Is Francis Bacon grootmeester van het klassieke Rozenkruis en auteur van de manifesten van de rozenkruisers?

BESTEL HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

 Jaap Ruseler deed jarenlang onderzoek, zowel geschiedkundig als intuïtief, en concludeert op basis daarvan dat Francis Bacon het genie is achter de manifesten van de rozenkruisers. Ruseler verzorgde in 2010 een symposionvoordracht over zijn bevindingen met de titel: Francis Bacon – Verborgen genius achter William Shakespeare en universele kunstenaar van de Engelse renaissance. Veel meer kennis en informatie verwerkte zijn zijn boek Het mysterie rond Francis Bacon, dat verscheen in 2018. Hieronder volgt een gedeelte uit die publicatie. 

Hoewel Johann Valentin Andreae (fakkeldrager van het Rozenkruis 8) die genoemd wordt als de auteur van de rozenkruisersmanifesten, zelf altijd ontkend heeft dat hij ze geschreven had, is de verbinding van zijn naam met de manifesten zeker niet willekeurig, net zoals de keuze van de naam William Shakespeare, als vermeende schrijver van de Shakespeare-toneelstukken en gedichten, een diepere betekenis had. Johann Valentin Andreae heeft de initialen VA, hetgeen het embleem is van de grootmeester Salomo, terwijl Johann ‘Johannes’ is, wat de geheime naam is van Francis Bacon.

In zijn werk The Enlightened – Freemasons and Rosicrucians zegt Manly P. Hall (fakkeldrager van het Rozenkruis 18), in esoterische kringen beschouwd als een autoriteit, dat, hoewel Johann Valentin Andreae algemeen als schrijver van de rozenkruisersmanifesten beschouwd wordt, er sterke aanwijzingen zijn dat de werkelijke auteur Francis Bacon is. Hij verwijst hiervoor naar het boek The Anatomy of Melancholy, dat in 1621 verscheen van de hand van Democrites Junior, die later geïdentificeerd werd als Robert Burton, een naam die in Bacons geheimschrift werd vermeld als een pseudoniem van Francis Bacon.

In de oorspronkelijke uitgave van dit werk staat namelijk een voetnoot die van groot belang is. Deze bevat de woorden: ‘Joh. Valent. Andreas, Lord Verulam’. Lord Verulam is namelijk de adellijke titel van Francis Bacon. Deze ene regel vormt een rechtstreekse verbinding tussen Johann Valentin Andreae en Francis Bacon. De komma kan erop duiden dat ze één en dezelfde persoon zijn.

In zijn veelomvattende werk An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Cabbalistic and Rosicrucian Symbolic Philosophy betoogt Manly P. Hall dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Johann Valentin Andreae De Alchemische Bruiloft geschreven heeft. Andreae was in 1586 geboren en hij was dus 28 jaar toen het boek gepubliceerd werd. Daar het werk waarschijnlijk ongeveer twaalf jaar voor de publicatie geschreven was, is de auteur vijftien of zestien jaar geweest toen dit werk werd geschreven. Het is moeilijk aan te nemen dat iemand van die leeftijd een werk kon schrijven met zo’n rijkdom aan symbolische gedachten en filosofische overwegingen.

Dit is volgens Manly Hall bovendien onverenigbaar met de opmerkingen die Andreae daar zelf over heeft gemaakt. Hij kon onmogelijk Vader Rozenkruis zijn. De Alchemische Bruiloft, zegt hij, kan de sleutel blijken te zijn tot het rozenkruis van Bacon. In de Duitse tekst komen trouwens enige Engelse woorden voor die erop wijzen dat de auteur deze taal beheerste.

Na eigen onderzoek komt Mrs. Henry Pott in haar boek The Chymical Marriage op pagina 260 tot dezelfde conclusie als Manly Hall, namelijk dat de auteur van De Alchemische Bruiloft vijftien of zestien jaar moet zijn geweest, maar over de identiteit van de auteur is ze explicieter: ‘The Chymical Marriage we now find to have been written by Francis Bacon at the age of fifteen.’

Verder zegt Manly P. Hall nog over de schrijver van De Alchemische Bruiloft: ‘Dat de schrijver ervan een man van uitzonderlijke kennis was, werd toegegeven en het is opmerkelijk dat die geesten, die het diepzinnigste begrip van de mysteriën der natuur bezaten, onder degenen waren die diep onder de indruk waren van de inhoud van De Alchemische Bruiloft.

