De Roep der Broederschap van het Rozenkruis, esoterische analyse van de Fama Fraternitatis, J. van Rijckenborgh

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

Het boek De roep der Broederschap van het Rozenkruis is het eerste deel van een vierdelige serie van Jan van Rijckenborgh over de drie manifesten van de klassieke rozenkruisers. Het bevat de integrale Nederlandse vertaling van de Fama Fraternitatis en commentaren door de auteur. Deze tekst roept de zoeker op tot inzicht te komen: ‘opdat toch eindelijk de mens zijn adeldom en heerlijkheid zou verstaan, en inzien om welke reden hij microkosmos genoemd wordt.’ In zijn commentaar schrijft de auteur: ‘De aarde is de smeltkroes waarin wij neergeworpen zijn, opdat het goud van de geest zich zal kunnen vrijmaken van het lagere en zich transmuteren tot zielengoud. Dat is de menselijke bestemming’. Hieronder volgen achtereenvolgens twee voorwoorden van de schrijver, de Nederlandse vertaling van het voorwoord van de Fama uit 1614 en de inhoudsopgave met de titels van de 36 hoofdstukken met commentaren door J. van Rijckenborgh.

VOORWOORD VAN DE SCHRIJVER BIJ DE EERSTE DRUK

Met grote blijdschap en innige dankbaarheid vervul ik hier mijn opdracht, vóór het verstrijken van de eerste helft van het jaar 1939 mijn commentaren op de Fama Fraternitatis R.C. van Johannes Valentinus Andreae (fakkeldrager van het Rozenkruis 8) uit te geven. De tijd is aangebroken om dit gesluierde Geestelijke Testament der Broederschap van het Rozenkruis te openen en de daarin vervatte waarden aan het daglicht te tillen.

Door de eeuwen heen is het werk der Broeders van het Rozenkruis geheel misverstaan, en tal van door oosterse magie beïnvloede esoterici hebben onberekenbare schade veroorzaakt door hun publicaties waarin zij het licht van het Rozenkruis verduisterden met vreemde leringen. In vele van deze werken herkennen wij de klassieke zwarte vijand, bezig het zaad in de akker te verstikken.

Doch het grote werk van voorbereiding ging voort en daar de mensheid de wereldwending nadert waarin wit en zwart zich ten duidelijkste zullen declareren en de onwaarachtigheid door het oordeel zal worden getroffen, worden de sloten van het boek der mysteriën geopend, teneinde de oude waarheid onbevlekt te kunnen geven aan hen die het waard zijn, in een tijd waarin deze waarheid als kracht kan worden beleefd.

Naar de eis van het Rozenkruis is de grootst mogelijke eenvoud betracht en is de toespraakvorm gekozen, opdat het ‘dwingt ze om in te gaan’ geen belemmeringen zou ontmoeten. Hopend en biddend dat de ernstige zwakheden van de schrijver door de kracht van de Christus zullen worden tenietgedaan, opdat hijzelf door zijn onvolkomenheid het doel van zijn opdracht niet zou blokkeren, draagt hij dit boek op aan allen die het kruis van de Christus willen dragen.

Haarlem, 1939
John Twine

VOORWOORD VAN DE SCHRIJVER BIJ DE TWEEDE DRUK

Precies zesentwintig jaar na het verschijnen van de eerste druk – kabbalistisch het getal acht, het getal van Saturnus, in hoge spirituele zin de bewaker van de poort tot het bevrijdende leven – is het ons veroorloofd de Fama Fraternitatis R.C., de Roep der Broederschap van het Rozenkruis, in nieuwe vertaling te doen verschijnen, vervat in de herziene uitgave van het eerste deel van De geheimen der Broederschap van het Rozenkruis, de commentaren op het gesluierde Geestelijke Testament der Orde van het Rozenkruis.

Veel van hetgeen in de eerste druk werd aangekondigd of waarop gezinspeeld werd, heeft zich intussen voltrokken, en inmiddels is de Aquarius-invloed in hoge mate werkzaam geworden en voortdurend in kracht toegenomen. Meer dan ooit tevoren is dan ook de Fama Fraternitatis R.C. een zeer dringend appel van de lichtbroederschap van het andere rijk, gericht tot allen die in het nu de tekenen des tijds verstaan en inzien dat wij leven in de dagen van het einde, het einde van de huidige bestaanscyclus.

Aquarius stelt, door zijn de ganse atmosfeer doordringende krachten, die zonder uitzondering alle mensen aandoen, ieder die wil in staat alsnog het pad van uitredding te gaan, en de bevrijdende nieuwe levensstaat, waarop in het bijzonder de christelijke mysteriën, als vervat in het Nieuwe Testament, de mensheid hebben willen voorbereiden, binnen te gaan.

