Inleiding tot ‘De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis’ deel 1 door J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 1

Het derde en laatste deel van de manifesten van de rozenkruisers is ‘De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis’ uit 1616. Het is het gesluierde verhaal van een inwijdingsweg die zeven symbolische dagen duurt. Christiaan Rozenkruis ontvangt de uitnodiging voor een koninklijke bruiloft, waartoe hij zich nog niet waardig weet. Zijn opdracht is te werken aan de alchemische bruiloft van zijn vernieuwde ziel (de bruid) met de goddelijke geest (de bruidegom) en deze weg ook voor zijn medemensen toegankelijk te maken. Deel 1 bevat dag 1, 2, en 3 met de verklaringen van J. van Rijckenborgh. Hieronder volgt de inleiding van deel 1.

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 1

Wie zich verdiept in de ontwikkelingsgang van de gnostieke arbeid, zal ontdekken dat nieuwe trede van de wenteltrap in de toren bestegen worden, en van tijd tot tijd verlenen de torenvensters ons, bij het stijgen, nieuwe uitzichten, die ons stil maken van dankbaarheid en die ons inzicht in de gangen des heils merkwaardig verlichten.

Zo staan wij dan nu, bij de aanvang van onze uiteenzettingen aangaande de ervaringen van Christiaan Rozenkruis op het pad tot en door de alchemische bruiloft, als het ware als toeschouwers bij dit uitzonderlijke festijn. En wellicht zullen velen van onze lezers al spoedig tot de ontdekking komen – en wij hopen dit zeer – bij dit toeschouwen niet te kunnen blijven staan. Een contact, hoe ook, met de levende werkelijkheid waarvan De alchemische bruiloft spreekt, laat nimmer na op de waarlijk zoekende mens zijn wekkende invloed te doen gevoelen, en het verlangen op te roepen daaraan met het eigen leven ook werkelijk deel te krijgen.

Daarom, lezer, gaan wij, met zulk een groeiend verlangen in de ziel, nu als het ware samen met Christiaan Rozenkruis op reis, en moet u zich voorbereiden op een ontsluiering van de geheimenissen rond een uiterst belangrijk nieuw levensveld, het nieuwe levensveld van de Mysterieschool, de derde van de drie tempels, de woonstede waartoe u, zo u leerling bent, reeds behoort krachtens uw binding met de moderne Geestesschool, doch waarin u wellicht nog niet bewust kon binnengaan omdat de lichtgeboorte, de wedergeboorte door de ziel, in u nog niet plaatsgevonden heeft.

Er is dan wel reeds een wisselwerking tussen het nieuwe levenveld, de nieuwe woonstede, het nieuwe Jeruzalem, en u. Deze wisselwerking vindt plaats door gnostieke lichtstraling en door uw contact met de broeders en zusters die reeds binnengingen in de nieuwe staat-van-zijn. In de nu tot ontwikkeling komende gang der gebeurtenissen zal deze wisselwerking geheel andere aspecten en werkingen verkrijgen, omdat, onder invloed der mysterieplaneten, machtige processen zich hebben ingezet; processen waarin zowel iedere leerling individueel, als de groep als geheel betrokken is.

Daarom zullen de dra komende gebeurtenissen en declaraties van grote betekenis zijn voor de groep, voor hen die zich daartoe geheel toebereid hebben. Doch voor degenen die aan de beschouwende en afwachtende kant staan, zullen deze declaraties wellicht zeer pijnlijk kunnen zijn en zeer onthutsend, ontgoochelend, werken. Want er wordt op gerekend dat, als de bruidegom komt, alle gasten, die in de bruiloftszaal verenigd zijn, hun lampen, hun nieuwe zielefakkels, brandende zullen hebben en voorzien van voldoende olie.

Het is vooral daarom dat wij ter voorbereiding op de komende gebeurtenissen en ter nagedachtenis aan Johann Valentin Andreaea (fakkeldrager van het Rozenkruis 8), de fakkel opnemend, willen spreken over de weg tot het nieuwe veld der gnostieke mysteriën en over de gevolgen daarvan voor allen die hem gaan. Wij willen dit doen aan de hand van zijn werk De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Dit is een der bekendste klassieke geschriften van en over de Broederschap van het Rozenkruis en wij mogen er wel aan toevoegen: ook een van de meest omstreden.

Ontelbaar zijn degenen die over deze publicatie hebben geschreven, gepolemiseerd en gefantaseerd. Een grote strijd over haar waarde en betekenis is ontbrand. Lange rijen vraagtekens heeft men over de inhoud opgesteld. Wat heeft de schrijver ermee bedoeld? Was het ernst of spotternij?, zo vroeg men zich af. Men was geneigd tot het laatste, vooral omdat bekend werd dat Johann Valentin Andreae het werk op zestienjarige leeftijd geschreven zou hebben. Maar ook omdat de inhoud, naar de vorm, uiterst fantastisch aandoet en in onze tijd een goed gegeven zou zijn voor een stripverhaal.

In De alchemische bruiloft worden echter uitvoerig, zeer nauwkeurig en overduidelijk, alle inwijdingen van C.R.C. beschreven, zo duidelijk dat het niet beter kan. Alle inlichtingen worden gegeven zonder ook maar één detail te verwaarlozen.

Wie was, of beter, wie is Christiaan Rozenkruis? Hij is het prototype van de ware, oorspronkelijke mens, de nieuwe mens, de mens die waarlijk christen is; die Christus in zich vrijgemaakt heeft door het pad te gaan van het kruis, in de kracht van de roos. De weg die de dialectische mens op het pad van bevrijding te gaan heeft, is de weg van de vijfvoudige Gnosis. En dat is de kruisweg.

Het kruis is een ontmoeting tussen twee krachtlijnen, die diametraal tegenover elkaar staan. Het betekent een totale verandering, een omzetting van krachten, een alchemische omzetting. De roos in de mens moet verbonden worden met haar ware levensveld, het veld der onsterfelijkheid. De roos moet worden vrijgemaakt door de kruisweg van transfiguratie. Daarom spreken wij van Rozenkruis. Dat werk moet geschieden in Christus’ kracht, de elektromagnetische kracht van het universele leven. Daarom is de mens die deze weg wezenlijk gaat en volbrengt, een Christiaan Rozenkruis.

Men is rozenkruiser wanneer men dit pad ten einde toe bewandeld heeft. Men wordt rozenkruiser wanneer men er mee aanvangt. Wie dit pad aanvangt, beleeft natuurlijk ervaringen. Voor zo iemand zal het heel belangrijk zijn te weten of zijn ervaringen en de gevolgen daarvan juist zijn, of zij kloppen met het pad, of zijn reacties van dag tot dag, bij het doen der stappen, wel juist zijn.

Welnu, alsof het een uiterst nauwkeurig verslag is van de eigen levensgang, vindt iedere leerling die het pad gaat zijn ervaringen en de gevolgen daarvan aangegeven in De alchemische bruiloft.

De taal, de inhoud ende opzet van het boek beantwoorden geheel en al aan deze bedoeling. Maar ieder die het pad niet wil gaan en dit in geen enkel opzicht van plan is, kan de inhoud volstrekt niet verstaan. Hij meent van alles, zegt van alles, doch is er volkomen naast. Indien iemand het pad gáát en het dus ervaart, kan hij onmogelijk aan een buitenstaander alles haarfijn uiteenzetten. Daarom is De alchemische bruiloft in werkelijkheid in het geheel niet gesluierd geschreven, hoewel het de buitenstaander wel zo voorkomt. Het is een klare bevestiging voor de zelf ervarende mens.

Men zou de vraag kunnen stellen: ‘Heeft het dan zin erover te spreken tot degenen die zelf nog niet in de ervaring staan?’ Ons antwoord is: Dit boek wil een sleutel tot het pad zijn. Wie beseft een sleutel ontvangen te hebben, weet ook dat er een deur is waarop deze past; en waar een deur is, is een huis. Dat huis is het huis der mensheid. En daarvan willen wij u bewust maken. Het is het huis dat door de Christus ‘het huis mijns Vaders’ genoemd wordt, waarin vele woningen zijn.

