Tekstfragmenten uit ‘Leven in eenheid, vrijheid, liefde’ van de School van het Rozenkruis

Hieronder volgen acht korte fragmenten uit de vijf hoofdstukken van de vijfdelige webinar cyclus Leven in eenheid, vrijheid en liefde, van de School van het Rozenkruis.

Via een barst in ons pantser wordt het hart getroffen door het ‘ene licht’ en raakt het een verlangen aan, een diepgevoeld verlangen naar een-zijn met ‘het Ene’, met het licht. Een heimwee dat niet meer te stillen valt, inspireert ons het innerlijke roer om te gooien en ons toe te wenden tot dat licht. Dit verlangen stuwt ons voort in onze zoektocht, op onze innerlijke ontdekkingsreis, waarin drie fasen te onderscheiden zijn. […] Door ervaring gelouterd en gereinigd, is dat wat overblijft alleen nog liefde en een volkomen opgaan en éénworden met het licht. Een lichtende, bevrijde mens, volkomen een met het Al.

Het tot stand komen van de (weder)geboorte is in drie fasen te onderscheiden. Ten eerste onderscheiden we de aanraking, ten tweede de wording en ten derde de vervulling. […] Uit het nieuwe leven komt de vervulling. Het proces van transfiguratie kan zich inzetten. Eerst dan staat de leerling in de liefde, die het meest is. In het geloof wordt hij behouden. In de hoop gaat hij leven, maar in en door de liefde, en in en door de vervulling, ontvangt hij macht, de derde fase. Die macht bezitten beduidt: vrijheid bezitten.
Catharose de Petri, Het Levende Woord

Het kernwezen van ‘het koninkrijk Gods in ons’ wordt met een zaad vergeleken dat nog ontkiemen en groeien moet. Wij hebben als natuurgeboren mensen hierin een taak. De wording van de ware mens is geen automatisch proces, maar een bewust meewerken, een volledig meebewegen. God legt de kiem in ons als een energetische blauwdruk. Wij zelf, zoals we nu op dit moment zijn, moeten het plan realiseren. Niet in ons eentje, nee, we worden erbij geholpen! 

Onthoud dat je een acteur bent in een toneelstuk en dat de regisseur bepaalt voor welk bedrijf hij je aanneemt. Hij maakt uit of je lang of kort mag meespelen. En of hij je nu de rol van arme sloeber, een kreupele, een heerser of een gegoede burger geeft, je dient je rol met waardigheid te spelen! Want de rol die ons is toebedeeld goed te spelen, dat is onze taak. Het kiezen ervan is de taak van een ander.
Epictetus

De kracht van de liefde is altijd zachtmoedig. Haar stem schreeuwt niet. Zij forceert niets. Zij strijdt niet. Zij wenkt slechts. Zij wacht geduldig, desnoods eonen lang, want zij heeft de tijd. Zij is boven tijd verheven. Daarom is succes voor haar ook op voorhand verzekerd en zal zij liefdevol wachten. Totdat voor ons eindelijk het moment gekomen is dat wij eraan toe zijn deze innerlijke bron van liefdekracht, zoals deze opwelt uit ons hart, te wijden aan de goddelijke genade en barmhartigheid. En dan vindt er een wonderlijk ontvonken plaats. 

Liefde, in de ware zin van het woord, is een elektromagnetische kracht, een straling, die de idee van verwantschap en sympathie tot uitdrukking brengt. De straal van de liefde wordt dan ook in de universele leer ‘de van het Ene onafscheidbare straal’ genoemd, die zich alleen kan verenigen met de ziel. Het is een actieve goddelijke kracht, die het kenmerk draagt van de zee van de levensvolheid, met haar signaturen van genade en barmhartigheid.
J. van Rijckenborgh in De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 2

Waarheid is geen stelsel van menselijke gedachten. Maar pure volheid, voortkomend uit het al-ene, dat niets uitsluit en alles omvat. Pure volheid waarin wijsheid, kennis, vreugde, liefde en andere geestelijke eigenschappen besloten zijn. Als we iets van die gedachte kunnen aanvoelen, dan kunnen we ons ook voorstellen dat waarheid samenhangt met andere grote begrippen als eenheid, liefde en vrijheid. De waarheid waar wij hier over spreken, doet ons inzien dat wij op het niveau van de ziel met alles en allen verbonden zijn en toch maakt deze waarheid ons tegelijkertijd vrij. Want haar gebied is het gebied van liefde, die in alles en allen aanwezig is.

Dat wat gezien en ontvangen wordt door de een, wordt niet gezien en ontvangen door de ander. Wat sommigen waar schijnt, lijkt anderen niet waar. Zij die in het dal zijn, zien niet hetzelfde als zij die op de top van de berg zijn. Maar voor ieder is het de waarheid, zoals het afzonderlijke verstand het ziet, en zolang tot een hogere waarheid geopenbaard wordt; en aan de ziel die hoger licht ontvangt, zal meer licht gegeven worden. 
Het Evangelie van de Heilige Twaalven