Meester R is mogelijk geïncarneerd geweest in onder anderen Christiaan Rozenkruis, Francis Bacon en Saint Germain

In het levensverhaal van Francis Bacon zijn vele nieuwe feiten uit zijn bewogen leven opgenomen, welke door het ontcijferen van de geheime informatie in zijn werk onder eigen naam en onder pseudoniem aan het licht zijn gekomen. Het is namelijk zeer belangrijk een zo volledig mogelijk beeld van Bacon te krijgen, voor zover dat mogelijk is. Nu we over een uitgebreid beeld van Bacon beschikken, kunnen we de achtergrond en het belang van zijn Grote Vernieuwingsplan ook beter begrijpen. Daarom zetten we nu een nieuwe stap, waarvan we beseffen dat het voor velen een  stap in het ongewisse zal zijn. 

We doen daarvoor een beroep op wat Alice Bailey, Michael Taylor en Peter Dawkins in dit verband hebben geschreven. Dit plaatst Francis Bacon in een groter geestelijk perspectief, waardoor ons het grootse doel van zijn enorme oeuvre duidelijker voor ogen komt te staan. […]


BESTEL HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

De hiërarchie 

In De Bestemming der Volkeren van Alice Bailey ontvouwt zij een concept over hoe het leven op aarde wordt geleid door een geestelijke hiërarchie die het Godsplan met wereld en mensheid tot uitvoering brengt. Allereerst zou er een suprême meester of heer van de wereld zijn, die meester is over alles wat onze planetaire manier van leven te bieden heeft. Hij heeft verkozen om verbonden te blijven met onze planetaire levensstroom. Deze bijzondere dienstbaarheid en zelfopoffering mogen gezien worden als onderdeel van zijn eigen evolutie op een schaal welke die van onze planeet ver overstijgt. 

Deze heer van de wereld wordt Babaji genoemd, de geliefde vader, Sanat Kumara, de eeuwige maagdelijke jeugdige en prins van Licht, of ook wel Melchizedek. Zijn voornaamste aspecten worden in het oosten aangeduid als Brahma, Vishnoe en Shiva, die respectievelijk betrekking hebben op wilskracht, liefde-wijsheid en intelligentie. Vervolgens zijn er dan drie grote heren, mahachohans, of meesters die uitdrukking geven aan de drie voornaamste aspecten welke de heer van de wereld in zijn eigen wezen heeft gerealiseerd. 

Deze worden wel aangeduid als de Manoe, de Christus of wereldleraar, en Boeddha of heer van beschaving. Elk van deze drie grote heren houdt zich bezig met de ontwikkeling van een van de belangrijkste gebieden van menselijk leven: ras en politieke ontwikkeling, onderwijs en bewustzijnsontwikkeling, en de ontwikkeling van beschaving en cultuur. Deze drie heren kunnen op zeven verschillende manieren handelen en toezicht houden op de uitoefening van die zeven manieren in de wereld. 

De zeven stralen 

De zeven verschillende wijzen van levensuitdrukking worden gewoonlijk aangeduid als de zeven stralen. Ze vormen samen het spectrum van het zuiver witte licht. De heer van de wereld heeft het meesterschap over het zuiver witte licht en de drie grote heren over de drie aspecten van het witte licht. 

De zeven heren, de chohans, zijn meesters over de zeven stralen, waarbij elk van hen meester is over een bepaalde straal. Deze meesters van de straal kunnen door hun zieleontwikkeling ook meester van andere stralen worden en op die manier uiteindelijk een grote heer of mahachohan worden. Deze heren, grote heren, en de heer van de wereld kunnen ieder op zich beschouwd worden als groepszielen. Te eniger tijd kan een lid van elke groep gekozen worden om in de wereld uit te dragen waar de groep voor staat. 

De zeven stralen werken samen in een opeenvolgende orde, waarbij telkens een van de stralen in een bepaalde tijdcyclus overheersend actief is. Elke tijdsperiode van 2160 jaar wordt in dit beeld door een bepaalde straal beheerst. Zo meent men dat de meester van de zesde straal in het hele Vissen- of Piscestijdperk een zeer belangrijke rol speelde in de hulp aan de menselijke ontwikkeling. 

