De Rozenserie van Catharose de Petri – bundel met de vier boekjes van de Rozenserie van € 25,- voor € 15,-

 

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE VOOR € 15,00

Catharose de Petri schreef vanuit het licht van de geest om anderen deelgenoot te maken van een mogelijke bevrijdende, opwaartse gang. Er verschenen vier opeenvolgende boekjes in de zogeheten Rozenserie: Transfiguratie, Het zegel der vernieuwing, Zeven stemmen spreken en Het Gouden Rozenkruis. In de bovenstaande podcast gaan Ankie Hettema en Doride Zelle in gesprek over deze zogeheten Rozenserie. Met korte, heldere tot het hart sprekende hoofdstukken weet Catharose de Petri de lezende, verlangende mens te verbinden met de inzichten en lichtkrachten van het oorspronkelijke leven. Transfiguratie niet als doel dat bereikt moet worden maar als een weg, bewust gekozen door het eigen leven. 

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE VOOR € 15,00

Het boekje Transfiguratie van Catharose de Petri blijkt de eerste van de serie van vier te zijn. Het had net zo goed en misschien wel beter de laatste kunnen zijn. Maar Catharose de Petri start met wat zij als hoogste menswording voor zich zag: Transfiguratie. Het woord zegt het al. Trans figura, iets trekt door de persoonlijkheid heen als een fluïde, waardoor ‘het volkomen vervangen van de sterfelijke, afgescheiden, aardgeboren mens door de oorspronkelijke, onsterfelijke, ware Geest-mens’, mogelijk wordt. Catharose de Petri kende dat iets, zij wist waar zij vandaan kwam.

Jezus zei: Als zij tegen u zeggen: Waar komt u vandaan?
zeg dan tegen hen:
Wij zijn gekomen uit het Licht
waar het Licht uit zichzelf is ontstaan.

Thomas Evangelie

Vanuit het licht van de geest schreef zij om anderen deelgenoot te maken van een mogelijke bevrijdende, opwaartse gang. Er verschenen drie opeenvolgende boekjes: Het zegel der vernieuwing, Zeven stemmen spreken en Het Gouden Rozenkruis. Met korte, heldere tot het hart sprekende hoofdstukken weet Catharose de Petri de lezende, verlangende mens te verbinden met de inzichten en lichtkrachten van het oorspronkelijke leven. Transfiguratie niet als doel dat bereikt moet worden maar als een weg, een baan.

‘Het ritme van de bevrijdingsbaan is om en in hem. Het is als een lied des Heren.(…) Zo gaat de leerling als een natuurlijke vanzelfsprekendheid een nieuw zintuiglijk waarnemingsveld binnen. ’

Een lichtbaan die zich uitstrekt tussen de stoffelijke en geestelijke wereld, tussen de aardse en hemelse mens. Hoe wij ons op die baan kunnen begeven, hoe ons sterfelijke leven werkelijk de onsterfelijkheid kan aandoen, wordt in de drie genoemde boekjes besproken. De woorden die wij hierin lezen, zijn oneindig veel meer dan wat gedrukt staat. Zij openen en spreiden de werkelijkheid van oorspronkelijk leven, voor ieder mens, die hunkert naar ware vernieuwing.

Zo verbindt het boekje Transfiguratie met de wijsheid van Hermes Trismegistus, met de verborgen geestelijke kennis van de Upanishads en de Chinese wijsheid van Lao Zi; het tweede, Het zegel der vernieuwing met tekstgedeelten uit de Bijbel, voornamelijk uit het Johannes evangelie.

‘Denk niet dat het hier een historische aangelegenheid betreft van de historische Jezus met zijn discipelen.(…) Jezus is het wondere symbool van het gnostieke licht, zoals zich dat in de nieuwe ziel openbaart.’

Catharose de Petri plaatst de figuren uit het nieuwe testament als herken­bare werkzaamheden in het bevrijdingsproces binnen in de mens. Met de figuur Filippus bijvoorbeeld wijst zij op het belang van ‘nuchterheid’.

‘Filippus doelt op de mens, die wij zouden kunnen aanduiden als de wolkenzwever. De mens die zich verliest in idealen en luchtkastelen, die de realiteit onder de voeten verliezen gaat, die het vlak-voor-de-hand-liggende niet meer zien kan en het spoor bijster raakt.’

En alleen wie de moed heeft keuzes te maken, komt de Thomas­mens in zichzelf te boven.

‘Thomas is het type dat steeds maar weer op twee gedachten hinkt; die twee lichten brandende houdt: het licht van de gewone natuur en het licht van de gnosis, die geen besluit weet te nemen.’

