Deel 1 van De Egyptische Oergnosis door J. van Rijkenborgh – woord vooraf en inhoudsopgave

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL  1 VAN € 28,50 VOOR € 24,50

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING

In het eerste deel van De Egyptische Oergnosis zet J. van Rijckenborgh aan de hand van de Tabula Smaragdina en de eerste twee boeken van het Corpus Hermeticum de fundamentele toestand van de mens uiteen. De mens is gebonden aan het tijdelijke, terwijl de eeuwigheid zijn bestemming is. De lezer beseft dan de grootse mogelijkheid van de mens als microkosmos. De uitleg bij de teksten laat de kennis van het hart opvlammen en leidt tot inzicht in de eeuwige wijsheid die in de Hermetische teksten besloten ligt. Hieronder volgen het woord vooraf en de inhoudsopgave.

WOORD VOORAF

Het is met bijzondere vreugde en dankbaarheid dat wij, nu wereld en mensheid wederom aangekomen zijn op een periodiek keerpunt der grote kosmische getijden, de aloude boodschap van de Egyptische Gnosis opnieuw in het volle licht van de openbaarheid plaatsen.

Deze boodschap, die het fundament was en is van alle verlossingswerkzaamheid in de Arische mensheidsperiode, wanneer en waar en onder welke naam ook verricht, richt zich tot allen die de tragiek van de mensheidsgang doorschouwen en in diepe verontrusting des harten alsnog een werkelijk ontstijgen zoeken aan de fatale kringloop des doods, die de mensheid onweerstaanbaar doet ondergaan in het peilloze duister van de vallende Kosmische Nacht.

Dit boek spreekt rechtstreeks tot hen die als leerlingen van de Gnostieke Geestesschool het pad der ware mensheidsbestemming trachten te bewandelen. Alle serieuze zoekers naar bevrijdende waarheid zijn daardoor in staat de geest van het gnostieke leerlingschap zo dicht mogelijk te naderen en in deze zelforiëntatie te ontdekken of ook zij tot dit pad geroepen zijn.

J. van Rijckenborgh, 1960

WOORD VOORAF BIJ DE DERDE DRUK

In april 1956 startte de auteur J. van Rijckenborgh, grondlegger van het Lectorium Rosicrucianum, een serie toespraken voor zijn leerlingen op het conferentieoord Renova, Bilthoven, over het onderwerp De Egyptische Oergnosis van Hermes Trismegistus. Deze toespraken zijn vanaf 1960 in boekvorm (deel 1 t/m 4) uitgegeven. Een nieuwe ontwikkelingsgolf in de arbeid van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis zou resulteren in de vorming en ontwikkeling van een gnostiek wereldwerk, waardoor deze boeken thans in negen talen verkrijgbaar zijn.

Ten behoeve van de voor u liggende herdruk werd de tekst uit 1960 hier en daar op ondergeschikte punten aangepast aan het hedendaagse taalgebruik. Daarbij blijft de krachtige werking van de toespraak onverminderd behouden. Ook is de thans geldende spelling gehanteerd.

Rozekruis Pers Haarlem, 2004

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf
Woord vooraf bij de derde druk

