Zeven tekstgedeelten uit de Rozenserie van Catharose de Petri – download gratis Engelse edities

 

BESTEL DE VIER UITGAVEN VAN DE ROZENSERIE VOOR € 15,-

Aan het einde van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig publiceerde Rozekruis Pers vier boekjes die Catharose de Petri  (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) destijds schreef voor met name leerlingen van de School van het Rozenkruis. Ook mensen die staan aan het begin van het Aquarius Tijdperk kunnen zich nog steeds door die uitgaven van de zogeheten Rozenserie laten inspireren, want ze getuigen van de universele wijsheidsleer van alle tijden. De Engelstalige uitgaven kunnen gratis worden gedownload. 

Rozenserie 

  1. Transfiguratie, € 2,50, DOWNLOAD TRANSFIGURATION (FREE PDF)
  2. Het Zegel der Vernieuwing, € 7,50, DOWNLOAD THE SEAL OF RENEWAL (FREE PDF)
  3. Zeven Stemmen Spreken, € 7,50, DOWNLOAD SEVEN VOICES SPEAK (FREE PDF)
  4. Het Gouden Rozenkruis, € 7,50, DOWNLOAD THE GOLDEN ROSYCROSS (FREE PDF)

Hieronder volgt een selectie van zeven tekstfragmenten uit de Rozenserie.

1. De geest van de profetie

De historische betekenis van de universele leer is dáárin gelegen, dat men haar ervaren moet in het levende heden. Als zuiver historisch gegeven is de heilige taal meestal min of meer onbeholpen, zeer zeker onvolledig; met zichzelf dikwijls in tegenspraak en ook niet in overeeenstemming met de feiten, die eveneens op andere wijze kunnen worden vastgesteld.

Doch wanneer wij in de mededelingen van de heilige taal steeds puren ‘de geest van de profetie’, een profetie die zich door de tijden heen steeds bevestigen kan en gaat in hen die de gnosis zoeken, dan valt al het vage en onvolledige onmiddellijk weg en bezitten we een schat, een overvloed aan gegevens, aanwijzingen en richtlijnen. 

De zogenaamde historische sleutel van de heilige taal moet dan ook niet verstaan worden als ‘op die dag van het jaar geschiedde deze gebeurtenis onder de navolgende omstandigheden’, doch als: ‘een mens of groep kreeg deel aan de  nieuwe levensstaat door het vervullen van de gnostieke wet.

Uit: Zeven Stemmen Spreken
Hoofdstuk:

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

2. De greep van de wereldgeest

We kunnen iets als absoluut vaststellen, doch tastbare ondervinding is nog wat anders. Ervaring van de werking van de wereldgeest, ervaring van de gevangenschap waarin wij verkeren, bezitten wij eerst dán, waneer wij voor een wijl losgeslagen worden van de wereldgeest, en boven het niveau van onze biologische staat uitstijgen. Eerst dán ervaren wij ten volle de benauwende en vreselijke greep van de satan en de valse verlokkingen van Lucifer. Eerst dán ervaren wij de strijd met de wereldgeest, waarmee deze ons weer tracht op te nemen in zijn atmosfeer.

Van deze ervaring kunnen slechts die leerlingen spreken, die ook de lichtradiatie Christi, de genadevolle aanraking van de Heilige Geest, hebben gekend. Pas in dit licht en in deze kracht zien en ervaren wij de wereld-demon in zijn volle verschrikking.

