De wet van oorzaak en gevolg – strofe 52 van de Tao Teh King en een berijming door C. van Dijk

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

De wereld is uit iets voortgekomen, en dit is ‘s werelds moeder.
Koester de moeder, en ge hebt haar kinderen in uw hand;
koester de kinderen, en hun moeder zal op uw hand zijn
en ge zult gekoesterd worden.
Houd uw mond in bedwang en sluit uw ogen en oren,
en ge zult geen ongemak ondervinden.
Zijt ge echter ongetoomd in uw bedoening,
dan zult ge ellende smaken tot aan het einde.
Wees helder!
Wees verlicht!
Dan zult ge ongelukken ontlopen en een lang leven hebben.

BESTEL TAO EN TEH

Wet van oorzaak en gevolg, Twee en vijftigste Spreuk 

Ziet mensch en ding, in hemel en op aarde,
Niets is er of het is eenmaal ontstaan.
Zoo rijst de vraag: ‘Waar komt het Al vandaan?’
En ‘t antwoord luidt: ‘Uit ‘n moeder, die het baarde.’

Wanneer w’als eerste de Moeder erkennen,
Dan zijn wij, hoe hoogmoedig ook, haar kind.
Het ‘Eene’ was, waar ‘t ‘Andere’ begint,
Wij moeten aan dit denkbeeld ons gewennen.

Ge zult Uw vader en Uwe moeder eeren,
In dit gebod ligt de diepverborgen zin:
Oordeelt een daad, die gevolg is, naar ‘t begin,
Die wijze les hebben velen nog te leeren.

Hoe kan de golf zich ooit van de branding scheiden?
De golf verheft zich, valt terug in ‘t ruime sop:
Zoo lost het ‘Ik’ zich in de levenszee weer op,
Die breekt haar golven tot schuim op ‘t rif der tijden.

Wie in zijn kracht gelooft, moet haar uit sluimer wekken,
Moet haar beproeven door verdieping van den Geest.
Gehoorzaamt niet aan bruten wil van ‘t bronstig beest
Dat ons als prooi begeerig naar omlaag wil trekken.

Zoo zoekt naar éénheid – samentrekking van de krachten,
Zoo zoekt een richting – graaft een bedding voor den stroom,
Houdt vele waat’ren samen vloeiend dus in toom
En vormt tot éénheid Uw chaotische gedachten.

Zoo leert ge putten uit de bron van Geest’lijk leven,
Ge leert de eenheid zien in de verscheidenheid.
Aldus wordt alles tot ‘t oorspronk’lijke herleid
En lost ge ieder vraagstuk op naar één gegeven.

De vruchten kunnen onderling verschillen,
Al zijn ze dan ook aan één boom gegroeid.
De ‘boom’ der kennis laat men ongemoeid,
Om d’energie aan vruchten te verspillen.

Wie dùs den strijd aanbindt tegen de booze machten,
Gedreven door den dadendrang, vernietiging van ‘t kwaad,
Die stapelt nieuwe brandstof op ‘t verterend vuur van haat.
Uit Bron des Levens vloeien constructieve krachten.

Weet dan! de Bron te vinden van het leven zij Uw taak.
Niet verder bouwen dus op schoon-gevormde zinnen,
Maar bij het A.B.C. van ‘t leven te beginnen,
In ‘n grasspriet ligt de waarheid, aldus zoek – erken – en waak.

Het zwakst’ in ons is dat, wat zich het sterkst verzet.
Aanvaard het groote werk – het braak-land te ontginnen:
Dat wat begeerte wekt door zelf-tucht overwinnen,
Hij die zich zelf bedwingt staat boven ied’re wet.

Zoo worde het leven zich zelve tot Doel,
Een bron van ervaring om daaruit te leeren,
Tot d’Eeuwige Moeder bewust in te keeren,
Gelouterd in Geest en gesterkt in gevoel.

BESTEL TAO EN TEH