Deze meester van de zesde straal was in de Pisces-era werkzaam als Jezus van Nazareth. Net als alle meesters werd hij tevens geïnspireerd door andere meesters, die op een hoger niveau van zielenontwikkeling stonden. Daardoor kon hij spreken voor dat aspect van de heer van de wereld dat bekendstaat als de Christus, het liefde-wijsheidsaspect. Zo kon het zielebewustzijn van Jezus bij tijden opgaan in het grotere bewustzijn van de Christus. 

De zevende straal 

Van Alice Bailey vernemen we ook dat we op dit moment met snelheid het begin van het Aquarius Tijdperk naderen, dat geregeerd wordt door de zevende straal van zuivering, synthese en transmutatie. Ze wordt ook wel de alchemische straal of de straal van ceremoniële orde en magie genoemd. In haar violette vlam hebben alle levensvormen en hun bewustzijn de mogelijkheid om gezuiverd te worden van alle onzuiverheden en getransmuteerd te worden tot een schonere levensvorm. Aan het einde van elke cyclus van evolutie is de zevende straal overheersend. 

Deze reinigt de wereld van alle onzuiverheid en ze transmuteert de metalen van de menselijke natuur in alchemisch goud. Tegelijkertijd regeert de zevende Straal het Aquarius Tijdperk. Ze wordt geassocieerd met de kleur violet, de hoogste vibratie van licht. Ze wordt gezien als de poort tot het zuiver witte licht. 

Meester R 

Meer specifiek wordt meester R de heer van de zevende straal genoemd. Zonder zijn invloed, zegt Bailey, is het tot stand komen van de moderne westerse beschaving ondenkbaar. Een bekend symbool van meester R is de roos. De roos is een symbool van de Christusziel. De Grieken verwezen hiernaar als Eros, de Romeinen als Cupido en de Hebreeën als Messias. Zo kan meester R ook aangeduid worden als de meester van de roos. 

Niet toevallig is de roos ook het symbool van de rozenkruisers. De roos is eveneens het symbool van het Huis Tudor in Engeland, waarvan Francis Bacon, zoals wordt beweerd, de laatste afstammeling zou zijn. Hij en zijn groep gebruikten de zeer oude vierbladige roos, symbool van de tempel en de mysteriën van leven. Het is het oude symbool van de verlichte ziel – de roos die bloeit aan het kruis – dat zijn broederschap als voornaamste symbool aannam. Elk van de leden werd zo beschouwd als een Ridder van het Rozenkruis, een Spearshaker en een Ridder van de Helm. 

Meester R kwam naar de aarde om zijn eigen geestelijke hoogtepunt te bereiken, om meer te bereiken dan waartoe zijn geestelijke staat-van-zijn hem reeds in staat stelde. Is het toeval dat een van de motto’s die Francis Bacon aannam ‘Plus Ultra’ was, wat ‘Nog meer hierna’ betekent? De achtereenvolgende levens van meester R demonstreren een voortdurend streven om verder te gaan dan de fysieke, intellectuele en geestelijke beperkingen van de tijd waarin hij op dat moment leefde. 

Incarnaties van meester R 

In zijn boek Master R: Lord of Our Civilization beschrijft Michael Taylor op boeiende wijze de verschillende incarnaties van meester R, en hij geeft daarbij ook aan wat deze grote entiteit daarin tot stand heeft gebracht. Meester R zou zijn werk in de westerse wereld in het Vissentijdperk in verschillende incarnaties gestalte hebben gegeven. Zijn eerste incarnatie op aarde was als Nebzar, een Egyptenaar, die circa 3000 jaar v. Chr. leefde en al vroeg werd omgebracht. 

Later incarneerde hij als de apostel Petrus, discipel van Jezus Christus. Zo wordt zijn naam ook in verband gebracht met onder andere St. Albanus, die circa 303 na Chr. in Engeland leefde, Roger Bacon, een geleerde, van circa 1214-1294, Christian Rosenkreuz van 1378- ?, Christopher Columbus van 1451-1506, Sir Francis Bacon van 1561- 1626, de graaf van Saint-Germain van 1694- 1784 en zelfs Carl Gustav Jung jr. van 1875-1961. 

Even terug naar Alice Bailey, die in haar boek De Bestemming der Volkeren zegt dat meester R tot voor kort de chohan, of heer van de zevende straal was, die in de vorige eeuw het meesterschap van andere stralen, in het bijzonder de derde straal, op zich nam. Hij ontwikkelde zich echter snel naar een hoger plan van bewustzijn en werd een mahachohan, of grote heer, van het derde aspect van goddelijke intelligentie. Hij nam de rol van heer van beschaving op zich als een van de drie hoofden van de hiërarchie. 

Hij werkt daarin samen met de Christus en de Manu. Tegelijkertijd nam een andere meester de vrijgekomen positie van heer van de zevende straal in. De grondslag voor het werk van meester R als heer van beschaving werd hoofdzakelijk gelegd tijdens zijn incarnatie als Francis Bacon. Hij zou nu de opperste leiding hebben over de broederschappen van de derde straal van actieve intelligentie, de vijfde straal van concrete wetenschap en de zevende straal van ceremoniële orde. 

De Berijder van het Witte Paard 

Meester R wordt door Peter Dawkins ook verbonden met een komende avatarverschijning, die gesymboliseerd wordt door de ‘Berijder van het Witte Paard’. Deze zal komen vanuit een geheime plaats – de plaats van het hart. Hij is zou ook degene zijn die door Johannes beschreven wordt in zijn visioen op het eiland Patmos in Openbaringen: 

‘En nu zag ik de hemel opengaan, en een wit paard verschijnen; de berijder ervan werd trouw en waar genoemd; hij is een rechter met integriteit, een strijder voor rechtvaardigheid…’

Johannes refereert ook aan het Gouden Tijdperk, dat verbonden is met het Aquarius Tijdperk. Voor dit Gouden Tijdperk gebruikte Johannes het getal 1000. We kunnen dit interpreteren als een periode van een drievoudige eenheid. 

Het beeld van de Berijder van het Witte Paard is symbolisch, het verwijst naar de ervaringen die menselijke zielen ondergaan, waarbij alles wat onzuiver, zelfzuchtig en materialistisch is zal verdwijnen. Dit wezen staat in Europa bekend als Christian Rosenkreutz, die woont in en uitgaat van het hart van God en wordt vergezeld van zijn grote leger van ridders van het Rozenkruis. Ieder die zijn bewustzijn kan verheffen, wordt zo een Berijder van het Witte Paard of een Christaan Rozenkruis. 

Volgens Alice Bailey is het mysterie van meester R gelegen in zijn rol als heer van beschaving. Een belangrijk werk, waarbij hij geholpen wordt door zijn discipelen, is het stimuleren en leiden van de volgende fase van de groei en transformatie van de menselijke beschaving en cultuur. Begint dit al gestalte te krijgen in onze tijd, dan zou hiervoor een impuls kunnen zijn gegeven tijdens zijn incarnatie als Francis Bacon. Het ontwikkelen van beschaving en cultuur is een werk van intelligentie. Intelligentie moet in dit verband niet verstaan worden als zuiver intellectualisme, maar als intellect, dat verlicht wordt door de liefde en in dienst staat van de liefde. 

De belangrijke impuls van liefde-wijsheid werd naar de aarde gebracht door meester Jezus. De rol van de intelligentie is om ideeën en plannen zo te formuleren, dat de liefde-wijsheid kan worden uitgedrukt in handelen. Francis Bacon noemde dit love in action. Zo is de eenheid van hoofd en hart hersteld. Het lichaam heeft daarbij een uitvoerende taak. Liefde-wijsheid en intelligentie hebben elkaar nodig, ze zijn als tweelingkrachten. Dit wordt zo treffend weergegeven door de zuilen in de Boom des Levens uit de Kabbalah. 

Waarlijk intelligente mensen zijn wevers van Licht, wevers van het gouden bruiloftskleed van de ziel. Ze zijn ook vrije metselaars, bouwers aan de tempel van Salomo, de tempel van Licht. Dit weven en bouwen is het werk van de intelligentie, en is tevens het werk van meester R en al zijn helpers. 

Bron: Het mysterie rondom Francis Bacon door Jaap Ruseler

BESTEL HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE ROZENKRUISERS