De immer nieuwe, actuele Fama Fraternitatis R.C. doet daarom wederom de heilsmare weerklinken: ‘Allen die Hem aannemen stelt Hij in staat wederom kinderen Gods te worden.’ Wie oren heeft die kunnen horen, zal in de Fama Fraternitatis R.C. en de bijbehorende commentaren de vrijmakende waarheid herkennen die, meer dan ooit, in deze Aquarius-tijd als kracht kan worden beleefd.

Het is onze innige bede dat zeer velen in deze ondergangstijden de hand van de Christus, die via de Aquarius-stromen de mensheid wordt gereikt, alsnog zullen grijpen, opdat de oogst groot, zéér  groot zal zijn.

Haarlem, 1965
J. van Rijckenborgh

AAN DE LEZER DIE WIJSHEID VERSTAAN KAN
(voorwoord van de Fama Fraternitatis R.C. uit 1614)

De wijsheid, zegt Salomo, is voor de mens een onmetelijke schat, daar zij de ademtocht van de goddelijke kracht is en een straal van de heerlijkheid des Almachtigen. Zij is een glans van het eeuwige licht, een onbevlekte spiegel van de goddelijke macht en een toonbeeld van zijn goedheid. Zij leert de mens tucht, inzicht, rechtvaardigheid en kracht. Zij doorgrondt gesluierde woorden en is in staat de geheimenissen te ontraadselen. Tekenen en wonderen kent zij reeds van tevoren en zij weet wat de toekomst zal brengen.

Vóór de val was deze schat volledig het deel van onze eerste vader Adam. Dit blijkt uit het feit dat hij – nadat God de Heer alle dieren des velds en alle gevogelte des hemels bij hem gebracht had – aan elk hunner zijn eigen naam kon geven, die hem krachtens zijn natuur toekwam.

Ofschoon door de noodlottige val in de zonde dit heerlijke kleinood der wijsheid teloorging en er slechts duisternis en onverstand in de wereld kwam, heeft God de Heer deze wijsheid toch somtijds in enkele van zijn vrienden doen opwaken en zich doen openbaren. Zo getuigt de wijze koning Salomo van zichzelf dat hij, in antwoord op zijn niet aflatend bidden en smeken, een zo grote wijsheid van God heeft ontvangen, dat het hem geschonken werd te weten hoe de wereld geschapen was, de kracht van de elementen te begrijpen en het begin, verloop en einde der tijden; hoe de dagen lengen en korten; hoe de jaargetijden wisselen; hoe de omloop van het jaar zich voltrekt en hoe de stand der sterren is; dat hij de aard van de tamme en wilde dieren begreep; waarom de wind zo onstuimig waait en wat de mensen in de zin hebben; dat hij kennis verkreeg van alle plantensoorten, van de kracht die in hun wortels huist en van vele andere dingen meer.

Ik geloof niet dat er iemand te vinden zou zijn die niet van ganser harte zou wensen en verlangen deze edele schat deelachtig te worden. Daar deze echter aan niemand kan toevallen tenzij God zelf zijn wijsheid schenkt en zijn Heilige Geest uit den hoge zendt, hebben wij dit geschrift, namelijk de Fama en de Confessio van de lofwaardige Broederschap van het Rozenkruis, in het openbaar in druk doen verschijnen, opdat een ieder het geregeld zal kunnen lezen. Want hierin wordt datgene wat de gevallen wereld in dit opzicht in de toekomst mag verwachten, duidelijk aangekondigd en onthuld.

Ofschoon dit alles enigszins vreemd moge aandoen en menigeen wellicht zal veronderstellen dat datgene wat door de Broederschap van het Rozenkruis uitgegeven en gepubliceerd wordt, slechts een blind filosofisch denkbeeld is en geen werkelijke geschiedenis, zal uit de Confessio genoegzaam blijken dat er veel meer in verborgen ligt dan men vermoedt. Iedereen, voor zover hij niet een onwetende is, zal gemakkelijk kunnen inzien en begrijpen wat er heden ten dage en in deze tijd mee bedoeld wordt.

De ware discipelen van de wijsheid en de waarachtige beoefenaren van de spagirische kunst (een termuit de alchemie afgeleid van spao = ik scheid, en ageiro = ik verenig) zullen deze dingen beter waarnemen en doorschouwen en er een geheel ander oordeel over kunnen vellen, zoals dan ook een aantal belangrijke mensen gedaan heeft, in het bijzonder echter Adam Haselmayer, notaris van Zijne Doorluchtige Hoogheid Aartshertog Maximiliaan, die ook een uittreksel uit de theologische geschriften van Theophrastus zou hebben gemaakt. Tevens heeft hij een verhandeling geschreven onder de titel Jezuïeten, waarin hij stelt dat iedere christen een waarachtige jezuïet dient te zijn, hetgeen betekent: in Jezus wandelen, leven, zijn en blijven.

Aangezien hij in zijn antwoord op de Fama de leden der Broederschap van het Rozenkruis ‘zeer verlichte mannen en onbedrieglijke jezuïeten’ genoemd heeft, hebben de jezuïeten, die dit niet konden verdragen, hem ter vergelding gevangen laten nemen en naar de galeien laten sturen, waarvoor ook zij hun loon voorzeker zullen ontvangen.

Thans zal het gezegende morgenrood aanbreken, dat, na het einde van de duistere nacht van Saturnus, het schijnsel van de maan en de zwakke vonkjes van de hemelse wijsheid die nog bij de mensen zijn blijven bestaan, met zijn glans volledig zal doen verbleken. Het is een voorbode van de lieflijke zon, die met haar reine en vurig glanzende stralen de gezegende dag, waarnaar vele vrome harten hunkerend uitzien, zal doen aanbreken. In het licht van deze dag kunnen alle hemelse schatten der goddelijke wijsheid en ook het geheimenis van alle verborgen, onzichtbare dingen der wereld, overeenkomstig de leer der eerste Vaderen en der oude Wijzen, herkend en doorschouwd worden.

Dit zal de echte, koninklijke robijn zijn, de edele, stralende karbonkel, waarvan gezegd wordt dat hij een vurige glans en een stralend licht in de duisternis uitzendt, voor alle lichamen een volmaakt geneesmiddel is, onedele metalen kan omzetten in het puurste goud, en alle ziekten, angst, nood en droefenis van de mens vermag weg te nemen.

Moge daarom de welwillende lezer hierin een aansporing vinden, met mij vurig tot God te bidden dat Hij de harten en oren van alle hardhorenden opene en hun zijn zegen geve, opdat zij, door aanschouwing van de wonderen der natuur, Hem in zijn almacht waarlijk zullen erkennen, Hem tot lof, eer en prijs, de naaste tot liefde, hulp, troost en sterkte, en alle zieken tot genezing.

Amen.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord van de schrijver bij de eerste druk (1939)
Voorwoord van de schrijver bij de tweededruk (1965)

Fama Fraternitatis R.C.

Aan de lezer die wijsheid verstaan kan
Fama Fraternitatis R.C. of Een mare van de Broederschap van het Rozenkruis

Esoterische analyse van de Fama Fraternitatis R.C.

Inleiding

 1. De onbekende helft der wereld
 2. De waan van de wetenschap
 3. Het boek M
 4. Over de Sinus Arabicus naar Egypte
 5. De geheimen van Fez
 6. De reis naar Spanje
 7. De vurige driehoek
 8. Theophrastus
 9. Terug naar Duitsland
 10. De moderne hervorming in Duitsland
 11. De geheime taal uit het woorden boek der Aquariusrevolutie
 12. Het nieuwe gebouw van de Heilige Geest…
 13. De onloochenbare grondstellingen der rozenkruisers
 14. De zesvoudige overeenkomst
 15. De magische werkmethode der Broeders van het Rozenkruis
 16. De graaf van Norfolk
 17. De drie treden
 18. De geheimzinnige spijker
 19. Het geheim van de rota
 20. Het ronde altaar
 21. De drie delen van de grafkelder van C.R.C.
 22. Het woordenboek, het reisboek en de levensbeschrijving van Paracelsus
 23. Het boek T
 24. Het elogium van het boek T
 25. Het geheim van Gaza
 26. Minutus mundus
 27. De algemene reformatie
 28. De godsdienst der rozenkruisers
 29. De twee sacramenten der rozenkruisers
 30. De politieke belijdenis der rozenkruisers
 31. De geheime hulp der rozenkruisers
 32. Jesus ex omni parte
 33. Het goudmaken door alle eeuwen heen
 34. De verboden index
 35. Een ontmoeting met de Oudere Broeders van het Rozenkruis
 36. Het onzichtbare gebouw

Bron: De Roep der Broederschap van het Rozenkruis door J. van Rijckenborgh

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

BESTEL DE VIERDELIGE SERIE DE GEHEIMEN VAN DE ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP