KEN U ZELVEN – gnoti seauton – strofe 47 van de Tao Teh King en een berijming door C. van Dijk

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

BESTEL: TAO, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN – TEH, UNIVERSEELE BEWUSTWORDING

Om de wereld te kennen, behoeft men zijn huis niet te verlaten.
Men behoeft niet uit het venster te kijken, om de wegen des Hemels te zien.
Hoe verder ge u verwijdert, hoe minder kennis ge opdoet.
De wijze bereikt zijn doel zonder te streven: hij kent de dingen zonder ze te zien;
hij volbrengt ze zonder bedrijvigheid.

KEN U ZELVEN – GNOTI SEAUTON

434

Waarom uit huis te gaan, om ’n mensch te bestudeeren?
Ziet, hebt ge niet U zelf als ’t inter’ssantst object?
Wat kan een grasveld U meer dan een grashalm leeren?
Neem in u zelven waar denGeest, die ’n mens verwekt.

435

Leer in U zelven zien. Wat geeft ’t naar buiten schouwen?
Ziet ge in d’and’ren meer, dan g’in een spiegel ziet?
Wat kan een bloem dan meer, dan U haar blad ontvouwen?
Dat wat haar deed ontstaan, dat leert de vorm u niet.

436

Zoo kan men vormen zien in alle variatie’s
En ied’re variant brengt nieuwe studie mee.
’n Oneindig materiaal, ontelb’re complicaties. –
Wie aan de vorm zich laaft, verwaarloost de Idee. 

437

Ziet, de Volmaakte stijgt en doet geen enk’le schrede;
Geen voeten kunnen gaan, waarheen zijn Geest hem draagt.
Op dezen wond’ren tocht neemt hij geen ballast mede,
Daar niets zozeer de reis naar ’t groote Doel vertraagt.

438

Ziet, de Volmaakte weet dat vormen steeds verschillen,
Maar dat zij één zijn in ’t gebied waar zij ontstaan.
Mee-aȃd’mend in het ritme laat hij zich doortrillen;
Zóó kan hij ’t grote Werk des Scheppers gadeslaan.

439

Ziet, hoe hij doelbewust, zonder Zijn wil te richten
Naar een bepaalde daad, het groote werk verricht.
Zijn wil is opgelost, – als woorden in gedichten -,
Hij schouwt de emanatie, hoe vorm ontstaat uit Licht.

Bron: Tao, Universeel bewustzijn – Teh, Universeele bewustwording van E.J. Weltz en C. van Dijk (verschenen in oktober 2019)

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

BESTEL: TAO, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN – TEH, UNIVERSEELE BEWUSTWORDING