De leerling is in de aanvang – en denk aan alle klassieke legenden – het voorwerp van activiteit van twee werelden; hij moet de greep van de natuur ontstijgen om eeuwig zeker het ware licht toe te behoren.’ (Catharose de Petri, Het Gouden Rozenkruis)

BESTEL HET GOUDEN ROZENKRUIS

3. De adem des levens

Wie op het het pad van heiligmaking wandelt, komt volledig vrij van angst, zorg en vrees, en ontstijgt aan de greep van de natuur-eonen. Zo iemand wandelt in het licht zoals Hij in het licht is, en verheft zich boven de dingen van de dood. Hoe kan men dit bereiken? Door het bewaren van de volkomen adem van de gnosis! […] Alleen wie het rozenpad gaat, komt in binding met de adem des levens, met de astrale krachten van de gnosis! Eerst wordt, via de roos des harten het sternum (borstbeen) ontvankelijk gemaakt voor de nieuwe ademhaling, en op een gegeven moment zal ook het magnetische breinstelsel gaan ademen in die natuur van het eeuwige leven. Procesmatig en tevens harmonisch zal deze verandering zich in de leerling kunnen voltrekken. 

Wie het geschonken is uit deze adem van God te leven, weet dat dit niet het gevolg is van bepaalde oefeningen, en ook geen kwestie van techniek, of van moed en uithoudingsvermogen.[…] In het nieuwe leven stijgt de volmaakte mens, na de gehele weg terug te hebben bewandeld, in zijn eindfase volkomen uit boven vorm en verandering, boven alle aanzichten en verschijnselen der tijdruimtelijke orde. Het is niet mogelijk van zulk een existentie enige voorstelling te maken, hoewel er wel degelijk sprake is van een toestand van zijn. Wij mogen echter geenszins denken aan een verheerlijkte vorm, want de absolute nieuwe mens is een boven-vorm-entiteit. […]

Wie in dit proces staat, komt steeds méér vrij van de begrenzingen, beperkingen en verschijnselen van de tijdruimtelijke vormwereld, en uiteindelijk zal niets hem meer weerstaan. Hij zal de hem toegekende plaats kunnen innemen zonder daar buiten te gaan, en verborgen liggen in de spoorloze tijd, vrij van de stof, vrij van de spiegelsfeer, en toch een ‘Ik-Ben’; vrij van iedere dialectische waarneembaarheid, verborgen in de spoorloze tijd.’ (Catharose de Petri, Transfiguratie)

BESTEL TRANSFIGURATIE

4. Het licht zien en de kracht ervaren

De kennis van het heil, de universele levensleer die zeer actueel is geworden, behoeft niet onderworpen te worden aan bespiegelingen, doch wereld en mensheid zullen rekening dienen te houden met haar directe werkelijkheid. Want wat geschiedt er? De geestesschool van de jong-gnostieke broederschap trekt, vanwege haar sterke vermogen, dagelijks een bijzondere atmosfeer rond de aarde. En allen die binding verkrijgen en binding verkregen hebben met deze bevrijdende stralingskracht, zullen het licht zien en de kracht die ervan uitgaat ervaren.  

Het betreft hier namelijk de verbijzondering van nieuwe magnetische krachten van de zevenvoudige school van de jong-gnostieke broederschap, getransformeerd tot een vibratie, die de dialectische mensheid enigszins nabij komt. Hoewel vele interkosmische ontwikkelingen nog verborgen zijn, zeker is het, dat de natuurprocessen van de dialectiek door die sterk magnetische straling zullen worden verstoord. 

U begrijpt dat de onwetende mensheid dit als een ramp zal beschouwen die zij niet meer te boven kan komen; maar de leerling van een geestesschool zal hiertegenover rustig kunnen staan. […] De weg van de bevrijding is opnieuw wijd geopend. De poort des levens heeft zijn deuren ontsloten. U hebt slechts binnen te treden. Een onvergelijkelijke hulp, de jonge gnosis, staat naast u.  (Catharose de Petri, Het Gouden Rozenkruis)

5. Gespletenheid te boven komen

Het gevaar is niet uitgesloten, dat menige leerling van een gnostiek voorbereidingsveld gebrek aan inzicht zal bezitten. Een dergelijk gebrek aan inzicht is klassiek te noemen. Deze moeilijkheid heeft iedere gnostieke arbeid uit het verleden te aanschouwen gegeven. […]