 1. Hermes Trismegistus, De driemaal drie aspecten van de hermetische mens – De drievoudige verhevenheid van de nieuwe menswording in het klassieke Rozenkruis – De vlucht naar Egypte
 2. De Tabula Smaragdina
 3. Het Corpus Hermeticum, Inleiding – Pymander
 4. Eerste boek: Pymander, De tekst
 5. Pymander en Hermes, De hart-hoofdeenheid – De reiniging des harten
 6. De plaats van de dialectische orde in de kosmische Zevenheid – De plaats van de dialectische orde in de kosmische zevenheid – Haar taak in het kosmische al – De Egyptische Gnosis en de Gnosis van Mani – Het drama van de versmelting van geest en stof – De roeping van de mens
 7. Verlossing en schulddelging, De belofte van de verzoening – Uitredding door vrijwillige fundamentele levensomkering – Het wonder van het grote verzoeningsplan Gods
 8. De tweevoudigheid van de mens, De natuurlijke mens: een schijngestalte – De gescheidenheid der ge- slachten ^ De oorzaak van geslachtelijke abnormaliteiten – De zevenvoudige reiniging van het hart
 9. Stuw de Onsterfelijke Ziel tot geboorte, Het Koninkrijk Gods is binnenin u – De Vader en ik zijn één  – De opgang tot het verborgen Koninkrijk – De kardinale vergissing – ‘Ik moet ondergaan, Hij moet wassen.’
 10. Het goede Einde, De weg terug tot het oorspronkelijke leven – De ring-niet-verder – Het goede einde – De signatuur van de zielgeboren mens – Oogst en dienstbaarheid – De spreiding van het oogstveld
 11. Pymanders weldaad, Inademing en uitademing – De slaap van de leerling-gnosticus – De lofzang van Hermes
 12. De structuur van het gnostieke rituaal, Hermes’ lofzang en het getal negen
 13. De dialectische astrale sfeer, De gevaren voor de leerling – Het dramatische bestaan van de spiegelsfeer – De gevaren van het droomleven
 14. De uitweg uit de astrale gebondheidheid, Begeerteloosheid – De kracht met de leeuwenkop – De noodzaak van een positief leerlingschap – De sleutel tot het gnostieke pad – Het waarachtige heilbegeren
 15. De weg tot het vreemdelingschap, De nieuwe siderische geboorte – De rozenkruisgang – De nieuwe gerichtheid – Geen plaats meer om het hoofd neer te leggen – Het vreemdelingschap
 16. Het ontwaken van de ziel (I), Het gnostieke astrale veld – De transfiguratie van de ziel – Het nieuwe levenselixer – Pymanders weldaad – Het zwaartepunt in het dagleven
 17. Het ontwaken van de ziel (II), Het ontstaan van de eonen – De dertiende eoon – De noodzaak van zelfheiliging – De kroon der heerlijkheid
 18. De realiteit van de bevrijding, De kleur en vibratie van het nieuwe astrale veld – Tweeërlei versterving – Het verwijderen van de slagbomen – De imitatie van de gnostieke hulp – De wachters aan de grenzen – Inademen en uitademen – Over de grenzen van de dood heen
 19. De praktische opvoeding van het denken, Het geheugencentrum – De lipika – De onvrijheid van het menselijke denken – Vijf minuten onbezonnen denken – Zet een wachter bij uw gedachten – Een levensvraag – Hoe de Gnosis bij u binnenbreekt – De sleutel tot het pad in eigen hand – Dromen
 20. Het teken van de Zoon des Mensen, Het brood en de wijn: de heilige Graal – De tweevoudige binding met het nieuwe astrale veld – De wording van het gouden bruiloftskleed – Het derde oog, de gouden wonderbloem – De gnostieke intuïtie – De helm der zaligheid – De hulp van het gnostieke astrale lichtbad
 21. Het lichtbad en het consolamentum, De aard van het lichtbad – De ontlichaamde slapende zielen – Het consolamentum
 22. Leef uit het nieuwe Zielenbeginsel, Bewustzijn, leven, ziel – De drie toestanden van het astrale lichaam – De verstoring van de natuurlijke magnetische orde van de microkosmos – De omkering van de polen – Het openbloeien van het nieuwe zielenbewustzijn – De binding met de geest
 23. De ontwikkeling van het bewustzijn in het nieuwe astrale veld, Het Levende Lichaam van de jonge Gnosis – De verantwoordelijkheid van het leerlingschap – De hulp aan een ontlichaamde leerling – Het oprichten van slapende zielen – De oogst en de oogstlieden – De zelfhandelende, zelfscheppende vrije metselaar
 24. De bruiloftszaal: het Gouden Hoofd, Het wegen van de kandidaten – Het Koninkrijk der Hemelen – De Vader en ik zijn een – Wie de kracht van de Paracleet nimmer zal vinden
 25. Tweede boek: Pymander tot Hermes, De tekst
 26. De levende kennis Gods, Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis bezit – De aanmatiging van de theologie – Het ontstaan van het historisch materialisme – De onaantastbaarheid van de waarheid – Het wezen Gods is alleen geestelijk te verstaan – Zonder herstelde geestbinding is werkelijke kennis Gods onmogelijk
 27. De universele liefde Gods, De liefde Gods is alomtegenwoordig – Tweeërlei dialectiek – De heilige aarde – Een tijd van God en een tijd van mensen – De dood Christi is de mens tot leven
 28. De geschiedenis van de afkomst van de mens, Wat is leven? – God en mens – De geestziel is het kind Gods – Waar de geest des Heren is, is vrijheid – Het afleggen van de karmische last– Het noodordeplan Gods – God geopenbaard in het vlees
 29. Laat ons stil worden, Het geestvonkatoom – De Mercuriusmens – De eenheid van hart en hoofd – Het strottenhoofd – De negenvoudige mens – De drie menselijke tempels – het heilige der heiligen – Stil worden voor de Heer
 30. Wat is wijsheid? De groepseenheid in de Gnosis – De goddelijke werkelijkheid van de zevende straal – De grote vriendschap – Het rechterpad en het linkerpad – Licht en vuur – De universele liefdewet – Alles is ín God

Over de auteur
Woordverklaring

Bron: ‘De Egyptische Oergnosis, deel 1’ door J. van Rijckenborgh

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL  1 VAN € 28,50 VOOR € 24,50

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS VAN € 90,00 VOOR € 75,00

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *