Uw lichtkleed transformeren – 9 tekstgedeelten uit de Aquarius-conferentie over het lichtkleed van de nieuwe mens

‘Hij heeft zichzelf, levende tot een graf gemaakt’.
Uit dit graf van de natuur rijst de zoon op,
bekleed met het gouden bruiloftskleed van de nieuwe ziel.
Hij is de nieuwe mercurius, de driemaal grote Hermes,
zijn hoofd gesierd met de gouden wonderbloem van het nieuwe denkvermogen,
in zijn handen de beide vurige slangen van het vernieuwde spinale fluïde,
het positieve en negatieve aanzicht. 
De vijf contactpunten van de nieuwe ziel
met de getransfigureerde persoonlijkheid stralen als rozen.
Hij heeft zijn Pymander gevonden.
Zo rijst hij op, één met de Geest, van heerlijkheid tot heerlijkheid,
achter zich latende de doodsbeenderen
van de vele mislukkingen van het dialectische verleden.

Het boekje Het lichtkleed van de nieuwe mens (€ 3,-) bevat alle teksten van de eerste conferentie van de vijf Aquarius-conferenties van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Dat boekje kan afzonderlijk worden besteld en maakt tevens deel uit van een bundel van de vijf boekjes van met de teksten van de vijf Aquarius-conferenties, gepubliceerd in de reeks De apocalyps van de nieuwe tijd die nu kan worden aangeschaft voor slechts € 10,-. Hieronder volgen negen tekstgedeelten die geselecteerd zijn uit toespraken van  Jan van Rijckenborgh op de eerste Aquarius-conferentie die werd gehouden op het conferentiecentrum Renova (Bilthoven). Het schilderij op de bovenstaande afbeelding heeft de titel ‘zoon der slangen’, maakt deel uit van een serie van vier schilderijen, is gemaakt door Johfra en is gepubliceerd in de eerste druk van De Egyptische Oergnosis deel 1. Deze kunstenaar was leerling van het Gouden Rozenkruis.

1.  Uw lichtkleed en de vijf levensfluïden

De nieuwe toestand-van-zijn wordt in de zeer nabije toekomst een noodzaak: de ene, onafwijsbare levenshouding voor iedere mens, die beslissend zal zijn voor wat wij noemen leven of dood. Dit alles houdt verband met de actuele toestand van ons lichtkleed. Wij willen al die werkingen, waarop wij nu uw aandacht gevestigd houden, ontdoen van hun eventueel fantastische en apocalyptische gewaden, want wij dienen de werkelijkheid zelf onder de ogen te zien.

In onze wijsbegeerte wordt met ‘lichtkleed’ bedoeld de samenhang van de verschillende levensfluïden in de mens. Het wordt gevormd door het bloed en zijn stelsel, door het zenuwfluïde en zijn stelsel, door de interne secretie, het slangenvuur en de vlam van het bewustzijn. Al deze fluïden geven in een natuurlijke toestand-van-zijn reeds een verschillend en zeer krachtig etherisch licht. Het is daarom dat wij spreken van lichtkleed. En het is eveneens daarom, dat in het gnostieke Evangelie van de Pistis Sophia bij voortduring van haar lichtkleed gesproken wordt. U moet dus begrijpen dat dit begrip door alle tijden heen aan de insiders bekend is geweest.

Dat lichtkleed wordt nu door iedere mens, door iedere sterveling, gedragen, en zo wordt meteen duidelijk dat de kwaliteit en de geaardheid van die samenwerkende levensfluïden het vibratievermogen van de mens bepalen. Zij bepalen de algemene gerichtheid in en op het leven van de mens. En eveneens, en dat is uitermate belangrijk, wordt heel zijn staat van gezondheid door zijn lichtkleed bepaald. Gezondheid of ziekte houdt steeds direct verband met de staat van het lichtkleed. Zo hangt het dus ook van de kwaliteit en de geaardheid van deze levensfluïden af of de mens in de algemene, alom bekende, aardsgerichte, animale zijnstoestand blijft verkeren, dan wel of er in hem regeneratieve – dus bevrijdende – mogelijkheden zijn.

