Bouwen aan de tempel van het menselijke geluk – Karl von Eckartshausen, Mysteriën der ware religie, actieboek


BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) schreef de teksten in dit boek in 1803. Het mysterie van het mens-zijn staat daarin centraal. Hij betoogt dat de mens aan de ene kant een materieel schepsel is en aan de andere kant een geestelijk wezen. Het belangrijkste mysterie van de religie is de herontdekking van de geest-mens, het wezen diep binnenin de vorm-mens. Dit wezen moet herenigd worden met het ‘alomtegenwoordige zijn’, met God. Hieronder volgen een fragment en de inhoudsopgave uit het boek ‘De mysteriën der ware religie’. 

Het ware doel van de werkers die aan de ware tempel der menselijke gelukzaligheid bouwen is drievoudig, namelijk: de mensen fysiek, moreel en geestelijk-redelijk gelukkig te maken.

Het is dus noodzakelijk dat de wijsheidsschool – die de mensen in deze grootste conceptie onderricht geeft – hun de middelen leert kennen om dit grote drievoudige doel te bereiken. De kennis hiervan is het mysterie van alle hiërogliefen of heilige tekenen, die alleen ten doel hebben ons verstand tot het het kennen van dit hoogste medium te brengen. De leer van de ware wijsheidschool is dus de leer om de fysieke, morele en geestelijke wereld te verbinden, opdat er door deze verbinding algemene gelukzaligheid kan ontstaan, eerst bij enkelen, vervolgens bij meerderen en tenslotte bij allen. 

Deze algemene gelukzaligheid moet een werkelijke en geen ingebeelde, hersenschimmige gelukzaligheid zijn. Zij dient dus voort te komen uit de totale vernietiging van alle oorzaken die de mens fysiek, moreel en geestelijk ongelukkig maken. Fysiek ongelukkig wordt men door armoede, ziekte en dood. Moreel ongelukkig wordt hij door hartstochten, zonde en misdaad, geestelijk ongelukkig door dwaling, vooroordelen en waan. 

De middelen die tot de algemene gelukzaligheid leiden dienen dus in staat te zijn armoede, ziekte en dood uit de fysieke wereld te verbannen, hartstochten, zonde en misdaad uit de morele wereld, en dwaling, vooroordelen en waan uit de verstandswereld. In één woord: zij moeten bestaan uit een geneesmiddel tegen alle fysieke, morele en geestelijke tekortkomingen.

De grondwet van alle wijsheidsscholen was dus te allen tijde dat alle menselijke krachten moesten streven naar:

 1. het herkennen van het doel van ons bestaan en van de dingen die ons omringen;
 2. het herkennen van het middel dat ons helpt het doel van ons bestaan te bereiken;
 3. het getrouwelijk toepassen van de herkende middelen teneinde het hoogste doel te bereiken. 

Wijsheid houdt dus in:

 1. juiste kennis van doel en middel,
 2. getrouwe toepassing van middelen voor het hoogste doel.

De mens is een denkend wezen, tot rede in staat. Hij is echter ook een zintuiglijk wezen. Door zijn lichamelijk en zintuiglijk wezen grenst hij aan het dier; door zijn verstandelijk en geestelijk wezen aan hogere krachten. Omdat de mens dus een samengesteld wezen is, in staat tot rede en tot zintuiglijkheid, moet zijn existentie noodzakelijkerwijs ook tweevoudige doeleinden hebben, te weten fysiek zintuiglijke en geestelijk redelijke.

De doeleinden van de zintuiglijk reine natuur zijn het behoud en de trapsgewijze vervolmaking van zijn fysieke natuur. De doeleinden van zijn geestelijke natuur zijn het behoud en de trapsgewijze vervolmaking van de fysieke natuur ons tot de hoogst mogelijke gelukzaligheid van de zintuiglijke wezens zal leiden, en dat de hoogst mogelijke vervolmaking van de geestelijke en redelijke natuur ons zal leiden tot de hoogste gelukzaligheid van met geest en rede begiftigde wezens. 

De kennis van dit grote doel der mensheid, namelijk de vervolmaking van haar fysieke en geestelijke natuur, vormde altijd de kennis van de ware wijsheidsschool en haar praktische arbeid beoogde het echte middel te hervinden, waarmee dit grote doel van God en natuur bereikt zou worden en de mensheid tot haar hoogste volmaaktheid en voleindiging zou worden gevoerd. 

INHOUDSOPGAVE VAN DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

Ten geleide

Het zoutverbond van God met de mens

 • Inleiding
 • Het zoutverbond van God met de mens
 • Het karakter Gods in het zoutverbond der natuur
 • Het mysterie der regeneratie
 • De drievuldigheid in alles
 • Het gemoed
 • Over de schepping
 • over de ether
 • Over de uiterlijke en de innerlijke verheerlijking
 • Over het etherische wezen als vorm van de geest
 • Over de wil
 • Over de gevallen mens
 • Het voortreffelijkste van de priesterlijke wetenschap
 • Over de voornaamste kennis in de natuur
 • Over het antagonisme in de natuur
 • Over de kracht en manifestatie van kracht
 • Onderricht in de goddelijke magie
 • Regeneratie
 • Over de vereniging van de mens met God
 • De genade
 • Het mysterie van de ark des verbonds
 • Het heilige avondmaal
 • Brood en wijn
 • Het geheim van Gods beeltenis
 • Het sensorium waardoor God zich openbaart
 • Ze zalving

Het mysterie der verlossing als grondslag van de religie

Deel 1

 • Inleiding
 • De ellende van de mens kan opgeheven worden
 • Werkelijke middelen ter genezing van de vergankelijkheid der mensheid
 • Het wezen en de heerlijkheid Gods

Deel 2

 • Het mysterie van de val van de eerste mens
 • Over de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens
 • De derde Adam
 • Mysterium Crucis in Naturae Rerum
 • Jezus, de grote hervormer van de gehele natuur

Fragmenten uit de oudste school der wijsheid, of Sophon, onderwezen door Cloas, priester der natuur

De eerste lentedag

Bron: Mysteriën der ware religie, Karl von Eckartshausen

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

LEES OVER DE BOEKEN VAN KARL VON ECKARTSHAUSEN