De broederschap van Shamballa – hoeksteenserie 1 – Catharose de Petri en J. van Rijckenborgh

BESTEL DE BROEDERSCHAP VAN SHAMBALLA

De aarde verandert, en ook de samenleving. In de atmosfeer ontwikkelen zich nieuwe stralingswaarden. En daarmee grote nieuwe mogelijkheden. Hoe kunnen wij als zoekende mensen ons voorbereiden op die nieuwe werkelijkheid? De auteurs schetsen hoe de mens geholpen wordt bij die verandering vanuit Shamballa, de levenswerkelijkheid die men binnen kan gaan door zich daartoe te verheffen.Vanuit die sfeer gaat een roep tot de mensheid uit om tot regeneratie te komen, om werkelijk mens te worden. Het gaat erom aan die roep gehoor te geven.

INHOUD

Woord vooraf

  1. De geheimen van de Gobi (1) 
  2. De geheimen van de Gobi (2)
  3. De Moeder der Levenden
  4. De zeven gangen van Shamballa
  5. Het Eiland van Isis
  6. Het Laatste Overblijfsel
  7. De tweevoudige Elohim
  8. De afgrond van kennis
  9. De Dochters van het Heilige Land
  10. De Zonen van Wil en Yoga

WOORD VOORAF

De in dit boek opgenomen verhandelingen over de Broederschap van Shamballa werden eerder als toespraak gegeven in de voorhoftempel van het Rozenkruis. Aangezien het hier een boodschap van de Broederschap betrof aan alle leerlingen van de school van het Rozenkruis, is ook in deze gedrukte weergave de aansprekende vorm gehandhaafd. Nu de bedoelde boodschap door middel van deze uitgave een wijdere weg gaat onder een ruime kring van belangstellenden, hopen en bidden wij dat de harten ontvankelijk zullen blijken en de reactie dienovereenkomstig.

Catharose de Petri en J. van Rijckenborgh

1. DE GEHEIMEN VAN DE GOBI (1)

Mevrouw Blavatsky heeft eens, de Chinese wijsgeer Zhuang Zi citerende, gezegd: ‘De dingen die de mensen weten, kunnen, wat hun aantal betreft, op geen enkele wijze vergeleken worden met de dingen die onbekend zijn.’

Inderdaad staat het menselijke weten in een zeer armzalige verhouding tot hetgeen geweten zou moeten worden. Natuurlijk zijn er zoveel raadselen in kosmos en microkosmos, de Logos toont ons zo ontzaglijk veel ondoorgrondelijke verschijnselen, dat het niemand kwalijk te nemen is dat het menselijke omvatten ver ten achter blijft bij de universele werkelijkheid. 

Het woord van de psalmist: ‘Uw kennis is mij te wonderbaar,’ is dan ook de eerlijke belijdenis van de mens die geconfronteerd wordt met de goddelijke schepping. Het is niettemin een feit dat het menselijke weten en omvatten zich dikwijls in richtingen voortbewegen, die diametraal staan tegenover de goddelijke openbaringen. Daarom is het woord van de Chinese wijsgeer zo treffend juist.

Deze feitelijke toestand is niet zonder ernstige bedenking. De Logos strooit zijn universele kennis niet onintelligent, lukraak, over de wereld uit, doch iedere goddelijke openbaring heeft een oergrond van noodzaak en absolute rede. Daarom is de verloren kennis een aanklacht tegen de mensheid; zij stelt ons van tijd tot tijd voor uiterst onaangename consequenties, zij brengt de mensheid in beschamende situaties.

U kunt zich dan wellicht ook voorstellen dat de geestesschool zo nu en dan pogingen aanwendt, althans een deel van de mensheid tot de oergrond van noodzaak en absolute rede terug te voeren, teneinde een reactie te bewerkstelligen die in overeenstemming is met de goddelijke eis. In zulk een licht dient u dan ook een verhandeling als deze te schouwen. Het is onze bedoeling niet, op min of meer interessante wijze over de geheimenissen van de Gobi-woestijn te spreken. Het is onze taak u in te lichten over dra komende dingen, die u niet mogen overvallen.