De alchemische bruiloft beschrijft het pad dat tot en in dit huis voert. Er zijn drie wegen om het boek te begrijpen: als sleuteldrager, als beginnende, als ervarende. Als sleuteldrager weet de mens: Er is een huis dat op mij wacht, er is een erfenis voor mij. Ieder moment wanneer ik maar ernstig wil, kan ik tot dit huis toegang hebben. Reeds de sleuteldrager is dus rijk, want hij draagt reeds kennis, zij het ten dele.

Als beginnende maakt de mens de deur open en ziet reeds onmiddellijk zijn aanvankelijke veronderstellingen bevestigd. En als hij de eerste ruimten van het huis ziet, kan hij beter dan ooit, en met veel minder speculaties, weten hoe de rest zal zijn.

Als ervarende vindt hij alles bevestigd, op een wijze die zijn veronderstellingen en verwachtingen verre te boven gaat. Zo wordt de ervarende de bezittende. Tijdens deze gehele drievoudige weg kan De alchemische bruiloft een gids zijn, maar dan ook alleen voor hem of haar die ernstig streeft.

De inhoud van het boek is, zoals reeds gezegd, uiterst fantastisch. Gedurende zeven dagen maakt C.R.C. verschillende ceremoniën en beproevingen door, om tenslotte tot ridder van de Gouden Steen te worden geslagen. De zeven dagen worden voorafgegaan door een proloog en een droom. Wij vinden vervolgens lange romantische beschrijvingen, onder andere over het wegen der deugden van de kandidaten. Vele koningen, keizers en heren komen niet eens aan het eerste oordeel, het eerste gewicht, toe en worden met verschillende straffen weggejaagd. De geleerden en edelen worden bespot en de vrome heren en would-be magiërs worden voorgesteld als volksbedriegers en knutselaars aan een imitatiesteen der wijzen; met zweep- en geselslagen worden zij van de weegschaal gejaagd.

Anderen zijn bluffers; de een hoort de hemel ruisen, de tweede kan Plato’s ideeënwereld aanschouwen, een derde kan de atomen van Demokritus tellen, een vierde heeft de eeuwigdurende beweging, het perpetuum mobile, uitgevonden. Maar het opgeven van alle ikzucht, van alle bluf en inbeelding, is allen vreemd; de dood der begeerten is geen van hen gestorven.

Slechts grote bescheidenheid en zelfkennis doen C.R.C. zegevieren. Als hij dan, aan het einde van zijn beproevingen gekomen, in een kleine kapel zijn naam moet schrijven, schrijft hij: Het hoogste weten is dat wij niets weten.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz Anno 1459, Deel 1

Eerste Dag
Tweede Dag
Derde Dag

Esoterische analyse van de Chymische Hochzeit, deel 1

Inleiding

Eerste dag

1 De avond voor Pasen
2 De uitnodigingsbrief
3 Het besef van eigen onwaardigheid bij C.R.C
4 De droom van C.R.C
5 Het reddende koord
6 C.R.C.’s voorbereiding tot de reis

Tweede dag

7 De vier wegen
8 De ontmoeting met de duif en de raaf
9 Blijf verre van hier, gij die onwaardig zijt!
10 De zes lantaarns
11 De tempel van het oordeel (I)
12 De tempel van het oordeel (II)
13 De stroom van het volmaakte getal

Derde dag

14 De weegschaal en het oordeel
15 De zeven gewichten (I)
16 De zeven gewichten (II)
17 De vier rozen
18 Dezes vonnissen
19 De maaltijden van het oordeel
20 De plaats des oordeels
21 De voltrekking van de vonnissen (I)
22 De voltrekking van de vonnissen (II)
23 De eenhoorn, de leeuw en de duif
24 De phoenix
25 De adelaar, de griffioen en de valk
26 Het astrale criterium
27 De koninklijke bibliotheek en de grafkamer
28 Het uurwerk en de globe
29 De noodzaak van astrale reiniging
30 De tien verhalen
31 De omgekeerd evenredige polarisatie
32 De jonkvrouw Alchimia
33 De tien nieuwe krachten tot vervulling

Woordverklaring

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 1

LEES OVER DE MANIFESTEN VAN DE ROZENKRUISERS EN TOELICHTINGEN DAAROP