De ontwikkeling van de Mercuriusstaf in de mens, vernieuwing van het slangenvuur in de ruggengraat met 33 wervels

BESTEL HET BOEHJE DE NIEUWE MERCURIUSSTAF VOOR € 3,00

EN / OF

DE BUNDEL MET 5 BOEKJES MET AQUARIUS-CONFERENTIES VOOR € 10,00

Alle heiliging dient van de basis van de slangenvuur, van de basis van de slangenstaf, uit te gaan. Vandaar dat wij van de plexus sacralis spreken als van de basis van heiliging. De plexus sacralis verbindt de mens in de gesluierde mysterieleer onmiddellijk met het uitgangspunt, met de aanvang van de reis van de mens naar het nadir, die miljoenen jaren lange reis over de rivier van het leven.

Eerst was de neergang noodzakelijk over deze rivier, als een ervaringsgang, onder leiding van de boom van kennis van goed en van kwaad. Daarop volgt, eveneens noodzakelijk, een opwaartse gang over die rivier, onder leiding van de boom van het leven. Welnu, iedere mens moet die reis, die tweevoudige reis, maken, gesteund door zijn slangenstaf.

U kunt zich nu wellicht voorstellen dat, zodra de reis terug, de reis naar boven, een aanvang neemt, de basis van het slangenvuur geheel en al van functie, dus van werking, zal moeten veranderen. Lang heeft de mensheid gezocht via de weg van de psychologie naar de oplossing van het geweldige probleem, hoe de weg naar boven moet worden gevonden.

Er was een groep met een onuitroeibare drang naar een godsdienstige levenshouding. En er was een groep met een intense drang naar uitbreiding van het verstandelijke vermogen, een drang naar kennis. En er was een derde groep, die op duizend en één wijzen een oplossing zocht door een tomeloze dadendrang tot ontwikkeling te brengen.

Hoe is het mogelijk, zo kan men vragen, dat in zulk een gecompliceerd organisme het verlangen opwoelt tot herstel van het geschondene, tot verlossing van het wiel van geboorte en dood? Dat verlangen komt vroeg of laat naar boven vanuit het hart van de mens; het hartheiligdom, dat ten eerste nauw verbonden is met de drie hogere hersenholten, terwijl zich bovendien in dat hart de zetel van de geestelijke mens zich bevindt.

Wij weten dat dit juist is. Wij weten van het oeratoom, van de rozeknop, die in het hart besloten ligt. Daarom zal de mens, wanneer hij maar hard en lang genoeg door de slagen van het noodlot, dat wil zeggen de slagen van de oerkrachten, getroffen wordt, op een gegeven moment een vreemde stem in zijn hart horen spreken.

Het is de stem van hen, die aan het einde van een levensproces gekomen zijn. Een levensproces dat, op één uitzondering na, volkomen nutteloos is gebleken. Het is het resultaat van vruchteloze moeiten, van de vele inspanningen op het horizontale vlak. Zulk een toestand kan, uit het diepst van het hart, een kreet om hulp omhoog rijzen.

Het is de stem van de sfinx, die schier verzonken is in het zand van de woestijn. Het is de stem die roept en smeekt om verlossing. En wie nu op die stem antwoorden gaat, in vroomheid en godsvrucht en zelfovergave, en niet boos in verzet komt vanwege al die dialectische weerstanden die men in het leven ontmoet, en het pad volgt, dat ons al zo lang voorgehouden werd, zal in staat blijken het drievoudige slangenvuur te herstellen.

In de plexus sacralis worden dan door een verhoogde vibratie de twee van elkaar gescheiden kanalen van het spinale geestvuur opnieuw met elkaar verbonden. En zo zal dan het circulatieproces, dat zolang verstoord was en daardoor de mens aardgebonden maakte, volkomen hersteld zijn.

Van stonde aan zullen dan in het hoofdheiligdom de drie hogere hersenholten wederom gevuld kunnen worden met de drie fundamentele stralen van de Zevengeest, met wonderbaarlijke gevolgen. Wij vinden bijvoorbeeld in de zesde hersenholte de befaamde pijnappelklier. Wanneer deze haar oorspronkelijke goddelijke voedingskracht opnieuw gaat ontvangen, gaan zich grote dingen in het leven van de leerling voltrekken.

Sedert de openbaring van het Al is er steeds een progressie in de gang van de dingen geweest; progressie, niet te zien als een voortdurende verandering, doch als een gestadige voortgang naar een bepaald doel. 
Een puur-verstandelijke benadering van een bepaalde periode uit het verleden kan misschien enige kennis opleveren met betrekking tot hoe men in die periode dacht en deed, doch geenszins met betrekking tot de Ene, alles overkoepelende Waarheid, en haar begin, voortgang en doel.

mecuriusstaf caduceus

Daarvoor is nodig een levende zielestaat, dat is: een gereinigd, een tot volle wasdom gekomen slangenvuur; dat wil zeggen: een tot volle wasdom gekomen voertuiglijke staat van de periode waarin wij nú leven en zijn, waarin wij nú zijn binnengegaan. 

De voertuiglijke staat van de periode die nu afgesloten is, is bezig een sterk verouderde te worden.

In díe periode was het bezit van een geoefend intellectueel vermogen, met al de schoolse bijkomstigheden daarvan, het hoge, alom begeerde doel.

Doch u, in de periode waarin wij nu zijn binnengegaan, moet het hoofdheiligdom geheel en al geschikt worden gemaakt voor een totaal andere ontwikkelingsgang, waarvoor geheel andere krachten en elektromagnetische beginselen nodig zijn dan tot nu toe.

Nu de nadirgang van de mensheid bezig is zich te wenden omhoog, en wij daartoe een nieuwe periode zijn binnengegaan, wordt een totale omwending van de intellectualiteit naar de geest-ziele-ontwikkeling om de wille van het bestaan zeer, zeer dringend noodzakelijk.

Wanneer de ziel van mensen die werken aan die omwending waarlijk tot ontwikkeling komt, zal het slangenvuur van hen reeds gezien kunnen worden door een bijzondere stralingskracht, als een werkelijke gids in het leven; een zeer magische gids, met een uiterst krachtige invloed.

Alleen voor hen, die het grote belang van het bezit van deze gids kunnen inzien, zal hij alles-overwinnend zijn. Hij is de voorloper, de voorbode, van de nieuwe, ware Mercuriusstaf, de staf die alles en allen overwint.

Bron: De nieuwe Mercuriusstaf, Catharose de Petri en Jan van Rijckenborgh

BESTEL HET BOEKJE DE NIEUWE MERCURIUSSTAF VOOR € 3,00

EN / OF

DE BUNDEL MET 5 BOEKJES MET AQUARIUS-CONFERENTIES VOOR € 10,00

Eén gedachte op “De ontwikkeling van de Mercuriusstaf in de mens, vernieuwing van het slangenvuur in de ruggengraat met 33 wervels

  1. Shobha

    Ik ben blij verrast met deze tekst!
    Mijn hele leven staat in het teken van doorleefde ontwikkeling en ben uiteindelijk tot dit inzicht gekomen zoals hier beschreven!

Reacties zijn gesloten.