50 Gnosis nu! De nieuwe levenshouding

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 50
De nieuwe levenshouding
10 december 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Door te leven uit de vijfvoudige universele gnosis maakt u uw gehele zielestaat open voor de uitstorting van de Heilige Geest. Niets belet u daar vandaag mee te beginnen. Als u dat doen wilt, als u daartoe bereid bent, en het doet, wordt straks de nieuwe bewustzijnsstaat voor u een feit. En dan kunt u uit die nieuwe bewustzijnsstaat, uit dat nieuwe elektromagnetische fluïde, voortgaan tot een nieuwe levensstaat.

Wij bereiken de onwankelbare basis van de nieuwe levensstaat door een tweevoudig magisch leven, in geloof en nieuwe levenshouding, zo consequent, zo onherroepelijk, dat er geen verandering meer mogelijk is. In geloof en nieuwe levenshoudig staat de gehele vijfvoudige universele gnosis te lichten. Over die vijfvoudige heilsweg is al miljoenen jaren lang door de transfiguristische werkers gesproken.

Inzicht (1), heilbegeren (2) en zelfovergave (3) vormen het nieuwe bevrijdende geloof. En de nieuwe levenshouding (4) is daarvan de logische consequentie. Door deze vierheid worden wij opgenomen in het nieuwe ras  en hebben wij deel aan zijn openbaringen (5). Allen die deze weg gaan, zullen overwinnen.

Uit: De gnosis in actuele openbaring
Hoofdstuk: De nieuwe levenshouding

‘Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat.’ Deze uitspraak komt van een wereldberoemd genie dat tijd en ruimte doorgrondde: Albert Einstein (1879-1955). Velen beschouwen hem als de grootste natuurkundige die ooit heeft geleefd. We weten niet of Jan van Rijckenborgh dit citaat kende, maar hij was zeker vertrouwd met het adagium: eenvoud is het kenmerk van het ware. En we weten ook dat hij zijn inzichten over het gnostieke pad zodanig formuleerde dat deze door vele mensen kunnen worden begrepen en verwerkelijkt.

Als je de kosmos, de natuur, de mensheid en de samenleving bestudeert, zul je moeten concluderen dat deze allemaal uitermate complex zijn. Toch kun jij, als ingewikkeld en samengesteld wezen, daarin je leven leiden en je weg vinden, want de mogelijkheden daarvoor zijn ingeschapen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Van Rijckenborgh aan een visie over hoe de mens en de mensheid zich geestelijk verder kunnen ontwikkelen. In 1946 publiceerde hij zijn inzichten daarover in zijn boek met de volledige titel: Dei Gloria Intacta – Het christelijke inwijdingsmysterie van het heilige Rozenkruis voor de nieuwe eeuw. Daarin beschrijft hij een pad dat bestaat uit drie kringen en waarin elke kring uit zeven inwijdingen bestaat, in totaal dus 21 inwijdingen die hij op een astrosofische wijze verbindt met de kwaliteiten van de planeten van het zonnestelsel. Hoewel dit magistrale boek de grondslagen beschrijft van de wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis, verwijst hij er in de meer dan dertig boeken die daarna van zijn hand verschijnen vrijwel niet meer naar. Waarom niet?

De inhoud van het boek ‘Het christelijke inwijdsingsmysterie’ was voor een grote meerderheid van de leerlingen van het Gouden Rozenkruis in de jaren vijftig en zestig te hoog gegrepen: te vreemd, te abstract en niet te begrijpen. In zijn andere boeken maakt Van Rijckenborgh zijn visie toegankelijker en praktischer voor zijn leerlingen. Zo vat hij het het gnostieke pad in zijn boek ‘De gnosis in actuele openbaring’ samen in slechts vijf woorden: inzicht, heilbegeren, zelfovergave, nieuwe levenshouding en vervulling. Deze heeft hij ook verwerkt in vijf coupletten van een tempellied, Bij die formulering van ‘de vijfvoudige universle gnosis’ horen natuurlijk wel toelichtingen, maar de begrippen zijn veel concreter en praktischer dan termen die eerder werden gebruikt: de Mercuriusinwijding, de Venusinwijding, de Marsinwijding, de Jupiterinwijding en de Saturnusinwijding.

Als je aangeraakt bent door het gnostieke licht, ervaar je behoefte aan praktische richtlijnen. Je zoekt antwoorden op de vraag: wat kan ik doen en wat moet ik laten? Geboden en verboden zoals die geformuleerd zijn binnen religies hebben dan niet zoveel zin, want die zijn niet primair bedoeld om de mens te verheffen, maar om hem te behoeden voor verder afglijden en de maatschappij leefbaar te houden. De nieuwe mens komt niet tot openbaring door slaafs regels op te volgen, maar door vernieuwing van het bewustzijn als gevolg van het opvlammen van de geestvonk.

De nieuwe levenshouding op het gnostieke pad vloeit voort uit innerlijk weten, verlangen naar heelwording en een overgave aan het koninkrijk van binnen, in overeenstemming met de bekende bede ‘Uw wil geschiede’. Die levenshouding maakt het mogelijk dat de allerbelangrijkste verandering die in een mensenleven kan plaatsvinden zich zal voltrekken: de gnosis van de vervulling, de transfiguratie!

 

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING