De levende tempel – hoofdstuk 10 uit ‘Zeven stemmen spreken’ van Catharose de Petri

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

DOWNLOAD SEVEN VOICES SPEAK (FREE PDF)

U dient te weten op welke wijze de levende tempel, waarvan alle mythen en alle heilige taal gewaagt, gebouwd moet worden; dat het oprichten van zulk een tempel mogelijk is; en dat dit het ene werkstuk is, dat van iedere leerling van een gnostieke geestesschool verlangd wordt. Wanneer u van de noodzaak van deze bouw overtuigd bent, zult u ongetwijfeld ook enig inzicht bezitten over de wijze, waarop zulk een tempel tot stand zal moeten komen. Wie inzicht heeft met betrekking tot deze uiterst belangrijke zaken, zal het woord verstaan, dat tot de Efeziërs gesproken werd:

‘Zo zijt ge dan geen vreemdelingen meer, of bijwoners, doch medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op de grondslag van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelve de hoeksteen is. In hem wast het gehele bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heer, waarbij ook gij mede als bouwstenen dient voor de woonstede Gods in den Geest.’

Ziet, dit is een taal die u geheel en al zult kunnen omvatten. Er is slechts één inwijdingstempel, slechts één mysterietempel, slechts één heiligdom van bevrijding. Het is het heiligdom, dat kan worden opgetrokken van en met levende bouwstenen. Dit is het grote heilswonder waarvoor allen, nu de geestesschool daarvoor rijp geworden is, worden geplaatst. 

Het moet uitgesloten worden geacht, dat een tempel van hout of steen de plaats zou moeten of kunnen innemen van een werkelijkheid die u zelf beléven moet. Het moet toch uitgesloten worden geacht, dat een leider of een priester u blijvend door hun autoriteit kunnen dirigeren? Wanneer wij zo zouden voortgaan, verkrijgen we toch de verhouding van priester tot leek; van autoriteit tot massa; van meester tot leerling?

Van éénmaking in de gnosis, van het éénworden in Christus, van een Sancta Democratio kan dan geen sprake zijn. Daarom werd u de levensgeschiedenis van de school van het begin tot dit moment voorgehouden. Het is de geschiedenis van een tempelbouw met levende bouwstenen, waarbij u elk uw steen hebt bij te dragen tot een goed ineensluitend geheel. 

Eerst was er een plan bij enkelen. Zij grepen door het bloed van de geboorte het plan van de goddelijke bouwmeester, en zo begonnen zij als architecten met de uitvoering van het wonder. Maar u verstaat het, zulk een plan kan alleen tot uitvoering komen, wanneer er voldoende bouwstenen zijn; wanneer elke bouwsteen voldoende hardheid bezit, waneer elke bouwsteen inzicht heeft in het plan en waneer elke bouwsteen bereid is om in totale blijde overgave mede het plan te volvoeren. Daarom moesten de architecten van alle tijden jaren besteden aan voorbereidend werk en dienden zij steeds voorbereid te zijn om tegenslagen het hoofd te bieden. 

De fundamenten van zulk een uitzonderlijke tempel moeten steeds gegraven worden in vijandelijk land. Daarom kwamen en komen er van tijd tot tijd de stormen en blijken de bouwstenen dikwijls niet voldoende hardheid te bezitten. U weet, een steen wordt gehard in het vuur; hoe feller het vuur, des te harder de steen. Het gaan door het vuur van de ervaring kost tijd, en leed en verdriet. Teleurstellingen kunnen niet uitblijven. 

Als dan het voorbereidende werk verricht is en tot de bouw kan worden besloten in praktische zin, dan blijkt hoe alles wat op een hersenschim leek en tot de onmogelijkheden moest behoren in het oog van de kleinmoedigen, in het oog van de vreemdelingen en bijwoners, voor de werkelijke medeburgers zich gaat manifesteren als een wonderlijke verrukking. 

We staan aan het begin van een periode waarin de levende tempel gevormd wordt en zich bewijzen gaat. Eerst voor uw verbaasde blik, maar al heel spoedig zal uw verbazing gaan wijken voor een volkomen begrip en ervaring. U zult als uit één mond spreken: ‘Het kan toch niet anders.’ Want deze levende tempelbouw van bijzondere aard is de vervulling van een wet, van een heilige natuurwetmatigheid. 

Als in de oude boeken van het klassieke Rozenkruis wordt gesproken over het Tehuis Sancti Spiritus, dan wordt zulk een levende tempel bedoeld. Daarom voegen de leerlingen zich volgens de grondslagen van de vijfvoudige universele gnosis in volkomen groepseenheid in blijdschap en overgave, opdat het levende lichaam steeds intenser zal worden belevendigd. 

Dan zal in onze in onze duistere landen zal een licht ontstoken zijn dat van verre zal worden gezien. Het zal de zoekers wenken en de eenzamen vertroosten. Het zal de vermoeiden oprichten; het zal allen voegen in de nieuwe schakel van de Gnostieke Broederschapsketen.

Bron: Zeven stemmen spreken door Catharose de Petri

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

DOWNLOAD SEVEN VOICES SPEAK (FREE PDF)