Korte citaten en inhoudsopgave uit het boekje ‘Transfiguratie’ van Catharose de Petri

HOOFDSTUK 1HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 3HOOFDSTUK 4HOOFDSTUK 5HOOFDSTUK 6HOOFDSTUK 7

BESTEL TRANSFIGURATIE

Waarlijke bevrijding vereist wedergeboorte van de volkomen bewuste, onsterfelijke ziel, verbonden met de geest. Alleen een wedergeboren ziel kan de oorspronkelijke goddelijke wereld van eeuwige vrede binnengaan. Die fundamentele wedergeboorte is te bereiken door middel van een proces, waarvan de sporen in de oerwijsheid van alle tijden te vinden zijn, van Hermes tot Jezus, van de Upanishads tot Tao: dank zij een totaal nieuwe levenshouding wordt de ziel gewekt, verstand en bewustzijn worden getransformeerd door zelfkennis en ‘niet-zijn’. De volmaakte Adem des Levens, transfigureert het gehele wezen. Hieronder volgen korte citaten van Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) uit haar boekje Transfiguratie, deel 1 van de Rozenserie

Transfiguratie is een gnostieke methode tot het volvoeren van het endura, dit is het volkomen vervangen van de sterfelijke, afgescheiden, aardgeboren mens door de oorspronkelijke, onsterfelijke, goddelijke mens, de ware Geest-mens volgens het goddelijke scheppingsplan. 

Waar het om gaat is de noodzaak de ziel te doen leven, en aan haar geheel en al de regering, de leiding, over te dragen van de gehele zijnsstaat, en niets anders meer te kunnen en te willen dan die leiding volkomen te aanvaarden. 

Het volgen van het pad van onze roeping kán nimmer tegennatuurlijk zijn, ook al zal vele malen de schijn dit doen veronderstellen. 

Voor de zielgeborene worden de levensverhoudingen totaal omgewend: tot wáákleven wordt voor hem de nuchterheid van de ziel, het wakker zijn van zijn ziel, terwijl de dagelijkse gang van zaken in het lichaam hem tot een droomleven wordt. 

Zoals de adelaar op een gegeven moment verlangen gaat naar zijn nest, ook de ziel hunkert naar de spoedige terugkeer tot zijn ware rustplaats. Doch deze terugkeer tot het waarachtige dagelijkse ziele-tehuis is geheel afhankelijk van het gedrag van de ziel in het begoochelingslichaam. 

In het leven van iedere leerling komt een moment dat, wanneer hij althans zijn archeüs aan de vredestaat heeft overgegeven en afgedaald is tot de stilte, dat tijdens het dagleven van de natuurgeborene, waarin de ziel dus weer verzonken ligt in het vlees, een zeer krachtige leiding, een krachtig initiatief van de ziel over de gewone sterveling kan worden uitgeoefend. 

Een mysterieschool is in zeer bijzondere zin bestemd voor hen, die in werkelijkheid het pad willen bewandelen, die tezamen het volk van God willen vormen. 

Reeds minder dan één procent van de wereldbevolking is in staat door de praktijk van het woe-wei, door de praktijk van het niet-doen, de gehele sociale, politieke, economische en religieuze structuur van onze maatschappij te wijzigen, tengevolge waarvan, dialectische genomen, een meer dan ideale toestand zou kunnen ontstaan.

Het is volstrekt niet nodig dat de ondergang, de beëindiging van deze dag van openbaring uitsluitend gekenmerkt zal worden door de grootste, meer dan ooit toegespitste ellende, tengevolge waarvan de mensheid steeds meer in bestialiteit zou verzinken, en uiteindelijk zou worden achtergelaten in een zodanige toestand van verdierlijking, dat een nieuwe reddingspoging in een nieuwe dag van openbaring op enorme moeilijkheden zou stuiten van structurele en fundamentele aard. Daarom kan de beëindiging beter plaatsvinden in een morele en mystieke hoogconjunctuur, dan in tegengestelde verhoudingen. 

Bent u eenmaal van begrip tot bewustzijn doorgebroken, en zíét u de plaats waar u staat in dit grote veld van verschrikking, dan is u een grote genade geschonken; want dan kan het woord, het heilige woord, waarvan tot nu toe nog maar zwakke suggesties doorkwamen, in u ontkiemen gaan, als het goddelijke zaad.

Het inzicht ontvangen in de zin van de gnosis, is niet zo zonder meer enige kennis verkrijgen, enige kijk krijgen op een min of meer ingewikkeld probleem, doch het gnostieke inzicht, als eerste trede op het pad, beduidt in de eerste plaats zelf-ontmaskering. 

Het is duidelijk dat de misleide mens nimmer de verblinding van zich zal kunnen afschudden; hij zal er ook geen behoefte aan hebben. Want wie door misleiding verblind is, leeft in een waan, namelijk in de waan ‘niet in de begoocheling te leven’. 

Het is een genade de eigen begoochelingen in te zien, want zo iemand geeft blijk bezig te zijn het dwangbuis van de misleiding te verscheuren.

Een kleine, vastbesloten groep kan onophoudelijk tallozen tot grote zegen zijn. Wie de processen van de wedergeboorte van de ziel binnengaat, groeit in de stralende genade bij God en de mensen. 

Als wij een misstap begaan en de Broederschap corrigeert ons – en zulke correcties geworden ons steeds in in en door de ervaring – dan behoren wij met grote deemoed en dankbaarheid daarvan te getuigenis te geven, en het besluit te nemen uit de ervaring de les te leren en de consequenties te trekken.

Als wij voor het moment de wijsheid en het inzicht missen, dan zullen wij vragen om inzicht en voorlichting met betrekking tot de te volgen weg. 

Wie in nood en in ervaring een hand ter redding uitsteekt, diens hand zal worden gegrepen. Wie zegt: ‘Ik zal net doen of ik geen hulp nodig heb’, roept niet de ervaring van hulp, doch de ervaring van neergang op. 

In het nieuwe leven stijgt de volmaakte mens, na de gehele weg-terug te hebben bewandeld, in zijn eindfase volkomen uit boven vorm en verandering, boven alle aanzichten en verschijnselen van de tijdruimtelijke orde. 

De kandidaat voor het nieuwe leven zet zijn poorten open voor het licht en de kracht van de Gnosis, en over hém komt de Adem des Levens! Daardoor wordt hij dermate geabsorbeerd, dat hij alle teistering, angst, zorg en vrees en beperking niet slechts te boven komt, doch zij deren hem niet meer! Hij gaat binnen in de rust van de ziel. 

INHOUD

  1. Transfiguratie
  2. De slaap van het lichaam
  3. Het hemelse rijk
  4. Tao
  5. Het vijfvoudige heiligingssysteem
  6. Lotswisseling
  7. De Adem des Levens

Bron: Transfiguratie door Catharose de Petri, Rozenserie deel 1

BESTEL TRANSFIGURATIE