Boeken van en over Jacob Boehme, uitgegeven door Rozekruis Pers

Uitgeverij Rozenkruis Pers heeft de bovenstaande negen boeken van of over de ziener Jacob Boehme (fakkeldrager van het Rozenkruis 7) in haar fonds. Hieronder worden deze korte beschreven. Bij alle uitgaven staat een link voor een gedeelte uit het betreffende boek.

1 Leer Jacob Böhme kennen – Symposion 44 van de Symposionreeks
Onze ogen weerspiegelen wat zij waarnemen naar binnen, en daar vormt zich ons bewustzijn. Daar rijzen de beelden in ons op en bouwen een werkelijkheid, een wereld, waarbinnen wij ons bewegen waarbinnen wij denken. Het is het waarnemen door beredeneerd begrip. Een diepere vorm van zien zijn die flitsen van plotseling inzicht. Een vluchtige blik in de diepte der dingen. Jacob Böhme zag achter de dingen, door het zichtbare heen, vanuit het binnenste, als met geestelijke ogen in een andere werkelijkheid. Bevat voordrachten van onder andere Luc Panhuysen, Peter Huijs, Govert Bonnie Snoek, Ben Huisman, Peter Teunis, Hannie te Grotenhuis.

LEES OPENINGSWOORD EN INHOUD

VIDEO EN TEKST VAN LUC PANHUYSEN

BESTEL LEER JACOB BÖHME KENNEN

2 Over het bovenzinnelijke leven
Boehme ziet de ziel als het diepste wezen van de mens. Dit idee komt in al zijn werken terug. In dit boek vindt hij, in de vorm van een samenspraak van een leraar met zijn leerling, antwoorden op vragen over de ziel. Zo wordt de vraag gesteld ‘hoe de ziel tot goddelijk aanschouwen kan komen en wat haar zaligheid en ondergang kan zijn.’ Of de vraag ‘wat er na deze wereld zal zijn als alles vergaat.’

DOWNLOAD DE INTEGRALE TEKST VAN DIT BOEKJE

3 Levend in de eenvoud van Christus
Jacob Boehme was zelf schoenmaker en van eenvoudige afkomst. Zijn zoektocht naar Christus beschrijft hij in dit boek. Voor Boehme is Christus niet onbereikbaar ver verheven. De zoektocht kan daarom niet anders dan in de mens plaatsvinden: God is immers in de mens werkzaam. Boehme baseert zich in dit boek onder andere op oude hermetische geschriften. In deze bloemlezing zijn verschillende teksten van Boehme opgenomen die een goed beeld geven van zijn gedachtengoed.

VIDEO EN TEKST MET EEN TEKSTGEDEELTE VAN BOEHME

BESTEL LEVEND IN DE EENVOUD VAN CHRISTUS

5 Boehme – Een zeer lichtende ster is opgegaan- Symposion 1 van de Symposionreeks
Spirituele vernieuwing gaat altijd centraal uit van het hart, en is het resultaat van Kennis, Liefde, Daad. Zo ook in de zeventiende eeuw. Voor het ‘hart’ moeten wij bij Jacob Boehme zijn. Boehme ontving zijn inspiratie en kennis door het schouwen in de diepten van de Geest, die hem de ‘natuur der dingen’ verklaarde. Hij zag de innerlijke noodzaak van al het bestaande; hij begreep hoe de alomvattende goddelijke natuur en de aardse wereld, die hij de ‘wereld van de toorn’ noemde, zich tot elkaar verhouden.

BOEHME OVER ZELFONDERZOEK

LEES VOORDACHT OVER ZEVEN OERGEESTEN

BESTEL BOEHME – EEN ZEER LICHTENDE STER IS OPGEGAAN

5 De roede des drijvers verbroken – Crystalserie 7
In deze bloemlezing met korte citaten draagt Jacob Boehme (1575-1624) de universele wijsheid over aan zijn tijdgenoten. Hij sprak vanuit de eenvoud die hem zo kenmerkte. ‘De mens moet opnieuw geboren worden, wanneer deze het Rijk van God wil zien, dat is het ware doel!’ ‘Het Rijk dat verloren was moet weer teruggevonden worden.’ Deze en vele andere aansporingen om tot diepe zelfkennis te komen en om het verlangen te versterken om God-Zelf in het hart te ontmoeten, laten de roeping van Jacob Boehme zien.

LEES KORTE CITATEN UIT DEZE BLOEMLEZING

6 Jacob Boehme, een biografie
Biograaf Gerhard Wehr (die ook een biografie schreef over Rudolf Steiner en Meester Eckehart) beschrijft Jacob Boehme’s leven en zijn gedachtengoed. Boehme was filosoof en mysticus en leefde aan het begin van de Renaissance. Boehme verklaarde in zijn werken God, de kosmos, de mens, en de Christus. In deze biografie vertelt Wehr over het leven en werk van Boehme, op basis van feiten en Boehmes eigen geschriften.

LEES GETUIGENISSEN OVER BOEHME

BESTEL JACOB BOEHME, EEN BIOGRAFIE

7 Theoscopia of de uiterst kostbare poort van het zien van God
Dit traktaat is één van de laatste werken die Böhme (1575-1624) schreef. Boudewijn Koole maakte de eerste Nederlandse vertaling Theoscopia en schreef een toelichting bij, die in december 2019 in druk verschijnt. Dan heeft Rozekruis Pers negen uitgaven van of over Jacob Böhme in haar fonds. Volgens Böhme is er niets anders dan God, Hij is het eenvoudigste wezen, dat alles is en alles omvat, zowel Iets en Niets. Maar men kan het alleen zien, door ‘goddelijk’ te zijn.

LEES HOOFDSTUK 1: WAT GOD IS

LEES HET NAWOORD VAN DE VERTALER BOUDEWIJN KOOLE

BESTEL THEOSCOPIA

8 Aurora – Morgenrood in opgang
Het lezen van Aurora of Morgenrood in opgang is een grote innerlijke vreugde, maar tegelijk is deze zienswijze zo anders, dat de lezer vaker zijn inzichten 180˚ zal willen bijstellen. Dankzij Böhmes nieuwe begrippenkader is hij dan in staat te begrijpen ‘hoe het nu is en werkt en hoe het aan het einde van deze tijd worden zal’. Deze heruitgave van Morgenrood in opgang is een geheel nieuwe vertaling gebaseerd op de oorspronkelijke ‘Urtekst’, dat is het handschrift van Jacob Böhme zelf.

VIDEO VAN VERTALER PETER HUIJS

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN AURORA

BESTEL AURORA

9 Handschriften en vrienden van Jacob Böhme
De auteur vroeg zich af of er nadere informatie over de gemeenschap van Böhmevrienden te vinden was. Zijn zoektocht blijkt een spannend relaas te zijn geworden, dat de handschriften volgt op hun reis rond 1630 van Görlitz naar Amsterdam, in de laatste decennia voor 1700 van Amsterdam naar Arnhem, en rond 1750 van Leiden naar Linz am Rhein in Duitsland. Helemaal spannend wordt het rond de tweede wereldoorlog, als de Gestapo beslag komt leggen op het archief.

LEES MEER OVER HANDSCHRIFTEN EN VRIENDEN VAN JACOB BÖHME

BESTEL HANDSCHRIFTEN EN VRIENDEN VAN JACOB BÖHME