Het is ons innigste verlangen dat u, met ons, zult kunnen getuigen van de gelukkige tijd, waarin ons niet alleen een deel der wereld ontsluierd zal worden dat tot op heden voor ons onbekend en verborgen is gebleven, maar waarin ons ook vele wonderbaarlijke en tevoren nimmer geziene werken en schepselen der oorspronkelijke natuur geopenbaard zullen worden, die ons zullen doen inzien om welke redenen wij microkosmos genoemd worden en tot hoever onze kennis van de oorspronkelijke natuur en God zich kan uitstrekken (citaat uit De roep van de Broederschap van het Rozenkruis). 

Voor de mens als massa is onze tijd groot, vanwege de wielingen der sociale, politieke en economische gebeurtenissen, en slechts voor enkelen is onze era een verbijsterende en adembeklemmende prelude van een kosmische omwenteling. Een kosmische omwenteling die niet slechts van bovenaf, doch ook van onderen op zal worden gerealiseerd.

Om alles te begrijpen wat hiermee verband houdt, dienen wij enigermate het geheim van de Gobi-woestijn te benaderen. De ontsluiering, die hiermede annex is, mogen wij niet beschouwen als een ontheiliging, doch als een rijp worden van de tijd en als een Fama Fraternitatis voor allen die oren hebben om te horen en ogen om te zien.

Voor zover de Universele Broederschap bemoeienis houdt met deze wereld en onze gevallen mensenorde, is het centrum van haar activiteit gevestigd in het hart van de Middenaziatische Gobi-woestijn. Alle andere brandpunten van geestelijk werk, die wij in de loop der laatste jaren met u bespraken, onder andere die van Australië, van de Grote Piramide, van de Zuilen van Hercules aan de zuidelijke hellingen van de Atlas, van de Himalaya en diverse andere werkzaamheden van de Broederschap, zoals die aan de beide polen, gaan alle uit van en worden gedirigeerd door het waarlijk geestelijke hart der wereld, gelegen in het ontoegankelijkste gebied van de Gobi.

In werkelijkheid is de Gobi geen zandwoestijn, doch meer een ellendig dor steppengebied, een gebied dat voor ons begrip onmetelijk is en even onbekend en veel ontoegankelijker dan bijvoorbeeld de Gran Chaco van Zuid-Amerika. Zeer weinig reizigers hebben getracht tot het hart van de Gobi door te dringen. Het is omringd met eenzaamheid en lugubere verschrikking. Op enkele kleine uitzonderingen na is er geen literatuur over dit gebied en zijn geheimenissen, vooral omdat de aandacht van de geestelijke speculanten op meer populaire delen van de aardbol is gericht.

Bekend is een werk van Marco Polo, door hem geschreven in de 13 e eeuw, toen hij opgesloten zat in een gevangenis. Marco Polo heeft gereisd langs de oude klassieke theeweg naar China, een weg die door een deel van de Gobi voert. Hij schrijft over de panische angst en de heilige eerbied, die de volkeren rond de Gobi woonachtig voor dit gebied bezitten, vanwege de massale spookdemonstraties die daar plaatsvinden.

De oorzaak van de schimachtige verschijnselen is voor de gnosticus zeer eenvoudig. De planetaire ethers zijn in de Gobi zo transparant en zo geconcentreerd, dat de scheikundige sfeer en de etherische sfeer van de stoffelijke wereld er bijna onmerkbaar in elkaar overgaan, ten gevolge waarvan voor het gewone stoffelijke zintuig het spiegelsfeerbeweeg volkomen waarneembaar wordt. Dit verschijnsel heeft de dodelijke angst voor de Gobi veroorzaakt en daardoor de onbekendheid met dit gebied tot op de huidige dag voor onbevoegden verzekerd.

Toch heeft in de alleroudste universele kennis de Gobi steeds een rol gespeeld. Van de grondlegging der dialectische tijden is het hart van dit gebied aangeduid als het Heilige Land van de Zonen Gods. En als de Bijbel en de ingewijden met betrekking tot onze planeet spreken van ‘het Heilige Land’, bedoelen zij zeker niet het oord waar Arabieren en joden elkaar met westerse wapenen bestrijden.

