De Graal en het Rozenkruis – de boodschap van de graallegenden en de graalmysterieën – crystalserie 9


BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

Tal van spiritueel georiënteerde groepen voeren het graalsymbool in hun vaandel. De graal is actueel. Misschien langzamerhand wel net zo bekend als in de Middeleeuwen. Toen waren de graallegenden de ‘verpakking’ waarin een eeuwenoude boodschap opnieuw aan de mensheid werd gebracht. Een beeld ook van de altijddurende waarheid die voor de mens wordt geplaatst op het moment dat hij de grenzen van zijn eigen mogelijkheden heeft bereikt. Dat was toen zo, dat is ook nu zo. Maar inmiddels heeft de mensheid – en ieder mens als individu – een ontwikkeling doorgemaakt.

Elk tijdsgewricht heeft specifiekere nieuwe mogelijkheden. Maar ook duidelijke grenzen die het verleden moeten afsluiten. Het heeft geen zin die grenzen alleen maar te doorbreken om in het verleden te zoeken naar dingen die nu nog hetzelfde zouden zijn. Alleen de Waarheid is hetzelfde, hoewel zij zich iedere seconde andere, nieuw voordoet. En de mens wordt steeds opnieuw uitgenodigd om in dat proces van vernieuwing mee te gaan als een bewuste deelhebber aan de schepping.

De graal van nu is dan ook niet dezelfde als de graal van eeuwen geleden. En in de toekomst zal zij evenmin hetzelfde zijn als nu. Maar haar essentie verandert niet. En alleen die essentie an de zoeker een stap verder helpen op zijn levenspad. De ene graallegende is nog mooier, boeiender en symbolisch zuiverder dan de andere. Maar zij helpen de zoeker niet verder, als hun innerlijke boodschap niet van binnenuit wordt verstaan en gezocht om in het eigen leven te verwerkelijken.

[…]

Montsalvat, de graalburcht. Daar bevond zich volgens legenden de orde van de graalridders, de bewakers van de graal. Zoals koning Arthur en zijn ridders vormden zij een tafelronde. Wanneer zij tezamen waren en de graal werd binnengedragen, werden zij op wonderlijke wijze gevoed. Alleen al de aanblik van de graal verleende hen eeuwigdurend de jeugd.

[…]

Graallegenden doken zowel in het westen als in het oosten van Europa en zelfs in Perzië ongeveer terzelfdertijd op, namelijk rond de twaalfde eeuw n. Chr. Was dit toeval? Dienaren van de graal zagen een tijd naderen waarin verbinding met de hogere wereld voor de meeste mensen op de achtergrond zou raken of zelfs geheel zou verdwijnen. De mensen zouden onder de invloed van wetenschap en techniek een mentaliteit ontwikkelen die hen zou afsluiten van de geest-zielenwereld. Dat is wellicht één van de redenen waarom toen de graallegenden in omloop werden gebracht. Met hun wonderlijke mystiek en romantiek zouden deze verhalen de harten van de mensen ook in de navolgende eeuwen nog kunnen aanspreken. De diepe symboliek zou in een tijd van ziele-nood als wegwijzer kunnen dienen.

Ook in deze, zo roerige en onzekere tijd kunnen de oude graallegenden nog vele harten beroeren, waar zij tonen dat die oude innerlijke weg ook nu weer, juist nu, begaanbaar is gemaakt. Begaanbaar wil zeggen dat de zoekers van nu, net als de ridders van koning Arthurs tafelronde, deel kunnen krijgen aan de hogere wereld.

In tal van legenden wordt over twee tafelronden gesproken: die van de graalridders en die van koning Arthur. Hiermee wordt aangetoond dat de eenheid van de hogere wereld – gesymboliseerd door de tafelronde van de graalridders – ook in de lagere wereld gerealiseerd moet worden: de tafelronde van koning Arthur. De deelnemers die zich op de ontmoeting met de graal voorbereiden, moeten zich stap voor stap innerlijk zuiveren die hen in het lagere leven vasthouden. In dat proces zullen zij geleidelijk versmelten met de hoge tafelronde. Op deze weg wordt het avondmaal niet meer symbolisch genuttigd, maar direct en concreet. Ieder lid van de groep zal de geconcentreerde goddelijke energieën mogen assimileren naarmate hij daartoe geschikt is en die energieën verdragen kan.

Door deze assimilatie begint het proces van zijn innerlijke verandering. de graal wordt in hem opgericht. Doordat dit ook bij andere leden van de groep gebeurt, wordt de onzichtbare geestelijke kelk binnen de groep van gelijkgezinden geopenbaard en midden inde wereld geplaatst.

[…]

De wereld is vol graalzoekers. Op elk niveau van leven bevinden zich mensen die zich daar bewust of onbewust mee bezighouden. Zolang dat proces onbewust verloopt, bestrijden zij elkaar hun vondsten en bevechten zij de roder ridder tevergeefs. Maar wanneer zij, zoals Parcival, gedreven worden door het innerlijk verlangen de medemens te dienen, gaan zij zich bewust worden van hun levensstrijd. Dan wordt die strijd een innerlijke loutering, een toebereiden van de ziel. En in hun woorden, geschriften en daden getuigen zij van de hulp en vertroosting die zij steeds opnieuw mogen ondergaan, zolang zij de graal als hoger doel voor ogen houden. Immers, het doel, de graal, voedt hen reeds van verre.

Zolang de ziel zich laat voeden door het leed en de strijd van de aardse mens, zal zij de graal niet als haar levensdoel kunnen onderscheiden. Daarvoor is haar waarnemingsvermogen teveel verminkt. Daarom moet de oude zielestructuur worden vervangen door een nieuwe, die door de vernieuwende kracht kan worden gevoed en die daarop dan ook op de juiste wijze kan reageren. Wanneer dat nu het geval is , wat zal haar dan nog kunnen schaden? De dood? Zij heeft dan immers alle facetten van de dood – het dagelijks bestaan van onbewust leven – overwonnen! Daarom is de graal het mysterie van de zich vernieuwende ziel op weg naar de eeuwigheid.

Dit is een van de redenen waarom de graalprocessen in het verleden in kleurrijke symbolentaal konden worden beschreven. zij die daaraan toe waren, konden het begrijpen. Voor de anderen waren het schitterende verhalen, die het verlangen naar hoger, beter leven konden voeden. Wie op zoek gaat naar de graal, moet in zijn diepte innerlijk afdalen. Daar ligt het begin van zijn reis en nergens anders. Het aanknopingspunt is het verlangen naar het mysterie van de veranderende ziel. Want de vertroosting die uitgaat van de graal schenkt de pelgrim de vreugde van een groeiende, authentieke kennis, die wordt aangeduid als de gnosis. Lang voordat hij hoeder van de graal kan zijn, is hij reeds ermee verbonden. Ook al weet hij dat nog niet en ondergaat hij zijn zoektocht als een lange, smartelijke en onzekere weg.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding: Op zoek naar de Heilige Graal?

 1. Het Mysterie van de Heilige Graal
 2. Het Koningsboek van de antieke Perzen
 3. De reis van Oost naar West
 4. Over de wortels en de betekenis van de westerse Graallegenden
 5. De Keltische Graal en de Arthursage
 6. Parcival – de weg van de zoeker
 7. De Katharen op weg naar de Heilige Graal
 8. Kitesj – symbool van een ongeschonden kosmos
 9. De hermetische inwijdingsweg van de Graal
 10. De Graal in de strijd tegen het verleden
 11. De Graal is in ieder mens

Bron: De graal en het Rozenkruis, Crystalserie 9

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE VIJF BOEKEN OVER DE GRAAL