Impressie van een symposion op Renova – de drie juwelen van het pad

 

BESTEL ALLE VERANDERING KOMT TOT RUST IN BOEDDHA

De bovenstaande video geeft een indruk van een symposion op het landgoed Renova in Bilthoven. De teksten van de voordrachten zijn gepubliceerd in symposionreeks 28 met de titel Alle verandering komt tot rust in Boeddha. Al vele jaren worden elk jaar een voorjaarssymposion en een najaarssymposion georganiseerd door Stichting Rozenkruis. Het volgende symposion zal plaatsvinden op zondag 17 oktober 2021 en heeft de titel De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid.

Boeddha is de ontsteker van het Licht, Dharma is de leer, de gids, Sangha (broederschap) is het voertuig dat alles in beweging zet. In de voordrachten werd ingegaan op onder andere de volgende onderwerpen: Boeddha, geest van het universum; Dharma, de bevrijdende leer van de wijsheid voorbij alle wijsheid; Sangha, de drie juwelen van het Pad.

I Boeddha

Boeddha doorzag ons bestaan. Hij zag die hele wielwenteling van ontstaan en vergaan als een proces waarmee ons lijden onlosmakelijk is verbonden. In dat proces, in stand gehouden door een keten van oorzaken, hebben begeerte en vereenzelviging vrij spel. Daardoor roepen we illusies in het leven die de bron van dat lijden vormen: de illusie van bestendigheid en de illusie zelfstandig te zijn, de illusie van identiteit. Het lijden ligt al besloten in het aannemen van het bestaan van de persoon die wij zijn. 

Boeddha’s inzichten zijn zeer actueel. De nieuwste filosofie ziet het ‘zelf ’ eveneens als een tijdelijk en steeds veranderend knooppunt in een netwerk van relaties. Ook het wordingsproces dat de wielwenteling in stand houdt is een modern psychologisch inzicht. Verlossing van de wielwenteling vereist een inkeer in de kern, om zo deel te krijgen aan de boeddha-natuur, die heel het universum doordringt, die de geest is van het universum. Zo kunnen we de keten van oorzaken die ons bewustzijn en ons bestaan in stand houden, doorzien en doorbreken. Als onwetendheid aldus plaats maakt voor een nieuw bewustzijnslicht, keren we terug in de geest van eenheid in de boeddhanatuur.

II Dharma

In de westerse wereld is de belangstelling voor Boeddha en zijn leer in de afgelopen decennia sterk gegroeid. Ook in Nederland en onder jonge mensen. Populair zijn de boeddhistische uitgangspunten dat je moet leven in het nu, nergens in hoeft te geloven en alles moet toetsen aan je eigen ervaringen.

De leer van Boeddha gaat primair over de bevrijding van de mens uit de gevangenschap in samsara, het wentelende rad van geboorte en dood. Het karma dat de mens creëert met zijn handelingen vanuit begeerte, aversie en onwetendheid houdt hem gevangen in die kringloop. Boeddha formuleerde het achtvoudige pad om mensen in staat te stellen geleidelijk onwetendheid op te heffen, geen negatief karma meer te creëren en nirwana te bereiken.

Het mahayana-boeddhisme (het boeddhisme van ‘het grote voertuig’) legt een ander accent. Daarin gaat het vooral om de vervolmaking van wijsheid, om het realiseren van de wijsheid voorbij alle wijsheid. Deze stroming relativeert de gangbare boeddhistische wijsheid en benadrukt dat de dingen geen eigen aard hebben, niet onafhankelijk bestaan, en dat er niet zoiets bestaat als het hoogste volledige inzicht. Dit begrijpen en ervaren is even belangrijk als verzaking beoefenen of goede daden verrichten. We kunnen de werkelijkheid hooguit benaderen. De werkelijkheid zelf is onbegrijpelijk en onuitsprekelijk.

III Sangha

Wat lijdt doet ervaring op, wat ervaring opdoet lijdt. Ieder gevoelig wezen is zich bewust dat hij of zij lijdt, niemand wil lijden. Ieder zoekt geluk, maar geluk bestaat niet. Niemand zoekt lijden maar lijden bestaat, lijden is werkelijkheid. Oplossing van het lijden is de broederschap, het dharma, de sangha. De verbondenheid, het woord en de gemeenschap. Geestesscholen bieden de daarin opgenomen leerlingen bescherming en reiken mogelijkheden en krachten aan voor een ontwikkelingsweg van geestelijke bewustwording en vernieuwing. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig ontwikkelde werkwijzen die het mogelijk maken dat de bevrijdende leringen en krachten ingang vinden in toebereide mensenhoofden, mensenharten en mensenhanden.

Bron: Alle verandering komt tot rust in Boeddha, de geest van het universum – symposionreeks 28

BESTEL ALLE VERANDERING KOMT TOT RUST IN BOEDDHA

 

LEES OVER BOEKEN OVER BOEHHA EN HET BOEDDHISME