Alle metafysische regeneratie-impulsen gingen en gaan van dit hart der wereld straalsgewijze over de wereld, overal hun sporen achterlatende. De ingenieuze bouw van de Grote Piramide, de wijsheid en de kracht van de manicheeën en katharen, en de zending van het moderne Rozenkruis, zijn uit deze ene bron te verklaren. De zetel van de Orde der Siddha, de Universele Broederschap, is gelegen in dit heilige land.

Vele legenden zijn rond de Gobi geweven en brokstukken van verglommen historische gebeurtenissen zijn als basis genomen voor geheimzinnige verhalen. Zo vertelt de Oude Wijsheid ons hoe er lang voor de pre-Lemurische beschaving, op de plaats waar men thans slechts zoutmeren en woeste dorre woestijnen vindt, eenmaal een grote binnenzee was. Op twaalf eilanden in het hart van deze zee woonde ‘het laatste overblijfsel’ van het goddelijke ras. 

Deze eilanden bezaten een wonderbaarlijke schoonheid. De goddelijke bewoners werden ook aangeduid als ‘de Zonen van Wil en Yoga’, of als ‘de ware Elohim’, die alle geheimen van de natuur beheersten en in het bezit waren van het onuitsprekelijke en thans verloren Woord. Zij zijn het die de geheimenissen van de oorspronkelijke natuur kennen en ze bewaren voor hen die ertoe geadeld zijn.

Dit eilandenrijk bestaat nog, als een oase in de Gobi. Allen die het geheime Woord kennen is dat bekend, en allen die dit Woord kennen hebben er toegang. Het is onmogelijk een gewone verbinding met de Gobi-oase te vinden. Zowel van de zijde van het land als van de zijde van de lucht is de gehele streek zorgvuldig tegen vreemde indringers beschermd. Er zijn slechts zeven geheime toegangen, die gesluierd worden aangeduid als de zeven onderaardse gangen van Shamballa.

Er is ons opgedragen, met u over al deze dingen te spreken en u over de diepten van al deze wijsheid, die de mensheid eenmaal bezeten heeft, enigszins nader in te lichten. Want de tijden van onthulling zijn aangebroken en het is zeker niet de bedoeling, in de nerveuze spanningen van onze dag deze heilige zaken in een enkel woord af te doen, zo, dat het morgen weer vergeten is.

Er is lang geleden geprofeteerd dat alles wat verborgen is eenmaal zal worden geopenbaard; maar er is ook gezegd dat er vele valse profeten zullen opstaan en men wordt gewaarschuwd niet iedere geest te geloven, maar hem te beproeven of hij werkelijk uit God is. De Bijbel waarschuwt: ‘Hieraan kent ge de geest van God: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God, en alle geest die dit niet belijdt, die is uit God niet.’

Als er een grote wereldwending tot ontwikkeling komt, wordt het in God, in het absolute, het verborgene, geopenbaard. De gehele mensheid wordt dan geconfronteerd met het absolute werkelijkheidsleven van het Onbeweeglijk Koninkrijk. Deze openbaring, deze openvouwing, vindt primair niet plaats als een oordeel, doch als een roep tot opstanding, als een intense handreiking tot regeneratie. Deze openbaring mag ook niet worden geschouwd als een openbare demonstratie. Zij moet worden begrepen als een nagenoeg niet te torsen liefdeoffer der godgewijden aan ons, die in nood verkeren.

En als dan dit offer gebracht wordt, dan zult u het alleen kunnen herkennen als de geest van God, wanneer het verbonden kan worden, onweerlegbaar, met de belijdenis, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dit wil niet zeggen: het bezit van een of ander historisch geloof, dat omtrent tweeduizend jaar geleden een zekere Jezus in het vlees gekomen is, doch het wil zeggen: de Jezusrealisatie en de Christusradiatie in het eigen wezen openbaren, in het eigen vlees, wetenschappelijk zeker, in volkomen kracht, schoonheid en werkelijkheid.