Uit: Het lichtkleed van de nieuwe mens
Hoofdstuk: Het lichtkleed van de rozenkruiser

2. Regeneratieve ontstijging of degeneratieve neergang

Het ontstijgen, de opstanding uit de animale zijnstoestand – dus uit de animale zijnstoestand van het lichtkleed – is in de komende tijd voor iedere mens noodzakelijk geworden. Door de inwerking van het nieuwe stralingsveld wordt deze noodzaak binnenkort zeer acuut. Maar, en dit zeggen wij met nadruk, er is geen sprake van dat het ontstijgen, waarop wij nu onze aandacht gevestigd houden, gelijkenis zou hebben met zo iets als een volautomatisch ontwikkelingsproces; dus dat het zo iets zou zijn als het opgroeien van een baby tot volwassen mens. Nee, wij allen staan in deze voor de noodzaak van een persoonlijke keuze.

Wie van u staat reeds in die nieuwe levenshouding? Hebt u in uw leven reeds de ene beslissende keuze gedaan? Wij zeggen u: dat is niet slechts wenselijk, dat kan niet tot stand komen in exaltatie of religieuze vervoering, nee, het is in de komende, de zeer nabije tijd heel nuchter volstrekt noodzakelijk. In dat teken staat de nieuwe levenshouding. De nieuwe levenshouding moet door u allen persoonlijk gekozen worden. Dit gehele proces moet door u allen lijfelijk beleefd en ervaren worden. Daarom spreken wij van zelfverwerkelijking. 

Dit proces van de ontstijging, dit proces van de opstanding, deze zelfverwerkelijking, hangt volkomen samen met het grootse en heerlijke mysterie van de Mens, in de hoogste, monadische zin van het woord. Daarom hebben wij u zo heel lang over dit feest van de aanvangende ontstijging, van de aanvangende opstanding uit de doodsnatuur, moeten spreken: omdat u allen positief te besluiten hebt. U allen dient in dat proces te treden. Of niet, met alle gevolgen van dien! Want er zijn maar twee wegen: die van regeneratieve ontstijging en die van degeneratieve neergang. Tussen deze beide wegen hebt u allen nu nog de vrije keuze.

Uit: Het lichtkleed van de nieuwe mens
Hoofdstuk: Het lichtkleed van de rozenkruiser

3. Verzorging van uw lichtkleed

Wat doet u voor de juiste verzorging van uw lichtkleed? Als wij dat nu, op dit moment, eens gingen onderzoeken, zouden wij, in het algemeen gezien, wellicht nog maar een pover resultaat aanschouwen. En aan de positieve zijde van dat onderzoek zou dan wellicht voornamelijk staan dat u vegetarish leeft, dat u de een of andere levensreform ter zake van uw voedsel in praktijk brengt. Maar weet u dat de resultaten van uw vegetarisme in uw lichtkleed vrijwel geheel geneutraliseerd worden doordat er zoveel andere, schadelijke stoffen in uw bloed circuleren? Alleen reeds bij de gewone, normale voedselopneming is dat het geval. Wij denken hier aan de vele chemische en synthetische stoffen, die tegenwoordig met ons voedsel worden vermengd.

En wat doet u daarnaast voor de juiste verzorging van uw zenuwether? Terwijl de zenuwether in onze moderne tijden onder de zwaarste spanningen moet verkeren? Wat doet u ter zake? Wat doet u voor het juiste functioneren van het spinale geestvuur? Hebt u er ooit over nagedacht dat u ter zake een taak te verrichten hebt? Wat enigszins dichter bij u ligt is misschien de verzorging van de interne secretie – omdat (en tot dat bewustzijn is de mensheid langzamerhand doorgedrongen) vrijwel de meeste ziekelijke verschijnselen direct verband houden met storingen in de interne secretie. Storingen, die men meestal tracht te neutraliseren met wat men noemt ‘geneesmiddelen’ of, als het moet, door operatieve ingrepen.

En wat zou u zeggen van een juiste verzorging van uw bewustzijnsvlam? Hebt u daar ooit van gehoord? Men zegt: ‘Mijn bewustzijn ís, mijn bewustzijn existeert.’ En daar moeten wij het mee stellen, zo meent men. En men spreekt van: ‘Dit type is zus en dat type is zo; dit is zijn karakter, dat is haar karakter.’ En zo, op die voet, ontmoeten wij elkaar. Doch wij zeggen u: wen u nu eens aan de gedachte dat geheel uw vijfvoudige lichtkleed één ondeelbaar stelsel vormt. Wij zeggen u met nadruk: Alles wat men ziekelijke verschijnselen noemt en als zodanig aanschouwt en ervaart, wordt veroorzaakt en in stand gehouden door disharmonieën die ter zake van het lichtkleed tot ontwikkeling komen.