Wie geen volstrekte keuze weet te doen, wie niet ten opzichte van vele levensdingen een absoluut besluit neemt, zo een zal van tijd tot tijd ondervinden, bij uiterst belangrijke levensmomenten, dat het licht van de gnosis, de glans van de ziel, min of meer terugwijkt, als het ware is uitgeblust, en slechts het natuurlijke licht overblijft. Door zulk een licht geleid, kan men onmogelijk de bedoelingen van de gnosis verstaan, kan geen waarachtig  inzicht rijpen. Dan hebben wij niet het inzicht als een open poort voor ons. […]

Een gespleten ziel die haar gespletenheid handhaaft, komt nimmer tot een concrete overtuiging; blijft altijd hangen en zweven te midden van velerlei twijfel en blijft daardoor een hunkerende stakkerd; een armoedemens, die helaas niet uit zijn of haar vermeende armoede kan worden verlost. Zodra zo’n ziel zich echter gaat schenken aan het universele licht, dat zich in haar manifesteert, komt de ziel haar gespletenheid te boven. Zij gaat in in de weg, de waarheid en het leven.’ (Catharose de Petri, Het Zegel der Vernieuwing)

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

6. Het mensheidsdienende offer

Wie de roos tot waarlijk leven brengt wordt van stonde aan een gered, een bevrijd mens. Maar het gewaad van de roos moet geweven worden door het offer van de liefde, door het offer van de dienende liefde. Het opgeven van het zelf, en het verlangen om met de woonstede uit de hemel te worden overkleed, zijn niet voldoende, neen, daarnaast en daardoor moet komen het mensheidsdienende offer. 

Waar? In de wereld van de bevrijden? Neen, in de wereld van het lijden! Zo een mensheidsdienaar zal het plan van de noodorde volkomen vervullen. En … hij zal door het offer van de liefde volkomen overwinnen. Hij zal worden overkleed met het gouden gewaad.[…]

Daarom was de gnosis van de manicheeën: de gnosis van de verbreking en van de ontkenning van de wereld, een gnosis die zeker een weg genoemd moet worden, doch de gnosis van Hermes Trismegistus is de gnosis van de dienende liefde, de gnosis die tot in eeuwigheid stand houdt, en daarom in onze tijd nog onverzwakt existeert. (Catharose de Petri, Zeven stemmen spreken)  

7. De ware evangelie-bediening

Allen die het innerlijke pad gaan, zullen nu sneller dan ooit wassende zijn in de genade van de Zevengeest, die zich steeds meer openbaar maakt in het levende lichaam van de geestesschool. En zo nu wordt de ware evangelie-bediening, uitsluitend voor hen die deel hebben aan zulk een levend lichaam, mogelijk. De werkers van straks zullen duivelen uitwerpen; zij zullen met nieuwe tongen spreken; zij zullen slangen opnemen; en de doodsdranken zullen hen niet schaden; en kranken zullen zij genezen. 

Stelt u de situatie goed voor. Een dienaar van de geestesschool, staande in het levende lichaam en werkende uit en door de Zevengeest, wordt oog in oog geconfronteerd met een schare van zoekers van het pad. Nu zullen zij alle krachten van Authades en hun dienaren in het ademveld van de betrokkenen alleen reeds door hun vlammende woord wegvagen en aldus de ademvelden van de zoekenden aantasten en de daarin aanwezige slangen van de dialectische kundalini. 

Alle magnetische krachten en stromen van de gewone natuur zullen geen vat meer op hen hebben en alzo zullen zij met zeer grote snelheid en met onbegrijpelijke dynamiek de zieke stelsels van de zoekers reinigen en genezen, in zoverre deze geheel en al ontvankelijk zullen blijken voor directe gnosis-ingang. U zult begrijpen dat op deze wijze, met deze methode, een voor onze begrippen enorme schare zal kunnen worden bevrijd. (Catharose de Petri, Het Zegel der Vernieuwing)

BESTEL DE VIER UITGAVEN VAN DE ROZENSERIE VOOR € 15,-