Het hemelse rijk – hoofdstuk 3 van het boekje ‘Transfiguratie’ van Catharose de Petri

 

HOOFDSTUK 1HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 3HOOFDSTUK 4HOOFDSTUK 5HOOFDSTUK 6HOOFDSTUK 7

 

BESTEL TRANSFIGURATIE VOOR € 2,50

BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00

Hebt u er wel eens over nagedacht welk een geweldige invloed er van een Geestesschool kan uitgaan met betrekking tot de gehele wereld en de gehele mensheid?

Een mysterieschool is in zeer bijzondere zin bestemd voor hen die in werkelijkheid het pad willen bewandelen, die te zamen het volk Gods willen vormen. Doch daarnaast zal de Geestesschool, door middel van het derde magnetische veld, een beslissende invloed uitoefenen op het gehele mensheidsgebeuren. Dit aspect van het enorme bevrijdingswerk, door de Broederschap ondernomen, zult u nimmer mogen onderschatten. U bent veelal zo bezig met het werk der vrijmaking en het speciale doel der vrijmaking, dat u geneigd bent de algemene aspecten van de zegenrijke arbeid der School te vergeten.

Er is in de School dikwijls over de invloed en de gevolgen van het derde magnetische veld gesproken, maar veel te weinig werden alle consequenties en bijverschijnselen daarvan belicht.

Wist u dat u door de toepassing van de methode van het niet-doen, door het beoefenen van alle aanzichten van de zelfovergave, uiterst revolutionair leeft en handelt ten opzichte van heel het veld der dialectische natuurorde? En dat, zodra een voldoende aantal mensen de wegen der School gaat bewandelen, alleen reeds daardoor het aanzicht van de huidige wereld op korte termijn zal veranderen, nog afgezien van de uiteindelijke gevolgen van de stralingswerkzaamheid van het derde magnetische veld? Reeds minder dan één procent der wereldbevolking is in staat door de praktijk van het Woe-Wei, door de praktijk van het niet-doen, de gehele sociale, politieke, economische en religieuze structuur van onze maatschappij te wijzigen, tengevolge waarvan er, dialectisch genomen, een ideale toestand zou kunnen ontstaan.

Is het u bekend dat er in de wereldhistorie tijden geweest zijn waarin een dergelijke situatie zich voordeed? Wij kennen in de geschiedenis van het oude China momenten waarin een zo groot aantal mensen de voetsporen van Lao Tse volgde, dat in het gehele Chinese rijk die ideale verhoudingen tot ontwikkeling kwamen, tengevolge waarvan men sprak van het Hemelse Rijk, en men uit alle oorden der wereld naar China reisde om zijn staatkunde te bestuderen.

Dientengevolge ging het al spoedig weer mis. Dat zou het tóch gegaan zijn, want een dergelijke ideale toestand is slechts een verschijnsel in de stralende ontwikkeling van de Geestesschool, een voorbijgaand verschijnsel, dat door de stralingen van de Geestesschool veroorzaakt wordt.

Maar toen men de oorzaken van de opleving in de staatkunde zocht en niet in het Woe-Wei, was het spoedig met de voorspoed gedaan. U weet hoe deze wereldorde zich ten einde spoedt, en hoe zich met grote snelheid een zeer troosteloze toestand aan het ontwikkelen is: het zijn de tekenen van het einde. Deze vinden hun oorzaak in de toeneming van het aantal magnetische krachtlijnen dat niet uit de gewone natuur te verklaren is.

Het is echter volstrekt niet nodig dat de ondergang, de beëindiging van deze dag van openbaring, uitsluitend gekenmerkt zal worden door de grootste, meer dan ooit toegespitste ellende, tengevolge waarvan de mensheid steeds meer in bestialiteit zou verzinken, en uiteindelijk zou worden achtergelaten in een zodanige toestand van verdierlijking, dat een nieuwe reddingspoging in een nieuwe dag van openbaring op enorme moeilijkheden van structurele en fundamentele aard zou stuiten. Daarom kan de beëindiging beter plaatsvinden in een morele en mystieke hoogconjunctuur dan in tegengestelde verhoudingen.

Het is dan ook de grote genade van de Geestesschool, dat zij niet slechts mag zorgen voor het bevrijdingsheil van al de haar toevertrouwde entiteiten, doch dat zij, door aldus te doen, nieuwe mogelijkheden schept voor alle overblijvenden in een hemels rijk, dat, hoewel eindig, psychologisch de hoop op uiteindelijke bevrijding geboren doet worden.

Denk aan een mens die ondergaat in de grootste ellende en narigheid, en denk aan een mens die ondergaat in een sfeer van hem eigen geluk. De eerste mens zal diep verzonken zijn in haat, drift, vervuld van een tot alles in staat zijnde ikzucht en een mateloze angst. De tweede mens, die ondergaat in zijn gelukssfeer, zal, de broosheid van zijn geluk beseffende, veel meer vatbaar blijken voor gnostieke aanraking.

Daarom is het een voorrecht te mogen getuigen, dat de Geestesschool met haar broeders en zusters, door de praktijk van het Woe-Wei niet slechts een ondergaande wereld gaat verlaten, doch dat zij, door die praktijk, aan alle achterblijvenden een grote mate van door dezulken gezocht aards geluk zal kunnen schenken, opdat er, juist door een ondergang in zulk een gelukssfeer, een basis worde gelegd om door de Gnosis te worden gevonden en gered.

Hef u dus op en put troost uit de gedachte dat u door een positief leerlingschap niet slechts u zelf helpt, niet slechts de School dient, doch dat u, aldus doende, de gehele mensheid praktisch van dienst bent.

Bron: Transfiguratie, Catharose de Petri

BESTEL TRANSFIGURATIE VOOR € 2,50

 

BELUISTER OF LEES MEER OVER DE VIERDELIGE ROZENSERIE

BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00