Uit: Het lichtkleed van de nieuwe mens
Hoofdstuk: Het lichtkleed van de rozenkruiser

4. Uw lichtkleed is de sleutel tot uw ontstijging

Wat is het lichtkleed? Het is in het lichaam, in het stoffelijke zelf, de vertegenwoordiger van het etherische dubbel. Wij spreken van ‘etherisch dubbel’ om duidelijk te maken dat het stoffelijke zelf uitsluitend door middel van dat dubbel, van dat levenslichaam, leeft. De mens leeft bij de gratie van het etherische lichaam, en speciaal bij de gratie van zijn lichtkleed. De stofatomen, waaruit het stoffelijke zelf is samengesteld, bezitten zonder de samenwerking met de etheratomen geen enkel zelfstandig leven. Daarom is het logisch dat wij zeggen: Het is alleen mogelijk zich in deze stoffelijke wereld als een levend wezen uit te drukken vanwege de aanwezigheid van het lichtkleed.

Maar even redelijk is het indien wij daaraan toevoegen dat de roeping van het lichtkleed niet uitsluitend uit het belevendigen en het in stand houden van het stoflichaam bestaat. Dat is slechts een bijkomstigheid. De werkelijke roeping van het lichtkleed ligt veel hoger. Maar de vervulling van die roeping is afhankelijk van de wijze waarop u hier en nu en in de nabije toekomst uw lichtgestalte zult gebruiken.

Als u dit inziet, zult u ook de behoefte gaan voelen uw lichtgestalte gereed te maken voor haar grootse en zo heerlijke taak. Het rein houden van het stoflichaam is uitermate belangrijk. Alle verzorging die u daartoe aan uw stoflichaam schenkt, is uitstekend, zeer loffelijk. Maar ver daar bovenuit gaat de juiste verzorging van uw lichtgestalte. Dat is in de nabije toekomst voor ons allen de belangrijkste taak. Wij dienen onze lichtgestalte gereed te maken voor haar grootse en heerlijke taak. Hierin vinden wij de sleutel tot de aanvangende ontstijging.

Uit: Het lichtkleed van de nieuwe mens
Hoofdstuk: Het lichtkleed van de rozenkruiser

5. Ontstoffelijking door de vijfde ether

Onze wijsbegeerte zegt dat de stofatomen, de atomen die ons stoffelijk voertuig vormen, hol zijn, en doordrongen worden door etheratomen, die prismatisch van vorm zijn. Zie het duidelijk voor u: het holle stofatoom dat doordrongen wordt van het prismatische etheratoom. Door deze binding komt het stoffelijke atoom tot leven. Het leven in en van het stoffelijke atoom is dus volkomen afhankelijk van het daarin doordringende etheratoom. Het stoffelijke atoom leeft bij de gratie van het etheratoom, en men kan bijgevolg zeggen, dat heel het stofverschijnsel, heel de stofopenbaring, afhankelijk is van een vibratiewet, ten gevolge waarvan de diverse atoomsoorten diverse eigenschappen verkrijgen, die zij vervolgens op een bepaalde wijze openbaren.

Zo openbaren stofatomen zich, zoals u weet, als vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, wanneer wij op de bekende wijzen met de verschillende etheratoomsoorten samenwerken. Geheel anders wordt het wanneer de vibratie-eigenschappen van de zeven etheratoomsoorten gaan toenemen, dynamischer en vuriger gaan worden. Met andere woorden: wanneer, zoals in onze dagen de vijfde ether in potentie gaat toenemen en dominerend gaat worden in ons leven, zullen daarop terstond de eigenschappen van de stoffelijke verschijnselen, die wij kennen als vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, totaal van wezen gaan veranderen.

Wij stellen u dit zo natuurwetenschappelijk voor, opdat u weten zult, dat de wijsbegeerte van het Rozenkruis een klare, weliswaar voorlopig nog onbekende natuurwetenschap is. Wanneer de vijfde ether krachtig gaat ingrijpen in onze wereldgang, in onze mensheidsgang, zullen, minst genomen, de stoffelijke verschijnselen ijler gaan worden, zich gaan oplossen, en zich uit hun stoffelijke boeien van het moment geheel en al gaan bevrijden.

