Citaten over kabbalah

Van de bewoners van Fez verklaarde hij (Vader Broeder R.C.), dat hun magie niet geheel zuiver was, en dat ook hun kabbalah met hun godsdienst is bezoedeld, maar hij wist zich deze desalniettemin voortreffelijk ten nutte te maken en vond voor zijn geloof een nog betere grondslag, die nu met de ganse kosmische Harmonie overeenstemde, en op wonderbaarlijke wijze in alle perioden der eeuwen belichaamd was. Johann Valentin Andreae (Fama Fraternitatis)

De meeste kabbalisten uit de geschiedenis bespraken en openbaarden de leringen van de Kabbala. Rabbi Simeon ben Jochai openbaarde de leringen van de Zohar, maar rabbi Abba stelde de Zohar samen. Waarom? Hij had de vaardigheid en het talent om de wijsheid in metaforische en mysterieuze taal zodanig vast te leggent, dat alleen zij die het waardig waren de wijsheid konden begrijpen. Rav Berg

Hoe prachtig een viool ook is geconstrueerd, als deze wordt bespeeld door iemand die onwetend is ten aanzien van de principes van muziek en niet beschikt over de techniek die het instrument vraagt, zal het lawaai dat ontstaat alles zijn, behalve muziek. De enige missie van de Thora en de kabbalistische wijsheid is om ons te onderwijzen hoe we de snaren van dit universum moeten bespelen. Rav Berg

De kabbalisten brengen de hoofdbegrippen der Kabbalah tot de verst mogelijke tijden terug, tot Mozes, ja zelfs tot Abraham en tot Adam. Als eigenlijke stichters der Kabbalah noemen zij echter voornamelijk drie Talmudisten: Rabbi Ismael ben Elisa (omstreeks 130 n. Chr.), rabbi Nechunjah ben Hakana (omstreeks 75 n. Chr) en in ʻt bijzonder Simeon ben Jochai (omstreeks 150 n. Chr.), die zij aanwijzen als vervaardiger van den beroemden “Zohar”. Erich Bischoff (De Kabbala, inleiding tot de joodse mystiek en geheime wetenschap)

De Kabbalah zoals wij die thans bezitten, is van het grootste gewicht bijhet verklaren van de allegorieën en “duistere gezegden” van de Bijbel. Als esoterisch werk over de geheimenissen der schepping is zij echter nagenoeg waardeloos, zo verminkt als zij thans is, tenzij men haar toetst aan het Chaldeesche Boek der Getallen of aan de leringen van de oosterse geheime wetenschap, of esoterische wijsheid. Helena Petrovna Blavatsky (Geheime Leer III, esoterische opstellen en instructies)

De transcendentale methoden van de Kabbalah mogen in een openbaar werk niet vermeld worden, doch haar verschillende stelsels van rekenkundige en meetkundige wijzen om bepaalde zinnebeelden te ontraadselen, kunnen beschreven worden. Helena Petrovna Blavatsky (Geheime leer III, opstellen en instructies)

Bij de studie van de Kabbala moet men zich het volgende voorstellen: door kalmte van het denkvermogen en vrede van het hart de volmaakte vrede bereiken. De kalmte van het denkvermogen, gemoedsrust, is een gevolg van zekerheid, de vrede des harten komt uit het geduld en het geloof voort. Zonder het geloof leidt de leer tot twijfel; zonder de leer, leidt het geloof tot bijgeloof. Samen verenigd verschaffen zij de zekerheid en opdat ze verenigd worden is het noodzakelijk ze niet met elkaar te verwarren. Het voorwerp van het geloof is de veronderstelling, en deze wordt door wetenschappelijke uiteenzettingen of door een dwingend en zonneklaar bewijs een zekerheid. Eliphas Lévi (De beginselen van de kabbala in tien lessen)

De Kabbala of traditionele wetenschap van de Hebreeën zou ook de wiskunde van het menselijk brein genoemd kunnen worden. Het is de algebra van het geloof. Alle zielsproblemen worden erdoor opgelost alsof het vergelijkingen zijn, waarbij de onbekende factoren worden geëlimineerd. Eliphas Lévi (De beginselen van de kabbala in tien lessen)

Ideeën en gedachten krijgen er de zuiverste helderheid en strenge nauwkeurigheid van getallen door; voor het denkvermogen zijn de resultaten de onfeilbaarheid (weliswaar betrekkelijk in de sfeer van het menselijke weten), en voor het hart volmaakte rust. Eliphas Lévi (De beginselen van de kabbala in tien lessen)

De kabbalistische wetenschap maakt twijfel inzake de godsdienst onmogelijk, omdat zij alleen het geloof met het verstand verzoent door aan te tonen dat het op verschillende wijzen geformuleerde, maar in wezen altijd overal hetzelfde, universele dogma, de zuiverste uitdrukkingswijze is van een naar iets hogers strevende menselijke denkvermogen, dat de verlichtende invloed van een uit behoefte geboren geloof, heeft ondergaan. Eliphas Lévi (De beginselen van de kabbala in tien lessen)

