35 Gnosis nu! Het universele geneesmiddel in kosmos en microkosmos

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 35
Het universele geneesmiddel
27 augustus 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL VOOR € 2,50

De ganse ruimte is gevuld met oersubstantie – ‘er is geen ledige ruimte’ – en oersubstantie bestaat uit atomen. Atomen zijn universa in minuscuul kleine systemen met zeven mogelijkheden, met zeven stralingswaarden.

‘Gnostieke’ lichtkracht betreft nu een straling die zich aangepast heeft bij en veroorzaakt wordt dóór, wat wij noemen, het zesde kosmische gebied: door het lichtveld, het levensveld Christi. Deze lichtkracht of radioactiviteit is er dus op gericht de leerling te laden met een kracht waarover hij als natuurgeboren mens niet de beschikking heeft, maar waarover de leerling, wanneer hij die kracht ontvangt, wél de beschikking verkrijgt om het leven te kunnen wenden in een richting die in geen enkel opzicht uit de natuur te verklaren valt.

Het is de stralingskracht waarvan het Johannes-evangelie zegt: ‘Allen die Hem aannemen schenkt Hij de kracht wederom kinderen Gods te worden’ (Johannes 1:12).

Uit: het universele geneesmiddel, hoofdstuk V

Drie grote krachten drukken hun stempel op de wereldsituatie: Macht, roem en bezit. Zij zijn van alle tijden. En zij zijn een afspiegeling van wat zich in onze eigen kleine particuliere wereld afspeelt. Zij tonen ons wie wij zijn.

De ontwikkeling van de mensheid beweegt zich door de tijd in een horizontale lijn, menselijk handelen dat de gevolgen van zijn daden lang niet altijd overziet. Dat druk doende is, oplossingen te zoeken voor wat zij ontketenden. Een mensheid gevangen in de cirkel van oorzaak en gevolg.

Zijn zij vergeten dat alle leven, ieder moment, iedere ademtocht doordrongen is van levenskracht, dat er een constante verticale instroming plaatsvindt, afkomstig uit een geestelijk veld van licht, dat hen op nieuwe wijze zou kunnen laten kijken? En dat hen zou kunnen laten worden wat zij nog niet zijn? Dit vergeten, deze onwetendheid kunnen we het ‘fundamenteel ziek zijn’ van de mensheid noemen.

Zolang wij het hart zien als alleen een pomp die het bloed door ons lichaam stuwt en niet meer weten dat daar zich het bezielend middelpunt bevindt tussen hemel en aarde, de ziel… Zolang wij het brein alleen zien als een ingewikkelde kluwen hersencellen en zenuwbanen, de werking van de geest alleen biologisch oplichtend…dan raken wij de betekenis van woorden als ziel en geest kwijt, ‘terwijl toch het natuurgeboren lichaam een instrumentarium is tot hoger en volstrekter leven’.

Bij ons aardeleven hoort het zoeken naar methodes, medicijnen om ziekten te verlichten en te bestrijden. Bij de opgang tot hoger leven, tot het ontwikkelen van de geestziel, hebben wij het universele geneesmiddel nodig. Het is de kracht van boven, de lichtkracht van de eeuwigheid. Licht dat duisternis doet oplichten, altijd en overal. Dat wacht op een geopend en verlangend hart.

Een astrale lichtkracht komende uit een zuiver en geheiligd levensveld, dat wordt opgenomen in het astrale lichaam wanneer verlangend naar heiligmaking wordt uitgekeken. Het stroomt als inzicht het hart binnen, als Gnosis, en ontsluiert wat innerlijk beweegt en woelt, wat schijn en onecht is en wat tot heiligmaking ondernomen moet worden.

Deze gnostieke lichtkracht maakt nieuw menselijk. Zij komt niet overeen met de natuurlijke geaardheid, zij ontmaskert, zij voert tot zelfontdekking, laat ervaren hoe het anders kan en maakt duidelijk, hoe onbegrijpelijk ook, dat kleine daden toch een groot verschil maken in de wereldgang. De lichtkracht werkt genezend maar niet automatisch.

‘Zij stelt de mens in staat het grote heiligingswerk zelf ter hand te nemen. Die arbeid, door het zelf aan het zelf verricht, in de kracht Gods, noemen we de zelfovergave. Het is enerzijds het niet-doen van het ik, anderzijds een zeer actief optreden in de kracht van het licht Gods.’

Het suprême geneesmiddel, het is de liefde. In alles is Eros, de verbindende kracht, het samenspel tussen hemel en aarde. Het onzichtbaar tere weefsel, onverwoestbaar sterk dat de samenhang van al wat is, waarborgt.

Eros sprak: ‘Gaia, moeder aarde kijk naar boven en zie hoe Ouranos zich helder en wijd boven je uitstrekt. Verbind je met hem, zodat de wereld in schoonheid zich zal ontwikkelen.’ Nog steeds klinkt Eros’s stem: ‘Ach, mens van de aarde, blik omhoog en verbind je met het hoogste, de hemel’.

Het betekent de oorsprong kennen, binding maken met het diepste hart, een innerlijke beweging maken naar boven en zuivere lichtkracht ontvangen, meenemen en spreiden, zijwaarts de wereld in. Wij worden uitgenodigd de liefde tot genezing te leven.

BESTEL HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL VOOR € 2,50

BELUISTER GEPREKJES EN LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE AFGEPRIJSDE BOEKJES