Gnostieke symboliek van de slang en de levensboom of boom des levens

 

Jake Baddeley The secret garden

In de heilige symboliek van alle tijden werd het zenuwstelsel aangeduid als een boom, in de Bijbel in navolging van het oosten meer speciaal als een vijgenboom. Dit symbool is zeer logisch, want wanneer wij de spinale geestvuurkolom, oprijzende vanuit de plexus sacralis vergelijken met de stam, dan is het hoofdheiligdom de kroon, en de twaalf paar hersenzenuwen, die vanuit het hoofdheiligdom neerdalen in het gehele lichaam, zijn de takken.

En wanneer er sprake is van de boom des levens, dan is het duidelijk, dat er wordt gedoeld op de oorspronkelijke zuivere en ideale werking van dat levenssysteem. En wanneer er wordt gesproken van de boom der kennis van goed en kwaad, dan is het begrijpelijk, dat onze aandacht wordt gevestigd op de verstoorde, onheilige werkzaamheid van dat levenssysteem.

Transfiguristisch-wetenschappelijk kunnen al deze dingen haarfijn worden bestudeerd en beredeneerd. Wanneer het bewustzijn van de spinalis speculeert met mentale en wilskrachten, dan treedt onherroepelijk een verstoring op in de opname van het planetaire astraalfluïde.
En dit hoogst dynamische en explosieve astraalfluïde realiseert, behalve onheilige handeling, ook een gisting en verdorvenheid in het bloed en bovendien (hier sluit zich de keten), een verduistering van het bewustzijn.

En als die verduistering van het bewustzijn eenmaal tot stand gekomen is, is de voortgang op het hellende vlak naar beneden, naar de verdere verstoring en uiteindelijke gehele persoonlijkheidsdegeneratie, een onherroepelijk feit geworden.  Wij hebben van de heilige vijgenboom een onheilige woekering gemaakt. En de klassieke mythe is zó geraffineerd goed, dat de heilige taal zich voor ons openvouwt als een grote helderheid.

Want let eens op de slang. Die slang hangt en leeft in de vijgenboom. De slang is de ziel, het bewustzijn, levende in de spinalis. Het is duidelijk waarom hier gesproken wordt van een slang. Immers, het spinale systeem kan inderdaad organisch worden vergeleken met een slang.
Wanneer Jezus de Heer tot zijn leerlingen zegt:  ‘wordt dan wijs gelijk de slangen’, dan wordt hier gedoeld op de oorspronkelijke zuivere en heilige binding die er bestond tussen de spinalis en het goddelijke leven, dan wordt hier gedoeld op de goddelijke wijsheid, die met de spinalis wezenséén was.

Doch de oorspronkelijke slang van de verheven mysteriën is verworden tot een reptiel. En het sissende slangenlijf kronkelt zich door de stof, al het creatuurlijke met zijn gif besmettende.
En zo kunnen wij verstaan, waarom aan de ene zijde in de Heilige Taal wordt gezegd tot de leerling  ‘wordt wijs gelijk de slangen’, en anderzijds gesproken van de zevenkoppige draak die oprijst uit de vloed van de wateren, en dan weer wordt de slang aangeduid als het meest afzichtelijke.

En zo kunnen wij verstaan, waarom wordt gesproken van de zevenkoppige draak die oprijst uit de vloed van de wateren, en van de veelkoppige Hydra.  Want de spinale slang heeft inderdaad zeven koppen. Het zijn de zeven hersenholten die zo nauw, zo geheel organisch, verbonden zijn met het gehele spinale stelsel. De zeven lichten die branden in de zeven hersenholten, het zijn de zeven koppen van de slang of de draak, de zeven ogen uit het sprookje, en de zeven gangen naar Shamballa.

En zo gaat het goddelijke heilsbemoeien voor ons open als het scherm van een toneel. Wij zien het grootse en heerlijke werk van de Universele Broederschap. Wij zien haar pogingen om de gevallen mens en zijn geschonden persoonlijkheid op te richten en te transfigureren.
De boom des levens, de oorspronkelijke altijd levende menselijke vijgenboom, moet worden opgericht, en wij moeten tot het Paradijs in ons terugkeren. En wij begrijpen de vrijwillig op zich genomen taak van de zonen van wil en yoga.

En wij begrijpen ook, waarom zij verschijnen in een zevenheid. De zeven aanzichten van wil en yoga, brandende als kandelaren in de zeven hersenholten, zij moeten naar de natuur worden gedoofd.  De kop van de oude en slechte slang, de zevenvoudige kop van het monster moet worden vermorzeld, opdat de goddelijke yoga, de goddelijke wijsheid zou kunnen ingaan, en de goddelijke wil als hogepriester het spinale stelsel zou kunnen regeren, tot transfiguratie.

En de zeven lichten worden ontstoken. En de leerling houdt ze als in de rechterhand. En de twaalf paar hersenzenuwen worden als takken van de levensboom tot nieuw leven voortgestuwd.

En het herscheppende levensfluïde dringt alle drie heiligdommen binnen. En vanuit de plexus sacralis vloeit het levende water door de acht poorten van het heiligdom in de glazen zee, en er is niets meer dat haar in stukken kan doen springen.

En de 33 aanzichten van wil en yoga, de 33 segmenten van het spinale stelsel, zij richten zich op als een slang vol wijsheid. En de slang, die eertijds het woord van de dood sprak, spreekt nu de woorden van schoonheid, wijsheid en liefde. De zoon van Hiram, de goddelijke bouwheer, is een nieuw geboren koning geworden, hij is een enig geboren zoon van God, een zoon van de slangen en van de leeuwen. De boom des levens staat weer als een zuil in de tempel van God.

Bron: De Broederschap van Shamballa van Jan van Rijckenborgh

BESTEL DE BROEDERSCHAP VAN SHAMBALLA