Het licht van de ontdekkende en ontmaskerende gnosis – hoofdstuk 7 van ‘Het zegel der vernieuwing’

 

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING VOOR € 7,50

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE VOOR € 15,00

Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) doet met weinig woorden werelden doen opengaan in haar boekje ‘Het zegel der vernieuwing’, deel 2 van de Rozenserie. Daarbij weet zij de evangelische teksten in een verrassend nieuw licht te plaatsen; zó dat men de gnostieke boodschap die in de heilige taal besloten ligt, duidelijk verstaat. Hieronder volgen de integrale tekst van hoofdstuk 7 en de inhoudsopgave. 

Wij plaatsen u nu voor het vijftiende hoofdstuk van het Evangelie van Johannes, en wel de eerste acht verzen daarvan:

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg, en elke rank die wel vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt reeds rein door het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf zo zij niet in de wijnstok blijft, zo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik hen de wijnstok en gij zijt de ranken; wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijk de rank en is verdord; en men verzamelt ze en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan al wat gij wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn.

Als u in staat bent de inhoud van dit gedeelte van het Evangelie in u op te nemen, dan zult u verstaan dat hier gedoeld wordt op de grote liefdewet Gods, die de verhouding regelt tussen de Gnosis en de mens die het verlossende licht zoekt. Als u als leerling van de moderne geestesschool uw binding met het magnetische Lichaam der vernieuwing werkelijk beleven wilt; als u zich serieus, in overeenstemming met deze genadevolle verbintenis gedraagt, dan bent u een vruchtdragende rank. Dat wil zeggen dat het proces der vernieuwing aanvangt en zich voortzet, van stap tot stap.

Niemand behoeft te vragen: ‘Kan ik wel?’ en niemand behoeft zichzelf te beschuldigen met dat bekende: ‘Wie ben ik?’, want in ieder die met de ernst zijner mogelijkheden uit de binding leeft – al zouden zijn mogelijkheden nog zo gering zijn – zullen de vruchtdragende lichtkrachten zich doen gelden.

Wanneer het kelderluik, dat de onderaardse ruimte duister houdt, maar even verschoven wordt, al is het maar op een simpel kiertje, dan zal het licht in het donkere diep doordringen.

Maar, zo zal men vragen, als het licht dan tot de kelderruimte doordringt, zal dan niet aan de dag worden getild wat tot nu toe door een mild donker verborgen werd gehouden? Zal het licht niet het duimendikke stof aantonen en het spinrag, de hopeloze ontreddering van de menselijke staat? Op deze begrijpelijke vragen geeft het voorgaande u antwoord.

’Elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht drage.’ Het ontdekkende licht van de Gnosis is niet slechts onbarmhartig ontmaskerend, doch tegelijkertijd, en vóór alles, liefdevol helpend en volkomen reinigend. Het gnostieke licht is niet slechts een schijnsel zoals dat van een lamp uitgaat, doch het is tegelijkertijd een lichtkracht, het doet iets in uw persoonlijkheidsstelsel. En niemand behoeft dus te vragen: ‘Zal het licht des heils mij niet breken?’

Indien men zich serieus tot de Gnosis begeeft, dus zich hunkerend tot de Gnosis verhoudt, dan werkt het gnostieke licht altijd genezend, helpend, voortstuwend. Dat is een onvergankelijke, universele liefdewet. Het liefdelicht verlaat u nooit, als u het licht niet verlaat. Doch er is meer – en ook dat moet voor u stralen als een zon.

’Gij zijt reeds rein door het woord dat ik tot u gesproken heb.’

In de gnostieke geestesschool wordt door middel van de brandpunten tot u gesproken van het licht en terwijl u luistert, en dus zintuiglijk bij het licht van de Gnosis bepaald wordt … en terwijl ge uw ziel opent voor dat wat u aanraakt, wordt de binding krachtiger dan ooit tevoren; en de reinigingsprocedure, het grote genezingsproces kan u intenser dan ooit tevoren met de genade Christi vervullen.

Tijdruimtelijke wezens meten alles in tijd en in afstand. Daarom ligt er voor hen tussen het nu en het doel een voor hun bewustzijn onmetelijke afstand, en een mateloze tijdsruimte. Doch voor het eeuwigheidslicht van de Gnosis is de aanraking een volstrekte binding en de binding een volstrekte reiniging.

U bent reeds rein als u zich met de Gnosis verbindt. U ontvangt alles, indien u zich aan het licht schenkt. En slechts naar uw dialectische persoonlijkheidsstaat zal daarvan een gevolg blijken, dat door de trage gang der tijden zich in een reeks van gebeurtenissen openbaart. Daarom kon Jezus tot de moordenaar zeggen: ‘Voor waar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.’

In de geestesschool zijn wij rein geworden door het Woord van het gnostieke verbond dat met ons gesloten is. Wie voortaan in het licht blijven wil; wie geen onderbreking in deze binding meer zal gedogen; hij, zij, zal ondervinden, dat het licht eeuwig in hem, in haar zal blijven. Alles wat u op deze basis zult begeren, het zal u geschieden.

INHOUDSOPGAVE

Ten geleide

 1. De ster der hoop en vervulling
 2. Geest en Heilige Geest
 3. Het woord van het gnostieke verbond
 4. De ene weg ten leven
 5. Inzicht, de eerste trede tot het gaan van het pad
 6. Judas, het type van de humanist
 7. Het licht van de ontdekkende en ontmaskerende Gnosis
 8. Dit gebied ik u, dat gij elkaar liefhebt
 9. Laven wij ons aan het wijsheidslicht
 10. De zeven treden van de nieuwe ziele-wording
 11. Het hogepriesterlijke gebed (i) Wie het licht kent, gaat van glorie tot glorie
 12. Het hogepriesterlijke gebed (ii) De naam van de Gnosis geopenbaard.
 13. Het hogepriesterlijke gebed (iii) Onvatbaar voor den boze
 14. Het hogepriesterlijke gebed (iv) Heilig u voor allen die nog zoekende zijn
 15. Het hogepriesterlijke gebed (v) De waarachtige Aquarius-mens
 16. De gemeenschap van het Gouden Hoofd
 17. Het transfiguristische evangelie der ware vrijmaking
 18. De witte keursteen

Bron: Het zegel der vernieuwing door Catharose de Petri, Rozenserie deel 2

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING VOOR € 7,50

 

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING VOOR € 7,50

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE VOOR € 15,00