De evangelische woorden van het Hogepriesterlijk Gebed zijn in directe, actuele taal omgezet. Daarin staat onder andere de gelijkenis van Jezus als ‘de ware wijnstok en alle rank die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage’, en Catharose de Petri schrijft:

‘het ontdekkende licht van de gnosis is niet slechts ontmaskerend, maar tegelijkertijd en voor alles liefdevol helpend en reinigend. Het gnostieke licht is niet slechts een schijnsel dat van een lamp uitgaat, maar het is tegelijkertijd een licht-kracht, het doet iets in ons persoonlijkheidsstelsel. (…) Geen van ons hoeft te vragen: ‘Kan ik wel?’ Het liefdelicht verlaat ons nooit, wanneer wij het licht niet verlaten. In ieder die uit de binding leeft zullen de vruchtdragende lichtkrachten zich doen gelden.’

Dit boekje brengt de boodschap van het licht en is tegelijkertijd een oproep een waarachtig aquariusmens te worden: één die leeft uit de zich bewust geworden lichtziel. In ‘Zeven stemmen spreken’ staat centraal hoe de lichtziel in het innerlijk van de mens doorwerkt. Alleen al de inhoudsopgave, doet een rijke schat vermoeden. Om er maar een paar te noemen: De adem des levens, Zeven genezende ziele-stromen, De astrale levensatmosfeer, Geopenbaarde waarheid, De ene bron van het leven, De verborgen omgang met God,  Het lezen van de Rota.

Ieder hoofdstuk leidt binnen in verschillende aanzichten en aspecten. Allereerst is daar de ontwakende ziel. Gnostieke stralingen raken de roos, het oeratoom in het hart aan met de bedoeling door te dringen tot in het bloed, tot in de persoonlijkheid. Om die weg van de vijfvoudige gnosis – inzicht, heilbegeren – overgave van het zelf – nieuwe levenshouding – en de eenwording met het licht – , te leren verstaan, wijst Catharose de Petri op het belang opgenomen te zijn in een lichtgemeenschap.

In een levende uitwisseling van ziel tot ziel leert de mens te luisteren en te verstaan wat de zachte zielefluisteringen in zijn hart bedoelen te zeggen en hoe daarop te reageren, zijn eigengerichtheid en eigenwilligheid op te geven. Om dan te ontdekken dat zijn hart, samenvalt met het hart van de microkosmos, die hij bewoont. Samenvalt met het hart van de licht­ gemeenschap waarin hij is opgenomen, met het wereldhart, het hart van de kosmos, met Christus zelf, ja, met het hart van God zelf. En dat door al die harten de ene adem van de Gnosis ademt.

‘Wie ademt in de volkomen adem van de vijfvoudige universele gnosis en gaat zijn rozenpad, zal zijn natuur herleiden tot de oorspronkelijke samenhang met de gnosis.’

In het laatste hoofdstuk lezen we dan hoe de op wakende ziel in het licht overgaat in de zich openbarende ziel.

‘En de engel in het wonderlijke Openbaringenboek zei tot mij: “Neem het boeksken en eet het op.’ Dat is de opdracht! Het u geopenbaarde ‘eten”: innerlijk verwerkelijken.’

In Het Gouden Rozenkruis schrijft Catharose de Petri over de openbaring van de huidige geestesschool. Hoe zij zevenvoudig is opgebouwd, wat haar symbolen zijn en over de betekenis van de tempel als werkplaats.

‘Een tempel is een brandpunt van de broederschapsketen. De tempel is tevens een brandpunt van het levende lichaam van de jong-gnostieke broederschap. (…) Wanneer de tempel geopend wordt voor het aanvangen van de dienst en de leden en leerlingen naar binnengaan, vormt zich op hetzelfde moment een werkplaats, en een keten van werkers, allen gericht op dezelfde taak en bezig met dezelfde arbeid: het verkrijgen van heiliging!’

Duidelijk wordt gemaakt dat een tempel niet alleen een fysieke ruimte is waar je naar toe kunt gaan, maar ook in het zelf aanwezig is. Een stille, lichte ruimte, een innerlijke tempel, die overal waar ook, te betreden is. Zoals in de Bijbel staat: ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God?’

Drie waardevolle boekjes over de boodschap van de lichtziel in de tempel van het menselijke hart. Alle drie rijk aan inzichten en aanwijzingen hoe de overwinning gevierd kan worden op het beperkte ik en de wereld.

‘Tot aan de uiterste grenzen van een zeer merkwaardig kunnen zet zich de transfiguratie door, zodat door een machtig vuur  gedreven, het vlammenlichaam van de zielemens vrijkomt.(…) Iedere ziel zal in het Christusveld opstaan; iedere ziel heeft deel aan de opstanding Christi.’

Lees en verwonder je hoe dichtbij je bent!

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE VOOR € 15,00