Uit: Het lichtkleed van de nieuwe mens
Hoofdstuk: De vijfvoudige nieuwe levenshouding

6. Progressie van de christelijke heilsopenbaring

Het proces van dusgenaamde vergeestelijking, het proces van verandering van de stof, is een drievoudig proces. Uit dit universele weten stamt ook de legende van de opstanding van Jezus Christus in drie dagen. U weet, hoe de legende ons dit verhaalt: hoe op een gegeven moment de mensen tot het graf komen, en de grafsteen afgewenteld vinden, en het graf volkomen leeg.

De legende heeft het universele weten, tegen de bedoeling in, geheel en al gekristalliseerd. Men spreekt van een wonder, doch wat er gebeurde is geen wonder. Want wanneer de vibratie van de samenwerkende etherkrachten zich wijzigen gaat in veredelende zin, ontstaat altijd wat genoemd wordt de transfiguratie. Dat is onder andere het verglijden van stoffelijke verschijnselen in etherverschijnselen, het zich wijzigen van stofopenbaringen in etheropenbaringen. Daarom werd, volgens de legende van de opstanding, het graf van Jezus de heer leeg bevonden. Het stoflichaam was verdwenen: het was door het wezen van de dood heengegaan en een een geheel nieuw, ander leven ontstegen. 

En zo ontdekken wij, dat vanuit de christelijke heilsopenbaring van tweeduizend jaar geleden de wijsbegeerte van het Rozenkruis tot ons komt. De progressie van de christelijke heilsopenbaring is niet anders dan de totstandkoming van de wijsbegeerte van het Rozenkruis. Daarom verklaart de geestesschool van het Rozenkruis dan ook steeds nadrukkelijk, dat zij volkomen Christo-centrisch is. Want vanuit de oertijd van het christendom zien wij een ontwikkelingsgang, die tenslotte moet uitlopen op een tijd als de onze, waarin een interkosmisch stralingsveld alle mysteriën aan het daglicht zal stellen, en alle sprookjes en legenden terzake tot niets zal doen vergaan: de werkelijkheid gaat de plaats van dat alles innemen.

Uit: Het lichtkleed van de nieuwe mens
Hoofdstuk: De vijfvoudige nieuwe levenshouding

7. De deur van uw hart openen

Wanneer wij blijven voortgaan op de weg, die de mensheid in het algemeen gaat, worden de functies van het hoofdheiligdom geheel en al geïsoleerd. Zij kristalliseren tot cliché-werkingen. Het wordt dan voor de mens onmogelijk de aard, de gerichtheid van zijn lichtkleed positief te wijzigen. Het slangenvuur, dat onder andere het gehele zenuwproces controleert, is dan niet in staat hem tot bevrijdende perspectieven te voeren. 

Is het niet bij velen van u zo dat u wel in de waarden en krachten van het andere rijk gelooft, daaromtrent innerlijk zekerheid hebt, en ze wetenschappelijk beredeneren kunt, maar de kracht niet meer hebt tot enig positief, bevrijdend initiatief? Dat komt, omdat u reeds zolang hebt gewacht met het zwaard in het eigen wezen te steken. De wil, aan de top van het slangenvuur, en corresponderend met de pinealis, blijft dan, in die gebonden staat, op de oude dingen, op de oude levensgewoonten gericht. En onze ogen, waarvan de vermogens eveneens van de pinealis uitgaan, zien op den duur nog slechts de waarden van het oude wereldbeeld: zij blijven dus benedenwaarts gericht, op de horizontale lijn.

Wij zeggen u dit alles, wij moeten het u zeggen, om u duidelijk te maken dat, wanneer u deel wilt krijgen aan de nieuwe mogelijkheden van onze tijd, u zeer spoedig, ja terstond en volkomen overstag zult moeten gaan en de deur van het hart wijd zult moeten openen. U hart dient volkomen vrij te zijn van kritiek. Liefdeloosheid moet uit uw hart gebannen worden, want u maakt uw hart daardoor volstrekt ontoegankelijk. U zult nu met ons de noodzaak gevoelen daarin nu spoedig verandering te brengen. Niet vanwege cultuurmotieven, doch vanwege de aanraking van het nieuwe interkosmische stralingsveld, dat ons allen en onze medemensen nu omvat houdt.