Van de studie van de Kabbalah heb ik geleerd dat je gedoemd bent om te falen wanneer je geluk gebaseerd is op mensen die alles wat je doet goedkeuren… Kabbalah heeft mij geholpen om op te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat met mij te maken heeft. Madonna Louise Vernonica Ciccone

In de vele levens- en geesteshoudingen die met de naam van het jodendom verbonden zijn, betekent het woord kabbalah een in de eerste plaats esoterisch en moeilijk te bevatten element. Het wordt gewoonlijk zowel door zijn ʻgeheime karakterʼ als door zijn wereldvreemdheid als niet geheel gelijkwaardig bijgebied beschouwd van wat men onder het jodendom verstaat. En toch draagt het in woord en leer en met betrekking tot de achterliggende betekenis van de beide diepste elementen van het joodse wezen in zich. Ernst Müller (Zohar, het heilige boek van de kabbalah)

De Kabbala is de leer van de geheimen des levens in een beeldengallerij. Waar ons verstand een grens bereikt, verandert de brug naar de innerlijke werelden in een reeks symbolen. Deze Kabbalah blijkt te zijn oeroud en eeuwig-nieuw. Zij vertelt van het heimwee, dat in ons mensen leeft en ons hunkerend doet verlangen naar genezing van mens en wereld. André Peters (Kabbala, een bijdrage aan een nieuwe psychologie)

De Kabbala heeft haar eigen recept. Men neemt de beelden op – soms direct, soms dagen, ja maanden later springt een venster open in de ziel en oogst de imaginatie van de mens een nieuw landschap. André Peters (Kabbala, een bijdrage aan een nieuwe psychologie)

Wanneer een mens rijp wordt voor de mysteriën van de Kabbala, kan men spreken van zijn innerlijke geboorte. Wanneer de mens een innerlijke geboorte beleeft, maakt hij mee wat in de Evangeliën genoemd wordt: het Bethlehem-gebeurenAndré Peters (Kabbala, een bijdrage aan een nieuwe psychologie)

De term Kabbalah betekent letterlijk traditie. Hij verwijst naar overlevering van joodse mystiek. Hoewel heb begrip Kabbalah pas in de twaalfde eeuw in gebruik kwam, bestonden er lang voor die tijd al mystieke stromingen binnen het judaïsme die vanwege overeenkomstige basisprincipes tot deze traditie van joodse mystiek, vallend onder het begrip Kabbalah, gerekend kunnen worden. Charles Poncé (Kabbalah, achtergrond en essentie)

Het kabbalisme beoogt het herstel van de geestelijke Mens – de hemelse Adam – door hulp van de sterfelijke aarde mens. De sterfelijke mens is hierin zowel werkplaats als werker, hetgeen wil zeggen dat zonder hem niets mogelijk is zonder hiervan de weerslag te ervaren in de onsterfelijke tegenhanger. Charles Poncé (Kabbalah, achtergrond en essentie)

Kabbala brengt licht, de allergrootste sensatie in het leven van de mens. Alles waarvan j kunt dromen, geeft kabbala. Daarvoor moeten we leven volgens de goddelijke instructie. Daar moet de mens bar op zoek. Het gaat niet alleen om kennis, maar vooral om ervaring. Michael Portnaar

De Kabbalah in historische zin kan worden gedefinieerd als het product van wederzijdse doordringing van joodse gnostiek en neoplatonisme. Gershom Scholem

De Zohar, de quintessence der Kabbala, spreekt in alle categorieën en symbolen over de schepping, de ziel en diens plaats en bestemming. Die beelden moeten we als muziek op het denkvermogen laten inwerken. Want juist dit irrationele proces is altijd de aantrekkingskracht en bedoeling van mystiek, en dus van de Zohar geweest. Gershom Scholem (De Zohar, kabbalistische fragmenten)

Het boek Zohar, het belangrijkste werk van de Kabbala draagt, zoals elke bron van geheime wijsheid, een ontoegankelijk, gesloten karakter. Desondanks, of misschien dankzij dit feit, heeft geen enkel der grote middeleeuwse literaire werken – ondanks een vaak grotere duidelijkheid – ook maar enigszins dezelfde invloed, of hetzelfde succes gekend. Gershom Scholem (De Zohar, kabbalistische fragmenten)

Vele kabbalistische werken, zelfs die van vandaag, beweren dat de Kabbalah een belichaming was van esoterische kennis die werd gegeven aan Mozes op de berg Sinaï, waardoor deze traditie wordt gekoppeld aan het begin van de joodse wet. Er wordt gesuggereerd dat God de eerste vijf boeken van de Bijbel aan Mozes dicteerde, en vervolgens een geheime sleutel verstrekte waarmee de teksten konden worden geïnterpreteerd. Een andere traditie, gepopulariseerd in de vijftiende eeuw en onderwezen door de Orde van de Gouden Dageraad (Golden Dawn) aan haar leden, stelde dat de Kabbalah voor het eerst door engelen ter beschikking werd gesteld aan Adam, als een middel om na de zondeval terug te keren (naar het Paradijs). Robert Wang (The Quabbalistic Tarot, a textbook of mystical philosophy)