Ook J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) stelt in zijn werk Het Nieuwe Teken (in hoofdstuk 1) dat Andreae nimmer de auteur van het Scheikundig Huwelijk (De Alchemische Bruiloft) is geweest:

‘Andreae is nimmer de auteur geweest van het Scheikundig Huwelijk. Ver voor zijn tijd bestond dit werk in manuscript. De oude handschriften grijpen terug tot in het verste verleden, tot aan de dageraad der dialectische mensheidshistorie. Steeds heeft dit chemische huwelijk van de symbolische Christiaan Rozenkruis de mensheid vergezeld, als een verheven deel van de universele leer die God aan Adam gaf bij zijn val, zoals de Fama Fraternitatis zegt.’

In het laatstgenoemde werk van Manly Hall staat ook een gravure van Johann Valentin Andreae. Peter Dawkins zegt over deze gravure dat de data van geboorte en overlijden van Johann Valentin Andreae onderaan genoemd worden, maar dat het opmerkelijk is dat de kaars nog brandt en de zandloper nog niet leeg is. De datum van Andreaes geboorte 17 augustus 1586 is juist, maar zijn datum van overlijden is dat niet. Er staat ‘O MDC’.’ Obit MDC, is ‘Overleden in 1600’, terwijl hij in 1654 overleed.

De letters O MDC zijn in het Reverse Cipher 67 en in het Simple Cipher 33. Het getal 67 staat voor Francis’ en 33 voor ‘Bacon’, wat bevestigt dat het gaat om een portret van Francis Bacon, en wel op oudere leeftijd met het hoofddeksel van een geestelijke. Het Latijnse motto Sufficit bovenaan de afbeelding heeft een dubbele betekenis. Het kan betekenen: ‘Het is genoeg’ en: ‘Hij is verwisseld met iemand anders’.

In zijn werk Shakespeare’s Secret Booke, dat als ondertitel heeft Het ontcijferen van Magische en Rozenkruisers Codes, zegt David Ovason over deze gravure dat de geboortedatum in de linker cartouche juist is:

N Natus (geboren) MDLX 1560
XXVI 26 (samen 1586) AUG augustus

XVII 17

David Ovason, die de vaak in de renaissance door de rozenkruisers gebruikte 33-codering onderzocht, is van mening dat de ‘vergissing’ in de overlijdensdatum bewust gemaakt is om de aandacht te vestigen op de 33-codering in de gravure. Hij telde het aantal letters op de gravure op, zonder de letters die Romeinse cijfers aanduiden, en kreeg het volgende resultaat:

SUFFICIT
IOH VALENTINUS ANDREAE
N (Natus)
AUG (augustus)
O (Obit)

8
13
7
1
3
1 =33

Op grond van dit getal 33 is Ovasons conclusie: ‘Het past volkomen dat Andreae, die, terecht of onterecht, geassocieerd wordt met de vroege publicatie van een van de drie grote klassiekers van de rozenkruisliteratuur, afgebeeld wordt in een vorm, waarin de rozenkruiserscodering opgenomen is.’

Aangezien we echter in het portret een oudere Francis Bacon herkennen en niet Johann Valentin Andreae, zouden we het getal 33 hier rechtstreeks met Bacon willen verbinden, omdat 33 in het Simple Cipher staat voor ‘Bacon’. Over Johann Valentin Andreae zegt Frans Wittemans dat deze niet de kracht had om te blijven strijden voor de gedachten die hem in zijn jeugd dierbaar waren geweest, en dat hij daarom besloot zich openlijk van zijn alchemistische en kabbalistische broeders te distantiëren.

Onder de naam Andreas de Valentino gaf hij in 1616 zijn boek Turbo uit, waarin hij op kleinerende wijze de Broederschap aanviel, en zich op het standpunt van haar vijanden plaatste. Irenaeus Agnostus, de grote jezuïtische vijand van de rozenkruisers, doorzag zijn masker spoedig, en begroette hem als een medestander. In 1619 gaf Andreae de doodsteek aan het Rozenkruis met een nieuw werk Turris Babel, met als ondertitel Chaos van oordelen omtrent de Broederschap van het R.C. Later heeft Andreae een ‘Christelijke Broederschap’ gesticht met als doel de kerk van Christus te zuiveren, de tucht in haar midden te verbeteren en de theologie te verlossen van de dogmatiek.

Uit Andreaes Turris Babel, Mythologia Christiana en andere werken blijkt volgens W.F.C. Wigston dat hij de rozenkruisersmanifesten als een verwerpelijke ludibrium, een ‘grap’, beschouwde. In het 25ste hoofdstuk van dit laatste boek stelt Andreae voor de rozenkruisersbroederschap te vervangen door zijn eigen Christelijke Broederschap. In Turris Babel laat hij Fama roepen:

‘Luister, gij sterfelijken, ge hoeft niet langer op enige broederschap te wachten; de komedie is afgelopen; Fama heeft haar te koop gezet en vernietigt haar nu. Fama heeft Ja gezegd, en zegt nu Nee.’

Bron: Het mysterie rond Fancis Bacon door Jaap Ruseler

BESTEL HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON