18 Gnosis nu! – De zeven inwijdingen

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 18
De zeven inwijdingen
30 april 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

In de twee fundamentele inwijdingen wordt het drievoudige licht van het hogere, hemelse bewustzijn binnen het stelsel van de lagere mens gebracht. Vervolgens zien wij hoe principieel het oude denkvermogen gedood en het nieuwe denkvermogen geboren wordt: het denkvermogen van de hemelse gestalte, dat het hoofdheiligdom binnendringt en de grondslagen voor een nieuwe tempel legt. Deze heilsarbeid kwam tot stand door middel van de Mercuriusinwijding.

In de vierde inwijding, die van Venus, en in de vijfde inwijding, die van Mars, wordt het oude begeertelichaam, de aurische sfeer, naar zijn beginselen van de oude mens gedood en wordt het nieuwe begeertelichaam, de nieuwe aurische sfeer, als een microkosmisch uitspansel tot aanzijn geroepen. Het nieuwe gevoelswezen gaat zich openbaren (Venus) en de ware hogepriester kan, via de nieuwe aurische wolken, de nieuwe tempel binnengaan, om de stem van God in het heilige der heiligen te vernemen.

Nu moet de hogepriester door de voorhof van de tempel naar buiten treden om zijn taak voor wereld en mensheid in het profane leven aan te vangen en te vervullen. De Jupitertaak of zesde inwijding, is de grote voorwaarde van alle verdere geestelijke ontwikkeling en vervulling van de hemelse mens. De nieuwe idee en het nieuwe gevoelswezen moeten, bestuurd door de nieuwe wil, als een magische kracht, als een roepstem van God, deze wereld instralen. Het gehele stelsel van de oude mens gaat zich daardoor wijzigen. Alle gaven en manifestaties van de hemelse mens worden, als door een alchemische formule, in de Saturnusinwijding samengesmolten tot een wonder.

Uit: Het christelijke inwijdingsmysterie, Dei gloria intacta
Hoofdstuk: De Saturnusinwijding van de eerste zevenkring

BESTEL HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

De geestelijke ontwikkeling die de mens kan doorleven en verwerkelijken wordt al duizenden jaren vergeleken met het gaan van een weg door meerdere hemelsferen. Klassieke heilige teksten over die weg der sterren treffen we aan in bijvoorbeeld het hermetisme, het neoplatonisme, het evangelie van de Pistis Sophia en in de goddelijke komedie van Dante.

In de voorgaande tekst vat J. van Rijckenborgh het pad van regeneratie, de hemelreis, samen in zeven inwijdingen die hij een zevenkring noemt. In navolging van anderen duidt hij het gaan van het pad van inwijding ook aan met termen als wedergeboorte, tempelbouw en innerlijke alchemie. Het geciteerde gedeelte is te vinden halverwege zijn boek Het christelijke inwijdingsmysterie. In de eerste helft van dat boek licht hij de inwijdingen toe aan de hand van brieven die Johannes op Patmos schrijft aan de zeven gemeenten in Asia (Openbaring 2 en 3) en zijn eigen doorleefde inzichten. Het is dus heel normaal als de tekst niet direct helder voor je is. De ervaring leert dat diepgaand begrip meestal pas ontstaat na een jarenlang rijpingsproces.

Als je enigszins bekend bent met de christelijke traditie verbaast het je misschien dat J. van Rijckenborgh schrijft over het christelijke inwijdingsmysterie terwijl je er maar weinig vertrouwde christelijke elementen in herkent. Het christendom is vooral gebaseerd op het Nieuwe Testament van de Bijbel, dat is samengesteld uit 27 geschriften die kunnen worden onderverdeeld in vier evangeliën over het leven van Jezus, de handelingen van de apostelen, brieven van apostelen en de Openbaring van Johannes.

De schrijvers van wat we nu het Nieuwe Testament noemen hadden allemaal de intentie om mensen aan te sporen de weg naar het verloren vaderhuis te gaan door Christus in zichzelf werkzaam te laten worden. Zij hadden allemaal een eigen invalshoek. De vier evangeliën zijn niet uitsluitend historisch, maar bevatten ook mythische elementen. De brieven van de apostelen zijn vooral praktijkgericht. De Bijbelboeken zijn geschreven om voor te lezen aan groepen, om door de kracht van het gesproken woord geestkracht werkzaam te maken in de hoofden, harten en handen van de leden van de geloofsgemeenschap. Dat gaat dus veel verder dan alleen het overdragen van kennis. Het heeft ook te maken met het ontsteken van liefde en vrijmaken en in juiste banen leiden van daadkracht.

Voor de uitvoering van het godsplan is het noodzakelijk dat er steeds weer nieuwe vormen worden gecreëerd waardoor mensen in staat worden gesteld zich te verbinden met bevrijdende kennis, liefde en kracht. De beschrijving van het inwijdingsproces aan de hand van de zeven klassieke planeten is slechts één van de talloze mogelijke vormen.

Het gnostieke vernieuwingsproces begint met het opvlammen van de geestvonk in je hart. Dat werkzaam worden van de geestelijke zon in jezelf leidt tot een geheel nieuw levensperspectief, tot de bewustwording van de hemelse mens die zich in je persoonlijkheid gaat weerspiegelen, zoals de maan het licht van de zon weerkaatst.

Na deze twee fundamentele inwijdingen volgt de Mercuriusinwijding. Je doorziet de grote beperkingen van je denken. Je ervaart dat vele oude conditioneringen en programmeringen niet meer functioneel zijn en daarom kun je ze geleidelijk loslaten. Dan krijg je nieuwe inzichten die eraan bijdragen dat je een nieuwe gevoelswerkzaamheid ervaart die je zou kunnen karakteriseren met woorden als vreugde, compassie en liefde. Een verlangen naar algehele heelwording komt in je ontwikkeling. Dat is de Venusinwijding.

Daarna volgt de Marsinwijding, waarin je ervaart dat de drang om persoonlijke doelen na te streven verdwijnt en er op basis van overgave een nieuwe en heilige – dat wil zeggen heelmakende – wilswerkzaamheid groeit. Op een gegeven moment merk je dat de focus op de bevrijding van je eigen microkosmos er niet meer is. Dan ga je je als leerling en werker in de gnostieke mysteriën vanuit een innerlijke drang samen met anderen inzetten voor het werkelijk duurzame welzijn en geluk van wereld en mensheid. Door die Jupiterinwijding wordt de Zevengeest krachtig werkzaam in jou en in je werkveld. 

Als gevolg van het in kracht toenemen van de zeven stralen kan de Saturnusinwijding zich voltrekken: alle jouw voertuigen vernieuwen zich en gaan zo goed mogelijk samenwerken: je drievoudige bewustzijn, je mentale lichaam, je astrale lichaam, je etherlichaam en je fysieke lichaam. Als je deze weg der sterren samen met anderen gaat, ontstaat er een geïnspireerd en bezield werkveld waardoor velen het christelijke inwijdingsmysterie in zichzelf kunnen voltrekken. 

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID