Transformatie – De reis van Christiaan Rozenkruis – 21 tekeningen van Alfred Bast, gebaseerd op de Fama Fraternitatis

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 31 JULI 2022

In het eerste manifest van de Rozenkruisers, de zogeheten Fama Fraternitatis uit 1614, is sprake van een zekere broeder C.R. (Christiaan rozenkruis) die een reis maakt rond de Middellandse Zee en langer verblijft op zeven  plaatsen om daar te kunnen leren. Wie is die C.R.? Heeft zijn avontuur ons vandaag de dag nog iets te zeggen? Zo ja, wat dan? Deze vragen worden niet beantwoord in de de bovenstaande publicatie uit met 21 tekeningen van Alfred Bast.  Die kunstwerken gaan vergezeld van korte teksten in vijf talen: Duits, Engels, Frans, Spaans en Nederlands. Hieronder volgen alle 21 Nederlandse tekstgedeelten en 9 afbeeldingen van Alfred Bast, die specifiek betrekking hebben op de reis van C.R.

VOORWOORD

Het eerste van de drie rozenkruisersmanifesten is de Fama Fraternitatis uit 1614. In 1615 en 1616 verschenen de volgende twee manifesten, de Confessio Fraternitatis en de  Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis. In deze twee geschriften is de wens besloten de mens een weg te wijzen naar heelwording.

In de Fama Fraternitatis wordt over de reis van Christiaan Rozenkruis verhaald. Het is een symbolische weergave. De reis begint in het noorden en gaat via het oosten, zuiden en westen, als het ware in een cirkel, weer naar het beginpunt. Er wordt een mandala verbeeld: uitgaande van een geestelijk middelpunt, een as, kan in de mens een energie actief worden die alles wat zich van elkaar verwijdert bij elkaar brengt en daardoor een nieuwe vorm geeft. Denken, willen en voelen – de gehele innerlijke verscheidenheid van de mens – en de religie, wetenschap en kunst – de uiterlijke veelsoortigheid – kunnen elkaar op een hoger niveau treffen.

Het is een weg, een mogelijkheid voor onze tijd. Het is onze wens dat de afbeeldingen en teksten van deze publicatie ons de eenheid doen beseffen. Een eenheid, die ten grondslag ligt aan al het menselijke streven dat boven het gebruikelijke uitgaat. En dat dit voor allen die zich op een dergelijke reis bevinden als nieuwe leeftocht een grote steun mag zijn.

Stiftung Rosenkreutz

INLEIDING – TRANSFORMATIE – DE REIS VAN CHRISTIAAN ROZENKRUIS

De teksten en afbeeldingen in deze publicatie beschrijven de reis die Christiaan Rozenkruis rond de Middellandse Zee maakt. Hij dompelt zich als het ware onder in de wijsheiddsstromingen van de verschillende culturen. Het is echter geen normale reis. Deze vindt niet alleen uiterlijk plaats maar in eerste instantie ook in het innerlijk van de mens.

‘Christiaan Rozenkruis’ is een naam voor het innerlijke Licht. In het Oosten gebruikt men hietvoor het begrip Tao, ‘Middellandse Zee’, is een metafoor voor de zee van de psyche. Het Licht maakt een reis door de psyche van de mens.

De reis wordt beschreven in een geschrift uit 1614, de Fama Fraternitatis, de roep der Rozenkruisers Broederschap. Het is de eerste van de drie Rozenkruismanifesten. De tekeningen werden door Alfred Bast verzorgd. De teksten zijn een vrije interpretatie. Detrefwoorden in de kopjes staan niet in de publicatie.

1 Onwetendheid

De mens is nog niet tot zichzelf gekomen. Verschillende culturen en religies spreken erover dat het onsterfelijke in de mens rust. Dat is in tegenstelling met wat wij dagelijks ervaren.

2 Zelfkennis

Mens, ken uzelf, luidt een motto uit het oude Griekenland. Wat heeft dit te maken met de bewering dat de kiem van de onsterfelijkheid zich in de mens zou bevinden? De geschiedenis van de mensheid – en ook het leven van het individu – kan vergeleken worden met een reis. Onverwacht zien we dat de weg zich splitst. Dan moeten er besluiten worden genomen. En het kan zijn dat een van de wegen naar het innerlijke zelf leidt.

3 Samenwerking

De Fama Fraternitatis, de Roep der Rozenkruisers Broederschap, bevat een gecodeerde boodschap. De auteurs ervan, een kring van wetenschappers uit Tübingen, werden toen niet genoemd. Als dit wel zo geweest zou zijn, zou hun leven en vrijheid ernstig bedreigd zijn. Het geestelijke middelpunt van de groep was de jurist en arts Tobias Hess. De theoloog Johann Valentin Andreae behoorde ook tot deze kring. Later was hij decaan te Vaihingen en Calw. Hij stierf in 1654 als abt en prelaat in Adelberg te Stuttgart.