De openbaringen van de laatste tijden, die aan de grote omwenteling voorafgaan, zullen de mens een volkomen visie geven op het ware leven van de oorspronkelijke mensheid. Zij zullen natuurnoodzakelijk een volkomen ontmaskering voltrekken jegens alle metafysische speculanten, zowel op kerkelijk, theologisch als wijsgerig gebied, en zij zullen allen, zonder uitzondering, voor een beslissende keuze plaatsen. Daarom is de tijd niet ver meer dat alom met verbijstering en eerbied, met angst en beven, met dolle woede of intense dankbaarheid over de zeven gangen van Shamballa gesproken zal worden.

De kosmische revolutie betreft niet slechts een interkosmisch ademhalingsproces, met onafwijsbaar daarmee verbonden geologische en atmosferische veranderingen, doch tegelijkertijd een intense poging om de mensheid te redden. Na iedere kosmische revolte is de mensheid dieper gezonken in de waan en de materie der dialectiek. De Lemurische beschaving was, van ons standpunt bezien, glorieuzer en met veel meer mogelijkheden toegerust dan de daaropvolgende Atlantische. Hetzelfde kan worden gezegd van de Atlantische era met betrekking tot die van ons, de Arische. Ook in de volgende era zullen de mogelijkheden veel beperkter zijn dan in de onze, vanwege de steeds grotere verdichting van de materie en de raslichamen en de grotere inkapseling van de geestelijke actieradius.

Ook in dit opzicht wordt de huidige mensheid voor een hoogst ernstige crisisfase geplaatst. Daarom zal de openbaring der komende tijden van grootser allure zijn dan ooit tevoren, vanwege het intense en dwingende belang ervan. Deze openbaring bedoelt een basis te zijn voor wederbaring, voor wedergeboorte van zoveel mogelijk mensen. Daartoe is het, dat de Broederschap de eerste stemmen heft.

Wij allen dienen het bevrijdende, vergeten en verloren Woord opnieuw te kennen. Wanneer de heilige taal van alle tijden van dit ene Woord Gods spreekt, dan wordt daarmee niet bedoeld een verzameling geschriften van meer of minder waarde, van geschonden of totaal mismaakte aard. Doch dan dienen wij daaronder in eerste aanleg te verstaan: het ene bevrijdende woord ten leven, de weg, de methode, de heilige wetenschap tot het universele leven van het Onbeweeglijk Koninkrijk.

In de Gobi-oase, een gebied dat daartoe in het bijzonder kosmisch, atmosferisch, natuurwetenschappelijk geprepareerd is, drukt zich de Universele Broederschap uit, die in gewijde bewoordingen wordt aangeduid als ‘het laatste overblijfsel’. Als u uw Bijbel en de gewijde boeken van andere volken maar wilt naslaan, dan zult u tal van gesluierde verhalen vinden over het laatste overblijfsel. De laatste overblijfselen van oude rassen werden weggevoerd, nadat alle overigen waren omgekomen. Letterlijk gelezen hebben dergelijke mededelingen steeds mystificaties veroorzaakt.

’Het laatste overblijfsel’ is een mystieke aanduiding voor entiteiten die aan de gewone dialectische mensheidsgang ontstijgen op het pad naar het oorspronkelijke leven. Zij die tot het laatste overblijfsel gaan behoren, worden opgenomen in een nieuwe bestaanscirkel. Alle overigen gaan de gewone dialectische mensheidsgang met de gewone aspecten, tot aan de gewone natuurwetmatige bestemmingen.

Moge het u geschonken worden, met ons ‘de afgrond van universele kennis’ in te duiken, en moge de openbaring van de Zonen van Wijsheid uit het verborgen Heilige Land u strekken tot wederbaring. De zeven gangen van Shamballa worden wijd voor u geopend, u hebt slechts te gaan. Het onuitsprekelijke, en thans nog verloren Woord, worde u geopenbaard, nu en voor alle eeuwigheid.

Bron: ‘De Broederschap van Shamballa’ door Catharose de Petri en J. van Rijckenborgh, hoeksteenserie 1

BESTEL DE BROEDERSCHAP VAN SHAMBALLA

LEES MEER OVER DE ZES BOEKEN VAN DE HOEKSTEENSERIE