Uit: Het lichtkleed van de nieuwe mens
Hoofdstuk: De vijfvoudige nieuwe levenshouding

8. Uw lichtkleed reinigen

Wilt u uw lichtkleed reinigen, zoals wij dat bedoelen, dan raden wij u aan een vijfvoudige nieuwe levenshouding ter harte te nemen. Bedenk dan ten eerste dat werkelijke vrijmaking nimmer komen zal, wanneer u thuis blijft zitten op uw stoel; wanneer u zich uitsluitend bemoeit met uw boekenkast: wanneer u een kamergeleerde blijft. Als u voor uw medemens nog niets gedaan hebt, blijft altijd de zegen uit. Dan wijkt het licht van u. Daarom zeggen wij u: de primaire voorwaarde voor iedere, werkelijke leerling van de gemeenschap van het Rozenkruis is steeds: bloedstorting, uw offergave brengen op het altaar van dienst; ploeteren voor uw medemensen, tot u er desnoods bij neervalt. Dat is de eis. De dingen van het bevrijdende leven komen u niet aanwaaien!

Bloedstorting was dan ook het grandioze, het heerlijke voorbeeld van al onze voorvaderen, die stonden in de gemeenschap van het levende Rozenkruis: bloedstorting, geleid door die ene centrale gedachte: Jezus Christus. Wanneer u tot die bloedstorting besluiten gaat, tot die offergave aan wereld en mensheid dan zal zich ontwikkelen, ten tweede, de rust, de zo noodzakelijke rust in uw zenuwether. En dientengevolge zal van u uit gaan, ten derde, een zenuwstraling, die u in staat stelt altijd hulp te verlenen aan iedere in nood verkerende medemens.

Wanneer u dan volhardt in deze arbeid, zult u, ten vierde, stevig in uw handen bevestigd vinden: de mozaïsche staf. Dan zult u het slangenvuur kunnen beheersen, door middel van dat slangenvuur, voorwaarts begeven naar het ene einddoel. En ten vijfde zult u ontvangen: inzicht. Inzicht dat geen mens u kan schenken; het ene inzicht dat u zelf moet veroveren door middel van het licht van binnen. Maar dat licht van binnen, dat ene zo noodzakelijke inzicht ontwikkelt zich uitsluitend door bloedstorting, in de navolging Christi.

Uit: Het lichtkleed van de nieuwe mens
Hoofdstuk: De vijfvoudige nieuwe levenshouding

9. De wetten van de Heilige Geest aanvaarden

Aan onze gemeenschap, van de geringste leerling tot en met de meest geavanceerde, wordt nu voorgesteld de wetten van de Heilige Geest te aanvaarden en van binnenuit toe te passen. Door dit voorstel te aanvaarden en uit te voeren, vormt deze groep terstond een exclusieve gemeenschap, die zich uitzonderlijk onderscheid van de overige mensheid. Dan klinkt tot ons het woord: Laat uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken’ (Mattheüs 5:16).

Stel u voor, dat wij nu besluiten met alle kracht die in ons is, ons te openen voor de uitstorting van de Heilige Geest, dan ontvangen wij die geest in het eigen wezen, in het eigen rozenkruis. Terstond laten wij, temidden van deze duistere wereld, het licht van de gemeenschap van het Gouden Rozenkruis stralen. En begeleid door de komende wereldgebeurtenissen, zullen tallozen als met grote vaart de geestesschool naderbij snellen om, indien het mogelijk is, in deze levende gemeenschap van bevrijden te mogen binnengaan. De kracht van allen is dan voor allen. De sterke staat dan in waarheid voor de zwakke, want de magie van de liefde van God zorgt daarvoor.

Er is voor dit alles één absolute basisvoorwaarde: dat wij het besluit nemen tot deze gemeenschap van de Heilige Geest toe te treden, en ons besluit door onze positieve levenshouding waarmaken. Pas dan gaat de geestesschool aan haar doelstellingen beantwoorden. Pas dan is de geestesschool ook in staat allen, die tot het levende lichaam behoren, waarlijk thuis te brengen.

Uit: Het lichtkleed van de nieuwe mens
Hoofdstuk: De gemeenschap van de Heilige Geest