De waarheid gaat zich steeds grootser ontvouwen – hoofdstuk 10 uit ‘Het zegel der vernieuwing’

 

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING VOOR € 7,50

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE VOOR € 15,00

Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) doet met weinig woorden werelden doen opengaan in haar boekje ‘Het zegel der vernieuwing’ (uit 1959), deel 2 van de Rozenserie. Daarbij weet zij de evangelische teksten in een verrassend nieuw licht te plaatsen; zó dat men de gnostieke boodschap die in de heilige taal besloten ligt, duidelijk verstaat. Hieronder volgen de integrale tekst van hoofdstuk 10 (De zeven treden van de nieuwe zielewording) en de inhoudsopgave. 

Wij willen nu de aansluitende verzen van Johannes 16 overwegen, de verzen 12 tot 15:

‘Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen; maar wanneer Hij zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, dan zal hij u in alle waarheid leiden. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen, om het u te verkondigen. Al wat de Vader heeft is het mijne. Daarom heb ik u gezegd, dat hij het uit het mijne nemen zal en het u zal verkondigen.’

Wij hebben u doen zien op welke wijze de helper wordt geformeerd, de helpende, meezuigende stroom van de heengaande hemel-aarde. Het zal u duidelijk zijn, dat deze helper reeds sedert lang bestaat. Immers, alle voorgaande Broederschappen hebben zulk een stroming veroorzaakt. En iedere voorgaande Broederschap heeft door het leveren van haar bijdrage deze stroom versterkt en opnieuw belevendigd.

Zo ook nu! De nu existerende Broederschap knoopt aan bij het huidige menselijke rastype en zijn bewustzijnsstaat. Aldus wordt ten eerste de grandioze helpende stroom van het verleden met de tegenwoordige mensheid verbonden. Vervolgens wordt, ten tweede, door het heengaan van de nieuwe Broederschap, de helper opnieuw dynamisch, levend en werkzaam gemaakt.

Zonder deze nieuwe belevendiging zou de helper van den beginne door de zoekende groepen van het moment niet gevonden en niet begrepen kunnen worden. Daarom zullen wij verstaan
dat, wanneer wij voortgaan met onze arbeid, met de inzet van ons gehele offer, met algehele toewijding, de geest der waarheid zich zal verheffen en steeds duidelijker in de wereld spreken zal.

Een ontzaglijke stroom van waarheid, van ontsluiering der komende dingen zal zich in de wereld vrij gaan maken. Als een stortvloed zullen alle landen en alle volkeren door deze waarheid worden bewogen, zoals reeds alom te schouwen valt. De wereld en de mensheid worden als losgerukt van de eigen begrenzingen en haar blik zal worden gericht op de interkosmische dingen, op het verband met de alopenbaring, opdat allen zullen weten dat de mensheid een willig onderdeel moet vormen van een groots reddingsplan.

De geest der waarheid zal van zichzelf niet spreken, dat wil zeggen: hij zal zich niet openbaren als een centrale wezenheid, als een godheid. Zou hij dit wel doen, dan weten wij wat er geschieden zou. Miljoenen zouden in stomme aanbidding neerzinken; door miljoenen zou hij worden ontkend; een hevige strijd zou uitbreken van pro en contra; en de natuureonen van het zevende kosmische gebied zouden krachtens hun wezen van iedere situatie misbruik maken.

Doch nu zal de waarheid als een mysterie het al beroeren, nu eens hier, dan weer daar. Het ene moment als een fluistering, het volgende als een stormwind. Het ene ogenblik zal hij spreken over nauwelijks vermoede en schier onbegrijpelijke dingen, dan weer zal hij getuigen op klare wijze. Allen zullen worden beroerd, de kleinen en de groten, de wijzen van deze wereld en de eenvoudigen.

Op deze wijze zal een internationale goodwill worden gekweekt voor de Gnosis. Allen die waarlijk zoekende zijn en waarlijk willen, zij zullen naar de brandpunten van de nieuwe uitgaande Broederschap worden geleid, om alsnog in de genadestroom te worden meegenomen. Dit is het algemene aspect van deze wondere heerlijkheid. Doch er is ook nog een zeer bijzonder aanzicht waarvan u kennis dient te nemen.

Als u de zeven treden van de nieuwe zielewording bestijgt, dan krijgt u, zoals vanzelf spreekt, intens deel aan de geest der waarheid. Hij zal in u spreken alle waarheid die u geopenbaard kan worden; alle toekomende dingen zal hij u verkondigen. Ja, indien u op dit moment slechts de eerste trede van nieuwe zielewording betreden zou hebben, dan zou de geest der waarheid reeds nu een basis in uw bloed bezitten en zou hij reeds nu in u kunnen getuigen.

Dit is de reden waarom zo vele onzer leerlingen, wanneer in de School de nieuwe aanzichten van het verlossende leven besproken worden, deze dingen direct als waarheid aanvoelen en als zodanig proeven, aangezien de geest der waarheid reeds in hun bloed kan spreken en getuigen.

Zo zult u klaar kunnen weten hoe het in de naaste toekomst met steeds sneller vaart in u worden zal. De waarheid, de eeuwige wijsheidskracht van de wereld der levende zielestaat, zal in u groeien naarmate u de zeven zielewordingstreden bestijgen zult. Deze waarheid zal u onvergankelijk binden aan het eeuwige heil van de universele Gnosis.

INHOUDSOPGAVE

Ten geleide

 1. De ster der hoop en vervulling
 2. Geest en Heilige Geest
 3. Het woord van het gnostieke verbond
 4. De ene weg ten leven
 5. Inzicht, de eerste trede tot het gaan van het pad
 6. Judas, het type van de humanist
 7. Het licht van de ontdekkende en ontmaskerende Gnosis
 8. Dit gebied ik u, dat gij elkaar liefhebt
 9. Laven wij ons aan het wijsheidslicht
 10. De zeven treden van de nieuwe ziele-wording
 11. Het hogepriesterlijke gebed (i) Wie het licht kent, gaat van glorie tot glorie
 12. Het hogepriesterlijke gebed (ii) De naam van de Gnosis geopenbaard.
 13. Het hogepriesterlijke gebed (iii) Onvatbaar voor den boze
 14. Het hogepriesterlijke gebed (iv) Heilig u voor allen die nog zoekende zijn
 15. Het hogepriesterlijke gebed (v) De waarachtige Aquarius-mens
 16. De gemeenschap van het Gouden Hoofd
 17. Het transfiguristische evangelie der ware vrijmaking
 18. De witte keursteen

Bron: Het zegel der vernieuwing door Catharose de Petri, Rozenserie deel 2

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING VOOR € 7,50

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE VOOR € 15,00