Het mysterie der zaligsprekingen – van € 9,50 voor € 4,50 – aanwijzingen voor het bewandelen van het pad naar het licht

 

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN VAN € 9,50 VOOR € 4,50BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

Via de bovenstaande audiospeler is een gesprekje te beluisteren tussen Doride Zelle en Ankie Hettema over het boek Het mysterie der zaligsprekingen van J. van Rijckenborgh. Die uitgave van Rozekruis Pers is definitief in prijs verlaagd van € 9,50 naar € 4,50 . De onderstaande tekst is aan de afgeprijsde publicatie toegevoegd. 

J. van Rijckenborgh ontsluit een negenvoudige weg voor de zoeker naar waarheid, in woorden van de negen zaligsprekingen uit de Bergrede. Jezus spreekt in de Bergrede tot zijn discipelen, zijn leerlingen, tot hen die met hem de berg zijn opgegaan.

De berg is altijd het symbool geweest van de levenssfeer van de ziel, het gebied tussen hemel en aarde, waar een dialoog plaatsvindt tussen God en mens. De berg staat voor het bewandelen van het pad omhoog. Zij die daartoe opklimmen, hunkeren naar de weidse blik van de hoogte, de wereld van de geest. Daarom luidt de eerste zaligspreking:

‘Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen’.

Jezelf arm aan geest te weten, houdt in een andere, een hogere werkelijkheid herkennen en erkennen. J. van Rijckenborgh zet twee werelden die hier en nu aanwezig zijn glashelder uiteen. De ene die bekend is en wij kunnen waarnemen, de stoffelijke wereld,  de andere die nog zo onbekend is, de lichtwereld, die alle stof doordringt en leven geeft. En wij kunnen, in het besef arm van geest te zijn en rijk door de godsvonk in het hart, de geestelijke lichtwereld naderen en binnengaan. Wat een grote troost. Daarom luidt de tweede zaligspreking:

‘Zalig zij die treuren, zij zullen vertroost worden’.

Is er verlangen werkelijk deel te krijgen aan de lichtwereld dan moet het licht gegrond, bevestigd worden door levenshouding. Dan is er zachte moed nodig die gestaag volhoudt om tegenwerking, tegenslag, duisternis en moeilijkheden te boven te komen.

‘Zalig zijn de zachtmoedigen, zij zullen het aardrijk beërven.’

De eerste drie zaligsprekingen trekken de verbinding naar de wereld van de geest. En onmiddellijk wordt gesproken van zalig zíjn! Hoe waar! Direct bij de eerste stap op het negenvoudige pad wordt de leerling overgoten met licht, met inzicht. Hij ervaart: ik ben op weg, het licht komt mij tegemoet, komt in mij en gaat met mij een innerlijk gesprek aan. Wat te doen? Wat te laten? Zou die leerling niet gelukkig zijn?

In de drie volgende zaligsprekingen zijn de kernwoorden: gerechtigheid, barmhartigheid en reinheid. Hebben wij niet de neiging ons bij deze woorden af te keren? Wat is er in de wereld van terecht gekomen? Verrassend is de rijkdom die J. van Rijckenborgh weet te ontsluiten in deze woorden.

Deze drie zaligsprekingen, zo verklaart hij, hebben betrekking op de wereld van de ziel. De ziel heeft het vermogen om als een spiegel het licht van de geest op te vangen. De ziel schouwt de idee – het goddelijke plan en ontdekt de goddelijke orde, de goddelijke gerechtigheid. Daarom:

‘Zalig zijn zij, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden.’

Ook al zal gerechtigheid op aarde nooit volkomen kunnen zijn, toch mogen we niet moe worden haar na te streven. Ons pogen wrikt een opening naar het leven van de ziel. Ook barmhartigheid bestaat en wordt ‘waar’ gezien vanuit de ziel.

‘Wat is dan barmhartigheid, in de zin van de Bergrede? Los van alle goedheidspraktijk is het een vorm van magie. Het betreft de magie van de zielegestalte in een bepaalde toestand van het hartheiligdom.’

Het kenmerk van deze zielemagie is liefde. De goddelijke liefde deelt zich mede en bundelt zich in het hart tot een dynamische kracht, tot een onzelfzuchtige dienstbaarheid aan het licht. Het treedt buiten de grenzen van het ik. Het hart straalt barmhartigheid, de liefde-energie, als eigenschap van de ziel, uit. En ontvangt het duizendvoudig terug. Immers God is liefde, en wie in die liefde blijft, die blijft en is in God.

‘Zalig zijn de barmhartigen, hun zal barmhartigheid geschieden.’

Het kan niet anders, dan zo zijn. De ziel, spiegel voor de geest, en verbonden met het hart, kan alleen haar impressies doorgeven in een rein hart. Het licht in de ziel spoort aan en is behulp om het hart te reinigen. Dan klinkt de zesde zaligspreking:

Zalig zijn de reinen van hart, zij zullen God zien.

Wie in deze harmonie met de geestelijke lichtwereld verlangt te leven, zal tegenstand binnen in hemzelf en daarbuiten ontmoeten. De laatste drie zaligsprekingen gaan in op onze menselijke leefwereld. Hoe wij geholpen worden en zijn om het licht te laten overwinnen.

‘Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.’

De roep klinkt:

Gij zíjt het licht der wereld!

Vele ‘maren’, vele bedenkingen komen hier tegen op. Hoe kan dit waar zijn?
Door de werking van deze negenvoudige goddelijke wet!

‘Een nieuwe tijd is daar, een nieuwe geestelijke zon staat lichtend boven de kim. Laten wij in deze dageraadsglanzen het pad met de negen treden bestijgen gaan.’

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID