft niet het werk van één persoon, maar gaat uit van een college, een impuls, van een weldoordacht geformuleerd hoger inzicht, dat de stichters en de broeders van de orde met hart en ziel naar buiten brengen. Binnen de Europese samenleving introduceren de manifesten het beeld van het samengaan, de versmelting en de vernieuwing van de wereld van geest, ziel en mens.

Tegelijk willen de stichters van de orde de samenleving een impuls geven: ze stellen een gigantische maatschappelijke ommezwaai voor. Voor hun oog zweeft als ideaal het beeld van een maatschappij met leiders die verantwoording, rust en overzicht bieden, een kerk met door God bezielde voorgangers en een wetenschap van mensen die kunnen denken met hun hart. Of dat zou kunnen lukken, was van meet af aan de vraag, maar hoe dan ook is dit moment het vertrekpunt van de nieuwe geestelijke lijn van het bevrijdende werk die zich dan inzet.

De klassieke rozenkruisers bieden een nieuwe uitleg van het begrip ‘mens’; zij formuleren een nieuwe visie op het doel van mens zijn. Of beter is het te zeggen: het zoeken van de voorafgaande eeuwen , in Mozes, Hermes, Christus én de inzichten van Paracelsus worden in luttele bladzijden samengebald, en blijken de kracht van een tijdbom te hebben, die nog steeds navibreert.

Een drievoudig wordingsproces, verbonden aan de ontwikkeling van drie tijdvakken binnen de menselijke ontwikkeling is in de manifesten vastgelegd in het axioma: ‘Ex Deo nascimur – In Jesu morimur – Per Spiritum Sanctum reviviscimus.’ Uit God worden wij geboren, in Jezus sterven wij, door de Heilige Geest worden wij wedergeboren.

De auteurs van de drie manifesten verwijzen naar het feit, dat in de geschiedenis van de mensheid een spirituele impuls zich verbindt met die godsdienstleraren, die de eeuwenoude wijsheid van God-kosmos-mens in een nieuwe wijsheidsleer uitdragen. Deze wordt allereerst nauwkeurig uitgewerkt – en vooral geleefd – in de mysterieschool die zij stichten.

God kosmos mens wijsheidsleer rozenkruisers citaat spirituele teksten 570Zij zijn het, die daarmee een geestelijk stempel drukken op het bewustwordingsproces van de mensheid. Er is geen werkelijke mysterieschool geweest die niet dezelfde, universele inwijdingsweg heeft gewezen. Dat deze mysteriescholen na enige tijd weer verdwijnen, komt doordat de geestelijke leringen op een gegeven moment alleen nog op het uiterlijke leven van de mens betrokken worden, en hun eigenlijke achtergrond, de wording van de ziel, uit het oog wordt verloren.

Zoals Hermes Trismegistus het verklaart: in de zoektocht van de zielemens is de prijs voor de wedloop het verwerven van de geestbinding! Deze gave ontvangt de mens die de beperkingen opheft, en de kluisters van ruimte en tijd en van geboorte en dood verbreekt.

Vandaar dat de broeders van het Rozenkruis in de Fama Fraternitatis (of de Roep der Broederschap) verklaren dat hun wijsbegeerte niet nieuw is. In de Confessio Fraternitatis (of de Belijdenis der Broederschap) lichten zij een aantal definities toe – in feite zijn het nieuwe stellingen. Het derde manifest, De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis anno 1459, vertelt in verhaalvorm de ontwikkeling van spirituele alchemie.

In de manifesten klinkt de oproep om in de samenleving in Europa, tijdens het leven van iedere dag, te komen tot een levende navolging van Christus, zoals in de christelijke Middeleeuwen de Imitatio Christi van Thomas à Kempis opgeroepen wordt tot de navolging van Christus. Te beginnen bij de vorsten, de standen en de geleerden; zodat het volk het goede voorbeeld natuurlijk zou volgen.

Uitgangspunt van de reformatie waarover gesproken wordt in de manifesten, is niet alleen een hervorming van kunst, wetenschap en religie. Het gaat vooral om een veranderingsproces – te beginnen bij leidende groepen – dat het herstel van de mens in geestelijk opzicht beoogt. Of, zoals het in de Fama Fraternitatis gesteld wordt: “… opdat toch eindelijk de mens zijn adeldom en heerlijkheid zou verstaan en inzien om welke reden hij microkosmos genoemd wordt, en hoever zijn kunst in de natuur reikt.”

Bron: Geroepen tot het Wereldhart van Peter Huijs

2 gedachten over “Inleiding op de Fama Fraternitatis R.C., oproep tot innerlijke en uiterlijke vernieuwing Fama 400 jaar

 1. Bervoets Hervé

  Inderdaad, in Europa mag eens een frisse wind waaien. Binnen de context van de speeltuin van ons democratisch bestel wordt meer en meer duidelijk wat de oudere broeders bedoelden en voor ogen hadden. Zij hadden een levenschenkende visie die momenteel bijzonder actueel geworden is. Vandaar dat in de huidige tijd vele mensen de essentie hiervan kunnen proeven. De smaak van het moderne leven krijgt een dermate bittere nasmaak dat velen zich gaan afvragen welk referentiecriterium hiervoor verantwoordelijk is. Immers anders zouden we niet beter weten. Doch ‘weten’ velen wel degelijk beter en juist aan dit ‘weten’ doet de roep van de oudere broeders een dringende oproep. Actueler kan haast niet! Zeker de moeite waard om deze lijn verder te volgen!!!

 2. Ineke Kaptein

  Het verhaal van Jan Leene en zijn broeders die de originele tekst van Christiaan Rozenkruis in the British library vinden, doet mij erg denken aan het kerkhof der vergeten boeken welke wordt beschreven in De schaduw van de wind.
  Ik voelde de blijdschap van Jan en zijn vrienden. Bijzonder.

Reacties zijn gesloten.