4 Bewustzijn

De Fama Fraternitatis begint met de oproep, de weg van zelfkennis te volgen. Sla acht op uw innerlijke adeldom. Ieder mens is een wereld in het klein, een microkosmos. Alles wat er is in de grote wereld, op de aarde, in het universum, in het rijk van de materie en energie zowel als in het rijk van het goddelijk-geestelijke, is er ook de individuele mens. ‘adeldom’ betekent: het goddelijke is verborgen in de mens. Men kan het vermoeden en intuïtief ervaren. De Fama verwijst naar een onzichtbare helft van de wereld. Daarmee wordt niet gene zijde bedoeld, maar het gebied waar het onsterfelijke leeft.

5 Vrijheid

De Fama vertelt dat een zoon van ‘adelijke’ ouders, Christiaan Rozenkruis, opgroeit in een klooster. Hij leert er de taal van de wetenschap, de religie en de filosofie. Echter, hij verlangt naar het heilige, naar de volmaaktheid. Hij heeft het gevoel opgesloten te zijn innerlijk bespeurt hij echter een drang naar vrijheid.

6 Reis

Christiaan Rozenkruis droomt van het ‘heilige land’. Hij wil weg uit de begrenzingen. hij heeft veel geleerd. Maar wat bevindt zich in het binnenste van de dingen? Wat is de motor van alle ontwikkeling? Wat is het geheim in de mens, wat is het geheim in hem zelf? Christiaan Rozenkruis zoekt naar het inzicht dat voorbij gaat aan het zichtbare en meetbare. Een oudere broeder gaat een reis naar het heilige land maken. Christiaan Rozenkruis mag met hem mee.

7 Nacht

Zij varen over de onrustige Middellandse Zee naar het oosten, het Licht tegemoet. Zij komen aan te Cyprus. In de oudheid was daar een beroemde tempel waar Aphrodite, de godin van de liefde, werd vereerd. Zij kwam uit het schuim van de zee en voer op een schelp over de baren. Christiaan Rozenkruis baant zich een weg door zijn gevoelens en emoties. Waar zal hij terechtkomen? Aan welke verleidingen staat hij bloot? Wat wil hem weerhouden van het zich verheffen boven de alledaagse bewogenheden? De ‘oudere broeder’ helpt hem op koers te blijven. Hij is een beeld voor de schatten aan ervaring die in Christiaan Rozenkruis samengebracht zijn.

8 Intuïtie

Op Cyprus sterft echter zijn begeleider. Nu wordt er een dieper liggende dimensie geactiveerd. Christiaan Rozenkruis ontdekt in zijn innerlijk een bron waaruit verlangen en liefde stromen. Dat is het kompas! Daarmee zet hij zijn reis voort.

9 Inwijding

Christiaan Rozenkruis komt te Damascus aan. Paulus ontving hier zijn grote inspiratie, die de sluiers voor zijn bewustzijn dee verdwijnen. Christiaan Rozenkruis krijgt lichamelijke klachten. Hij moet de reis onderbreken. Hij bezint zich intens en krijgt een ingeving. Hij hoort over de ‘wijzen van Damcar’, aan wie de geheimen van de natuur geopenbaard zouden zijn. Plotseling beseft hij, dat hij zijn reisroute moet veranderen.

10 Wijsheid

De weg naar het heiige gaat dwars door de natuur. Haar geheimen dienen ontsluierd te worden. Christiaan Rozenkruis ziet in: goddelijk-geestelijke rust in de diepte van het hart. Het lichaam moet de weg vrijmaken. Nu zoekt hij naar de wijzen van Damcar. Hij verdiept zich in de wijsheidsstroming van het soefisme, de mystieke islam.

11 Wetenschap

De wijzen in Damcar hebben hem al lange tijd verwacht. Zij leren hem het ‘boek M’ te lezen, het boek ‘Mundus’, het boek van de natuur. Christiaan Rozenkruis ervaart de goddelijk-geestelijke krachten, die ten grondslag liggen aan de verscheidenheid en schoonheid van de natuur. De wonderen van het eigen lichaam ontsluiten zich voor hem. Hij leert met de ogen van de ziel te schouwen. Hij leert op een nieuwe wijze te denken en verkrijgt directe kennis.

12 Bloed

Na drie jaar zet Christiaan Rozenkruis zijn reis voort. Hij vaart met een schip over de Rode Zee. Stromen van onbewuste energieën worden in zijn bloed werkzaam. Deze trachten hem terug te voeren naar het oude vibratieniveau. Christiaan Rozenkruis houdt echter stand. Hij integreert hen en plaatst hen in het innerlijke Licht. Het onbewuste verandert in wijsheid. Christiaan Rozenkruis komt in Egypte aan. Hij herkent de rijkdom van de oude cultuur wiens wegen van inwijding onder het teken van wijsheidsleraar Hermes Trismegistus stonden. Ook Christiaan Rozenkruis volgt een dergelijke weg. Hij doet dit echter in het licht van de actuele tijd.

13 Magie

De reis voert naar het westen. Christiaan Rozenkruis komt te Fez in Marokko aan. Al in 859 n. Chr. werd hier een universiteit gesticht, de eerste in de wereld, een geestelijk centrum, een ‘Athene in Afrika’. De leraren te Fez zorgen ervoor dat Christiaan Rozenkruis een beslissende stap neemt. Het lukt hem alles wat in hem tot leven is gewekt aan waarnemingen, gedachten en gevoelens met elkaar in overeenstemming te brengen. Hij voegt hen samen in de energie van het innerlijke Licht. De eenheid van al deze aspecten neemt in hem zielegestalte aan.

14 Samenhang

Christiaan Rozenkruis voelt zich genoodzaakt de Europese geleerden over zijn weg in te lichten. Hij wil hen tonen, hoe alhet menselijke streven, zoals wetenschap, kunst en religie samengevoegd kunnen worden. Hij gaat naar Spanje en van daaruit naar Duitsland. Hij biedt de schatten aan die hij heeft verworven. Maar de geleerden lachen hem uit. Zij willen niet gecorrigeerd worden. De boven alles geplaataste samenhang bevindt zich nog buiten hun gezichtsveld.

15 Transformatie

Christiaan Rozenkruis trekt zich terug. Hij bouwt voor zichzelf een ‘geschikte en heldere woning’ om de oogst van zijn reis samen te vatten en in een gedenkboek te ordenen. De behaalde resultaten ontwikkelen zich geleidelijk. Christiaan Rozenkruis beseft zijn medeverantwoordelijkheid voor de toekomstige ontwikkeling van de mens. Hij wordt vervuld door de grachte aan een ‘algemene reformatie’. Wat hem overkomen is, kan ook in anderen plaatsvinden. Hierbij wil hij behulpzaam zijn.

16 Eenheid

Christiaan Rozenkruis sticht een gemeenschap, een broederschap. Deze geneest ‘zieken’ dat wil zeggen dat deze allen die ernaar verlangen, de weg toont naar eenheid met zichzelf. De gemeenschap richt het ‘Tehuis Sancti Spiritus’ op. Dat is een heilig bouwwerk. De fasen van de verandering worden door de gemeenschappelijke inspanning, die gericht is op het welzijn van de mensheid, ingeëtst in de atmosfeer van de aarde. Zij vormen een geestelijk veld dat ervaren kan worden door alle strevende mensen.

17 Genezing

De leden van de gemeenschap gaan naar alle landen. Zij werken niet als zendeling, maar ze genezen. Wat zij hebben verworven, dragen zij uit: de synthese van denken, voelen en handelen, de eenheid van inzicht, geloven en verwerkelijken. Voor hen die ervoor open staan bereiden zij op die wijze de weg.

18 Erfgoed

Jaren later zoeken de navolgers van Christiaan Rozenkruis aansluiting met wat hij heeft volbracht. Zij ontdekken zijn ‘grafgewelf’ met daarin zijn geestelijke zielegestalte. Zij merken dat deze onveranderlijk en ‘in vol ornaat’ is gebleven. Dat wil zeggen dat deze met de verworvenheden van zijn werkzaamheid is versierd. De woorden ‘A.C.R.C. Deze samenvatting van het heelal heb ik mij, bij mijn leven, tot een graf gemaakt,’ staan op een klein altaar.’ Het alomvattende heeft in Christiaan Rozenkruis gestalte gekregen. In zijn hand houdt hij het ‘boek T’ (Theos), het boek van de onsterfelijkheid.

19 Inspiratie

Het ‘Thuis Sancti Spiritus’ heeft invloed op alle mensen die op zoek zijn naar hun werkelijke identiteit. Zijn atmosferische energie is een inspiratiebron. Het opent dimensies die uitgaan boven alles wat verdeeld en eenzijdig is.

20 Tempel

Waar bevindt zich de graftempel van Christiaan Rozenkruis? Hij behoort tot het ‘Tehuis Sancti Spiritus’. Tegelijkertijd rust deze als kiem in elk mens. In ieder is een onsterfelijk element ‘begraven’. Iedereen kan naar dit ‘heilige land’ reizen.

21 Liefde

Het verslag van de reis van Christiaan Rozenkruis houdt een belofte in: wie de weg zoekt naar zijn werkelijke zelf, zal het vinden. In veel landen in de wereld gaan gemeenschappen de weg van Christiaan Rozenkruis. Hiertoe behoort ook het Lectorium Rosicrucianum, de Internationale School van het Gouden Rozenkruis.

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 31 JULI 2022

BESTEL DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE, TRADITIE EN VERNIEUWING